www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Ang Patotoo ni Jesus.

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

Habang tayo ay dinaratnan ng mga kalamidad sumasaisip natin ang tanong:

 

Tayo ba ay nasumpa?

 

Ito ang isa sa mga katanungan na sasagutin ni Maestro Eraño M. Evangelista sa aklat na ito sa pamamagitan ng paghahayag niya ng Salita ng Dios sa Banal na Aklat.

 

Tuklasin ang mga pahayag na nangyayari sa ating panahon! Ito ay hindi isang bagong relihiyon o isang bagong simbahan.

 

Ito ay ang tungkol sa Katotohanan sa Banal na aklat na hindi naihayag ng mga relihiyon sa sangkatauhan.

 

“Katapusan ng Mundo,” isang katagang ginagamit ng mga relihiyon upang maghasik ng takot sa mga tagasunod nito – upang pangalagaan at isulong ang kanilang lihim na layunin. Nguni’t ano nga ba ang tunay na kahulugan ng “Katapusan ng Mundo?” Ito ba ay ang pagkagunaw ng pisikal na kalagayan ng mundo? O ito ay ang katapusan ng Kasamaang nangingibabaw sa mundo?

 

Mga bansa, mga pandaigdigang ahensiya, atbp. ay nagsisulong upang ipalaganap ang Kapayapaan at Kasaganaan sa lahat ng mga bansa, subali't napunta sa wala. Ang mundo ay nasa karimlan nguni’t si Maestro Evangelista ay nagsasabi na huwag panghinaan ng loob at huwag mawalan ng "pag-asa!" Ang Kaningningan ng Katotohanan tungkol sa Dios ang magbabalik ng Liwanag!

 

Si Maestro Evangelista ang magbubukas ng ating mga mata at magbabalik ng Karunungan at Kaunawaan. Binigyan tayo ng Dios ng lahat ng ating kakailanganin; mga mata upang makakita, mga tenga upang makarinig at katalinuhan upang tiyakin ang mga bagay-bagay.

 

Nguni’t sa lahat ng ito, papaano pa tayo nalilinlang ng MANDARAYA? Ito ba ay dahil hindi sapat ang naibigay sa atin? O ito ay dahil sa bigo ang tao sa paggamit ng mga ibinigay ng Dios? At upang lalo pang lumala ang kalagayan, kilala ba natin kung sino ang Mandarayang ito?

 

Karunungan at Kaunawaan

 

Gaano kahalaga ang KARUNUNGAN at KAUNAWAAN ? Binigyan ng Dios ang tao ng katalinuhan, ang kapangyarihan upang malaman ang tama at ang mali. Siya ay umaasa na ating gagamitin ito upang hindi tayo madaya. Gaanong kabiguan sa Dios kung hindi natin ito magawa! Tingnan natin sina Adan at Eva, ang dalawa na may katalinuhan, na isang tanyag na halimbawa. Binigyan sila ng Dios ng isang utos na kainin ang lahat ng mga prutas sa Halamanan ng Eden, liban sa isa! Sa kabila noon, hinayaan nilang sila ay madaya ng Ahas na naging dahilan ng kanilang kaparusahan at pagkakapalayas mula sa Eden, nguni’t nanatili ang Ahas.

 

Ahas, Satanas… Ang gawain ng Mandaraya ay ang manlinlang ng tao. Ang Ahas ay hindi kaaway ng Dios bagkus ito ay kasangkapan Niya upang subukin ang tao. Ang Dios ang nagbigay ng mga utos upang sundin at kung ang tao ay hindi gagamitin ang kanyang KARUNUNGAN at KAUNAWAAN at hahayaan niya ang kanyang sarili na malinlang pa ni Satanas, siya ay mapaparusahan. Tuso talaga si Satanas. Siya ay nanlilinlang gamit ang iba’t-ibang mga pamamaraan na nakakadaya sa tao!

 

Ang Banal na Aklat ay naghayag ng mga katunayan at mga pangyayari kung papaano nalilinlang ni Satanas ang tao. Nararapat lang na ang lahat ay kumuha ng KARUNUNGAN at KAUNAWAAN upang maiwasan ang panlilinlang! Ito ang unang hakbang tungo sa isang bago at dakilang panimula!

 

Ang Banal na Aklat

 

Ang Banal na Aklat ang pinakamalawak na binabasang Aklat sa mundo. Nguni’t ang nakaka-intrigang tanong ay: May tao bang makakaunawa ng nilalaman nito?

 

Ang Banal na Aklat ay ang isang ganap na Aklat. Ganap dahil ito ay naghahayag ng dalawang panig upang pagpilian ng tao – ang Pagpapala at ang Sumpa. Nguni’t bakit ang mga relihiyon, kahit iisang Biblia ang ginagamit, ay patuloy na nagtatalo-talo sa isa’t isa? May mali ba sa Aklat na ito o nararapat ba na sabihin na ito ay ang bigong pagkakaunawa at pagkakaalam sa kung ano ang tama at ang mali… katotohanan o kasinungalingan… pagpapala at sumpa?

 

Pag-isipan, bakit ang mga propeta sa Lumang Tipan ay iniligtas? Si Jonas mula sa tiyan ng malaking isda at si Daniel mula sa yungib ng mga leon. Sa kabilang dako naman, bakit ang mga nagsisunod kay Jesus sa Bagong Tipan ay nangalugmok sa kapahamakan; binitay, sadyang pinatay, pinarusahan at ipinakain sa mga leon? Ito ang ating tuklasin!

 

Si Maestro Eraño M. Evangelista, ang taong sinugo ng Dios, siya ang magbubukas ng Banal na Aklat upang liwanagin ang mga nilalaman nito. Buksan ang ating mga isip at hayaang baguhin ng Katotohanan ang ating buhay. Palayain ang ating mga sarili sa mga kasinungalingan ng mga relihiyon!

 

Ang Paghahangad ng Kapayapaan

 

Sa mga nagdaang siglo, ang pagkakamit ng Kapayapaan ang naging higit na masalimuot. Kahit ang mga pagpupunyagi ng mga bansa sa United Nations ay napunta lamang sa wala! Ano ang kadahilanan ng mga kaguluhang ito? May pag-asa pa ba ang sangkatauhan? Ano ang kakailanganing gawin upang maibalik ang matahimik na pamumuhay?  

 

Hayaang ipakita ni Maestro Eraño M. Evangelista ang daan!

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Ang Sumpa ng Dios.

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Wednesday May 28, 2014


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph