www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Ang Punong Kahoy ng Buhay

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami...

Tungkol sa Kontrobersiyal o Ang Pinagtatalunang Reproductive Health Bill sa Pilipinas.

May 5, 2011

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, upang maliwanagan ang lahat tungkol sa pinag-uusapang Reproductive Health Bill o ang Republic Act No. 10354 sa Pilipinas, ang batas na ito kung maipapasa sa Kongreso ay magdudulot ng garantisado at malawak na paraan sa kaalaman sa mga iba't-ibang paraan ng hinggil sa pagsupil ng pagdami ng anak at pag-aalaga na nauukol sa ina.

 

   May mga sumusuporta at may mga nakikipagtalo sa RA 10354. Ang nilalaman ng panukalang ito ay kontrobersiyal kaya't nahati ang lipunang Pilipino at ang Catholic Bishops Conference of the Philippines ay nagbanta na ekskumulgahin o ihiwalay sa iglesya ang Presidente, si Benigno Aquino III kapag kanyang sinuportahan ang panukala. Kaya ang Simbahang Katolika Romana sa Pilipinas ay nakadagdag pa sa pagkabahabahagi ng mga tao.  
 
 

   Mahigpit na tinututulan ng Simbahang Katolika Romana ang pagpasa ng panukala sa dahilan na ito raw ay salungat sa kautusan ng Dios na "Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami" na mababasa sa Banal na Aklat.
 
    Ipapaliwanag ni Maestro Evangelista kung ano ang sinabing tunay ng Dios sa Aklat ng Genesis sa Banal na Aklat:

At nilalang ng Dios ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Dios siya nilalang; nilalang niya sila na lalake at babae.
At sila'y binasbasan ng Dios, at sa kanila'y sinabi ng Dios, Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin; at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawa't hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa.

Genesis 1:27-28 (TAB)

   Oo, nilikha ng Dios ang lalaki at babae at sinabihang ""Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami" at "kalatan ninyo ang lupa." Nguni't, nakalimutang sabihin ang sumunod na sinalita ng Dios sa "Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa." na sinalita ng Dios na: "at inyong supilin."

 

   Sinabi ng Dios na magpakarami tayo, na kalatan ang buong mundo, nguni't sinabi rin Niya na "supilin" ito - ibig sabihin huwag lubhang paramihin. Hindi natin dapat tawasin o sirain ang kalikasan o ang kapaligiran sa pagkatig o pagpapakain ng ating bilang. Dapat nating kontrolin at balansihin ang ating dami sa makakaya ng kalikasan o kapaligiran upang tayo ay mabuhay sa mapapakinabangan likas na yaman: pagkain, tubig, tirahan, at iba pang mga pangangailangan upang ang sangkatauhan ay makapamuhay ng masagana at mabuting pamumuhay. Kahit sa panahon ng sa Halaman nng Eden, itinuro sa atin ng Dios ang pangangailangan ng pagkontrol o pagsupil ng ating pagdami sa makakayang antas.

 

   Ito ang "karunungan at kaunawaan" ng Dios! 
 
   Sa may hangganang likas na yaman sa mundo, ang lubhang pagdami ng populasyon ay makakasama o makakabawas sa kakayahan na maibalik ng mundo ito. Kung patuloy nating dudumihan at uubusin ang likas na yaman ng mundo, darating ang panahon na hindi na kakayanin ng mundo ang magbigay ng buhay pa.

 

   Sa ibang talata mula sa Banal na Aklat, pinaalalalahanan na tayo ni Haring Solomon: 

Kung ang isang tao ay magkaanak ng isang daan, at mabuhay na maraming taon, na anopa't ang mga kaarawan ng kaniyang mga taon ay dumami, nguni't ang kaniyang kaluluwa ay hindi mabusog ng mabuti, at bukod dito ay wala siyang pangpalibing; aking sinasabing maigi ang isang naagas kay sa kaniya:

Ecclesiastes 6:3 (NIV)

     Ang sabi niya na kahit ang isang tao ay masaya sa pagkakaroon ng maraming anak, hindi naman niya makapakain ng sapat silang lahat at magkaroon ng maayos na pamumuhay (na totoo rin sa ating panahon) mas mabuti pa raw na hindi na ipinanganak ang mga ito! Ipinanganak tayo dito sa mundo upang danasin ang kasaganaan ng mundo. Ang mamuhay ng mahirap dahil sa dami ng mga bibig na dapat pakainin, ay isang pabigat na hindi makakapagbigay ng mabuting pamumuhay na dapat danasin ng sinoman.

 

   At sa ating matutunan sa sinalita ni Haring Solomon, inulit niya na kailangan nating supilin ang paglaki ng ating populsyon sa dami rin ng mga likas na yaman at teknolohiya upang mabuhay sa mundo. Kahit na sa dami ng pagkain nagagawa, ang lupa ay matitigang dahil sa palagiang paggamit. Kaya ang isang kasabihan ay: "Ang lupaing pinagpapahinga, masagana ang aanihin."

 
   Ngayon, ang paglaban ng Simbahang Katoliko sa RA 10354 ay nagpapakita lamang ng kanilang pagiging walang alam sa katotohanan na ang panukalang iyon ay tunay na sumusunod sa isa sa mga kaunaunahang kautusan ng Dios! Nilalabana nila ang kautusan ng Dios!

 
   Ito ang maghahayag sa lahat na ang posisyon ng Simbahang Katoliko ay hinggil sa panukalang ito ay salungat sa Kautusan ng Dios and hindi nila gustong umunlad at maging masagana ang kinabukasan ng Sambayanang Pilipino.

 

Bumalik sa Itaas.

 

Bumalik sa: Unang Pahina ng Filipino Version ng www.thename.ph

 

Unang Pahina | Unang Bahagi | Ikalawang Bahagi | Ikatlong Bahagi | Ikaapat na Bahagi | Ikalimang Bahagi

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Wednesday May 28, 2014

 

 

 


Home | About | News | Sitemap | Email

Please go to www.facebook.com/Thenameph for more information.
Copyright © 2011 www.thename.ph


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph