www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Pagpapala At Sumpa

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

SINO SI JESUS?

Inihayag noong ika-22 ng Agosto 2005

 

SI JESUS nga ba ang nag-iisang isinugo ng Dios upang maging tagapagligtas ng lahat? Si Jesus nga ba ang bugtong na "anak ng Dios?" Ano ang tunay na misyon niya mula sa Dios? Siya ba’y dumating upang tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan? Dala rin ba niya ang kapayapaan sa mundo?

 

At ang mga relihiyon lamang ba ang may karapatan na magpakilala kay Jesus sa lahat?

 

Siya ba ang nagdala ng kapayapaan sa mundo?

 

Kung siya nga ang nagbigay ng kaligtasan at kapayapaan sa mundo, wala na sanang paghihirap, pagsasalot at kamatayan mula noon magpahanggang ngayon.

 

Hindi na dapat dumating ang kanyang “anghel” na magpapatotoo sa kanya at hindi na rin nahayag sa lahat ang mga nilalaman ng aklat na ito.

 

Ang kaalaman sa tunay na pagkatao ni Jesus ang sasagot sa:

• mga suliranin sa mundo sa kasalukuyan,

 

• ito rin ang magbibigay daan sa kaunawaan ng mga pahayag ng mga propeta ng Dios tungkol kay Jesus na nasusulat sa Lumang Tipan,

 

• ito rin ang magpapaalala at magpapalinaw upang ating maunawaan ang mga sinalita at ginawa ni Jesus sa mga aklat ng Bagong Tipan at sa Aklat ng Apocalipsis na naglalaman ng kaganapan ng mga pahayag ng mga propeta ng Dios,

 

• ang magbubunyag at magpapaliwanag sa tunay na nangyari kay Jesus sa kanyang buhay at misyon, kung naganap nga ba ito ng lubos o hindi.

Dahil kung ang mga pahayag na ibinigay sa mga aklat ng mga propeta sa Lumang Tipan ay inihahayag pang muli sa Aklat ng Apocalipsis sa Bagong Tipan, nangangahulugan na hindi pa naganap ang mga ito dahil hindi pa nasaksihan ng sinoman ang mga pahayag na ito.

 

Sa kasalukuyan, nababalitaan ang patayan sa pagitan ng mga Kristiyano laban sa mga Muslim; ngayon, labanan ng mga kapwa Muslim sa Iraq at sa ibang mga bansa; ang mga “suicide bombing” sa iba't ibang dako ng mundo; at ang mga paghihirap na ibinunga ng mga iyon.

 

Tungkol sa mga Muslim: Sino rin ba ang kanilang pinaniniwalaan?

 

Ating basahin sa aklat na: “The Noble Qur’an in the English Language,” sa pahina 994, na isinulat ni Dr. Muhammad Muhsin Khan, Islamic University AL-MADINA AL-MUNAWARRA:

Descent of Jesus, son of Mary

"I wish to remind the reader here that Jesus, son of Mary will be returning to this world before the Day of Resurrection. He will return to become a leader of the Muslim nation as has been revealed in the Qur'an: (Chapter 43:61-64)… and as narrated by Abu Huraira: Allah's Messenger said: "By Him (Allah) in whose Hands my soul is, surely (Jesus) son of Mary, will shortly descend amongst you (Muslims) and will judge mankind justly by the law of the Qur'an (as a just ruler) and will break the Cross and kill the pigs and abolish the Jizya (a tax levied upon the non-Muslims who are under the protection of a Muslim government. The Jizya Tax will not be accepted by Jesus and all mankind will be required to embrace Islam with no other alternative). Then there will be abundance of money and nobody will accept charitable gifts."
(Sahih Al-Bukhari, Vol 3, Hadith No. 425)

At dahil maraming mga tao, sa mga iba’t-ibang bansa, ay tumatawag kay Jesus at nananabik habang matiyagang naghihintay sa kanyang pagbabalik, gaya rin ng mga Muslim: Ano ang sinabi ni Jesus sa Banal na Aklat (ang aklat na pinaniniwalaan din ng mga Muslim) tungkol sa mga patayan ito?

 

Basahin sa:

Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod.

Juan 16:1 (TAB)

Ang sabi ni Maestro Evangelista: Noon pa man ay pinaalalahanan na niya ang lahat upang hindi magkamali. Anong pagkakamali?

Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios.

Juan 16:2 (TAB)

Alam kasi ni Jesus na may panahon na magkakaroon ng lubhang hindi pagkakaunawaan tungkol sa pagkakilala ng mga tao sa pagkatao niya, sa mga sinalita at ginawa niya noon.

 

Sa kasalukuyang panahon, lagi ang mga patayang ito ay ibinabalita sa mga pahayagan, sa mga programa sa radio; at napapapanood pa ang mga pinangyarihan ng mga ito sa mga programa sa cable telebisyon, at maging sa internet.

 

Bakit, sa anong dahilan ginagawa ng mga taong ito ang pagpatay?

 

Sinasabi ng mga pumatay (Kristiano man o Muslim) na ginagawa nila ang mga ito para sa paglilingkod at pagluluwalhati kay Jesus at sa Dios!


Nguni’t ano ang tunay na dahilan kung bakit ginagawa nila ito, ano ang masasabi ni Jesus?

At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man.

Juan 16:3 (TAB)

Ang sabi ni Jesus: Ang dahilan pala ng patayan sa pagitan ng mga magkakalaban na relihiyon at mga bansa ay ang hindi nila pagkakilala sa tunay na Dios at kung sino rin ang tunay na Jesus.

 

Upang patunayan ito: kapag nagtanong ka sa mga tao kung ilan ang Dios; sasagot sila, isa lang ang Dios! Nagkakaisa.

 

At kung tatanungin naman kung ano ang Pangalan Niya, magbibigay sila ng maraming pangalan. Ito na ang pag-aawayan nila.

 

Nagpapakita lamang na hindi nila tunay na kilala ang Dios, ito ang dahilan ng sumpa at pagaaway-away sa mundo.

 

At kung may magtatanong naman ng tungkol sa pagkatao ni Jesus, magsasabi ang iba na siya ay "anak ng Dios, na dios din" (sa mga Kristiyano) at sa mga Muslim, siya ay "anak ni Maria at isang propeta;" at sa mga pa ibang mga relihiyon, "anak ng Dios ngunit tao lang," ito ang mga katunayan na hindi kilalang tunay si Jesus; kaya patuloy ang patayan magpahanggang ngayon.

 

Wala ring makatawag sa tunay na Pangalan ng Dios! Sumpa!

 

Tanong: Papaano malulutas ang problemang ito?

 

Sagot: Ang sabi ni Maestro Evangelista, upang tuluyang matigil ang patayan sa pagitan ng mga relihiyon at mga tao sa kasalukuyan, ang gagawin lamang niya ay ihayag at ipakilala sa lahat ang tunay na Dios at ang tunay na Jesus sa pamamagitan ng Banal na Aklat, mawawala na ang patayan. Maalis rin ang sumpa kapag nakilala na at makatawag sa tunay na Pangalan ng Dios ang mga tao.

 

Masisisi ang mga relihiyon sa pagkakasumpa dahil iniligaw nila ang kaisipan ng sangkatauhan. Nagkukunwari na kilala nila ang Dios at si Jesus nguni’t hindi naman totoo.

 

Bakit ngayon lamang napag-alaman ito mula kay Jesus?

Datapuwa't ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, upang kung dumating ang kanilang oras, ay inyong mangaalaala, kung paanong sinabi ko sa inyo. At ang mga bagay na ito'y hindi ko sinabi sa inyo buhat pa nang una, sapagka't ako'y sumasa inyo.

Juan 16:4 (TAB)

Hindi ipinaliwanag ni Jesus sa mga tagasunod niya noon ang lahat ng tungkol sa kanya, kaya ano ang karapatan ng kanyang mga tagasunod at ng mga relihiyon na magpahayag ng katotohanan tungkol sa kanya? Malalaman mamaya kung bakit hindi sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod ang tungkol dito.

 

At sa pagpapatuloy:

Datapuwa't ngayong ako'y paroroon sa nagsugo sa akin; at sinoman sa inyo ay walang nagtatanong sa akin, Saan ka paroroon?

Juan 16:5 (TAB)

At kung sasabihin ni Jesus kung saan siya patungo?

Nguni't sapagka't sinalita ko ang mga bagay na ito sa inyo, ay napuno ng kalumbayan ang inyong puso.

Juan16:6 (TAB)

Bakit sila “malulumbay” kung si Jesus ay sumalangit nga?

 

Nangangahulugan ba na siya ay nagtungo sa ibang lugar na kung malalaman, ng lahat ay malulumbay?

 

Kaya may tatlong katanungan na sasagutin at ipapaliwanag si Maestro Evangelista sa lahat:

1. Ano ang katotohanan tungkol sa Dios at tungkol kay Jesus sa Banal na Alkat? (Juan 16:1-3);

 

2. Bakit hindi sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya ang katotohanan tungkol sa Dios at sa kanyang sarili? (Juan 16:4)

 

3. Bakit malulumbay ang kanyang mga tagasunod kung malalaman kung saan siya naparoon, kung hindi nga siya sumalangit (o nagtungo) sa langit? (Juan 16:5-6)

Sa pamamagitan ng mga isasagot at ipapaliwanag ni Maestro Evangelista, mahahayag na ang mga hiwaga na bumabalot sa katauhan at mga nangyari sa buhay ni Jesus. Gayundin naman ang hinggil sa tunay na Dios, makikilala na rin ng lahat sa wakas.

 

Una, alamin muna ang katotohanan tungkol sa Dios.

 

Sino ang may kapangyarihan at kapahintulutan na maghayag ng katotohanan tungkol sa Dios? Si Jesus din ba?

 

Sinasabi ng mga relihiyon na ang kanilang aral ay galing kay Jesus at mula rin sa Dios

 

Nguni’t kung ang mga aral ng mga relihiyon ay ang katotohanan tungkol sa Dios, nasaan din ang kabaligtaran nito o ang aral ni Satanas?

 

Ang paliwanang ni Maestro Evangelista:Kung nais ng mga tao na makasiguro sa mga aral na ibinibigay sa kanla ng mga relihiyon, dapat maihambing nla iyon sa aral ng Satanas, upang Makita ang pagkakaiba.

 

Palagiang nating napapakinig ang mga sinasabi ng mga relihiyon na, “Ito ang aral ng Dios!”

 

Kung iyan nga ay totoo, ipakita rin nila ang hindi, o ang aral ng Satanas.

 

Nguni’t igigiit pa ng mga relihiyon, “Ito ang tunay na aral ng Dios!” Nang hindi ipinakikita ang ibang aral ng Satanas. At nakikita rin natin ang di pagkakaunawaan or alitan ng mga relihiyon tungkol sa mga nilalaman ng Banal na Alklat. May kani-kanila silang mga paliwanag kung papaano ang paraan ng pagunawa ng aklat.

 

Kailangan makita ng lahat ang dalawang magkabilang panig, ang aral na galing sa tunay na Dios at ang aral ng galing sa Satanas o ang tinatawag na “Mandaraya,” upang maipaghambing at makapagpasiya ang lahat kung ano ang dapat sundin at kung ano ang dapat iwasan.

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, kung ang mga relihiyon ay hindi maipapakita ang tamang aral at ang mali, papaano malalaman ang katotohanan?

 

Sino ang dapat sangguniin ng lahat tungkol sa kaalaman sa Dios sa Banal na Aklat?

Kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit nang siya'y humihip, kung magkagayo'y ganap na ang hiwaga ng Dios, ayon sa mabubuting balita na kaniyang isinaysay sa kaniyang mga alipin na mga propeta.

Apocalipsis 10:7 (TAB)

Ang mga propeta ang may kaalaman sa mga hiwaga ng Dios, hindi ang mga relihiyon!

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, ito ay gaya ng paglalahad ng ibang tao tungkol sa buhay mo, iyan ay isang “tsismis.” Gayundin naman sa Banal na Aklat, kapag ang isang talata ay tinukoy o binasa, upang maging tiyak ang lahat sa kahulugan niyon, ito ay nararapat lang na ipaliwanag at patotohanan ng isa ring talata mula sa aklat. Ito ang paraan na makakatiyak tayo kung ang binabasa ay tama o mali tungkol sa Banal na Aklat. Kung ang mga relihiyon ay nagtuturo ng iba sa mga nakasulat sa Banal na Aklat, hindi ito nararapat tanggapin ang kanilang aral. Kailangang Makita ang pagkakaiba mula sa loob ng Banal na Aklat sa paghahambing sa aral ng mga relihiyon.

Nakasulat ba sa Banal na Aklat na dinggin at sundin ng lahat ang mga aral ng mga relihiyon at basahin lamang ang tungkol sa Dios at ang tungkol kay Jesus sa mga aklat ng mga tagasunod niya? Hindi.

 

Totoo ba na ang mga propeta lamang ang nakakaalam ng mga hiwaga ng Dios? Sabi ni Maestro Evangelista, basahin ang isa pang patunay:

Tunay na ang Panginoong Dios ay walang gagawin, kundi kaniyang ihahayag ang kaniyang lihim sa kaniyang mga lingkod na mga propeta.

Amos 3:7 (TAB)

Ang pahayag ay napakaliwanag! Kung nais nating malaman ang katotohanan tungkol sa Dios, nararapat na basahin ang mga pahayag ng mga propeta sa Banal na Aklat upang hindi mailigaw at madaya ng ibang mga aral.

 

Ano ang katotohanan tungkol kay Jesus? Ang mga relihiyon ay nagsasabi na ang kasaysayan ni Jesus ay nakasulat sa mga aklat ng mga tagasunod niya, na dapat lamang na sundin at paniwalaan ang mga aral nila.

 

Nguni’t ang sabi ni Maestro Evangelista, ang pinakamainam na maghahayag ng tunay na kasaysayan ni Jesus ay ang sarili rin niya (Jesus) mismo.

 

Kaya nga, basahin kung ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa bagay na ito:

At sinabi niya sa kanila, Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, at sa mga propeta, at sa mga awit.- Lucas 24:44 (TAB)

Sinabi ba ni Jesus na sumangguni ang lahat sa aklat ng mga tagasunod niya? Ang sagot ay HINDI! Sa katunayan, nais niyang basahin ng lahat ang kasaysayan niya sa:

1. sa mga kautusan ni Moises, isang propeta.

 

2. mga propeta; at

 

3. mga awit ni David, na isang propeta rin.

Hindi binanggit ni Jesus na sumangguni sa kanyang mga tagasunod tungkol sa katotohanan sa kanyang pagkatao.

 

Kaya dapat munang malaman ng lahat ang mga sumusunod:

1. Ano ang pahayag ng mga Propeta ng Dios tungkol sa pagdating ni Jesus sa kanyang bayan, at kung ano rin ang misyon niya na ibinigay sa kanya ng Dios?

 

2. Siya ba ay sinugo ng Dios at namatay upang ang lahat ay matubos at maligtas sa kasalanan sa Dios?

 

3. Siya ba ay tunay na “bugtong na anak ng Dios,” gaya ng ipinangangaral ng mga relihiyon at mga simbahan?

 

4. Na siya ba ay magbabalik sa wakas ng mga araw at maghahari upang maging mapayapa ang mundo magpakailanman?

Ito ang mga bibigyang kasagutan sa pamamagitan ng mga pahayag ni Maestro Evangelista tungkol sa tunay na katauhan ni Jesus, upang maalis na ang sumpa at alitan sa pagitan ng mga iba’t ibang relihiyon at mga bayan upang ang lahat ay magkaroon ng wagas na kapayapaan.

 

Ano ba ang tunay na pahayag ng mga Propeta ng Dios tungkol kay Jesus na ngayon lang malalaman at maliliwanagan ang lahat sa pamamagitan ng Patotoo ni Jesus na ihahayag ni Maestro Evangelista?

 

Papaano nalaman ni Maestro Evangelista ang tungkol sa mga kapahayagang ito?

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Isang Maikling Kasaysayan ni Maestro Eraño M. Evangelista

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Monday November 23, 2015

 

 


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph