www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Unang Bahagi: Ang mga Pahayag ni Maestro Eraño M. Evamgelista

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

Panimula

 

May isang pahayag sa Banal na Aklat na hindi pa nabibigyan ng kaukulang pansin ng mga relihiyon at mga tao at nanatiling hindi ganap hanggang sa kasalukuyan. Ang mga pinuno ng mga relihiyon at mga pantas na pinagaaralan at sinasaliksik ang Banal na Aklat ay hindi batid ang kaalaman at ang kahalagahan nito. Narinig o napagalaman na ba ninyo ang tungkol sa dakilang pahayag na ito mula sa Dios?

At ang Panginoo'y magiging Hari sa buong lupa: sa araw na yao'y magiging ang Panginoon ay isa, at ang kaniyang pangalan ay isa.

Zechariah 14:9 (TAB)

Ang pahayag na ito ay nagsasabi ng  kaarawan na ang Pangalan ng Dios ang nagiisang kikilalaning pangalan ng mga tao sa mundo. Nguni’t bago pa dumating ang kaarawan na iyon: Ano ang Pangalan ng Dios? Papaano malalaman ang Pangalan? Sino ang magpapakilala ng Pangalan ng Dios sa mga tao sa buong mundo sa kasalukuyang panahon? Iyan ang pahayag na mangyayari pa lamang. Bakit napakahalaga nito?  

 

Ang Pangalan ng Dios ay kilala na raw ng lahat ng mga tao at mga bansa sa buong mundo. Ano nga ang Pangalan Niya uli?

 

“Ang Dios”

“Ang Panginoon”

“Ang Panginoong Dios”

“Ang May-Kapal”

“Ang Makapangyarihan sa Lahat”

“Ang Ama”

“El”

“Elohim”

“El Shaddai”

“Adonai”

“YHWH”

“AKO YAONG AKO NGA”

“AKO NGA”

“Yahweh”

“Jehovah”

“Yah”

“Allah”

 

Ang mga iba pang mga pangalan  mula sa mga iba’t –ibang relihiyon: Ano sa mga ito ang tunay na Pangalan ng Dios? Nagkaisa ba ang mga tao sa mundo sa kaalaman ng mga pangalan ito? Nasaan ang KAPAYAPAAN na ipinangako ng mga relihiyon? At bakit  nagpapatayan ang mga tao “sa ngalan ng Dios?”

 

Noong una pa man, walang nakaalam ng may katiyakan kung ano ang tunay na Pangalan ng Dios, kahit ang mga pinuno ng mga iba’t-ibang relihiyon ay nagpalagay ng mga iba’t-ibang mga pangalan, ipinagbahabahagi lamang nito ang mga tao sa buong mundo. Bakit? Dahil hindi ang mga ito ay hindi tunay na Pangalan ng Dios! Kaya nga nasusulat sa pahayag na “at ang kaniyang pangalan ay isa.” Ang pahayag na ito, na nasusulat sa Banal na Aklat, ay mangyayari pa lamang.

 

Gumawa o lumikha ang mga relihiyon ng mga pangalan sa pamamagitan ng kanilang mga sariling pananaliksik  at ipinalagay at itinawag ang mga iyon sa Dios. Nguni’t hindi pinahintulutan sila ng Dios na gawin ang gayon at hindi rin naman inihayag ng Dios mismo ang Pangalan Niya sa kanila. Ang mga relihiyon ay binubuo ng mga kani-kanilang mga pinuno upang ipagbili sa mga tao ang kanilang mga sariling kuro-kuro tungkol sa Dios; hindi sila ang tunay ng mga tao o lingkod ng Dios.

 

Papaano mangyayari ang pagpapahayag ng Pangalan ng Dios sa ating kasalukuyan generasyon? Sino ang maghahayag nito sa mga tao sa buong mundo? Tiyak, ang taong maghahayag nito ay hindi magmumula sa mga relihiyon! 

 

Ang Pangalan nga ba ng Dios ay naihayag na noon ng mga propeta at ni Jesus? Ang sagot ay: Hindi. Bakit? Dahil tayo ay pinagbabahabahagi pa ng mga relihiyon, na  ang bawa’t isa ay may iba't-ibang dios na may maraming pangalan. Kahit na si Jesus ay naging isang dios din!

 

Bilang halimbawa: kung ang sinoman ay magsalita o mangusap tungkol sa kaalamang pantao (sa pilisopiya, sa batas, sa ekonomiya, sa pisika, sa kemistry at iba pa) ang karapatan ay sa taong nag-aral at tumanggap ng titulo mula sa pinakamainam na mga pamantasan at  mataas na paaralan ng kaalaman. Nguni’t ang magsalita tungkol sa Dios, kung may pinuno ng isang relihiyon ay angkining na may tangan ng tunay na kaalaman ng katotohanan tungkol sa Dios, na pinag-aralan din sa mga paaralan na nabanggit at sa mga kolehiyo ng Banal na Aklat. Itinatanong: Anong katiyakan na ang kanyang ipinangangaral tungkol sa Dios ay totoo? Iyan ay kalapastanganan, papaano makakayanang alamin ang kaunawaan ng Dios nang walang ipinaguutos mula sa Kanya?

 

Maaaring ang isang tao ay magsalita  tungkol sa Dios sa kanyang pangangaral, nguni’t narinig o nabasa rin ba natin ang Dios na malimit magsalita o magbangit tungkol sa kanya sa Banal na Aklat?

 

Kung ang sinoman ay magtanong sa kaalaman at katotohanan tungkol sa Dios upang ganapin ang dakilang pahayag na ito, hayaang ipakita ng Dios sa atin, sa pamamagitan ng Kanyang Salita na nasusulat sa Banal na Aklat, tungkol sa tao na magsasalita para sa Kanya sa ating kasalukuyang panahon!

 

Nguni’t ito ba’y maaring mangyari? Ang sagot ay: Oo.

 

Nguni’t kailangang makita at mabasa natin ang utos ng Dios kung kanino niya inilagay ang Kanyang Salita at ang kapahintulutan tungkol sa taong ito.

 

At, gayon din, ang taong  inutusan na ihayag ang Pangalan ng Dios ay marapat na maipakita at mapatunayan ang kanyang kapahintulutan mula sa Dios sa pamamagitan ng Banal na Aklat!

 

Narito ang isang tao, ang kanyang pangalan ay Eraño M. Evangelista, tinawag naming siyang “Maestro” o “Guro,” na inutusang ihayag ang Pangalan ng Dios sa mga tao sa buong mundo! Naipakita na niya ang kanyang tanda at kapahintulutan mua sa Banal na Aklat, ang Salita ng Dios. Hindi niya hinihingi o pinipilit ang sinoman na maniwala  sa kanyang mga pahayag na mula sa Dios, ang kailangan lamang niya ay basahin ang pahayag o ang ipinararating ng Dios na mula sa Banal na Aklat na ipinaguutos sa kanya na isalaysay sa kanyang mga tagapakinig. Hindi siya nagtatayo ng isang relihiyon  o ng isang kilusan, kundi ang ihayag ang tunay na Pangalan at iparating ang Salita o Mensahe ng Dios sa lahat na nasusulat sa mga pahayag ng mga propeta sa Banal na Aklat. Bagaman masasabi na ito ay hindi maaring mangyari o hindi mapaniniwalaan, ngunit tingnan ang kasalukuyang kalagayan ng mundo, hindi rin baga kakatwa o katakataka na habang ang mga relihiyon ay patuloy na nangangaral na ang Dios ay maluwalhating naghahari at ang kapayapaan ay laganap sa mundo; sa bawa’t dako sa mundo ay may mga kalamidad, mga digmaan, kagutuman at tagtuyot, krisis  sa ekonomiya, at pagkasira ng kalikasan sa lupa, dagat at hangin, ay nangyayari  at lumulubha pa? At kapag dumating o nangyari ang mga  kasakunaan ay sasabihan nila tayo na manalangin sa Dios at humingi ng tulong, at ang mga kasakunaan ay lalo pang lumulubha at dumadalas ng walang babala.

 

Ito ba ang uri ng pamumuhay na ipinangako sa atin ng mga relihiyon? Tayong lahat nga ba ay namumuhay ng tahimik at may masaganang buhay? Kung hindi, nagsinungaling sa atin ang mga relihiyon. Marahil nais ninyong magbasa o makaalam ng isa pang paliwanag na malapit sa katotohanan, na mula sa Salita ng Dios na nasusulat  sa Banal na Aklat? Si Maestro Evangelista ang maghahayag sa atin ng tunay na Salita ng Dios na mula sa Banal na Aklat! Maitatanong ninyo, saan nanggaling ang kanyang kapahintulutan na magsalita tungkol sa Dios at ng mga dakilang pahayag sa Banal na Aklat? Ipapakita niya ang kanyang kapahintulutan sa pagbasa natin ng kanyang pahayag tungkol sa:

Ang Dakila at Banal na Pangalan ng Dios – May isang Dios at may isang Pangalan siya, at may isang taong inutusan upang ihayag ito sa mga tao sa buong mundo.

 

Ang Pahayag ng "Taga Ibang Lupa" – Ihahayag ni Maestro Evangelista  ang kanyang tanda at kapahintulutan  mula sa mga pahayag ng mga propeta ng Dios mula sa Banal na Aklat, bilang ang Propetang sinugo na “gaya ni Moses” (Deuteronomio 18:18-19, Jeremias 1:4-10 at I Mga Hari 8:41-43)

 

Ang Patotoo ni Jesus – Ang pahayag ng tunay na katauhan, buhay at misyon ni Jesus, ang kanyang mga gawa at mga sinalita na matatagpuan sa Bagong Tipan sa Banal na Aklat, hindi mula sa mga aral ng mga relihiyon.

Nais ring ipaalam din naman ni Maestro Evangelista ang tungkol sa isang Kautusan ng Dios: Ang Pagpapala at Sumpa! Ano ito? Ang mga pahayag niya ang magpapaliwanag ng mga paghihirap, ng mga kalamidad, at mga digmaan na naranasan ng sangkatauhan at nararanasan pa sa kasalukuyan.

 

Ang Kaalaman ng tunay na Pangalan ng Dios ang mamamatnubay sa panibagong kaunawaan tungkol sa Dios at ang magpapakita ng mga kadahilanan ng kasalukuyang kalagayan ng mundong ating kinabibilangan. Ito ang panahon ng paggaling ng mundo; wala nang digmaan, wala nang kahirapan – ang panahon ng wagas na kapayapaan at kasaganaan. Ang panahon na ang Dios ay nasasa ating lahat, wala na ang sumpa.

 

Sa kaunaunahang pagkakataon, masasaksihan ng lahat ang tunay na aral tungkol sa Dios mula sa mga pahayag ng mga Propeta sa Banal na Aklat at ang tungkol din sa Patotoo ni Jesus alinsunod sa mga nasusuat sa mga Kautusan, sa mga aklat ng mga pahayag ng mga Propeta at sa mga Awit ni David, at hindi mula sa mga aral ng mga relihiyon. Ang tunay na kahulugan ng Salita ng Dios sa Banal na Aklat ay itinago sa atin mula sa simula, at sa itong mga huling araw  na ang katotohanan sa Dios, sa Kanyang Dakilang Pangalan at ng Kanyang Banal na Salita ay mahahayag sa wakas upang maunawaan ng lahat ng tao sa buong mundo.

 

Ipinakita lamang ng mga relihiyon ang kanilang mga aral sa mga tao, upang paglingkuran ang kanilang kapakanan kahit na ito ay nangangahulugan ng isang sumpa mula sa Dios. Hindi nila ipanakita sa atin ang Pagpapala at Sumpa, ang Katotohanan at ang Kasinungalingan, ang Mabuti at ang Masama, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang Pangalan ng Dios na nagsugo sa mga Propeta at nagbigay diwa sa Banal na Aklat, ipinakilala nila ang isang dios na hindi rin nila kilala, nagdusa ang mga tao sa buong mundo bunga ng kasamaan ng mga religion sa pagpapawalang halaga sa Panagan, samga aral at sa Salita ng Dios sa Banal na Aklat.

 

Basahin ang mga Pahayag ni Maestro Evangelista at makikita ng lahat ang  katotohanan tungkol sa tunay na Aral (Salita) ng Dios. Makikita ng lahat ang dahilan ng kasalukuyang kalagayan ng mundo at makikita rin ang lunas sa mga kahirapan at mga suliranin na ating hinaharap sa kasalukuyang panahon. Ang lahat ng mga tanong na ating (matahimik na) inisip (nguni’t takot itanong) tungkol sa Dios, sa mga relihiyon at ang mga aral nito ay masasagot sa mga pahayag niya. At kung nais ninyong malaman sa kung ano o kaninong  kapahintulutan na inihahayag niya ang tungkol sa Dios at sa Kanyang Dakilang Pangalan, simulan ang paglalakbay sa tunay na daan patungo sa kaalaman at kaunawaan sa Dios sa Banal na Aklat.     

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Panimula 2

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Wednesday May 28, 2014

 

 


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph