www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Ang Pangako ng Dios

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

Ang Karapatan ng mga Propeta

Inihayag noong ika-24 ng Setyembre 2006

 

Sabi ni Maestro Evangelista, sagutin natin ang tanong:

 

Tungkol sa mga mangangaral, ipinagpalagay ng mga pari at mga pastor na sila ang tanging may karapatan na magsalita tungkol sa Dios at kay Jesus, dahil pinag-aralan daw nila ang Banal na Aklat at tumanggap ng mga aral mula sa mga apostol at mga unang simbahan.

 

Sila lang ba ang may kapangyarihan o karapatan?

 

Una, sino ang dapat nating sangguniin sa Banal na Aklat tungkol sa katotohanan sa Dios?

Kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit nang siya'y humihip, kung magkagayo'y ganap na ang hiwaga ng Dios, ayon sa mabubuting balita na kaniyang isinaysay sa kaniyang mga alipin na mga propeta.

Apocalipsis 10:7 (TAB)

Ang mga propeta ng Dios lamang, wala nang iba.

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, gaya nang isang tao na magsasalaysay ng buhay mo sa iba, iyan ay isang balita o isang “tsismis.” Kung ang isang talata o mga talata ay binanggit o binasa sa Banal na Aklat, ay dapat na maipaliwanang o sang-ayunan ng iba pang talata na matatagpuan rin sa website na ito upang tayo ay makatiyak sa kahulugan nito.

 

Sa ganitong paraan tayo makatitiyak kung ang mga talata na ibinibigay sa atin ay totoo o hindi.

 

Kung ang mga relihiyon ay iba ang itinuturo tungkol sa mga nasusulat sa Banal na Aklat, hindi natin dapat tanggapin ang kanilang mga aral. Dapat nating makita ang pagkakaiba.

 

Sinabi ba sa Banal na Aklat na dapat nating sundin ang mga tagubilin ng mga relihiyon na basahin natin ang tungkol sa Dios at kay Jesus sa aklat ng mga apostol? Hindi.

 

Totoo ba na ang mga propeta lamang ang nakakaalam ng mga hiwaga ng Dios?

 

Sabi ni Maestro Evangelista, basahin sa:

Tunay na ang Panginoong Dios ay walang gagawin, kundi kaniyang ihahayag ang kaniyang lihim sa kaniyang mga lingkod na mga propeta.

Amos 3:7 (TAB)

Malinaw ang mensahe! Kung nais nating matanto ang katotohanan tungkol sa Dios, dapat tayong sumangguni sa mga propeta sa Banal na Aklat  upang tayo ay hindi madaya ng anumang mga aral.

 

Papaano naman ang katotohanan tungkol kay Jesus? Sinasabi ng mga relihiyon na ang kasaysayan ni Jesus ay nasusulat sa mga aklat ng mga apostol.  Nguni’t sinabi ni Maestro Evangelista na ang pinakamainam na maghayag ng tunay na kasaysayan ni Jesus ay si Jesus rin mismo. Kaya’t ating basahin ang  sinabi ni Jesus tungkol sa bagay na ito:

At sinabi niya sa kanila, Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, at sa mga propeta, at sa mga awit.

Lucas 24:44 (TAB)

Sinabi ba ni Jesus na tayo ay bumasa sa mga aklat ng mga apostol?

 

Ang sagot ay HINDI! Sa katotohanan pa nga niyan, nais niyang basahin natin ang tungkol sa kanya sa:

1. sa kautusan ni Moses, na isang propeta;

 

2. sa mga propeta; at

 

3. sa mga awit ni David, siya ay propeta rin.

Sa kaalamang ito, makikita natin ang katotohanan tungkol sa Dios at kay Jesus kung tayo ay patuloy na magbabasa sa mga aklat ng mga propeta sa Banal na Aklat.

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista: Kung ang isang pastor o pari ay magsabi na marami siyang ipamamahagi sa inyo tungkol sa Dios at kay Jesus sa ganang kanyang pahayag; hingian ninyo siya ng kanyang tanda at kapangyarihan sa Banal na Aklat; at kung hindi niya naipakita ito, wala nang dahilan upang makipag-usap pa sa kanya. Wala siyang kapangyarihan na magsalita tungkol sa Dios at kay Jesus!

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Ang Pangitain ng mga Propeta

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Wednesday May 28, 2014


Home | About | News | Sitemap | Email

Please go to www.facebook.com/Thenameph for more information.
Copyright © 2011 www.thename.ph


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph