www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Ang Kerubin sa Halamanan ng Eden

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

ANG PAGBABAUTISMO

Inihayag ni Maestro Evangelista noong Enero 12, 2006


Tungkol sa karapatan ni Juan Baustista na magbautismo at ang pagbautismo kay Jesus.

 

Ang Pagbautismo na nag-aalis ng mga kasalanan sa mga tao, ito ba’y galing sa Dios?

 

Tungkol sa kapahintulutan ni Juan Bautista na magbautismo, sino ang nagbigay nito sa kanya? Ang pagbabautismo ba ay pinapayagan ng Dios? May tagubilin ba mula sa Dios na nagpapahintulot na magbautismo sa tao si Juan?

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, upang ating malaman ang katotohan tungkol kay Jesus, basahin natin ang nakasulat:

At sinabi niya sa kanila, Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, at sa mga propeta, at sa mga awit.
Lucas 24:44 (TAB)

Sinalita ba ni Jesus na ating ipagtanong sa mga aklat ng mga apostol ang mga katotohanan sa kanya? Ang sagot ay HINDI! Kaya nga kung tayo ay maniniwala sa mga apostol na higit pa sa mga propeta; malinaw kung sino ang malayo sa katotohanan.

 

Sinalita na ito ni Jesus noon, at ang mga relihiyon ang nagbaluktot ng mga mensahe niya. Kahit pa bago ipanganak si Jesus, may mga pahayag na naibigay tungkol sa kanyang pagdating:

Pagka ang iyong mga araw ay naganap, at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo, na magmumula sa iyong tiyan, at aking itatatag ang kaniyang kaharian.
Kaniyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, at aking itatatag ang luklukan ng kaniyang kaharian magpakailan man.
Ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak: kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya ng pamalo ng mga tao, at ng panghampas ng mga anak ng mga tao;
II Samuel 7:12-14 (TAB)

Sa pahayag na ibinigay, ito ang tungkulin ni Jesus, at may pasubaling ibinigay din; kung siya ay magtatagumpay sa kanyang misyon, siya ay bibigyan ng karangalan na tawaging “anak ng Dios,” bagaman siya ay isang “anak ni David.” Walang ibang ipinangako liban sa inihayag.

 

Kaya nga ang mga apostol at ang mga relihiyon ay nagsasabing “Si Jesus" ang "nag-iisang anak ng Dios" na sinugo, at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan tayo ay tinubos sa kasalanan, nang hindi nila binabasa ang buong pahayag mula sa mga propeta: na magpapaliwanag ng dahilan sa ginawang "kasamaan" ni Jesus at ang dahilan ng maaga niyang pagkamatay.

 

Upang bigyang linaw kung tunay ang pag-iisip, aral at paniniwala ng mga relihiyon: halimbawa ikaw ang lumagay sa katayuan ng Dios; kung ang mga tao ay may nagawang kasalanan sa iyo, dapat ay ipapadala mo sa kanila ang nag-iisa mong anak upang kanilang patayin para sa ikapapatawad o ikatutubos ng kanilang kasalanan. Gagawin mo ba iyon? Hindi, di ba? Papaano pa kaya ang Dios na tunay? Malayo ito sa tamang pag-iisip na gagawin ito ng kahit sino.

 

Sinasabi ng mga relihiyon na si Jesus ay “anak ng Dios” kahit na siya ay ipinanganak ng isang babae. Sinasabi rin ng mga relihiyon na si Jesus ay walang kasalanan o hindi nakagawa ng kasalanan. Nguni’t basahin natin sa Banal na Aklat kung ang isang tao na ipinanganak ng isang babae ay tunay na hindi nagkakasala:

Paano ngang makapagiging ganap ang tao sa Dios? O paanong magiging malinis siya na ipinanganak ng isang babae.
Narito, pati ng buwan ay walang liwanag, at ang mga bituin ay hindi dalisay sa kaniyang paningin:
Job 25:4-5 (TAB)

Walang sinoman ang makakapagsabi na siya ay walang kasalanan o hindi nakagawa ng kasalanan; kahit si Jesus na ipinanganak ng isang babae ay sakop din ng sinasalita dito.

 

Kaya’t sa pahayag, may pasubali na ibinigay, “kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya…” nangangahulugan na si Jesus ay may kakahayang makagawa ng "kasamaan." Iyan ang dahilan ng pasubali, at ating nabasa na siya nga ay hinampas at pinalo, nangangahulugan na siya ay nakagawa ng "kasamaan." Ito ang hindi napag-alaman at napag-isipan ng mga relihiyon.

 

May ibinigay na tanong kay Maestro Evangelista tungkol sa patotoo ni Juan Bautista kay Jesus: “At aking nakita, at pinatotohanan kong ito ang Anak ng Dios.” (Juan 1:34)

 

Ang sagot ni Maestro Evangelista: Kung si Juan Bautista ay tunay ngang matapat at sumusunod sa Dios, papaanong nangyari na siya ay pinatay at pinugutan ng ulo sa kahilingan ng isang mananayaw? Tunay nga na kung si Juan Bautista ay isang tao ng Dios at sumusunod sa Kaniya, dapat ay iniligtas siya sa kamatayan! Nguni’t hindi ito nangyari.

 

Papaano naman ang mga propeta sa Lumang Tipan, ang mga sinugo ng Dios; tingnan natin ang kasaysayan ni Daniel bilang isang halimbawa:

Nang magkagayo'y bumangong maagang maaga ang hari, at naparoon na madali sa yungib ng mga leon.

At nang siya'y lumapit sa yungib kay Daniel, siya'y sumigaw ng taghoy na tinig; ang hari ay nagsalita, at nagsabi kay Daniel, Oh Daniel, na lingkod ng buhay na Dios, ang iyo bagang Dios na iyong pinaglilingkurang palagi ay makapagliligtas sa iyo sa mga leon?

Sinabi nga ni Daniel sa hari, Oh hari, mabuhay ka magpakailan man.

Ang Dios ko'y nagsugo ng kaniyang anghel, at itinikom ang mga bibig ng mga leon, at hindi nila ako sinaktan; palibhasa'y sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala; at gayon din sa harap mo, Oh hari, wala akong ginawang kasamaan.

Nang magkagayo'y natuwang mainam ang hari, at ipinagutos na kanilang isampa si Daniel mula sa yungib. Sa gayo'y isinampa si Daniel mula sa yungib, at walang anomang sugat nasumpungan sa kaniya, sapagka't siya'y tumiwala sa kaniyang Dios.

Daniel 6:19-23 (TAB)

Ito ang kasaysayan ng isang taong matuwid at sumusunod sa Dios. Ang kaligtasan ay buhay, hindi kamatayan. Kaya ang mga kwento ng mga taong nagbigay o nag-alay ng kanilang mga buhay para sa iba o sa ngalan ni Jesus para sa Dios sa Bagong Tipan ng Banal na Aklat ay hindi totoo. Ang Banal na Aklat ay para sa mga buhay at hindi sa mga patay!

 

At ang sinasabi ng mga relihiyon na ang sinisintang “anak ng Dios” ang pinahintulutang mamatay ng nakapangingilabot para sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, ito ay pagkutya o isang kalapastanganan sa Dios! Inililigtas ng Dios ang mga masunurin at matapat, hindi ang mga masuwayin.

 

Gaya ni Jesus, may kakayahan bang akuin ng isang tao ang kasalanan sa Dios ng kanyang kapuwa?

Hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang; bawa't tao'y papatayin dahil sa kaniyang sariling kasalanan.
Deuteronomio 24:16 (TAB)

Kahit na ang ating mga magulang ay hindi pinahintulutan ng Dios na akuin ang ating kasalanan at danasin nila ang kaparusahan.

 

Tungkol kay Juan Bautista: May makikita ba tayo na pahayag sa Banal na Aklat tungkol sa pagsusugo na magbautismo si Juan? Kung hindi tayo makakita ng pahayag na gayon, ang kanyang kapangyarihang magbaustismo ay hindi galing sa Dios. Kaninong aral ito? Mag-isip.

 

Wala rin kapangyarihan o karapatan si Juan Bautista na magpa-totoo na si Jesus ay "anak ng Dios!"

 

Tungkol sa isang pagpuna kay Maestro Evangelista: Iyong ipinalalagay na si Jesus ang nagpanggap na “anak ng Dios.” Nguni’t ano pa ang pinakamainam na katibayan o katunayan ng kanyang pag-angkin sa gayon liban sa mga sinalita na nanggaling mula sa langit nang binabautismuhan si Jesus na ipahayag na “…Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong lubos na kinalulugdan. “ (Mateo 3:17, Marcos 1:11, Lucas 3:22)
 
Ang sagot ni Maestro Evangelista: Maaari ba nating marinig ang Tinig ng Dios?

At sinabi nila kay Moises, Magsalita ka sa amin, at aming didinggin: datapuwa't huwag magsalita ang Dios sa amin, baka kami ay mamatay.
Exodo 20:19 (TAB)

Kung sinabi ng mga apostol na kanilang narinig ang tinig ng Dios ay pawang walang katotohanan, bakit? Dahil hindi sila namatay, ang tinig na kanilang narinig ay hindi galing sa Dios. Mag-isip.

 

Noon pa man ay alam na ng mga tao na hindi maaaring marinig ng direkta ang salita ng Dios dahil mamamatay sila. Kaya nga may mga propeta na tagapag-salita ng Dios upang iparating ang mga mensahe sa mga tao.

 

Ang sinabi ng mga apostol hinggil sa mga pangyayari sa pagbabautismo kay Jesus ay hindi totoo. Ito ang ginamit nila upang dayain ang tao. Mula noon hanggang ngayon.

 

Kung ang tinig na narinig ay hindi nga galing sa Dios, kaninong tinig ang narinig na nagsabi na: “Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong lubos na kinalulugdan?” Sino ang umaangkin na “ama” ni Jesus?

Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka't walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka't siya'y isang sinungaling, at ama nito.
Juan 8:44 (TAB)

"amang diablo" - Si Jesus ay laging nagbabanggit ng tungkol sa isang "ama," na sabi ng mga relihiyon ay ang Dios ang tinutukoy. Nguni't sa pagkakataong ito, lumalabas na ang napangalanan lang na "ama" ni Jesus ay ang Diablo, at hindi niya ipinakilala ang tunay na Pangalan ng Dios sa mga tao sa Bagong Tipan ng Banal na Aklat! 

 

Kaya lumalabas, dalawa ang "ama" na tinutukoy ni Jesus sa Bagong Tipan. Kaya’t kung si Jesus ay palagiang nananawagan sa “ama,” – sino ang kanyang tinutukoy na  "ama?"

 

At, tungkol sa kapamahalaan ni Jesus - ang magpagaling ng mga may sakit, ang paggawa ng mga kababalaghan, at ang pagpapalayas ng mga demonyo - kanino galing ito?

At nangyari, sa isa sa mga araw, samantalang tinuturuan niya ang bayan sa templo, at ipinangangaral ang evangelio, na nagsilapit sa kaniya ang mga saserdote, at ang mga eskriba pati ng matatanda;

At sila'y nangagsalita, na nangagsasabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin: Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? o sino ang nagbigay sa iyo ng kapamahalaang ito?

At siya'y sumagot, at sinabi sa kanila, Tatanungin ko naman kayo ng isang tanong; at sabihin ninyo sa akin:

Ang bautismo ni Juan, ay mula baga sa langit, o sa mga tao?

At sila'y nangagkatuwiranan, na nangagsasabi, Kung sabihin natin, Mula sa langit; ay sasabihin niya, Bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan?
Datapuwa't kung sabihin natin, Mula sa mga tao; ay babatuhin tayo ng buong bayan, sapagka't sila'y nanganiniwala na si Juan ay propeta.
At sila'y nagsisagot, na hindi nila nalalaman kung saan mula.

At sinabi sa kanila ni Jesus, Hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito.

Lucas 20:1-8 (TAB)

Walang makapagsabi sa kapanahunan nila, na ang kapamahalaan ni Jesus ay nanggaling Dios, at hindi rin naman sinabi ni Jesus kung kanino nanggaling. Ang ipinangaral ng mga relihiyon na ang kapamahalaan ni Jesus ay nanggaling sa Dios ay kathang isip lamang. Ang mga relihiyon ay sadyang mapalaginipin. Ito ang sanhi ng mga kalituhan at pagbabaluktot sa tunay na katauhan ni Jesus mula pa noong una.

 

Ngayon, sabi ni Maestro Evangelista, sino ang nangako ng kapangyarihan, kapamahalaan at kaluwalhatian ng mundo kay Jesus?

 

Basahin sa:

At sinabi sa kaniya ng diablo, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay.
Lucas 4:3 (TAB)

Ang diablo, Satanas at Ahas.

 

Papaano sinagot ni Jesus ang diablo?

At sinagot siya ni Jesus, Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao.
Lucas 4:4 (TAB)

Walang kapangyarihan si Jesus na gawing tinapay ang bato. At:

At iniakyat pa siya niya, at ipinakita sa kaniya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan.
At sinabi sa kaniya ng diablo, Sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamahalaang ito, at ang kaluwalhatian nila: sapagka't ito'y naibigay na sa akin; at ibibigay ko kung kanino ko ibig.
Lucas 4:5-6 (TAB)

Nanaig ang Ahas/Satanas/Diablo kina Adan at Eva,  at ang dalawa ay pinalayas sa Halamanan ng Eden, hindi ang Ahas; at ang mundo ay ibinigay sa Ahas/Satanas/Diablo. Kung hindi ito totoo, sinaway sana ni Jesus ang Diablo sa pag-angkin nito sa mundo. Ang Diablo ang nangako ng kapangyarihan at kaluwalhatian ng mundo kay Jesus, ano ang kapalit?

Kaya nga kung sasamba ka sa harapan ko, ay magiging iyong lahat.
Lucas 4:7 (TAB)

At kung may mababasa pa tayo na may ipinangako rin ang Dios na "kapamahalaan at kaluwalhatian ng mundo" kay Jesus maliban pa sa ipinangako ng Diablo… iyan ay isang pagsasalungatan.

 

Ano lang ba ang pagsusugo ng Dios kay Jesus?

Pagka ang iyong mga araw ay naganap, at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo, na magmumula sa iyong tiyan, at aking itatatag ang kaniyang kaharian.
Kaniyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, at aking itatatag ang luklukan ng kaniyang kaharian magpakailan man.
Ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak: kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya ng pamalo ng mga tao, at ng panghampas ng mga anak ng mga tao;
II Samuel 7:12-14 (TAB)

Ang pagkakasugo ng Dios kay Jesus ay itinakda lamang sa pahayag na binanggit, siya ay sinugo sa kanyang bayan lamang, hindi sa buong mundo. At kung anuman ang  idinagdag ni Jesus sa mga yaon ay karagdagan din sa kanyang mga "kasamaan."

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Ang Pinagmulan ng Pagbabaustismo

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Wednesday May 28, 2014

 


Home | About | News | Sitemap | Email

Please go to www.facebook.com/Thenameph for more information.
Copyright © 2011 www.thename.ph


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph