www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Isang Maikling Kasaysayan ni Maestro Eraño M. Evangelista

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

ANG PAHAYAG

Inihayag noong ika-22 ng Agosto 2005

 

Ito ang pahayag na hindi napag-alaman ng mundo, ANG KAGANAPAN NG PAGPAPAKILALA NG DAKILANG PANGALAN NG DIOS, at ito’y masasaksihan sa ating kasalukuyang salinlahi.

 

Ito ang misyon na ibinigay ng Dios kay Jesus, ito ang dahilan ng kanyang pagdating – ang ipakilala ang Pangalan ng Tunay na Dios upang ang kanyang bayan ay mangaligtas.

 

Nguni't nang si Jesus ay dumating at nagsabi na siya ay "sinugo" ng Dios upang ganapin ang kanyang misyon; tinanggap agad ng mga tao ang kanyang sinabi at ni isa’y wala man lang nagtanong kung ano ang kanyang tiyak (specific) na misyon mula sa Dios. Maging ang mga relihiyon ay ipinagpatuloy ang pagtuturo tungkol sa pagdating at pangangaral ni Jesus. Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nila itinuturo sa atin kung ano talaga ang tunay na tungkulin ni Jesus sa Dios at sa Kanyang bayan noong kapanahunan niya.

 

Ano ba ang tungkuling ibinigay ng Dios kay Jesus? Marapat lang na ating malaman ang tungkulin na ipinagawa sa kanya, at ito lamang ang dapat nating paniwalaan. Ang mahalaga ay ang tungkulin na dapat gampanan at ganapin, hindi ang inutusang gaganap nito. Gaya ni Maestro Evangelista, siya ay isinugo upang ganapin ang dalawang bagay, ang ipakilala ang Tunay na Pangalan ng Dios at gayun din ang ipakilala ang tunay na Jesus. Ang Kaluwalhatian ay dapat sa Dios na nag-utos, hindi ang inutusan.

 

Ating simulan, ano ba ang tunay na "misyon" ni Jesus?

 

Basahin natin ang pasimula nito:

 

Nang naisin ni David na magpatayo ng bahay ukol sa Kaban ng Tipan, kinuha ng Dios ang pagkakataon na tanggapin ang mungkahi niya, nguni’t hindi siya ang pinahintulutang makapagpatayo ng bahay na may Pangalan ng Dios. Sino?

 

Ang Tungkol sa Anak ni David

 

Sino ba talaga ang "Anak ni David?"

      

Ito ang pahayag na ibinigay ng Dios kay David sa pamamagitan ni propeta Nathan:

Pagka ang iyong mga araw ay naganap, at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo, na magmumula sa iyong tiyan, at aking itatatag ang kaniyang kaharian.

II Samuel 7:12 (TAB)

ang iyong binhi” - Ito ang pangako na ibinigay kay David, isang "anak" ang manggagaling sa kanya, ano ang magiging tungkulin ng "anak"?

Kaniyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, at aking itatatag ang luklukan ng kaniyang kaharian magpakailan man.

II Samuel 7:13 (TAB)

Ang “anak” ni David ang magtatayo ng bahay na may pangalan ng Dios, at kung maitayo niya ito; makikita ng kanyang bayan ang Pangalan na nasa bahay at sa kaalamang iyon na hindi sila sinasabihan ng ibang tao ay makakatawag na sila sa Dios, doon pa lang sila maliligtas (ang bayan ni David).

 

Nguni’t bakit kinakailangan pang magtayo ng bahay na may Pangalan ng Dios, hindi ba nila nalaman ang pangalan ng Dios noon pa man?

 

Ano ang dahilan at bakit hindi nalaman ng Kanyang bayan ang Pangalan Niya?

Bukod dito ay sinabi ni Jeremias sa buong bayan, at sa lahat ng mga babae, Inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, buong Juda, na nasa lupain ng Egipto:

Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Dios ng Israel, na nagsasabi, Kayo at ang inyong mga asawa ay kapuwa nangagsalita ng inyong mga bibig, at ginanap ng inyong mga kamay, na nagsasabi, Tunay na aming tutuparin ang aming mga panata na aming ipinanata, na magsunog ng kamangyan sa reina ng langit, at ipagbuhos ng mga inuming handog siya: inyo ngang isagawa ang inyong mga panata, at inyong tuparin ang inyong mga panata.

Jeremias 44:24-25 (TAB)

Ikinagalit ito ng Dios sa Kanyang bayan nang sila ay sumamba sa “reyna ng langit”, na katulad sa ating pang kasalukuyang panahon na si Maria, ina ni Jesus, na may katawagang “reyna ng langit at lupa” na magpasa hanggang ngayon ay sinasamba. At ano ang naging hatol sa kanila ng Dios? 

Kaya't inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, buong Juda na tumatahan sa lupain ng Egipto. Narito, ako'y sumumpa ng aking dakilang pangalan, sabi ng Panginoon, na ang aking pangalan ay hindi mababanggit sa bibig ng sinoman sa Juda sa buong lupain ng Egipto, na sabihin, Buhay ang Panginoong Dios.

Jeremias 44:26 (TAB)

Ito ang sumpa na ibinigay ng Dios sa Kanyang bayan, na hindi na nila mababanggit ang Kanyang Pangalan. At kung ang Dios ay nanumpa, maaari ba niyang baguhin ang Kanyang inihayag?

Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa, na nagsabi, Tunay na kung ano ang iniisip ko, gayon ang mangyayari; at kung ano ang aking pinanukala, gayon mananayo:

Isaias 14:24 (TAB)

Kaya’t hanggang ngayon, umabot pa sa atin ang sumpa.

 

Bakit kailangan nating malaman ang Kanyang Pangalan?

Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon.

Joel 2:31 (TAB)

Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating malaman ang Pangalan ng Dios, at sabi ni Maestro Evangelista, na nakasulat na kung ang tao sa mundo ay hindi magsisisi at magbago ng kanilang gawi, maaaring may mangyari pang “nuclear holocaust” o pagsabog ng bomba atomika… at sino ang maliligtas?

At mangyayari na ang sinomang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagka't sa bundok ng Sion at sa Jerusalem doroon yaong nangakatanan, gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa nangalabi ay yaong mga tinatawag ng Panginoon.

Joel 2:32 (TAB)

Saan sa Banal na Aklat binabanggit ang "nuclear holocaust?"

At ito ang salot na ipananalot ng Panginoon sa lahat na bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem: ang kanilang laman ay matutunaw samantalang sila'y nangakatayo ng kanilang mga paa, at ang kanilang mga mata'y mangatutunaw sa kanilang ukit, at ang kanilang dila ay matutunaw sa kanilang bibig.

At mangyayari sa araw na yaon, na magkakaroon ng isang malaking kaingay sa gitna nila na mula sa Panginoon; at hahawak ang bawa't isa sa kanila sa kamay ng kaniyang kapuwa, at ang kamay niya'y mabubuhat laban sa kamay ng kaniyang kapuwa.

At ang Juda naman ay makikipaglaban sa Jerusalem; at ang kayamanan ng lahat na bansa sa palibot ay mapipisan, ginto, at pilak, at kasuutan, na totoong sagana.

At magiging gayon ang salot sa kabayo, sa mula, sa kamelyo, at sa asno, at sa lahat ng hayop na naroroon, sa mga kampamentong yaon, na gaya ng salot na ito.

Zacarias 14:12-15 (TAB)

Ito ang dapat malaman ng lahat na kung ang Jerusalem ay sasalakayin, ang pahayag na ito ay mangyayari.

 

Dapat bigyan ng pansin ng mga bansa ang pahayag na ito at gumawa ng kaukulang hakbang sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan upang ito ay hindi mangyari. Ang mga bansa ay hinihikayat na sumangguni kay Maestro Evangelista bago pa mahuli ang lahat.

 

Ang dahilan kung bakit ipagpapatayo ng isang bahay na may Pangalan ng Dios ay upang ang mga Israelita (ang bayan na inilabas mula sa Egipto)  ay makita at makatawag sa Pangalan ng Dios upang maalis ang sumpa.

 

Sa katunayan, ipinamanhik ni David ang magtayo ng bahay na may Pangalan ng Dios, nguni’t hindi siya pinahintulutan na magtayo, ang tanging may karapatan sa pagtatayo ng bahay ay ibinigay sa "binhi" o sa “anak” ni David.

 

Magbalik tayo muli sa pahayag:

 

Pagka ang iyong mga araw ay naganap, at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo, na magmumula sa iyong tiyan, at aking itatatag ang kaniyang kaharian.

Kaniyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, at aking itatatag ang luklukan ng kaniyang kaharian magpakailan man.

II Samuel 7:12-13 (TAB)

 

"magtayo ng bahay na may Pangalan ng Dios", at kung ang "binhi" ay magtagumpay, ang kanyang kaharian ay magpakailan man, at ano pa ang ibibigay o "pagpapala" sa kanya ng Dios?

Ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak: kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya ng pamalo ng mga tao, at ng panghampas ng mga anak ng mga tao;

II Samuel 7:14 (TAB)

“Ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak” – Ito ang karangalan o titulo na ibibigay sa kanya kung siya ay magtagumpay, siya ay "tatawagin" at kikilalanin lamang na “anak ng Dios”, bagaman siya ay tunay na tao. At siya rin ay magkakaroon ng karapatan na "tawagin" niyang "Ama" ang Dios, bagaman ang kanyang tunay na "ama" ay si David.

 

Ano ang tagubilin o kundisyon?

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, dapat nating tandaan na ang Dios kapag nag-utos sa Kanyang sinugo; ay palagi Siyang nagbibigay ng "Pagpapala at Sumpa;" pagsinunod at nagtagumpay ang inutusan sa kanyang misyon – pagpapala  ang makakamit at:

...kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya ng pamalo ng mga tao, at ng panghampas ng mga anak ng mga tao;

II Samuel 7:14 (TAB)

May pasubali rin na ibinigay sa "binhi," kung sakaling siya ay gumawa ng “kasamaan,” na iba pa sa "kasalanan," siya ay parurusahan ng tao.

 

Sabi ni Maestro Evangelista, kapag nakagawa ka ng ”kasalanan,” ginawa mo ito ng sarili mo lamang. Nguni’t kung nakagawa ka ng “kasamaan,” ibig sabihin, gumawa ka ng kasalanan na nangdamay ka pa ng iba upang magkasala rin.

 

Ano pa ang tagubilin sa "binhi" o "anak" ni David?

Nguni't ang aking kagandahang loob ay hindi mahihiwalay sa kaniya na gaya nang aking pagkaalis niyan kay Saul, na aking inalis sa harap mo.

At ang iyong sangbahayan at ang iyong kaharian ay matitiwasay magpakailan man sa harap mo: ang iyong luklukan ay matatatag magpakailan man.

Ayon sa lahat ng mga salitang ito, at ayon sa buong pangitaing ito ay gayon sinalita ni Nathan kay David.

II Samuel 7:15-17 (TAB)

Sino ang “binhi” o "anak" ni David? Alamin natin.

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Ang Binhi ni David

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Wednesday May 28, 2014

 

 


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph