www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Ang mga Kautusan ng Dios

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

ANG "MANG-AALIW" NI JESUS
Inihayag noon ika-22 ng Agosto 2005

 

Napag-alaman na natin na si Maestro Evangelista ang taong magpapatuloy sa hindi naganap na misyon o tungkulin na ibinigay ng Dios kay Jesus.

 

Nguni’t alam ba ni Jesus na darating si Maestro Evangelista upang ipagpatuloy ang pagganap sa pagpapakilala ng Dakilang Pangalan ng Dios? Kung alam niya ang tungkol dito, sinabi ba niya ito sa lahat?

 

Kung alam nga ni Jesus at sinabi sa lahat na may darating na iba upang ganapin ang pahayag, bakit hindi naalaman ng mga tao ito? At sila ay matiyagang hinihintay ang pagbabalik ni Jesus?

Ang pahayag na ito ang lubos na maglilinaw sa mga kamalian at hindi pagkakaunawaan ng mga tao tungkol sa “Mangaaliw” ni Jesus.

 

Muli, si Maestro Evangelista ang magpapaliwanag ng tungkol dito. Aniya’y si Jesus ay malaon nang patay, dalawang libong taon na at hindi na magbabalik. Nguni’t kung ating babasahin ang Apocalipsis 22:16-21 – magsasapantaha ang iba na magbabalik si Jesus, at nagtulak sa mga relihiyon at sa mga iba pa na ipagpalalagay na si Jesus nga ay magbabalik sa laman. Nguni’t tunay ba na ang isang tao ay maaaring mabuhay na muli?

Nguni't ang tao ay namamatay at natutunaw; Oo, ang tao ay nalalagutan ng hininga, at saan nandoon siya?

Kung paanong ang tubig ay lumalabas sa dagat, at ang ilog ay humuhupa at natutuyo;
Gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon: hanggang sa ang langit ay mawala, sila'y hindi magsisibangon, ni mangagigising man sa kanilang pagkakatulog.
Job 14:10-12 (TAB)

Pinatunayan ng talatang ating nabasa na ang tao kabilang na rin si Jesus ay hindi na maaaring mabuhay na muli sa laman. Kaya pawang kasinungalingan lamang ang itinuturo ng mga relihiyon tungkol sa pagbabalik ni Jesus!

 

Nguni’t sa huling bahagi ng Aklat ng Apocalipsis, ano ang kahulugan ng sinalita pa ni Propeta Juan na “… pumarito ka Panginoong Jesus?” Apocalipsis 22:20 – Na animo’y si Jesus nga ang tunay na magbabalik. May kalituhan dito.

 

Basahin natin ang mga susunod na pahayag ni Maestro Evangelista upang mabigyang linaw ang sinalita ni propeta Juan at upang malaman na rin natin kung ano ang sinabi ni Jesus tungkol dito.

 

Ang Anghel ni Jesus

Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga.
Apocalipsis 22:16 (TAB)

Sa mga unang pahayag ni Maestro Evangelista, naipakita na niya sa atin ang kanyang tanda at kapahintulutan na:

 

• Siya ang sinugo na gaya ni Moses sa Deuteronomio 18:18-19.

 

• Siya rin ang “Taga Ibang Lupa" sa I Mga Hari 8:41-43.


• Siya rin ang sinugo sa mga bansa sa at siya rin ang nilagyan ng Salita ng Dios sa bibig sa Jeremias 1:4-10.


• Siya rin ang sugo ng Dios sa Malakias 3:1-3.

 

• Siya rin ang “Anghel” ni Jesus sa Apocalipsis1:1-3 at sa Apocalipsis 22:16.

 

Walang ibang tao sa buong mundo ang may kakayahan na ipaliwanag ng malinaw ang mga tunay na aral sa Banal na Aklat na gaya ng paghahayag sa atin ni Maestro Evangelista. Ang pahayag tungkol sa pagparito ng “Taga Ibang Lupa” at ng “Anghel” ni Jesus ay naganap na!

 

Magbasa pa tayo:

At ang Espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, Halika. At ang nakikinig ay magsabi, Halika. At ang nauuhaw, ay pumarito: ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay.
Apocalipsis 22:17 (TAB)

“ang Espiritu” – ang Dios.

 

Ang lahat ng tao ay inaanyayahan sa Bagong Pakikipagtipan.

 

At ang lahat na makikibahagi sa Bagong Pakikipagtipan ay makakabahagi ng walang bayad. Kaya nga mula sa simula ay sinabi ni Maestro Evangelista na hindi siya hihingi ng anomang kapalit o bayad sa kanyang paggtuturo. Sinugo siya ng Dios upang ihayag sa ating lahat ang Salita, ang Dios ang magbibigay ng kanyang kagantihan o gantimpala.

 

“tubig ng buhay” – ano ang ibig sabihin nito?

 

Ang Tubig ng Buhay

Oh Panginoon, na pagasa ng Israel, lahat na nagpapabaya sa iyo ay mapapahiya. Silang nagsisihiwalay sa akin ay masusulat sa lupa, sapagka't kanilang pinabayaan ang Panginoon, na bukal ng buhay na tubig.
Jeremias 17:13 (TAB)

Ang Dios ang “tubig ng buhay,” hindi si Jesus na inangkin ng mga relihiyon!

 

buhay na tubig.” – Kaalaman sa Dios, walang kapalit.

 

Magpatuloy tayo:

Aking sinasaksihan sa bawa't taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, Kung ang sinoman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Dios ng mga salot na nangakasulat sa aklat na ito:
Apocalipsis 22:18 (TAB)

Nakita natin kung paano dinadagdagan ng mga relihiyon ang mga aral sa Banal na Aklat!

 

Ano ang mangyayari kung ating daragdagan ang Salita ng Dios?

Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito na nasusulat sa aklat na ito, upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalang, Ang Panginoon Mong Dios.

Kung magkagayo'y gagawin ng Panginoon na kamanghamangha ang salot sa iyo, at ang salot sa iyong binhi, malaking salot, at totoong malaon, at kakilakilabot na sakit, at totoong malaon.
At kaniyang pararatingin uli sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Egipto, na iyong kinatakutan at kakapit sa iyo.
Bawa't sakit din naman, at bawa't salot, na hindi nasusulat sa aklat ng kautusang ito'y pararatingin nga sa iyo ng Panginoon, hanggang sa ikaw ay maibuwal.
Deuteronomio 28:58-61 (TAB)

Bawa't sakit din naman, at bawa't salot, na hindi nasusulat sa aklat ng kautusang ito'y pararatingin nga sa iyo ng Panginoon” – Hindi ba natin dinaranas ang mga ito sa ngayon? Sa ating salinlahi lamang tayo dumaranas ng mga ganitong uri ng mababagsik na sakit at mga sukdol na mga kasakunaan.

 

Nagpapatunay ito na dinagdagan nga ang Salita ng Dios!

 

Inakala natin na sa pagsunod sa mga aral ng mga relihiyon ay pagpapalain tayo ng Dios, nguni’t sumpa pala ang ating tinanggap – ni hindi man lang tayo nagtanong sa kanila kung bakit ganoon ang nangyari!

 

Binigyan tayo ng Dios ng mga salot, kahit ang mga uri na hindi pa nasulat sa Banal na Aklat, upang ating malaman na dinadagan ang Salita ng Dios!

Narito, inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa;
Ang pagpapala, kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Dios, na aking iniutos sa inyo sa araw na ito;
At ang sumpa, kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Dios, kundi kayo lilihis sa daan na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga dios, na hindi ninyo nangakilala.
Deuteronomio 11:26-28 (TAB)

Nasa sa ating mga sarili; binigyan na tayo ng “Sariling Kalayaan,” ano ang sabi noon?

 

“Pagpapala” – Kung ating susundin ang Dios, at “Sumpa” – Kung susuway tayo at sumunod pa sa ibang dios na hindi nakilala.

 

Kung sa mundong ito ay makakatagpo pa tayo ng isang bansa na maunlad, mapayapa, walang salot, walang paghihirap sa kabuhayan at walang mga digmaan, masasabi natin na ang bansang iyon ay pinagpala at sumasamba sa tunay ng Dios. Nguni’t hindi na tayo makakatagpo ng gayong bansa sa mundo ngayon. Nangangahulugan na tayo ay nasumpa at hindi sumunod sa Dios at sumamba pa sa ibang dios na hindi kilala, ang mga dios ng mga relihiyon!

Sa Halamanan ng Eden, Nagbigay ang Dios kay Adan “Malayang Kalooban,” at nag-utos na makakain niya ang lahat ng mga bunga liban sa isa: ang bunga ng pagkakilala sa mabuti at masama. Pinaalaalahan siya, at kinain pa niya, siya ay pinalayas kasama ni Eva.

 

Sa Banal na Aklat, nabasa na ninyo ang pagkakaiba ng tama at mali, ang mabuti at ang masama, at hinayaan pa ninyo na kayo ay malinlang; binigyan pa ninyo ang “manlilinlang” ng ikabubuhay, hindi na ninyo masisisi ang iba.

 

Ano ang binanggit noon sa Apocalipsis 22:18 na kung magdaragdag sa aral, Anong uri ng sumpa ang ibinigay sa atin ng Dios?

 

Gaya ng nabanggit sa simula, sa ating kasalukuyang salinlahi lamang dinanas ang AIDS, ang H1N5, ang Ebola virus, ang SARS, at iba pang mga salot, bakit? Dahil may idinagdag sa mga aral.

 

Ayon sa dami ng mga karagdagan na ginawa ng mga relihiyon sa aral ay gayon din ang dami ng mga salot na ibibigay sa atin. Ano ang mangyayari kung mag-aalis o babawasan ang aral ng Dios?

At kung ang sinoman ay magalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Dios ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay, at sa bayang banal, na nangakasulat sa aklat na ito.
Apocalipsis 22:19 (TAB)

Kung sinoman ang mag-aalis o magbawas sa aral ng Dios ay hindi pahihintulutang makapasok sa banal na bayan, ang Bagong Jerusalem at makakain ng "bunga ng punong kahoy ng buhay."

 

Nakikita natin na ang mundo ay puno ng kasamaan at kaguluhan, at ang mga relihiyon ay nangangaral na ang mundo ay wawasakin. Ang mundo nga ba ay wawakasan ayon sa Banal na Aklat?

Isang salin ng lahi ay yumayaon, at ibang salin ng lahi ay dumarating; nguni't ang lupa ay nananatili magpakailan man.
Eclesiastes 1:4 (TAB)

Ang mundo ay mananatili magpakailan man. Nguni’t kung ang mundo ay magpapatuloy, ganoon rin ang sumpa dito, ano ang pakinabang na mamuhay pa sa mundong ito? Ito ba ang nais ng Dios, na ang mundo ay sumailalim sa sumpa magpakailan man? Ano ba ang Pangako sa atin ng Dios? Ano ang pangako o pahayag sa Halamanan ng Eden?

 

Nawala ang Halamanan ng Eden?

At sinabi ng Panginoong Dios, Narito't ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama; at baka ngayo'y iunat ang kaniyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay, at kumain at mabuhay magpakailan man:
Kaya pinalayas siya ng Panginoong Dios sa halamanan ng Eden, upang kaniyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kaniya.
Genesis 3:22-23(TAB)

Matapos matagpuang kumain ng ipinagbawal na bunga sina Adan at Eva, sila ay pinalayas sa Halamanan, at, sila ay hindi pinahintulutang makakain mula sa punong kahoy ng buhay, dahil hindi mabuti na ang mga masasama at masuwayin ay mabuhay ng mahaba, ayaw ng Dios ng gayon.

 

Nang mapalayas sina Adan at Eva ay naghirap sila dahil sa kanilang kasalanan. Nguni’t ang Halaman ba ay inalis?

Ano pa't itinaboy ang lalake; at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga Querubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot, upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay.

Genesis 3:24 (TAB)

Ang sabi ni Maestro Evangelista, hindi. Ang Halamanan ay naroon pa rin. Naglagay lang ang Dios ng “Querubin” at nang isang “nagniningas na tabak na umiikot” upang bantayan ang daanan sa Halamanan, ito ay itinago lamang sa ating kaalaman at kaunawaan. Kailangan lang nating kilalanin at sundin ang Dios upang tayo ay makapasok doon.

 

Sino ang “Querubin” o ang anghel na nagbabantay sa daanan?

 

Muli, ating nalaman na ang Aklat ng Apocalipsis ay ukol kay Maestro Evangelista; siya ang may karapatan at kapahintulutan na magpaliwanag ng mga pahayag sa Aklat na ito.

 

Ipagpatuloy natin ang pagbasa sa:

Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, Oo: ako'y madaling pumaparito. Siya nawa: pumarito ka Panginoong Jesus.
Ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapasa mga banal nawa. Siya nawa.
Apocalipsis 22:20-21(TAB)

Dito nagkaroon ng kalituhan, inakala kaagad ng mga relihiyon at ng mga tao na si Jesus ang magbabalik ayon sa talatang ito.

 

May katotohanan ba ito?

 

Ang sinabi ni Jesus na isang “anghel” ang paparito, nguni’t sa mga huling talata na kung basahin ay inyong aakalaing si Jesus ang magbabalik ng tunay. Basahin natin ulit ang Patotoo ni Jesus:

Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga.
Apocalipsis 22:16 (TAB)

Ang “anghel” ang paparito at siya ang magpapaliwanag bakit sinabi ni Propeta Juan sa:

Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, Oo: ako'y madaling pumaparito. Siya nawa: pumarito ka Panginoong Jesus.
Ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapasa mga banal nawa. Siya nawa.
Apocalipsis 22:20-21(TAB)

Tunay nga bang si Jesus ang magbabalik?

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, gamitin natin ang ating karunungan at unawa, at alamin natin kung sino ang tunay na darating. Si Jesus ba o ang kanyang “Anghel?”

 

May pagkakataon ba na sinabi ni Jesus na may darating na iba at hindi na siya ang magbabalik?

 

Bakit sinabi ni Propeta Juan na “pumarito ka Panginoong Jesus?” – Magbabalik ba talaga si Jesus ayon sa salitâ? Basashin natin at unawain ang sinabi ni Jesus noon nang siya ay nabubuhay pa…

Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin.
Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos.
Juan 14:14-15 (TAB)

Ang Tunay na Misyon ni Jesus

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus ito ay dahil ang kanyang pangalan ay may kahulugan:

At siya'y manganganak ng isang lalake; at ang pangalang itatawag mo sa kaniya'y JESUS; sapagka't ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan.
Mateo 1:21 (TAB)

ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan.” – Ito ang kahulugan ng pangalang Jesus! Ito ang kanyang misyon, ang tungkuling ibinigay sa kanya ng Dios. Siya ang magtuturo sa kanyang bayan kung papaano sila makakatanggap ng kaligtasan mula sa Dios noong kapanahunan nila.

 

Nguni’t sino ang kanyang bayan, sinugo ba siya para sa lahat ng tao?

Datapuwa't siya'y sumagot at sinabi, Hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel.
Mateo 15:24 (TAB)

Si Jesus ay sinugo lamang sa bayan ng Israel. Hindi siya sinugo para sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya ang mga relihiyon ay iniligaw ang mga tao sa buong mundo sa paniniwalang sila ay iniligtas ni Jesus.

 

Nguni’t si Jesus ay namatay dahil sa kanyang mga kasalanan, at sa pagpapanggap at paniwalain ang mga tao na siya ay ang “anak ng Dios” at nagtayo pa ng kanyang iglesia o relihiyon, ibig sabihin hindi siya sumunod sa Dios, nasumpa siya.

 

Nailigtas ba niya ang kanyang bayan? Alam ba ng kanyang bayan na siya ang magliligtas sa kanila?

At kung paano ang pagkabigay sa kaniya ng mga pangulong saserdote at ng mga pinuno upang hatulan sa kamatayan, at siya'y ipako sa krus.
Lucas 24:20 (TAB)

Nguni’t ano ang sinabi ng mga tao tungkol sa kanya ng mamatay siya?

Datapuwa't hinihintay naming siya ang tutubos sa Israel. Oo at bukod sa lahat ng mga ito ay ngayon ang ikatlong araw buhat nang mangyari ang mga bagay na ito.
Lucas 24:21(TAB)

Totoo, inasahan ng kanyang bayan ng siya ang magliligtas sa kanila. Bumalik tayo sa:

Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin.
Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos.
Juan 14:14-15 (TAB)

Sumunod ba ang mga relihiyon sa mga sinabing tunay ni Jesus noon, nang sabihin niyang siya ay isa lamang “anak ni David” at hindi “anak ng Dios?”

 

Sino na ngayon ang magpapatuloy ng kanyang tungkulin o misyon?

At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man,
Juan 14:16 (TAB)

Humiling sa Dios si Jesus na isang “iba” sa kanyang tungkulin, nang sinabi ni Jesus na “ibang Mangaaliw” sinasabi niya ang pagdating ng ibang tao. Bakit hindi itinuro ng mga relihiyon ang tungkol sa tunay pagparito ng “ibang Mangaaliw?”

 

“suma inyo magpakailan man” – Dahil hindi nagtagumpay si Jesus sa kanyang misyon, na inihayag sa II Samuel 7:12-14, na kung siya ay magtatagumpay siya ay magiging “magpakailan man,” ibig sabihin siya ay alalahanin sa kanyang ginawa. Ngunit, siya ay hindi nagtagumpay, may ibang tao na darating at ipagpapatuloy ang misyon at siya ang magiging “magpakailan man.”

Ang Espiritu ng Katotohanan

 

Ano ang dala ng “ibang Mangaaliw?”

Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo.
Juan 14:17 (TAB)

“ang Espiritu ng katotohanan” – Ito ang tanda ng taong tinawag na “ibang Mangaaliw” na darating at ihahayag ang Katotohanan tungkol sa Dios at ang Katotohanan din kay Jesus.

Sa dalang aral ng “ibang Managaaliw” ihahayag niya na si Jesus ay anak lamang ni David at ang maningning na atala sa umaga.

 

Matatanggap ba kaagad ang aral?

 

“na hindi matatanggap ng sanglibutan” – marami ang hindi tatanggapin o maniniwala sa kanya sa simula, dahil ang mga relihiyon ay nilinglang ang lahat at pinaniwala sila na si Jesus ay tunay na “anak ng Dios at ang magbabalik.

 

“sasa inyo” – ang “Mangaaliw” ay tunay na darating, sa pangalan ni Jesus, bakit?

 

Ang “Mangaaliw” ang magdadala ng katotohanan upang magbigay ng patotoo kay Jesus ayon sa nakasulat sa Banal na Aklat. Maraming sinabi at ginawa si Jesus noong nabuhay siya, at ang mga apostol at ang mga relihiyon ay marami ring sinabi na naiiba sa mga sinabi ni Jesus noon. Hindi nila alam ang katotohanan tungkol kay Jesus sa Banal na Aklat, dahil hindi sila ang mga inutusan upang ipaliwanag ang mga ito.


Ngayon may nababasa tayo na aral na mula sa isang tao na malinaw na ipapaliwanag ang mga sinabi ni Jesus noon, sino ang taong yaon? Siya si Maestro Evangelista! Siya ang “anghel” ni Jesus – ang “Mangaaliw,” na binanggit ni Jesus noon.

 

Ano ang dala ni Maestro Evangelista? Dala ba niya ay masamang balita tungkol kay Jesus?

Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi.
Juan 14:26 (TAB)

Dala ni Maestro Evangelista ang “Espiritu Santo,” ibig sabihin ang “Salita ng Dios,” ang Katotohanan. Ito na ang binabasa ninyo ngayon, ang mga pahayag ni Maestro Evangelista, hinggil sa Dios at kay Jesus!

 

Si Maestro Evangelista ay pumaparito para kay Jesus rin; hindi siya kaaway at hindi upang siraan si Jesus, ano ang sasabihin ni Maestro Evangelista tungkol kay Jesus?

 

Ituturo ni Maestro Evangelista ang Katotohanan sa Banal na Aklat, ang Salita ng Dios. Paaalalahanan niya tayo ng mga bagay na sinabi noon ni Jesus na hindi inihayag ng mga relihiyon sa kanilang mga tagasunod; na tayo ay nilinlang ng mga maling aral.

 

Basahin natin muli ang tungkol sa Espiritu Santo:

Mga kapatid, kinakailangang matupad ang kasulatan, na nang una ay sinalita ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ni David tungkol kay Judas, na siyang pumatnugot sa nagsihuli kay Jesus.
Mga Gawa 1:16 (TAB)

Nasulat na ang Espiritu Santo ay nagsalita sa pamamagitan ng bibig ni David at ating mababasa muli sa:

Na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David, na iyong lingkod, ay sinabi mo, Bakit nangagalit ang mga Gentil, At nagsipaghaka ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan?
Mga Gawa 4:25 (TAB)

Alamin na natin kung ano ang tunay na kahulugan ng "Espiritu Santo" na nagsalita sa pamamagitan ng bibig ni David:

Ito nga ang mga huling salita ni David. Sinabi ni David na anak ni Isai, At sinabi ng lalake na pinapangibabaw, Na pinahiran ng langis ng Dios ni Jacob, At kalugodlugod na mangaawit sa Israel:
Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ko, At ang kaniyang salita ay suma aking dila.
II Samuel 23:1 -2 (TAB)

At ang isa pa:

At kaniyang sinabi, Purihin ang Panginoon, ang Dios ng Israel, na nagsalita ng kaniyang bibig kay David na aking ama, at tinupad ng kaniyang kamay, na sinasabi,
I Mga Hari 8:15 (TAB)

Ang kahulugan ng Espiritu Santo ay ang “Salita ng Dios,” hindi ang ikatlong katauhan ng "trinity" (tatlong persona ng Dios) sa pag-aakala ng mga relihiyon.

 

Dito lamang sa ating panahon na ang tunay na kahulugan ng Espiritu Santo ay nasagot at ang mga sinasabi ng mga relihiyon tungkol dito ay hindi totoo.

 

Muli, ipapaliwanag ni Maestro Evangelista: Ang Espiritu Santo na nagsalita sa pamamagitan ng bibig ni David ay ang Salita ng Dios na ibinigay kay David. "Espiritu," ibig sabihin, salita – at ang dahilan kung bakit tinawag itong Banal, dahil ito ay mula sa Dios. Kaya nga kapag sinabi nating Espiritu Santo, ito ang Salita ng Dios.

 

Ibinibigay ng Dios ang Kanyang Salita sa mga sinisugo Niya.

 

Bilang isang halimbawa, si propeta Isaias, papaano siya pinili?

At nagsisigawang isa't isa, at nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo: ang buong lupa ay napuno ng kaniyang kaluwalhatian.

At ang mga patibayan ng mga pintuan ay nakilos sa tinig ng sumisigaw, at ang bahay ay napuno ng usok.

Nang magkagayo'y sinabi ko, Sa aba ko! sapagka't ako'y napahamak; sapagka't ako'y lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi: sapagka't nakita ng aking mga mata ang Hari, ang Panginoon ng mga hukbo.
Isaias 6:3-5 (TAB)

Inamin ni Isaias na siya ay nagkasala rin. Ang lahat ng mga propeta ay may iba’t-ibang pinagmulan at pag-uugali, upang sila ay maging mapagkumbaba.

Nang magkagayo'y nilipad ako ng isa sa mga serapin, na may baga sa kaniyang kamay, na kaniyang kinuha ng mga pangipit mula sa dambana:

At hinipo niya niyaon ang aking bibig, at nagsabi, Narito, hinipo nito ang iyong mga labi; at ang iyong kasamaan ay naalis, at ang iyong kasalanan ay naalis.
Isaias 6:6-7 (TAB)

Nguni’t sa ating panahon, ano ang ibig sabihin ng “Espiritu?” Sa panahon lamang natin malalaman na ang aral na ibinigay ng mga relihiyon sa atin ay mga kasinungalingan mula sa simula pa:

At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.
At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.
Genesis 1:1-3 (TAB)

Ano ang “Espiritu ng Dios” na sumasa ibabaw ng tubig?

Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kaniyang pangalan: inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan.
Awit 29:2 (TAB)

Kung hindi mo alam ang Pangalan ng Dios, hindi mo makikilala ang Tunay na Dios.

 

“Ang Espiritu ng Dios” na sumasa ibabaw ng tubig, ano ang ibig sabihin nito sa Banal na Aklat?

Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tubig: ang Dios ng kaluwalhatian ay kumukulog, sa makatuwid baga'y ang Panginoon sa ibabaw ng maraming tubig.
Awit 29:3 (TAB)

“Ang tinig ng Panginoon” – Ibig sabihin, ang Dios ay nagsalita. Hindi ito ang ikatlong katauhan ng "trinity" (tatlong persona ng Dios) na inakala ng mga relihiyon.

 

Basahin muli ang talata:

At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.
Genesis 1:1-2 (TAB)

Ano ang ginawa ng Dios pagkatapos?

At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.
Genesis 1:1-3 (TAB)

“At sinabi ng Dios” – Sinabi ng Dios lamang, nagbigay siya ng utos gamit ang Kaniyang Salita. Hindi lumilikha o gumagawa ang Dios nang hindi Niya muna ipinag-uutos.

 

At ano pa ang mga kautusan o ang mga iniutos ng Dios noon na ibinigay?

 

Ito ang pangako ng Dios kay Moses:

Ayon sa lahat ng iyong ninasa sa Panginoon mong Dios sa Horeb, sa araw ng kapulungan, na sinasabi, Huwag mong iparinig uli sa akin ang tinig ng Panginoon kong Dios, ni ipakita pa sa akin itong dakilang apoy, upang huwag akong mamatay.
Deuteronomio 18:16 (TAB)

Ang marinig ang Tinig ng Dios ay nakamamatay.

 

Ano ang sagot ng Dios?

At sinabi ng Panginoon sa akin, Mabuti ang kanilang pagkasabi ng kanilang salitain.
Deuteronomio 18:17 (TAB)

At…

 

Ang Propetang sinugo na "gaya ni Moises"

Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo; at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kaniya.
Deuteronomio 18:18 (TAB)

Isang sinugo na gaya ni Moses, ano ang magiging kaibahan ni Maestro Evangelista?

at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kaniya.
Deuteronomio 18:18 (TAB)

Sasalitain lamang ni Maestro Evangelista ang mga ibinibigay sa kanya ng Dios.

 

At ano naman ang magyayari kung hindi natin pakikinggan ang mga Salita ng Dios na ihahayag ng propetang tinutukoy sa Banal na Aklat na si Maestro Evangelista?

At mangyayari, na sinomang hindi makikinig sa aking mga salita na kaniyang sasalitain sa aking pangalan, ay aking sisiyasatin yaon sa kaniya.
Deuteronomio 18:19 (TAB)

“sinomang” – kahit sinong tao.

 

Papaano naman ang mga tao na nakaalam na ng aral na ito at nakilala ang Pangalan ng Dios nguni’t walang pakundangan o pinagpawalang halaga ang sinugo at ginamit ang mga ito sa pansariling kapakanan o ang magtayo ng isang bagong relihiyon o simbahan?

Nguni't ang propeta na magsasalita ng salitang may pagpapalalo sa aking pangalan, na hindi ko iniutos sa kaniyang salitain o magsasalita sa pangalan ng ibang mga dios, ay papatayin nga ang propetang yaon.

At kung iyong sasabihin sa iyong puso: Paanong malalaman namin ang salita na hindi sinalita ng Panginoon?
Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon: ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan, huwag mong katatakutan siya.
Deuteronomio 18:19-22 (TAB)

May panahon ng kagantihan, at gagawin ito ng Dios.

 

At inihayag muli, isang tanda ang ibinigay tungkol sa sinugo:

Ang salita nga ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi,
Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay-bata ay pinapaging banal kita; inihalal kitang propeta sa mga bansa.
Jeremias 1:4-5 (TAB)

Hindi ito si Jesus, dahil sinugo lamang siya sa kanyang bayan gaya ng mga propeta na nauna sa kanya. Nguni’t ang propetang ito, bago pa man siya ipinanganak, inihayag na ng Dios ang kanyang pagparito, at siya ay susuguin sa mga bansa.

 

At…

Nang magkagayo'y sinabi ko, Ah, Panginoong Dios! narito, hindi ako marunong magsalita: sapagka't ako'y bata.
Jeremias 1:6 (TAB)

“bata” – Ibig sabihin hindi siya maalam o hindi sanay sa Banal na Aklat, ang Dios ang magtuturo sa kanya.

Nguni't sinabi sa akin ng Panginoon, Huwag mong sabihin, Ako'y bata: sapagka't saan man kita susuguin ay paroroon ka, at anomang iutos ko sa iyo ay sasalitain mo.
Jeremias 1:7 (TAB)

At sa pagdating ng panahon na haharap si Maestro Evangelista upang ihayag ang Mensahe ng Dios sa mga bansa at sa mga relihiyon, ano ang sabi ng Dios?

Huwag kang matakot dahil sa kanila; sapagka't ako'y sumasaiyo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon.
Jeremias 1:8 (TAB)

Huwag matakot at hindi siya pababayaan ng Dios. Papaanong naiba si Maestro Evangelista sa mga propetang sinugo noon? Ano ang katangi-tanging bagay na ibinigay sa kanya?

Nang magkagayo'y iniunat ng Panginoon ang kaniyang kamay, at hinipo ang aking bibig; at sinabi sa akin ng Panginoon, Narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig:
Jeremias 1:9 (TAB)

Inilagay ng Dios ang Kaniyang Salita sa bibig ni Maestro Evangelista, ito ang tanda; isang tao na walang kaalaman sa Banal na Aklat, na hindi nag-aral sa mga matataas na paaralan, nguni’t may kakayahang magpaliwanag sa mga nasusulat sa Banal na Aklat. Matiyaga niyang hinihintay ang Mensahe na ibinibigay sa kanya ng Dios.

 

Ang nag-iisang tao na binigyan ng Salita ng Dios, mula sa anim na bilyong tao sa buong mundo!

 

Ano ang kanyang misyon sa Dios?

Tingnan mo, aking pinapagpupuno ka sa araw na ito sa mga bansa at sa mga kaharian, upang magalis at magbagsak at upang magsira at magwasak, upang magtayo at magtatag.
Jeremias 1:10 (TAB)

“sa araw na ito” – May takdang panahon ng kaganapan.

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, kapag ang mga tao sa buong mundo ay malalaman na si Jesus ay:

• Hindi tunay na “anak ng Dios,” isang tao lamang, na anak ni David,


• Na hindi nagtagumpay sa kanyang misyon at gumawa na "kasamaan,"


• At siya rin ang “maningning na tala sa umaga”

Ang lahat ng mga relihiyon ba ay babagsak ng sabay-sabay o hindi?

Si Maestro Evangelitsa ay sinugo na dala ang Salita ng Dios o ang “Espiritu Santo” na ihahayag sa mga bansa.

 

Ano ang dahilan na si Maestro Evangelista ang maghahayag ng katotohanan tungkol kay Jesus, bakit hindi na lang si Jesus ang magpatotoo sa kanyang sarili? Ano ang dahilan?

Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan.
Juan 5:31 (TAB)

Sinabi na ito noon ni Jesus, hindi siya ang magpapatotoo sa kanyang sarili.

Iba ang nagpapatotoo sa akin; at talastas ko na ang patotoong isinasaksi niya sa akin ay totoo.
Juan 5:32 (TAB)

Wala na siyang karapatan; inalis na sa kanya. May ibang magpapatotoo sa kanya, sino?

Datapuwa't pagparito ng Mangaaliw, na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan, na nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpapatotoo sa akin:
Juan 15:26 (TAB)

Si Maestro Evangelista ang magpapatotoo kay Jesus.

 

“mula sa Ama” – Si Maestro Evangelista ay sinugo ng Dios upang ihayag rin ang Patotoo ni Jesus. Upang ang mga tao sa buong mundo ay malaman na sa wakas ang tungkol sa panlilinlang ng mga relihiyon at maunawaan na rin sa wakas na may isang Dios at si Jesus ay hindi isang “anak ng Dios.”

 

Papaano natin malalaman na ang “Mangaaliw” ay naririto na?

Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod.

Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios.
Juan 16:1-2 (TAB)

Ang “Mangaaliw” ang magpapaliwanag na pinaalalahanan na tayo noon pa man ni Jesus sa mga kadahilanan kung bakit ang mga tao ay nagpapatayan, hanggang sa ating panahon.
 
Bakit sila nagpapatayan?

At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man.
Juan 16:3 (TAB)

Ang dahilan ng pagpapatayan ng mga tao ay dahil hindi nila kilala ang Dios at hindi rin nila kilala si Jesus. Iisa ang binabasang Banal na Aklat, nguni’t hindi nila nakilala ang Dios at si Jesus. Papaanong walang alam ang mga apostol ni Jesus tungkol dito?

Datapuwa't ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, upang kung dumating ang kanilang oras, ay inyong mangaalaala, kung paanong sinabi ko sa inyo. At ang mga bagay na ito'y hindi ko sinabi sa inyo buhat pa nang una, sapagka't ako'y sumasa inyo.
Juan 16:4 (TAB)

Hindi sa panahon ni Jesus mahahayag ang mga sinalita niya. Ito ay mahahayag sa panahon ng pagparito ng “Mangaaliw.”

 

Bakit?

Datapuwa't ngayong ako'y paroroon sa nagsugo sa akin; at sinoman sa inyo ay walang nagtatanong sa akin, Saan ka paroroon?
Juan 16:5 (TAB)

Hindi na siya ang “magpakailan pa man,” na inihayag noon sa II Samuel 7:12-14.

 

Ang panahon ng kanyang pagpapanggap bilang “anak ng Dios” at nahatulang tumanggap ng kaparusahan, at di kalaunan ay namatay; gayunpaman ang kanyang mga apostol ay hindi naunawaan ang kanyang mga sinabi. Kaya nga kanyang sinabi “sinoman sa inyo ay walang nagtatanong sa akin, Saan ka paroroon?”

At kung nasabi man niya sa kanyang mga apostol kung saan siya papunta, ano ang kanilang mararamdaman?
Nguni't sapagka't sinalita ko ang mga bagay na ito sa inyo, ay napuno ng kalumbayan ang inyong puso.
Juan 16:6 (TAB)

Kung si Jesus, na ayon sa mga relihiyon ay umakyat sa langit, bakit sinabi niyang malulungkot ang mga apostol niya kung alam din naman nila na umakyat sila sa langit?

 

Nangangahulugang hindi siya nakaakyat sa langit.

Gayon ma'y sinasalita ko sa inyo ang katotohanan: Nararapat sa inyo na ako'y yumaon; sapagka't kung hindi ako yayaon, ang Mangaaliw ay hindi paririto sa inyo; nguni't kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo.
Juan 16:7 (TAB)

Si Jesus nga ay tunay na paalis, dahil siya ay paparusahan, ito ang dahilan kung bakit niya nasabi na kailangan na niyang umalis.

 

Bakit?

… sapagka't kung hindi ako yayaon, ang Mangaaliw ay hindi paririto sa inyo; nguni't kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo.
Juan 16:7 (TAB)

Kailangan na niya talagang umalis, kung hindi ay hindi darating ang “Mangaaliw.”

 

At sa pagparito ng “Mangaaliw” o ni Maestro Evangelista, ano ang mangyayari?

At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol:
Juan 16:8 (TAB)

Matatagpuan ng “Mangaaliw” o ni Maestro Evangelista na ang mga tao sa kasalukuyang panahon ay hindi gumagawa ng tama ayon sa aral ng Dios.

 

Ihahayag ni Maestro Evangelista sa atin ang mga ito.

Tungkol sa kasalanan, sapagka't hindi sila nagsisampalataya sa akin;
Juan 16:9 (TAB)

Dahil sinabi na ni Jesus noon na may darating na “anghel” (Apocalipsis 22:16) o ang “Mangaaliw” (Juan 14:16) upang ipagpatuloy ang misyon sa Dios; nguni’t hinihintay pa rin ng mga tao ang kanyang pagbabalik, dahil sila ay nilinlang ng mga relihiyon.

Tungkol sa katuwiran, sapagka't ako'y paroroon sa Ama, at hindi na ninyo ako makikita;
Juan 16:10 (TAB)

Hindi na magbabalik si Jesus, pinarusahan at namatay sa kanyang nagawang "kasamaan."

Tungkol sa paghatol, sapagka't ang prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na.
Juan 16:11 (TAB)

Ang itinuturo ng mga relihiyon na kung sinoman ang darating na may dalang aral na kakaiba sa mga aral nila tungkol kay Jesus ay ang “Anti-Kristo.”
 
Ang sabi ni Maestro Evangelista, ano ba ang ibig sabihin ng “Kristo?”
 
Nabasa at nalaman natin sa pamamagitan ng mga pahayag ni Maestro Evangelista ang tungkol sa Patotoo ni Jesus sa Banal na Aklat, ang Salita ng Dios, na si Jesus ay hindi naging isang “Kristo.”
 
Hindi nagtagumpay si Jesus sa kanyang misyon at ang mga tao ay hindi alam na sinabi na ni Jesus na may darating na isang “Mangaaliw” na magtutuloy ng kanyang gawain, at hindi kaaway niya.
 
Kung sinoman ang paparito at magtuturo tungkol sa tunay na Jesus, na nakasulat sa Banal na Aklat, ito ay ang “Mangaaliw” (Juan 14:16) o “Anghel” (Apocalipsis 22:16).
 
Itinuturo ng mga relihiyon ang nais nilang maging Jesus, hindi ang tunay na Jesus na nakasulat sa Banal na Aklat.

 

Sinabi ba ni Jesus ang lahat sa mga apostol niya?

Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni't ngayon ay hindi ninyo mangatitiis.
Juan 16:12 (TAB)

“maraming bagay na sa inyo ay sasabihin “ – Nais sabihin ni Jesus ang Katotohanan kahit sa panahon niya, nguni’t hindi na siya binigyan ng pagkakataong sabihin ang mga ito (Juan 5:31-32).

 

At sinasabi ng mga relihiyon na marami silang alam tungkol kay Jesus, nililinlang nila ang mga tao.

 

Ito na ngayon ang gawain ng “Mangaaliw”, ang paghahayag ng Patotoo ni Jesus.

 

Sa panahon niya, kung sasabihin ni Jesus ang tungkol sa Katotohanan ng tunay na nangyari sa kanya (na inihahayag ngayon sa atin ng kanyang “Mangaaliw,” na si Maestro Evangelista, makakayanan ba nila ang kanyang pahayag?

 

Kaya nga nang kanyang sabihin na kung saan siya papunta, sila ay malulumbay.

Gayon ma'y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka't hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating.
Juan 16:13 (TAB)

“ang Espiritu ng katotohanan ay dumating” – Itinuturo ng mga relihiyon na ito ay ang Espiritu Santo, nguni’t ating nabasa na isang tao lamang, “siya” ang tinutukoy na “Espiritu ng Katotohanan,” ibig sabihin ay may isang taong darating dala ang Salita ng Dios.

 

Ang “Mangaaliw” ay magsasabi ng Katotohanan.

...sapagka't hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili
Juan 16:13 (TAB)

Magtuturo at magsasalita ang “Mangaaliw” ayon sa ipinaguutos ng Dios sa kanya, at ang mga aral na nakasulat sa Banal na Aklat.

… kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain
Juan 16:13 (TAB)

Ihahayag lamang ng “Mangaaliw” ang Mensahe na nais ng Dios na ipaalam sa lahat ng tao,

 

Hindi idaragdag o isasama ni Maestro Evangelista ang kanyang sariling kuru-kuro tungkol sa ibinibigay na Mensahe mula sa Dios; kung anuman ang kanyang ipinahahayag at ipinaliliwanag, mula ito sa Dios at makikita ang mga ito sa Banal na Aklat, ang Salita ng Dios.
 
“at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating” – Si Maestro Evangelista ay binigyan ng mga pangitain mula sa Dios na kanyang ihahayag sa mga tao sa buong mundo, mga pangyayari o mga bagay na mangyayaring madali.

 

At tungkol kay Jesus…

Luluwalhatiin niya ako: sapagka't kukuha siya sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag.
Juan 16:14 (TAB)

“Luluwalhatiin niya ako” – si Jesus na ang nagsabi nito, hindi niya kaaway ang “Mangaaliw” o si Maestro Evangelista.

 

“sapagka't kukuha siya sa nasa akin” – si Maestro Evangelista ang magpapatuloy ng hindi ganap na gawain ni Jesus, ang ipakilala ang Pangalan ng Dios sa mga tao.

 

“at sa inyo'y ipahahayag” – upang ipakilala sa lahat ng tao sa buong mundo.

Ang lahat na ibinigay ng Dios kay Jesus ay inilipat kay Maestro Evangelista: ang misyon, ang pagpapala at sumpa, at pagganap sa mga hindi ginanap ni Jesus.
Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin: kaya sinabi ko, na siya'y kukuha sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag.
Juan 16:15 (TAB)

Ngayong naalaman na natin ang Katotohanan tungkol kay Jesus at kung patuloy pa tayong sasampalataya o mananalangin sa Dios sa pamamagitan ng kanyang pangalan, ano ang masasabi ni Jesus tungkol dito?

Sinalita ko sa inyo ang mga bagay na ito sa malalabong pananalita: darating ang oras, na hindi ko na kayo pagsasalitaan sa malalabong pananalita, kundi maliwanag na sa inyo'y sasaysayin ko ang tungkol sa Ama.
Juan 16:25 (TAB)

Nagsalita si Jesus ng mga talinghaga na hindi nila naunawaan ng lubos, at...

 

“darating ang oras” – Ang panahon ng pagparito ni Maestro Evangelista dala ang Patotoo ni Jesus at ang Salita ng Dios.

 

“maliwanag na sa inyo'y sasaysayin ko ang tungkol sa Ama” – Sa pamamagitan lamang ni Maestro Evangelista ay naunawaan natin ng malinaw ang mga sinalita ni Jesus, at ang kaalaman ng Pangalan ng Dios.

 

At sa pagdating ng panahon, na ngayon na, na ating naalalaman ang tunay na Jesus at ang Katotohanan din tungkol sa Dios, makakatawag pa ba tayo sa Dios sa pangalan ni Jesus?

Makakapanalangin pa ba tayo sa Dios at gamitin ang “Sa ngalan ni Jesus?”

Sa araw na yao'y magsisihingi kayo sa aking pangalan: at sa inyo'y hindi ko sinasabi, na kayo'y idadalangin ko sa Ama;
Juan 16:26 (TAB)

“Sa araw na yao'y magsisihingi kayo sa aking pangalan” – Hindi ba araw-araw nating naririnig, nakikita kahit sa mga programa sa telebisyon na ito ang ginagawa ng mga relihiyon.

 

At dahil dumating na ang may dala ng tunay na aral, may bisa pa ba ang mga pananalangin nila sa “Ngalan ni Jesus?”

 

“at sa inyo'y hindi ko sinasabi, na kayo'y idadalangin ko sa Ama;” – Noon pa man sinabi na ni Jesus ito, nilinlang tayo ng mga relihiyon upang sumampalataya kay Jesus para mapalapit sa Dios! Wala na siyang karapatan na idalangin tayo sa Dios.

 

Ano ang kay Jesus na kukunin ng “Mangaaliw” at ipapakita sa lahat ng tao?

 

Ano ba ang dapat na naging gawain ni Jesus mula sa Dios?

Oh Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, nguni't nakikilala kita; at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin;
Juan 17:25 (TAB)

Alam ng kanyang bayan na si Jesus ay sinugo ng Dios, ano ang kanyang misyon?

At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko; upang ang pagibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila.
Juan 17:26 (TAB)

Ang misyon ni Jesus ay ang ipakita ang Pangalan ng Dios sa kanyang bayan.

… upang ang pagibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila.
Juan 17:26 (TAB)

Nang si Jesus ay hindi nagtagumpay at gumawa pa ng kasamaan, ang Pagibig ng Dios ay hindi nakamit ng kanyang bayan; hindi nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang bayan na makilalala ang Pangalan ng Dios. Walang Pagliligtas.

 

At, ang dahilan kung bakit si Jesus ay pinarusahan ng mga tao ay dahil na nga rin sa kanyang misyon; ang mga tao ang makikinabang sa pagkilala ng Pangalan ng Dios, makatanggap ng pagliligtas at manumbalik sa Dios. Nang si Jesus ay hindi nagtagumpay, sino ang nawalan ng pagkakataon na maligtas? Ang mga tao sa kapanahunan niya. Kaya nga, ayon sa inihayag sa II Samuel 7:12-14: kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya ng pamalo ng mga tao, at ng panghampas ng mga anak ng mga tao,” at si Jesus nga ay pinarusahan ng mga tao dahil hindi niya napagtagumpayan ang kanyang misyon.

 

Sino ang magpapatuloy at ang magpapakilala sa Pangalan ng Dios sa mga tao sa buong mundo?

Nguni't katotohanan bang tatahan ang Dios sa lupa? Narito, sa langit at sa langit ng mga langit ay hindi ka magkasiya; gaano pa sa bahay na ito na aking itinayo!
I Mga Hari 8:27 (TAB)

Ang Dios ay wala sa mga templo o mga simbahan…

Gayon ma'y iyong pakundanganan ang dalangin ng iyong lingkod at ang kaniyang pamanhik, Oh Panginoon kong Dios, na dinggin ang daing at dalangin na idinadalangin ng iyong lingkod sa harap mo sa araw na ito:
Na anopa't ang iyong mga mata ay idilat sa dako ng bahay na ito gabi at araw, sa dakong iyong sinabi, Ang aking pangalan ay doroon; upang dinggin ang panalangin na idadalangin ng iyong lingkod sa dakong ito.
I Mga Hari 8:28-29 (TAB)

Naitayo ba ni Salomon ang bahay na may Pangalan ng Dios? Dapat nakita na ng kanyang bayan ang Pangalan na nasa bahay, dahil siya ay nagtayo pa ng ibang mga bahay o templo para sa mga dios ng kanyang mga asawa, ang mga tao ay nalito sa maraming bahay o templo ng mga ibang dios na itanayo ni Salomon. Walang nakaalam kung anong bahay ang may Pangalan ng Dios.

 

Matapos noon, dumating si Jesus, sa halip na akayain at ituro ang bahay na may Pangalan ng Dios, siya ay nagpanggap na “anak ng Dios” at nagtayo pa ng sariling bahay o iglesia, hindi rin siya nagtagumpay.

 

Ngayon, sino ang magpapatuloy ng misyong ito?

Bukod dito'y tungkol sa taga ibang lupa, na hindi sa iyong bayang Israel, pagka siya'y magbubuhat sa isang malayong lupain dahil sa iyong pangalan;
I Mga Hari 8:41 (TAB)

“taga ibang lupa” – Ibig sabihin ay isang tao na manggagaling sa malayong lupain, ang “Mangaaliw” ay hindi magmumula sa lahi ng sangbahayan ni David at siya ang magpapakilala sa Dakilang Pangalan ng Dios sa lahat ng tao, at makikilala ba ng lahat ang Dakilang Pangalan?

(Sapagka't kanilang mababalitaan ang iyong dakilang pangalan, at ang iyong makapangyarihang kamay, at ang iyong unat na bisig:) pagka siya'y paririto at dadalangin sa dako ng bahay na ito;

Dinggin mo nga sa langit na iyong tahanang dako, at gawin mo ang ayon sa lahat na idalangin sa iyo ng taga ibang lupa; upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang iyong pangalan, upang matakot sa iyo, gaya ng iyong bayang Israel, at upang kanilang makilala na ang bahay na ito na aking itinayo ay tinatawag sa pamamagitan ng iyong pangalan.
I Mga Hari 8:42-43 (TAB)

Kahit si Salomon ay alam ang pagdating ng “Taga Ibang Lupa” o ni Maestro Evangelista na inihayag sa Banal na Aklat.

 

Tunay na si Maestro Evangelista ang taong ipinangako ng Dios para sa ating panahon!

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Si Jesus walang pagkakasala?

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Tuesday November 03, 2015

 


Home | About | News | Sitemap | Email

Please go to www.facebook.com/Thenameph for more information.
Copyright © 2011 www.thename.ph


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph