www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Ang Dahilan ng lahat

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

Ikatlong Bahagi: Ang Pahayag ng Dakilang Pangalan ng Dios

Ipapakita ni Maestro Evangelista ang kanyang tanda at kapahintulutan na ipakilala ang tunay na Pangalan ng Dios sa lahat. Marami ang nanganaral ng tungkol sa kaalaman sa Dios mula sa Banal na Aklat, nguni’t hindi naman nila maipakita ang kanilang kapahintulutan o tanda mula rin dito, at ngayon ay nahayag pa ang kanilang pagpapanggap at pandaraya bilang mga lingkod ng Dios. Na ang kanilang aral ay kabaligtaran sa Dios at ginagamit ang istilo o pamamaraan ng Satanas.

  

Nakilala na rin ng lahat ang tunay na Jesus sa Banal na Aklat. At ang lahat ay nagulat sa mga tunay na nangyari sa buhay ni Jesus. Gaya nang nasabi ni Maestro Evangelista kanina:

• Nang mabasa mula sa Banal na Aklat na malaman na hindi sumunod sina Adan at Eva sa iisang ipinag-utos ng Dios sa Halamanan ng Eden, ang lahat ay hindi nabigla.

 

• Gayon din kay Moises na nagkamali rin, hindi rin ito ikinabigla ng lahat.

 

• Sina David at Salomon ay nagkamali rin, hindi rin ito ikinabigla o pinagtakhan ng lahat.

Nguni’t ng mabasa ang mga Patotoo ni Maestro Evangelista tungkol sa mga “kasamaan” na ginawa ni Jesus na:

• nilabanan, sinira at binaligtad niya ang mga Kautusan,

 

• nagpanggap siya bilang isang “anak ng Dios,”

 

• tinanggap ang alok na kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diablo (Satanas)

 

• at tumanggap ng kaukulang parusa, na nabasa mula sa Banal na Aklat,

Ang lahat ay nabigla sa katotohanang nahayag tungkol kay Jesus!

 

Mula sa pagkukundisyon ng mga relihiyon sa ating pag-iisip, panahon na upang tayo ay lumaya sa pang-aalipin nila, at panahon na rin na dapat ng  makilala ang tunay na Dios na nasa Banal na Aklat. Ito ang dapat mapagtagumpayan ng lahat.

 

Matagal na ring panahon na ang sangkatauhan ay pinaikot-ikot ng mga relihiyon tungkol sa tunay na Dios at sa mga Kautusan Niya. Sa pagkakataong ito, inihahandog ni Maestro Evangelista ang Pagpapakilala ng Dakilang Pangalan ng Dios at ang Salita Niya para sa lahat.

 

Ang Dios ay hindi masasaklawan ng katalinuhan ng tao; na parang kung ano ang maisip at mapagkasunduan ng mga relihiyon na maging katangian Niya, ay magiging gayun na Siya. Gaano karami ang mga pangalan na itinatawag sa Dios? Marami. Ibig sabihin hindi nila Siya kilala!

 

Pinagsumikapang malaman ng lahat ang karunungan at ang kaunawaan ng Dios, nguni’t ang Propetang sinugo na “gaya” ni Moses lamang ang makakapagtuturo ng landas patungo sa kaalaman ng Dios at ng Kanyang Dakilang Pangalan, sa pamamagitan ng Banal na Aklat.

 

Ano ang Pangalan ng Dios na inihayag sa Banal na Aklat?

 

Ang kaalaman at kaunawaan ng Dios ay hindi para sa mga relihiyon, wala silang karapatan at kapahintulutan. Tanging mga Propeta lamang ang may taglay na kaalaman ng Tunay na Pangalan ng Dios

 

Matutunghayan ng lahat sa pagbabasa ng mga pahayag na ito ang tungkol sa taong may tunay at matibay na kapahintulutan na ipakilala ang Pangalan ng Dios. Kasabay na rin ang kapansinpansin na dami ng mga tao na naguguluhan at nalilito sa mga mga pagbabago sa kagawian na isinasagawa ng mga relihiyon ngayon. Ang pagsamba ay naging mistulang pang-aliwan, ang simbahan ay tulad ng isang gusaling pamilihang-bayan, at ang kanilang dios ay naging tulad ng isang pangunahing bilihin na inaakma sa iba’t-ibang panlasa ng mga nananampalataya.

 

 • Basahin ang Pahayag ng Dakilang Pangalan ng Dios!

 • Bumalik sa Itaas.

   

  Magpatuloy sa: Ang Pagpapakilala sa Dakilang Pangalan ng Dios

   

  Unang Pahina | Unang Bahagi | Ikalawang Bahagi | Ikatlong Bahagi | Ikaapat na Bahagi | Ikalimang Bahagi

   


  Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Wednesday May 28, 2014

   

   

   

   


  The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

  “As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

  I Kings 8:41-43 (NIV)

   


   

  Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

   


   

  View the visitors from around the world:

   Click on the Revolving Map to view it entirely.

  Since May 13, 2011

  If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


  Geo Visitors Map


   

  Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

  (Right click on the image and select "Open link in new window.")


   


  Home | About | News | Sitemap | Email

  Copyright © 2022    www.thename.ph