www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Si Jesus walang pagkakasala?

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

At nagkatawang-tao ang Verbo” – Si Jesus ba ito?

Inihayag noong ika-22 ng Setyembre 2006

 

Naniniwala ang mga relihiyon na si Jesus, sa anyo ng “Espiritu Santo” ay kasama ng Dios ng kapanahunan ng Paglikha, nguni’t basahin natin kung ano ang ihahayag ng “taga ibang lupa” tungkol dito?

Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.
Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios.
Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.
Juan 1:1-3 (TAB)

Totoo ito. Pagkatapos nito ay kanilang sasabihan ang kanilang mga kapanalig na bumasa sa:

At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan.
Juan 1:14 (TAB)

At kanilang sasabihin na si Jesus ang “nagkatawang-tao” na “Verbo” – Upang maipakita na si Jesus ang Salita ng Dios na nagkatawang-tao, magiging isa siyang dios sa anyo ng isa sa tatlong persona.
 
Nguni’t kung babasahin natin ng tama ang mga talata at malaman ang tunay na kahulugan ng “Espiritu Santo,” malalaman natin na ang mga talata ay may linaw at tunay na kahulugan. At malalaman din natin na kung ang mga ipinapalagay ng mga relihiyon ay tama ba o mali.
 
Mag-umpisa tayo:

Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.
Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios.
Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.
Juan 1:1-3 (TAB)

Ang sabi ni Maestro Evangelista, dahil binabanggit dito ang bahagi ng Kasaysayan ng Paglalang at upang ating higit na malaman ang nakasulat sa aklat ni Juan, basahin natin ang tungkol dito sa Aklat ng Genesis:

Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa.
At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.
At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.
Genesis 1:1-3 (TAB)

Totoo na may binabanggit na “Espiritu ng Dios.” Ano ang kahulugan ng “Espiritu ng Dios” na sumasa ibabaw ng tubig?

Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kaniyang pangalan: inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan.
Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tubig: ang Dios ng kaluwalhatian ay kumukulog, sa makatuwid baga'y ang Panginoon sa ibabaw ng maraming tubig.
Awit 29:2-3 (TAB)

Malinaw na ang espiritu na nasa "ibabaw ng maraming tubig" ay ang Tinig o ang Salita ng Dios, hindi ang Dios na sa kanyang gana ay sumasa ibabaw ng maraming tubig, na siyang ipinalagay ng mga relihiyon.
 
At kung babasahing muli sa umpisa:

Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa.
At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.
At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.
Genesis 1:1-3 (TAB
)

Bago lumikha ang Dios ng mga bagay, Siya ay nag-uutos. At kung may nais likhain ang Dios, Siya ay nag-uutos kung papaano ito magaganap, parang isang “blueprint” sa Kanyang mga gagawin. Ang sabi ni Maestro Evangelista, kung ang mga apostol ay nagsalita ng mga bagay tungkol kay Jesus nguni't ang Dios ay wala namang binanggit tungkol sa bagay na yaon, ibig sabihin nito ay huwag nating asahan na ito'y magaganap.
 
Ibinibigay ng Dios ang Kanyang utos; nasa Kanyang Salita ang kapangyarihang lumikha ng kahit anong bagay na Kanyang naisin. Hindi ito hiwalay na kalagayan sa Dios; kung ating ipalalagay na ang Salita ng Dios, kasama ng “Anak ng Dios,” sa tatlong persona na aral ng mga relihiyon – ito ay kalapastanganan at walang batayan, walang ganitong aral na mababasa sa Banal na Aklat.
 
Ang paniniwala ng mga relihiyon tungkol sa tatlong persona ay mali – isang kathang-isip lamang.
 
Sa pagpapatuloy, ating ilagay sa tamang pag-uunawa ang unang kabanata ng Ebanghelyo ni Juan:

Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.
Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios.
Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.
Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.
At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman.
Juan 1:1-5 (TAB)

Ang sabi ni Maestro Evangelista kapag walang Salita ng Dios o kautusan, walang magaganap, kaya’t kung nais ng Dios ito ay magaganap.

Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan.
Ito'y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya'y magsisampalataya ang lahat.
Juan 1:6-7 (TAB)

“Juan” – Ang Bautista, na isang propeta rin. Ano ang kanyang misyon? Ano ang kanyang patotohanan kay Jesus?

Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ang ilaw.
Juan 1:8 (TAB)

“Hindi siya ang ilaw” – Na si Jesus ay hindi ang tunay na ilaw, na naparito siya upang magbigay patotoo sa tunay na ilaw, ang Dios.

Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga'y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa't tao, na pumaparito sa sanglibutan.
Juan 1:9 (TAB)

Sa ating kapanahunan, ang Dios ang paririto at hindi si Jesus.

Siya'y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta'y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan.
Juan 1:10 (TAB) 

Magpahanggang sa ngayon, walang nakaalam ng Pangalan ng Dios.

Siya'y naparito sa sariling kaniya, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kaniya.
Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan:
Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios.
Juan 1:11-13 (TAB)

Ito ang pahayag, ano ang nangyari?

At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan.
Juan 1:14 (TAB)

“nagkatawang-tao ang Verbo” – Ibig sabihin, ang pahayag ng Dios na ibinigay sa Isaias 7:13-15 ay naganap sa pagparito ni Jesus na nagmula sa “angkan ni David." Ang kanyang misyon: Iligtas ang kanyang bayang Israel, at ibalik sila sa Dios.

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Ang Abang Lingkod

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Wednesday May 28, 2014

 

 


Home | About | News | Sitemap | Email

Please go to www.facebook.com/Thenameph for more information.
Copyright © 2011 www.thename.ph


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph