www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Panimula

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

Panimula 2

 

BAGAMAN ilang libong taon nang binabasa at ipinangangaral ng mga relihiyon ang mga nilalaman ng Banal na Aklat, hindi naman bumuti ang kalagayan ng sangkatauhan mula noon hanggang ngayon, sa halip ay lumulubha pa habang nagdaraan ang mga araw. Hindi pa rin tiyak kung sino ang tunay na Dios at ang Kanyang Pangalan, na parang paghahanap ng pinakamahalagang bagay na hindi matagpuan.

 

Inakala pa ng lahat na ang mga relihiyon lamang ang tanging may karapatan na gumabay sa paghahayag ng mga karunungan tungkol sa Dios, at ang mapabilang sa kanila ang magbibigay daw ng kapanatagan ng kalooban at ng tiyak na kaligtasan sa mga panahon ng pag-aalinlangan, kapagalan at kabagabagan kaninoman.

 

Sa pagsampalataya at pagsunod sa mga relihiyon, naging alipin ang lahat sa mga mapang-akit at mapandayang pamamaraan ng kanilang pangangaral. Sunod-sunuran na lamang ang lahat sa mga sinasabi at ipinag-uutos nila, na hindi namamalayan ng lahat na may mga pangyayaring nagaganap at magaganap pa na ikagugulat at ikagigising din ng lahat; ito ay ang panahon ng kaganapan ng mga Pahayag ng mga Propeta ng Dios na nasusulat sa Banal na Aklat. Hindi ayon sa mga pananakot ng mga relihiyon tungkol sa pagwawakas ng mundo, kundi isang panibagong panimula para sa sangkatauhan, at maging malaya sa pang-aalipin ng mga relihiyon.

 

Sa pamamagitan ng mga pahayag ni Maestro Evangelista, malalaman ng lahat ang pagkakaiba ng tunay na Salita ng Dios sa Banal na Aklat sa huwad na mga aral ng mga relihiyon. Magkakaroon ang lahat ng batayan na masuri ng bawa’t isa kung ang mga relihiyon nga ba ay nagsasabi ng tapat tungkol sa Dios o nagsisinungaling lamang.

 

Ihahayag ni Maestro Evangelista ang mga sumusunod, para sa ikabubuti ng lahat:     

 

Mga Dakilang Pahayag ng Dios

 

Maraming ipinahayag ang mga Propeta ng Dios na nasusulat sa Banal na Aklat; may mga naganap at nasaksihan ang bayan ng Israel at ganun din ang mga ibang bayan. Mayroon din namang mga pahayag ang mga Propeta na hindi pa ganap magpahanggang ngayon. Ipinahayag nguni’t ang mga kahulugan at ang mga tanda ay hindi ipinahintulot na maipakita at maipaliwanag, gayun din ang kapanahunan ng kaganapan ng mga ito.

 

Kaya naman hindi kayang ipaliwanag ng mga relihiyon ang mga pahayag ng mga Propeta ng Dios na nasusulat sa Banal na Aklat, kaya’t sa pangangaral nila ay hindi na nila binigyan ng pansin ang mga iba pang mga Propeta.

 

At sa pagdating ni Jesus, inakala rin ng mga relihiyon na ginanap niya ang lahat ng pinahayag ng mga Propeta sa mga aklat ng Lumang Tipan, at sinabi pa ng mga relihiyon na ang mga aklat ng mga tagasunod (Apostoles) niya na isinulat sa Bagong Tipan ang nagpapatunay na tunay nga daw itong ginanap lahat ni Jesus. At ipinangaral din nila na sa pagbabalik ni Jesus, ito na daw ang kaganapan ng lahat ng mga pahayag ng Dios para sa sangkatauhan magpakailan man.

 

Nguni’t ang katotohanan nito ay marami pa ring mga pahayag sa Banal na Aklat ang hindi pa ganap. Ang sabi ni Maestro Evangelista, huwag isipin na mananatiling hindi ganap ang mga iyon, dahil may panahon ng kaganapan ang bawa’t pahayag ng Dios, may mga tanda na ibinigay nguni’t ang makakapagpaliwanag lamang ng mga ito ay ang Propeta rin lamang ng Dios.

 

Si Maestro Evangelista ay naririto upang bigyan ng paliwanag ang mga pahayag ng mga Propeta ng Dios na nasusulat sa Banal na Aklat, siya lamang ang may tanging kaalaman sa mga tunay na kahulugan ng mga ito sa ating kasalukuyang panahon.

 

Nakakagulat isipin na sa panahong ito ay may Propeta ng Dios pa. Ipapakita ni Maestro Evangelista ag kanyang karapatan, kapahintulutan at tanda na mababasa sa Banal na aklat, mamaya lamang po. Dahil na rin ito sa itinuro ng mga relihiyon, na sinabi raw noon ni Jesus na wala nang darating pang ibang propeta bukod sa kanya. At sa dinamirami ng mga nagpanggap na mga propeta, nadadala na ang lahat. Kaya’t kung mayroon isang tao na darating at sabihing “Sinabi ng Dios…” iisipin ng lahat na siya ay huwad.

 

Ang sinabi ni Maestro Evangelista, kapag may dumating at nagsabi na isa siyang propeta ng Dios, dapat maipakita niya sa lahat ang kanyang tanda at kapahintulutan mula sa Salita ng Dios na nasusulat sa Banal na Aklat. Kung hindi niya maipakita: Gaya ng kasabihan na “Nagpupulis-pulisan, nakadamit Pulis, huhulihin ng Pulis.” Kaya makikilala ang tunay na propeta sa mga tanda na ipapakita niya mula sa Banal na Aklat.

 

Bilang mga halimbawa, basahin ang mga pahayag tungkol sa “lumilipad na balumbon” sa Aklat ni Zacarias at ang “Pangako ng Dios kay Abraham” sa Aklat ng Genesis. Ihahayag mamaya ni Maestro Evangelista ang mga tanda, mga kahulugan at ang panahon ng mga kaganapan nito.

 

Tungkol naman sa pahayag na nasusulat sa Aklat ni Zacarias sa Lumang Tipan:

 

At ang Panginoo'y magiging Hari sa buong lupa: sa araw na yao'y magiging ang Panginoon ay isa, at ang kaniyang pangalan ay isa.

Zacarias 14:9 (TAB) 

 

Ito ang isa sa mga pahayag ng mga Propeta ng Dios na hindi pa ganap, dahil sa kasalukuyang panahon, napakarami ang mga dios-diosan na sinasamba sa iba’t-ibang dako ng mundo. Nguni’t darating ang panahon na magiging isa na lamang ang Dios na kikilalanin at sasambahin ng sangkatauhan magpakailan man. Si Maestro Evangelista ang magpapaliwanag kung papaano ito magaganap.

 

At sa pamamagitan ng paghahayag ni Maestro Evangelista, mabibigyan na ng katarungan ang mga Propeta ng Dios na hindi binigyan ng pagpapahalaga ng mga relihiyon. Sa mga pahayag ni Maestro Evangelista na ito ipakikita at ipapaunawa niya ang mga kahulugan at ang panahon ng kaganapan nito.

 

Ang Banal na Aklat

 

Sa mga nagdaang panahon, iba’t-ibang tao, mga pinuno ng mga relihiyon at mga pantas ang nagpakilala na sila ang may karapatan at kapangyarihan na ipangaral sa lahat ang Banal na Aklat; nguni’t sa nag-iisang aklat, gaanong pagkabahabahagi ang kanilang idinulot sa pangangaral nito?

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, gaya ng pambansang pagsusulit, kahit na nagmula pa sa iba’t ibang bayan sa bansa ang mga kumukuha nito, parepareho dapat ang mga isasagot nila sa mga katanungan dito, dahil isa lang din ang aklat ng aralin na binasa at pinag-aralan nila. Nguni’t bakit sa Banal na Aklat, iba-iba ang mga ibinibigay na paliwanag ng mga relihiyon tungkol sa mga nasusulat dito? Dahil ang bawa’t mangangaral at pinuno ng mga religion ay may kanya-kanyang sariling pagkakaunawa sa Salita ng Dios sa Banal na Aklat, na sa halip na magka-isa ang lahat sa pananampalataya sa tunay na Dios ay nagkabahabahagi pa. Nakikita ang isang pangkat ng mga nananampalataya ay hihiwalay sa kanilang relihiyon at magtatayo ng panibago at sasabihin pa na mali ang kanilang hiniwalayang relihiyon at sila na ang may dala ng tunay na aral ng Dios!  

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, ang isang mali ay hindi mangyayaring magbunga ng tama; maaring magkaroon pa ng maraming katulad (na mali), bilyon man ang maging bilang; nguni’t ang tunay o ang totoo ay nag-iisa lamang magpakailanman.

 

Dahil dito, ang lahat ay nawalan ng tiwala sa Banal na Aklat, na sa pag-iisip, kung ang aklat ay naglalaman ng Salita ng Dios, bakit matapos itong basahin ng karamihan ay hindi sila nagkaka-isa at nagtatalo-talo pa, kadalasa’y may nasasaktan at namamatay pa sa pagtatanggol ng kani-kanilang mga paniniwala at mga adhikain.

 

Malalaman lamang ang katotohanan sa Banal na Aklat kung ang taong mangangaral nito ay isang Propeta na sinugo ng Dios. At dahil ang aklat ay naglalaman ng Salita ng Dios, nararapat lamang na ang mangangaral nito ay pinili ng Dios upang maging Kanyang tagapagsalita sa lahat!

 

Maitatanong ninyo: Dahil marami ang nagpapakilala ng kani-kanilang mga sarili na sila daw ang isinugo, papaano nga ba natin makikilala ang tunay na Propetang sinugo ng Dios upang iparating ang Kanyang Salita? Ang sabi ni Maestro Evangelista: Ang sagot ay simple lamang,  Kung ang pag-uusapan ay ang tungkol sa kaalaman ng tao, gaya ng physics, engineering, social sciences, chemistry, history at iba pa, ang dapat na magpaliwanag nito ay ang taong nag-aral sa pinakamagaling at pinakamataas na mga paaralan at mga pamantasan na pumasa sa mga pagsusulit. Nguni’t kung ang Salita ng Dios ang pag-uusapan, sino ang pipili ng taong magsasalita para sa Kanya? Ang Dios mismo ang pipili at ang magsusugo ng taong iyon! At sa Banal na Aklat, sa “Salita ng Dios” mismo mababasa at malalaman ang tanda ng taong pinili upang maging tagapagsalita Niya sa lahat! At kahit na ang pinakamataas na pag-aaral ngayon ay hindi makakapantay at matatanganan ang Salita ng Dios!

 

Ang Propetang "gaya ni Moises"

 

Magtataka kayo sa papaano namin nalaman ang mga isinasalaysay dito. Sa anong kapahintulutan rin mayroon kami na magsalita tungkol sa Dios at sa mga pahayag ng mga propeta? At sino rin si Maestro Eraño M. Evangelista?

 

Si Maestro Evangelista ang ipinangakong Propeta na susuguin na “gaya” ni Moises (Deutoronomio 18:18-19) , siya ang binigyan o nilagyan ng Salita ng Dios sa bibig upang ipaliwanag ang mga kahulugan ng mga pahayag na nasusulat sa Banal na Aklat, (dahil hindi naipaliwanag noon, kaya hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa ng mga relihiyon, mananaliksik at mga siyentipiko ang mga kahulugan ng mga iyon).  Sa dinamidami ng mga tao ngayon, na higit pa sa anim na bilyon, papaano siya pinili?

 

Malalaman din mamaya, at kahit na si Jesus din ay magbibigay ng tanda tungkol sa pagparito ng Propeta na “gaya” ni Moises. At sa pagparito niya (Propeta na “gaya” ni Moises), madali na siyang makikilala sa mga tanda na ibinigay sa Banal na Aklat. Ano ang tanda ni Maestro Evangelista o ang Propetang sinugo na “gaya” ni Moises?

 

Basahin ang kanyang tanda mula sa Banal na Aklat. 

 

Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo; at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kaniya.

At mangyayari, na sinomang hindi makikinig sa aking mga salita na kaniyang sasalitain sa aking pangalan, ay aking sisiyasatin yaon sa kaniya.

Deuteronomio 18:18-19 (TAB)

 

“isang propeta… na gaya mo” – isang “sinugo” ng Dios na “gaya ni Moises,” na isa ring propeta.

 

Saan siya manggagaling?

 

“sa gitna ng kanilang mga kapatid” – ang propetang ito ay hindi manggagaling sa lahi o sa bayan ni Moises, siya ay isang “dayuhan,”  hindi nila kalahi.

 

Ano ang tungkulin ng propetang darating sa Dios?

 

“aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya” – Ang Dios ang maglalagay sa bibig niya o ang magbibigay ng sasabihin ng propetang darating. Hindi na mag-aaral, ang Dios ang magtuturo kung ano ang sasabihin o ang ihahayag niya sa lahat.

 

“kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kaniya” – Sasalitain lamang niya sa lahat ang ipag-uutos sa kanya ng Dios.

 

Marami rin ang hindi muna makikinig o maniniwala sa mga pahayag ng propetang darating, ano ang bilin ng Dios?  

 

“At mangyayari, na sinomang hindi makikinig sa aking mga salita” – ito ay patungkol sa mga hindi makikinig sa pahayag ng proptetang darating.

 

Ang propetang darating ba ay magsasalita para sa kanyang sariling kapakanan?

 

na kaniyang sasalitain sa aking pangalan” – ito ang tanda ng propetang darating o ni Maestro Evangelista. Dala niya ang Salita at ang kaalaman at kaunawaan ng Dakilang Pangalan ng Dios. Siya ang taong magpapakilala ng Dakilang Pangalan ng Dios sa mga tao sa mundo!

 

At kung patuloy na babalewalain ang kanyang mga pahayag mula sa Dios?

 

ay aking sisiyasatin yaon sa kaniya” – Ang Dios na ang magsusulit sa kanila (patungkol sa nabanggit na “sinoman”)

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, nang mabasa ang pahayag ng ito ng Dios kay Moses noon, dapat sinabi ng mga tagapangaral at mga pinuno ng mga relihiyon sa lahat noon na hintayin na lamang ang propetang may dala ng tanda na ito kahit gaano man katagal ang pagdating niya. At huwag nang bigyan ng sariling kahulugan at paliwanag ang mga pahayag ng mga Propeta at ng Dios na nasusulat sa Banal na Aklat. Hindi na sana nagkagulo sa pag-aaral ng aklat na ito. 

 

At ngayon nga ay nasasaksihan at nababasa na ng lahat, sa website na ito na www.thename.ph, ang mga pahayag ng taong naging katuparan ng pahayag ng mga Propeta at ng Dios, na si Maestro Eraño M. Evangelista.

 

Ang website na ito ay naglalaman ng kanyang mga pahayag tungkol sa “inilagay” na Salita ng Dios sa kanyang bibig, at ang Patotoo ni Jesus na nasusulat sa Banal na Aklat.

 

Ang Patotoo ni Jesus

 

Sa pagdating ng propetang “gaya” ni Moises, makikilala rin siya sa dala niyang “Patotoo ni Jesus.” Siya ang magpapaliwanag ng mga sinalita at mga ginawa ni Jesus na kasama ang kanyang mga tagasunod sa kanyang bayan noong nabubuhay pa siya. Ang Patotoo ni Jesus ang magbibigay linaw sa tunay na kalagayan at katauhan ni Jesus sa Banal na Aklat. Si Maestro Evangelista rin ang magpapaliwanag kung ano ang tunay na misyon ni Jesus mula sa Dios:

• kung siya ba ay sinugo para sa ipagpapatawad ng mga kasalanan ng lahat o sinugo para sa kanyang bayan lamang.

 

• Kung tunay nga bang natupad ni Jesus ang ipinag-uutos ng Dios sa kanya.

 

• At kung anong uri ng aral o mensahe ang kanyang dapat ipaalam sa kanyang bayan.

Alam ba ng mga pinuno ng mga relihiyon ang Patotoong ito na mismong si Jesus ang nagsabi na nasusulat ito sa Banal na Aklat?

 

Nangaral ng mga relihiyon tungkol sa buhay at kamatayan ni Jesus ayon sa kanilang sariling haka-haka at pagsasabwatan, kaya nagkakabahabahagi ang mga tao sa mundo, mula noon hanggang ngayon!

 

Ipapakita ni Maestro Evangelista ang kanyang kapahintulutan at tanda mula rin mismo kay Jesus na nasusulat sa Banal na Aklat!

 

Sa humigit=kumulang na dalawang libong taon, ang lahat ay pinaniwala ng mga relihiyon na si Jesus ay sinugo ng Dios upang ganapin ang mga pahayag na nasusulat sa Lumang Tipan ng Banal na Aklat. Sinabi rin ng mga relihiyon na siya ay sinugo, bilang isang “bugtong na anak ng Dios”, upang tubusin at mapatawad ang sangkatauhan sa mga kasalanan sa Dios.

 

Nguni’t ang sabi ni Maestro Evangelista, bakit hindi na lamang sabihin ng Dios; sa lahat ng Kanyang Kapangyarihan, Kaawaan at Pagpapala, “Pinatatawad ko na kayong lahat?”

 

Pinaniwala din ng mga relihiyon ang lahat na nagampanan ni Jesus ang ang mga pahayag ng Dios, sa mga aklat ng Bagong Tipan.

 

Ang mga naunang apat ng aklat ng Bagong Tipan ay ang mga nasulat na talaan ng kasaysayan ng buhay at gawa ni Jesus, nguni’t hindi ipinaliwanag ng mga relihiyon ang dahilan kung bakit siya ay sinugo ng Dios para sa kanyang bayan Israel. Gayundin ang tunay niyang misyon at ang dahilan ng kanyang maagang kamatayan, lahat ay nahiwagaan at patuloy na nahihiwagaan magpahanggang ngayon. At, bago pa man siya mamatay, sinabi niya na siya ay magbabalik muli sa ikatlong araw, mula noon ang kanyang mga tagasunod ay naghintay sa kanyang pagbabalik.

 

Maging ang mga relihiyon kasama ng kanila-kanilang mga tagasunod ay umaasa at naghihintay sa pagbabalik ni Jesus ng maluwalhati. At kung tunay ngang nagampanan niya ang mga pahayag ng mga propeta at inilagtas ang sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan, bakit pa kailangan siyang magbalik pa?  

 

Ipinagpalagay din na si Jesus ang nagdala ng kapayapaan sa mundo; nguni’t sa kasalukuyang panahon, ang kapayapaan ay makikita at mapapanood lamang sa mga palabas sa sine at telebisyon, sa ating sariling mga panaginip. Ano nga ba ang tunay na kalagayan ng mundo ngayon? Tahimik ba at puno ng kasaganaan? Ilusyon lang ang mga sinasabi ng mga relihiyon tungkol sa kapayapaan.

 

Bagaman nakakalito at hindi mapipigilang magbigay ng sariling paghahatol sa mga inihahayag ni Maestro Evangelista tungkol sa tunay na katauhan ni Jesus, bakit hindi muna basahin ng may bukas na pag-iisip at tapusin ang pagbasa sa website na ito, ng sa gayon ay makikita ang katotohanan at ang kasinungalingan: ang tunay na Jesus sa Banal na Aklat at ang Jesus na ayon sa aral ng mga relihiyon. Makikita ang pagkakaiba. At di kalaunan ay makikilala rin ang tunay Dios:

 

Ang Dakilang Pangalan ng Dios

 

Iisa lamang ang tunay na Dios at may isa rin Siyang Pangalan; nguni’t sa pagdami ng mga relihiyon ay dumami rin ang mga dios na kanilang ipinakikilala, nawala na ang kahalagahan ng pagkilala sa tunay na Dios at sa Kanyang Pangalan na matatagpuan lamang sa Banal na Aklat. Dahil ang mga relihiyon na ang kinasaligan ng lahat, sila na raw ang naging tagapagpamagitan sa Dios  para sa mga tao, lumayo ang loob ng lahat sa tunay na Dios.

 

Ihahayag ni Maestro Evangelista ang paraan upang ang lahat ay makapanumbalik at mapalapit muli sa tunay na Dakilang Dios at makamit muli ang wagas na pagpapala at kapayapaan..

 

Bagaman sa simula ay mahihirapang unawain ang mga pahayag ni Maestro Evangelista o tanggapin man ito sa huli, ito ay bunga na rin sa pagmulat at pag-akala ng lahat na ang mga relihiyon lamang ang tanging may karapatan sa kaalaman tungkol sa Dios at dahil na rin sa mga itinuro ng ating mga magulang, na natutunan din lamang sa kani-kanilang mga magulang, at sa mga ninuno na natutunan din naman nila sa mga relihiyon.

 

Ang mga pahayag ni Maestro Evangelista na ibinigay ng Dios ang yayanig sa kinasasaligang paniniwala ng kasalukuyang sibilisasyon – na ito ay itinatag mula sa pandaraya ng mga relihiyon!

 

Gaya noong hiningi ni Moises ang pahintulot na sabihin ang Pangalan ng Dios sa kanyang bayan, sinagot lamang siya na sabihing “AKO YAONG AKO NGA” o sa sulat sa wikang Hebreo ay “YHWH.” Ibig sabihin ay hindi pinahintulutan si Moises na sabihin sa kanila ang Pangalan ng Dios.

 

At ang ginawa naman ng mga relihiyon, ay nilagyan ng mga patinig upang mabigkas sa ibang wika, kaya naging “Yahweh,” at sa pagsalin sa wikang Aleman at Ingles ay naging “Jehovah,” at iba pa… ngunit ang mga Hudyo ay ginamit ang “Hashem” o “Ang Panglan,” dahil alam nila na ang YHWH ay hindi tunay na Pangalan ng Dios. Nguni’t hindi pa rin nila alam ang Tunay na Pangalan ng Dios.   

 

Ang mga relihiyon ang nagbigay ng iba’t-ibang pangalan sa Dios at itinuro pa nila sa tao. Pinasamba ang mga tao sa Dios na hindi nakilala. Pinangunahan nila ang Dios at ang Kanyang Salita sa Banal na Aklat! Kalapastanganan ito sa Dios! Hindi nila hinintay ang propetang sinugo na “gaya” ni Moises, siya ang magpapaliwanag sa mga sinalita nina Moises at ng mga propeta na nasulat sa Banal na Aklat. Siya ang taong nilagyan ng Salita ng Dios sa bibig na magsasalita sa Pangalan ng Dios. Siya ang may dala ng tunay na Pangalan ng Dios upang makilala ng lahat.

 

Kailangang panaigan ng lahat ang ikinundisyong pananaw at pag-iisip ng mga relihiyon at buksan ang mga mata upang makita ang tunay na kalagayan ng mundo, na hindi bumubuti habang nagdaraan ang mga araw. Ang Dios lamang ang pag-asa ng sangkatauhan, kaya’t sa Kanyang Kagandahang Loob ay nagparating pa ng isang propetang sinugo na “gaya ni Moises" upang magturo ng mabuting paraan upang makaalpas pa sa lumulubhang kalagayan ng mundo. 

 

Ang website na ito ay para sa lahat upang basahin at alamin ang tungkol sa pagkilala sa Dakila at Banal na Pangalan ng Dios, na kung  dumating man ang “kaarawan” na iyon, may malalapitan ang lahat upang mahingi o malaman ang Pangalan ng Dios, nang sa gayon ay makatawag na ng direkta sa Dios at magkaroon ng kaligtasan sa pagdating ng “kaarawan” na binabanggit.

 

At, ang misyon na ibinigay kay Maestro Evangelista tungkol sa pagpapakilala ng Dios ay naganap na. Naihayag na sa website na www.thename.ph noong ika-24 ng Setyembre taong 2006.

 

Nasasaatin ang malayang pagpapasya na makalaya sa mga pandaraya at pang-aakit ng mga relihiyon upang magkaroon ng panibagong panimula o mananatili na lamang ba sa mahimbing na pagkatulog sa mga relihiyon.

 

Si Maestro Evangelista ay hindi nagtatatag ng isang bagong kilusan o relihiyon – siya ang magpapahayag ng kaganapan ng mga pahayag ng mga Propeta ng Dios:

 

Isang bayan, isang mundo at isang Dios.

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Ang Kalagayan ng Mundo

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Wednesday May 28, 2014

 


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph