www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Maligayang Pagbati mula sa www.thename.ph

 

Ang website ay naglalaman ng mga pahayag tungkol sa kaganapan ng Dakilang Pahayag ng Dios:

 

At ang Panginoo'y magiging Hari sa buong lupa:

sa araw na yao'y magiging ang Panginoon ay isa,

at ang kaniyang pangalan ay isa.

Zacarias 14:9 (TAB)

 

Ang mga Pahayag ni Maestro Evangelista ang magpapaliwanang at magpapakita kung papaano ang Pangalan ng Dios ay makikilala ng lahat ng tao sa mundo! At ipakikita niya rin ang dahilan ng nangyayaring mga digmaan, kasakunaan, paghihirap at kaguluhan na lumulubha pa habang lumilipas ang mga araw!

 

Ang mga pahayag ni Maestro Evangelista ay ibinibigay sa lahat ng tao sa mundo upang magkaroon ng malinaw na kaalaman tungkol sa Dios at sa Kanyang Salita na nasusulat sa Banal na Aklat at tapusin na rin ang paghihirap ng sangkatauhan sa kasalukuyang panahon. Dahil ang lahat ay naniniwala sa Dios, at laging hinahangad ang Kanyang pagliligtas, ang mga pahayag ni Maestro Evangelista ay para sa inyo! Kilalanin ang tunay na Dios sa Banal na Aklat na hindi naipakilala ng mga relihiyon  sa sangkatauhan!     

 

ami ay hindi nagpapakilala ng kahit ano mang relihiyon o nagpapasimula man ng bago. Si Maestro Evangelista ay sinugo lamang upang iparating sa lahat upang malaman na may higit at mabuti pa sa buhay kaysa mga aral ng mga relihiyon.

 

Tungkol sa mga ipinangangaral ng mga relihiyon sa "wakas ng mga araw" at ng "katapusan ng mundo," ang sabi ni Maestro Evangelista, hindi dapat mabagabag sa mga iyon. Hindi matatapos o magwawakas ang mundo, nais ba ninyong malaman kung ako ang magwawakas sa mga panahon?   

 

Maaring magsimula ito sa pagbasa at pag-alam ng mga Pahayag ni Maestro Evangelista:

 

Magpatuloy sa: Unang Bahagi - Mga Pahayag ni Maestro Eraño M. Evangelista

 

Unang Pahina | Unang Bahagi | Ikalawang Bahagi | Ikatlong Bahagi | Ikaapat na Bahagi | Ikalimang Bahagi

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

 

Ang Tunay na Pangalan ng Dios

 

Ang mga relihiyon ay pinatawag tayo sa Dios sa pamamagitan ng maraming pangalan gaya ng nakikita at nababasa sa Banal na Aklat. Nguni't kung ang mga pangalan ito ay tunay ngang pangalan na Dios, nasaan ang kapayapaang ipinangako ng mga relihiyon sa pagkakaalam ito? Sa ilang libong taon ang mga tao sa mundo ay nagkakabahabahagi at nag-aawayan sa isa't-isa sa "ngalang ng Dios!" Magsimula tayo >>

 

Ang Patotoo ni Jesus

 

Ano ang tungkol sa patotoo na ito? Ang mga aral ba ng mga relihiyon sa nagdaang dalawang libong tao ay hindi sapat na makilalang lubos si Jesus? Bakit kailangan pa ng Patotoo ni Jesus? Alam ba ng mga relihiyon ang tungkol sa natatanging patotoo na ito sa Banal na Aklat? Magsimula tayo >>

 

Ang Kasalukuyang Kalagayan ng Mundo

 

SA huling dekada ng nakaraang siglo (20th century) hanggang sa kasalukuyan, nakita at naranasan ng sangkatauhan ang maraming kasakunaan sa iba’t-ibang dako ng mundo na nagpapaalala sa mga ipinahayag ng mga Propeta ng Dios sa Banal na Aklat, tungkol sa “wakas ng mga araw” at ang “dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon”.  Basahin >>

 

Hinggil sa manloloko at naloloko, kanino higit na napopoot ang Panginoong Dios?

 

Sa loob ng mahabang panahon ay itinanim na sa ating mga kaisipan ng mga tagapagturo ng iba’t-ibang simbahan at mga relihiyon na kamuhian ang diablo o ahas sa pandaraya nito kina Adan at Eba sa Halamanan ng Eden, sa Aklat ng Genesis ng Banal na Aklat. Nguni't nakalimutan nila na ikwento sa atin ang tunay na kasaysayan sa Halamanan ng Eden. Basahin >>

 

Ang Punong Kahoy ng Buhay

 

Kung ayon sa sinasabi ng mga relihiyon na tayo ay may ikalawang buhay, at ayon sa kanila na kapag tayo ay namatay sa langit pupunta, bakit pa tayo paaasahin na makamit ang “punong kahoy ng buhay” at ang “tubig ng buhay” upang magkaroon ng walang hanggang buhay sa mundo? Basahin >>

 

 

Mga idinagdag na mga pahayag ni Maestro Evangelista:

 

•  Wakas ng Paghahari ni Satanas at ng kanyang mga anghel sa mundo, papaano ito magwawakas?


• At ang Pahayag ng kung papaano mangyayari ang
"Dakila at Kakilakilabot na Kaarawan ng Panginoon" sa hindi kalayuan panahon.

 

Ang Pagpapatawad ng mga Kasalanan

 

Ang Pangako ng Dios sa ating panahon.

 

Ang Mga Pangitain ng mga Propeta.

 

"Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami..." Hinggil sa Reproductive Health Bill sa Pilipinas.

 


Unang Bahagi: Panimula

 

Ikalawang Bahagi: Ang Patotoo ni Jesus

 

Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan ng Dios

Ikaapat na Bahagi: Ang mga Pahayag ng Taga Ibang Lupa

Ikalimang Bahagi: Iba pang mga Pahayag

Alam ba ninyo ang tungkol sa dumaraming bilang na mga kasakunaan ng hinaharap ng sangkatauhan ngayon? May paliwanag ba ang mga relihiyon kung bakit nangyayari ang mga ito?


Basahin ang bahaging ito upang magkaroon ng kaalaman kung ano ang tunay na nangyayari sa kasalukuyan, and kung bakit ang mga relihiyon ay tahimik hinggil dito.

 

Magsimula rito.

 

Ano ang tungkol sa patotoo na ito? Ang mga aral ba ng mga relihiyon sa nagdaang dalawang libong tao ay hindi sapat na makilalang lubos si Jesus? Bakit kailangan pa ng Patotoo ni Jesus? Alam ba ng mga relihiyon ang tungkol sa natatanging patotoo na ito sa Banal na Aklat?

 

Ang Pahayag ni Maestro Evangelista tungkol sa Patotoo ni Jesus ang magbibigay linaw sa tunay na katauhan ni Jesus, ang kanyang buhay at mga ginawa sa Banal na Aklat.

 

Magsimula tayo.

 

Ang mga relihiyon ay pinatawag tayo sa Dios sa pamamagitan ng maraming pangalan gaya ng nakikita at nababasa sa Banal na Aklat. Nguni't kung ang mga pangalan ito ay tunay ngang pangalan na Dios, nasaan ang kapayapaang ipinangako ng mga relihiyon sa pagkakaalam ito. Sa ilang libong taon ang mga tao sa mundo ay nagkakabahabahagi at nag-aawayan sa isa't-isa sa "ngalan ng Dios!"


Magsimula tayo.

Naririto ang mga pahayag ni Maestro Evangelista hinggil sa mga nagaganap na mga digmaan, mga sakuna at mga iba't-ibang mga pangyayari sa buong mundo.

 

Magsimula tayo.

 

Maraming aral ang inihayag noon ng mga propeta ng Dios upang ang mga tao ay magkaroon ng maganda at masaganan pamumuhay, nguni't ang mga ito ay hindi binigyan ng pagpapahalaga ng mga relihiyon. Ipinalit nila ang kanilang mga doktrina na lalong nagpahirap sa buhay ng mga tao.

 

  

Magsimula tayo.

 

 

Bumalik sa Itaas.

 

Unang Pahina | Unang Bahagi | Ikalawang Bahagi | Ikatlong Bahagi | Ikaapat na Bahagi | Ikalimang Bahagi

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Tuesday March 08, 2016


Home | About | News | Sitemap | Email

Please go to www.facebook.com/Thenameph for more information.
Copyright © 2011 www.thename.ph


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph