www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Ang Mangaaliw ni Jesus

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

Si Jesus ba'y nabuhay at namatay ng hindi nagkakasala?

Inilahad ni Maestro Evangelista  noong ika-30 ng Disyembre 2005.

 

Ito ang isa sa maraming ipinangangaral ng mga relihiyon hinggil kay Jesus; na siya ay nabuhay at namatay sa mundong ito na hindi nakagawa ng kasalanan o kasamaan?


Totoo ba na ang isang tao na ipinanganak ng isang babae ay makapagsasabi na wala siyang kasalanan?

Paano ngang makapagiging ganap ang tao sa Dios? O paanong magiging malinis siya na ipinanganak ng isang babae.

Narito, pati ng buwan ay walang liwanag, at ang mga bituin ay hindi dalisay sa kaniyang paningin:
Gaano pa nga kaliit ang tao, na isang uod! At ang anak ng tao, na isang uod!
Job 25:4-6 (TAB)

Ipinanganak tayo na may kakayahang gumawa ng kasalanan o hindi, kaya hindi maaring sabihin ng sinoman na hindi siya nakagawa ng kasalanan sa kanyang tanang buhay.

Umamin ba si Jesus na siya ay nagkasala rin at “isang uod” gaya ng ibang tao?

Dios ko, Dios ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napaka layo sa pagtulong sa akin, at sa mga salita ng aking pagangal?

Oh Dios ko, ako'y humihiyaw sa araw, nguni't hindi ka sumasagot: at sa gabi, at hindi ako tahimik.
Nguni't ikaw ay banal, Oh ikaw na tumatahan sa mga pagpuri ng Israel.
Ang aming mga magulang ay nagsitiwala sa iyo: sila'y nagsitiwala, at iyong iniligtas sila.
Sila'y nagsidaing sa iyo at nangaligtas: sila'y nagsitiwala sa iyo, at hindi nangapahiya.
Nguni't ako'y uod at hindi tao; duwahagi sa mga tao, at hinamak ng bayan.
Silang lahat na nangakakita sa akin ay tinatawanang mainam ako: inilalawit nila ang labi, iginagalaw nila ang ulo, na sinasabi,
Awit 22:1-7 (TAB)

Si Jesus nga ba ito?

Ang aking kalakasan ay natuyo na parang bibinga; at ang aking dila ay dumidikit sa aking ngalangala; at dinala mo ako sa alabok ng kamatayan.
niligid ako ng mga aso: kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama; binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa.
Awit 22:15-16 (TAB)

Si Jesus ngang tunay!

Aking maisasaysay ang lahat ng aking mga buto; kanilang minamasdan, at pinapansin ako:
Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila, at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan.
Awit 22:17-18 (TAB)

Nguni’t mananatili na lang ba tayo sa kasalanan? Papaano tayo makakahingi ng kapatawaran sa Dios?

Hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang; bawa't tao'y papatayin dahil sa kaniyang sariling kasalanan.
Deuteronomio 24:16 (TAB)

Kung sino ang nagkasala ay siya rin ang magbabayad niyon, hindi ang kanyang magulang o kahit na sino pa man ang mananagot at magdudusa para sa kanyang kasalanan.

 

At tunay ba na walang tao na hindi nakagawa ng kasalanan?

Kung ang iyong bayan ay lumabas sa pakikipagbaka laban sa kaniyang mga kaaway, saan mo man sila suguin, at manalangin sa Panginoon sa dako ng bayan na iyong pinili, at sa dako ng bahay na aking itinayo na ukol sa iyong pangalan:
Dinggin mo nga sa langit ang kanilang dalangin at ang kanilang pamanhik, at alalayan mo ang kanilang usap.
I Mga Hari 8:44-45 (TAB)

Ito ay sumasaklaw sa mga taong kilala o nakakaalam ng Tunay ng Pangalan ng Dios.

Kung sila'y magkasala laban sa iyo, (sapagka't walang tao na di nagkakasala,) at ikaw ay magalit sa kanila, at ibigay mo sila sa kaaway, na anopa't sila'y dalhing bihag sa lupain ng kaaway sa malayo o sa malapit;
I Mga Hari 8:46 (TAB)

Walang sinoman ang makakapagsabi na siya ay hindi nagkasala! Ang aral ng mga relihiyon na si Jesus ay hindi nagkasala ay walang katotohanan.

 

At kung tayo ay magkakasala, paparusahan ba agad tayo ng Dios?

Anong ibig ninyong sabihin na inyong sinasambit ang kawikaang ito tungkol sa lupain ng Israel, na sinasabi, Kinain ng mga magulang ang mga maasim na ubas, at ang mga ngipin ng mga anak ay nagsisipangilo?

Buhay ako, sabi ng Panginoong Dios, hindi na ninyo sasambitin pa ang kawikaang ito sa Israel.

Narito, lahat ng kaluluwa ay akin; kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin: ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay.
Ezekiel 18:2-4 (TAB)

Ito ay ipinabatid noon sa bayan ng Dios, hindi sa mga tao sa buong mundo.

 

Walang “original sin” sa kapanahunan ni Moses hanggang sa mga propeta; sinabi na ng Dios na walang katotohanan sa pag-iisip ng “original sin.” Bakit magpasahanggang ngayon, ang mga relihiyon ay naniniwala sa “original sin?” Dahil hindi sila ang mga lingkod ng Dios!

 Nagkakasala ang bawa’t isa sa Dios.

Gaano katotoo na ang bawa’t tao ay mananagot sa Dios sa kanya-kanyang kasalanan?

Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay: ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak; ang katuwiran ng matuwid ay sasa kaniya, at ang kasamaan ng masama ay sasa kaniya.
Ezekiel 18:20 (TAB)

Walang sinoman ang maaring mamagitan o magligtas ng kapwa sa kasalanan, hindi pinahihintulutan iyon ng Dios. Ang Dios lang ang may kapangyarihang magpatawad.

 Ano ang dapat nating gawin?

Nguni't kung ang masama ay humiwalay sa kaniyang lahat na kasalanan na kaniyang nagawa, at ingatan ang lahat na aking mga palatuntunan, at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay.
Ezekiel 18:21 (TAB)

Ang kasalanan na inihalimbawa ay pinabigat pa upang ating maunawaan na kahit ang pinakamabigat na kasalanan ay maaring ipapatawad ng Dios.

 

Ang kailangan lang natin ay ang pagsisisi at pagbabago sa ating mga gawain, at hindi magtatagal papatawarin tayo ng Dios sa atin mga kasalanan, kung hindi na natin gagawin pang muli ang mga iyon.

Sinasabi ng mga relihiyon na ang ating mga kasalanan ay nakasulat sa langit, totoo ba iyon?

Wala sa kaniyang mga pagsalangsang na nagawa niya na aalalahanin laban sa kaniya: sa kaniyang katuwiran na kaniyang ginawa ay mabubuhay siya.
Ezekiel 18:22 (TAB)

Kapag tayo ay magsisisi, baguhin ang ating mga lakad, at manumbalik sa Dios, tayo ay patatawarin Niya at hindi na alalahanin ang nagawang pagkakasala.

Papaano naman ang mga masasama, nais rin ba ng Dios na sila ay mamatay?

Mayroon baga akong anomang kasayahan sa kamatayan ng masama? sabi ng Panginoong Dios: at hindi baga mabuti na siya'y humiwalay sa kaniyang lakad, at mabuhay?
Ezekiel 18:23 (TAB)

Hindi nasisiyahan ang Dios sa kamatayan ng masasama… magsisi at magbago ng gawain. Manumbalik sa Dios at sumunod sa Kanyang mga kautusan. Ito ang panawagan ng Dios sa lahat ng tao, sa pamamagitan ng mga paglalahad ni Maestro Evangelista ituturo niya ang paraan ung papaan tayo makaatawag sa Pangalan ng Dios upang mapatawad tayo.

Ano naman sa mga iba, gaya ni Jesus, na naging sakdal noon nguni’t gumawa ng kasamaan; ano ang magiging hatol ng Dios?

Pagka ang matuwid ay humihiwalay sa kaniyang katuwiran, at gumagawa ng kasamaan, at kinamamatayan; sa kasamaan na kaniyang nagawa ay mamamatay siya.
Ezekiel 18:26 (TAB)

Habang tayo ay nabubuhay, may pagkakataon tayong humingi ng kapatawaran sa Dios.

Gaya ni Jesus, gumawa ng kasamaan; na habang nakapako sa krus ay sumigaw, “Dios ko, Dios ko, bakit mo ako pinabayaan?” Siya ba’y humihingi ng tawad sa kanyang kasalanan o sinisisi ang Dios? Siya ay pinabayaan sa huli, hindi siya humingi ng kapatawaran sa Dios.

 

Ano ang isinasamo mula sa Dios?

Sapagka't wala akong kasayahan sa kamatayan niya na namamatay, sabi ng Panginoong Dios: kaya't magsipagbalik-loob kayo, at kayo'y mangabuhay.
Ezekiel 18:32 (TAB)

Inaanyayahan ng Dios ang lahat na kilalanin Siya at ang Kanyang Dakilang Pangalan; kailangan lang na magsisi tayo at magbago ng ating mga gawain, mabubuhay tayong malawig at ganap sa ating buhay.

Gayon ma'y sinabi mo: Ako'y walang sala; tunay na ang kaniyang galit ay humiwalay sa akin. Narito, hahatulan kita, sapagka't iyong sinabi, Hindi ako nagkasala.
Jeremias 2:35 (TAB)

Habang itinatanggi mo ang iyong kasalanan, hahatulan ka ng mabigat ng Dios.

 

Humingi ng pagpapatawad sa Dios lamang, magsisi at manumbalik sa Kaniya!

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: “At nagkatawang-tao ang Verbo” – Si Jesus ba ito?

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Wednesday May 28, 2014


Home | About | News | Sitemap | Email

Please go to www.facebook.com/Thenameph for more information.
Copyright © 2011 www.thename.ph


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph