www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Ang Pahayag ng Dios

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

SINO ANG “BINHI” O ANG "ANAK" NI DAVID?

Inihayag noong ika-22 ng Agosto 2005

 

Ayon sa inaral ng mga relihiyon, pinaniwala tayo na si Jesus ang tanging sinugo na nagmula sa Bahay ni David.

 

Sino ang “binhi” o ang "anak" ni David?

Narito, isang lalake ay ipanganganak sa iyo, na siyang magiging lalaking mapayapa; at bibigyan ko siya ng kapahingahan sa lahat ng kaniyang mga kaaway sa palibot: sapagka't ang kaniyang magiging pangalan ay Salomon, at bibigyan ko ng kapayapaan at katahimikan ang Israel sa kaniyang mga kaarawan:

1 Mga Cronica 22:9 (TAB)

Si Salomon ang tunay na "anak" ni David na pinili upang ganapin ang pahayag. Hindi itinuro sa atin ng mga relihiyon na si Salomon ang unang gumanap sa pahayag - II Samuel 7:12-14.

 

Si Salomon ang naunang gaganap sa Pahayag na ipakilala ang Pangalan ng Dios, sa kanyang bayan lamang at hindi sa mga tao sa buong mundo.

 

"Salomon" -  Ibig sabihin ay kapayapaan.

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, ang nais ng lahat ay “kapayapaan,” nagkaroon ba tayo ng kapayapaan mula noon hanggang ngayon? Hindi, dahil ito ay laging tumatalilis sa atin. Ang mga bansa ay gumugugol ng malaking bahagi ng kanilang pambansang puhunan sa mga sandata upang pangalagaan ang kapayapaan.

 

Ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito ay ang “kapayapaan” o “kapahingahan;” kahit na ikaw pa ang pinakamayamang tao, kung wala namang kapayapaan sa iyong kapaligiran ay hindi magiging magandang ang iyong pamumuhay. Kahit na ang mundo ay nakapagbibigay pa sa iyo ng pinakamainam sa lahat, nguni’t kung walang kapayapaan, lahat ay balewala. Hindi matatamasa ang magandang pamumuhay kung walang kapayapaang naghahari.

 

Ano ang tungkulin ng "anak" ni David sa Dios?

Kaniyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan; at siya'y magiging aking anak, at ako'y magiging kaniyang ama; at aking itatatag ang luklukan ng kaniyang kaharian sa Israel magpakailan man.

1 Mga Cronica 22:10 (TAB)

Siya ay binigyan ng tungkulin na magtayo ng bahay ng may Pangalan ng Dios, ito ang patotoo sa pahayag na ibinigay noon sa Samuel 7:12-14, upang ang kanyang bayan ay makita ang Pangalan at tumawag sa Dios.

 

“siya'y magiging aking anak, at ako'y magiging kaniyang ama “ - Kung magtatagumpay, siya ay tatawaging “anak ng Dios.” Isang titulo o parangal na ibibigay sa kanya, kahit na siya ay tunay na anak ni David.

 

Hindi pala si Jesus ang unang pinangakuan ng katawagan o parangal na tatawaging “anak ng Dios.” Si Salomon.

 

At…

Ngayon, anak ko, ang Panginoon ay sumaiyo; at guminhawa ka, at iyong itayo ang bahay ng Panginoon mong Dios, gaya ng kaniyang sinalita tungkol sa iyo.

Pagkalooban ka lamang ng Panginoon ng pagmumunimuni, at pagkakilala, at bigyan ka niya ng bilin tungkol sa Israel; na anopa't iyong maingatan ang kautusan ng Panginoon mong Dios.

Kung magkagayo'y giginhawa ka, kung isasagawa mo ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na ibinilin ng Panginoon kay Moises tungkol sa Israel: ikaw ay magpakalakas at magpakatapang; huwag kang matakot o manglupaypay man.

1 Mga Cronica 22:11-13 (TAB)

Ito ang ipinagbilin o paalaala na ibinigay ng Dios kay Salomon, upang siya ay maging matapang at sumunod sa mga kautusan. Alamin natin kung sinunod niya ang kautusan ng Dios.

 

Ang tanong ni Maestro Evangelista, nagtagumpay ba si Salomon na makilala ng kanyang bayan ang Pangalan ng Dios?

Ang haring Salomon nga ay sumisinta sa maraming babaing taga ibang lupa na pati sa anak ni Faraon, mga babaing Moabita, Ammonita, Idumea, Sidonia, at Hethea;

Sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel: Kayo'y huwag makikihalo sa kanila o sila man ay makikihalo sa inyo: sapagka't walang pagsalang kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga dios: nasabid si Salomon sa mga ito sa pagsinta.

1 Mga Hari 11:1-2 (TAB)

maraming babaing taga ibang lupa” - Si Salomon ay nagkaroon ng maraming asawa na nagmula sa iba’t-ibang bansa at kaharian, nguni't hindi dahil sa pag-aasawa ng marami siya makakagawa ng kasalanan, kundi ay maaari nilang ilayo ang kanyang puso sa Dios. Ano ang kautusan tungkol sa pag-aasawa mula sa mga ibang lahi?

Pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Dios sa lupain na iyong pinaroroonan upang ariin, at palalayasin ang maraming bansa sa harap mo, ang Hetheo, at ang Gergeseo at ang Amorrheo, at ang Cananeo, at ang Pherezeo, at ang Heveo, at ang Jebuseo, na pitong bansang lalong malalaki at mga lalong makapangyarihan kay sa iyo;

At pagka sila'y ibibigay sa harap mo ng Panginoon mong Dios, at iyong sasaktan sila; ay lubos mo ngang lilipulin sila; huwag kang makikipagtipan sa kanila, ni huwag mong pagpakitaan ng kaawaan sila:

Ni magaasawa sa kanila; ang iyong anak na babae ay huwag mong papag-aasawahin sa kaniyang anak na lalake, ni ang kaniyang anak na babae, ay huwag mong papag-aasawahin sa iyong anak na lalake.

Sapagka't kaniyang ihihiwalay ang iyong anak na lalake sa pagsunod sa akin, upang sila'y maglingkod sa ibang mga dios: sa gayo'y magaalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo, at kaniyang lilipulin kang madali.

Kundi ganito ang inyong gagawin sa kanila; inyong igigiba ang kanilang mga dambana, at inyong pagpuputolputulin ang kanilang mga haligi na pinakaalaala at inyong ibubuwal ang kanilang mga Asera, at inyong susunugin sa apoy ang kanilang mga larawang inanyuan.

Deuteronomio 7:1-5 (TAB)

Malinaw na sa pagkakaroon ng maraming asawa mula sa iba’t ibang bayan ang ikapangyayari ng puso ni Salomon na mabaling palayo sa Dios.

 

Gaano karami ang naging asawa ni Salomon? Ang ipinagbabawal ba ay nangyari kay Salomon?

At siya'y nagkaroon ng pitong daang asawa, na mga prinsesa, at tatlong daang babae: at iniligaw ng kaniyang mga asawa ang kaniyang puso. Sapagka't nangyari, nang si Salomon ay matanda na, iniligaw ng kaniyang mga asawa ang kaniyang puso sa ibang mga dios: at ang kaniyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Dios, na gaya ng puso ni David na kaniyang ama. Sapagka't si Salomon ay sumunod kay Astaroth, diosa ng mga Sidonio, at kay Milcom, na karumaldumal ng mga Ammonita. At gumawa si Salomon ng masama sa paningin ng Panginoon, at hindi sumunod na lubos sa Panginoon, na gaya ng ginawa ni David na kaniyang ama.

Nang magkagayo'y ipinagtayo ni Salomon ng mataas na dako si Chemos na karumaldumal ng Moab, sa bundok na nasa tapat ng Jerusalem, at si Moloch na kasuklamsuklam ng mga anak ni Ammon. At gayon ang ginawa niya sa lahat niyang asawang mga taga ibang lupa, na nagsunog ng mga kamangyan at naghain sa kanikanilang mga dios.

1 Mga Hari 11:3-8 (TAB)

iniligaw ng kaniyang mga asawa ang kaniyang puso” - Siya ay nagpatayo pa ng ibang mga templo ng mga dios ng kanyang mga asawa. Ano ang ginawa ng Dios kay Salomon?

At ang Panginoo'y nagalit kay Salomon, dahil sa ang kaniyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Dios ng Israel, na napakita sa kaniyang makalawa,

At siyang nagutos sa kaniya tungkol sa bagay na ito, na siya'y huwag sumunod sa ibang mga dios; nguni't hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon.

Kaya't sinabi ng Panginoon kay Salomon, Yamang ito'y nagawa mo, at hindi mo iningatan ang aking tipan, at ang aking mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo, walang pagsalang aking aagawin ang kaharian sa iyo, at aking ibibigay sa iyong lingkod.

Gayon ma'y sa iyong mga kaarawan ay hindi ko gagawin alangalang kay David na iyong ama: kundi sa kamay ng iyong anak aking aagawin.

1 Mga Hari 11:9-12 (TAB)

Sumuway sa Dios si Salomon, at ano ang magiging parusa ayon sa pahayag na ibinigay noon?

 

Basahin nating muli ang pahayag na ibinigay sa kanyang ama na si David:

Pagka ang iyong mga araw ay naganap, at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo, na magmumula sa iyong tiyan, at aking itatatag ang kaniyang kaharian.

Kaniyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, at aking itatatag ang luklukan ng kaniyang kaharian magpakailan man.

Ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak: kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya ng pamalo ng mga tao, at ng panghampas ng mga anak ng mga tao;

II Samuel 7:12-14 (TAB)

Sa mga nagawa niya, alam natin na hindi siya pinarusahan ng mga tao, ni pinatay sa kahit anong paraan.

 

At:

Nguni't ang aking kagandahang loob ay hindi mahihiwalay sa kaniya na gaya nang aking pagkaalis niyan kay Saul, na aking inalis sa harap mo.

II Samuel 7:15 (TAB)

Totoo ba na naging maawain ang Dios kay Salomon? Paano namatay si Salomon?

Ang iba nga sa mga gawa ni Salomon, at ang lahat na kaniyang ginawa, at ang kaniyang karunungan, hindi ba nasusulat sa aklat ng mga gawa ni Salomon? At ang panahon na ipinaghari ni Salomon sa Jerusalem sa buong Israel ay apat na pung taon.

At natulog si Salomon na kasama ng kaniyang mga magulang, at nalibing sa bayan ni David na kaniyang ama: at si Roboam, na kaniyang anak ay naghari na kahalili niya,

1 Mga Hari 11:41-43 (TAB)

Namatay si Salomon ng mapayapa; hindi siya pinarusahan ng mga tao. Dahil si Salomon ay tunay na anak ni David. Naging maawain sa kanya ang Dios dahil sa kanyang ama, at sinabi na ang kanyang kaharian lamang ang aalisin sa kanya.

 

At kung ang pahayag ay matatapos kay Salomon, ano ang mangyayari sa bahay na may Pangalan ng Dios na nanatiling hindi kilala dahil sa dami ng mga templo na itinayo ni Salomon? Paano makikita ng kanyang bayan ang bahay ng may Pangalan ng Dios? Papaano pa sila maliligtas, gayong patuloy pa rin ang sumpa sa kanilang bayan.

 

Ang tanong ngayon ay: Sino ang magpapatuloy na ipakita ang bahay na may Pangalan ng Dios sa kanyang bayan?

Gayon ma'y hindi ko aagawin ang buong kaharian; kundi ibibigay ko ang isang lipi sa iyong anak alangalang kay David na aking lingkod, at alangalang sa Jerusalem na aking pinili.

1 Mga Hari 11:13 (TAB)

Ating basahin ang tungkol sa "ipinangakong tao," na manggagaling sa sangbahayan ni David.

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Ibibigay ko ang isang lipi...

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Wednesday May 28, 2014


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph