www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Ang Kapamahalaan at Kaluwalhatian ng Mundo

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

ANG PANLILINLANG NI JESUS

Inihayag noong ika-22 ng Agosto 2005

 

Namamalas natin sa araw-araw kung papaano ang mga relihiyon ay nangangaral (sa mga simbahan, radyo, telebisyon at Internet) tungkol kay Jesus; na siya ang "anak ng Dios." Dahil sa pagpupunyagi at salapi (na nalikom sa mga tagasunod nila) ay itinayo nila ang pinakamabisang pamamaraan ng pagpapalagananap ng kanilang mga aral! Dahil sila ay pinalakas ng kapangyarihan ni Jesus, na tumanggap ng "kapamahalaan at kaluwalhatian ng mundo" mula sa Diablo/Satanas!

 

Hahayaan ba natin na tuluyan tayong malinlang habang panahon?

 

Papaano naging matagumpay si Jesus sa pagpapalagananap ng maling aral noon?

 

Ano rin ang naging pamamaraan niya sa panlilinlang sa mga tao noong kapanahunan niya?

Habang nangagkakatipon nga ang mga Fariseo, ay tinanong sila ni Jesus ng isang tanong.

Na sinasabi, Ano ang akala ninyo tungkol kay Cristo? kanino bagang anak siya? Sinabi nila sa kaniya, kay David.

Mateo 22:41-42 (TAB)

Dahil alam ng lahat na ang darating na "Kristo" ay manggagaling sa  kanilang lahi na tatawaging “anak ni David.”

Sinabi niya sa kanila, Kung gayo'y bakit tinatawag siya ni David na Panginoon, sa espiritu, na nagsasabi,

Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Maupo ka sa aking kanan, Hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa?

Mateo 22:43-44 (TAB)

bakit tinatawag siya ni David na Panginoon, sa espiritu” - At nilaro sa salita ni Jesus ang mga Fariseo na hindi nila inaasahan, at sinundan pa niya ng isa pang tanong:

Kung tinatawag nga siya ni David na Panginoon, paanong siya'y kaniyang anak?

Mateo 22:45 (TAB)

Sa pagkakataong ito, pinaniniwala ni Jesus ang mga tao na siya ang binabanggit ni David sa mga katagang iyon, na siya ay “anak ng Dios” sa "espiritu."

 

At sila ay nahulog sa bitag ni Jesus, sila ba ay nakasagot sa kanya?

At wala sinomang nakasagot sa kaniya ng isang salita, ni wala sinomang nangahas buhat sa araw na yaon na tumanong pa sa kaniya ng anomang mga tanong.

Mateo 22:46 (TAB)

Ni isa ay walang nakasagot sa kanya. Si Jesus lamang ang nakakaalam ng tunay na kahulugan ng talatang binanggit (dahil siya ang inutusan ng Dios na magpaliwanag ng mga nasusulat sa Banal na Aklat), dapat lamang na ipaliwanag niya ito ng malinaw sa kanyang bayan, dahil ito ang tungkulin niya. Nguni't sa halip na ipaliwanag ay ginamit pa niya sa pangsariling kapakanan, at ipinakita niya na mas higit pa siya kay David – bilang isang “anak ng Dios” at hindi anak ni David.

 

Ayaw na niyang tawagin siyang “anak ni David,” bagkus ay ni-nais niyang kilalanin siya ng kanyang bayan bilang isang “anak ng Dios!”

 

Mananatili bang hiwaga ang mga sinalita ni Jesus noon?

 

Hindi, dahil dumating na ang sinabi niyang “anghel” na si Maestro Evangelista. Siya ang magpapaliwanag sa atin ng malinaw ang lahat tungkol kay Jesus, mula sa pahayag hanggang sa kanyang kamatayan, at sa kanyang salita; at ano ang masasabi niya sa inaangkin ni Jesus?

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, gumamit si Jesus ng mga talata sa Banal na Aklat kaya ang mga Fariseo ay hindi malaman kung papaano siya sagutin at pabulaanan, dahil hindi sila ang may kapahintulutan ng magpaliwanag ng mga ito.

 

Ihahayag na sa atin ni Maestro Evangelista ang tungkol sa usaping ito.

 

Nang tanungin sila ni Jesus tungkol sa talatang “Sinabi ng Panginoon sa aking panginoon,” nakasulat ba iyan sa Banal na Aklat?

Sinabi ng Panginoon sa aking panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway.

Awit 110:1 (TAB)

Nakasulat. Kaya ni isa sa mga tinanong ni Jesus ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob at kauunawaan na pabulaan siya. Nguni’t dumating na si Maestro Evangelista na siya ang magpapaliwanag sa atin ng malinaw tungkol sa inaangkin ni Jesus.

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista: Sinalita nga ni David ang binanggit na talata at hindi si Jesus ang binabanggit niya na "aking panginoon" kundi ang sarili niya. At ang dahilan kung bakit tinawag ni David ang kanyang sarili na "aking panginoon" (kapag humaharap at nakikipag-usap siya sa Pangi Dios) ay dahil hari din siya.

 

"Sinabi ng Panginoon" - Ang Dios ito.

 

"sa aking panginoon" - ito si David, ito ang titulo na ibinibigay sa mga hari.

 

Basahin pa natin ang isa pa sa mga palagiang sinasalita ni David kapag siya ay nakikipag-usap sa Dios:

Ingatan mo ako, Oh Dios; sapagka't sa iyo nanganganlong ako.

Oh kaluluwa ko, iyong sinabi sa Panginoon, ikaw ay aking Panginoon: ako'y walang kabutihan liban sa iyo.

Awit 16:1-2 (TAB)

"Oh kaluluwa ko" – Si David din pala ang nagsasalita patungkol sa kanyang sarili habang nakikipag-usap sa Dios nang kanyang sinabi “ikaw ay aking Panginoon.”

 

Tunay ba na ganito tukuyin ni David ang kanyang sarili sa tuwing nakikipag-usap siya sa Dios?

Nang magkagayo'y ang haring si David ay pumasok, at umupo sa harap ng Panginoon: at kaniyang sinabi, Sino ako, Oh Panginoong Dios, at ano ang aking sangbahayan na ako'y iyong dinala sa ganiyang kalayo?

At ito'y munting bagay pa sa iyong paningin, Oh Panginoong Dios; nguni't ikaw ay nagsalita naman ng tungkol sa sangbahayan ng iyong lingkod nang hanggang sa malaong panahong darating; at ito ay ayon sa paraan ng tao, Oh Panginoong Dios!

At ano pa ang masasabi ni David sa iyo? sapagka't iyong kilala ang iyong lingkod, Oh Panginoong Dios.

II Samuel 7:18-20 (TAB)

“At ano pa ang masasabi ni David sa iyo?” – Pag humarap at nakipag-usap si David sa Dios, tinutukoy niya ang kanyang sarili sa ikatlong katauhan, hindi niya direktang binabanggit ang kanyang sarili. Ito ang malabis na paggalang at pagpapakumbaba ni David sa harapan ng Dios, sapagka't siya ay dating pastol na naging hari dahil sa pagpapala ng Dios.

 

Basahin natin muli ang inaangkin ni Jesus:

Habang nangagkakatipon nga ang mga Fariseo, ay tinanong sila ni Jesus ng isang tanong.

Na sinasabi, Ano ang akala ninyo tungkol kay Cristo? kanino bagang anak siya? Sinabi nila sa kaniya, kay David.

Sinabi niya sa kanila, Kung gayo'y bakit tinatawag siya ni David na Panginoon, sa espiritu, na nagsasabi,

Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Maupo ka sa aking kanan, Hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa?

Mateo 22:42-44 (TAB)

Si David lang ang nakikipagusap sa Dios sa binanggit na talata ni Jesus, wala nang iba.

 

At isa pa, ang inaangkin ng mga relihiyon na ang mga kaaway ni Jesus ang inilagay sa ilalim ng kanyang paanan: Totoo ba ito? Kaninong kaaway ba sila?

At si Salomon ay nagsugo kay Hiram, na kaniyang sinasabi,

Talastas mo na kung paanong si David na aking ama ay hindi nakapagtayo ng bahay sa pangalan ng Panginoon niyang Dios dahil sa mga pagdidigmaan sa palibot niya sa bawa't dako, hanggang sa inilagay sila ng Panginoon sa ilalim ng mga talampakan ng kaniyang mga paa.

I Mga Hari 5:2-3 (TAB)

Ang mga kaaway ni David ang inilagay sa ilalim ng kanyang paanan, hindi sa ilalim ng paanan ni Jesus. Nguni’t sa panig ni Jesus, ito ay kabaligtaran, siya ang inilagay sa paanan ng kanyang mga kaaway. Sa wakas, ang tanong na hindi masagot sa dalawang libong taon ay nasagot na!

 

Kaninong pamamaraan ng paglinlang ang ginamit ni Jesus sa kanyang gawain, ito ba’y galing sa Dios o mula sa iba? Likas ba sa kanya ang pamamaraan na ito o may nagturo sa kanya?

 

Basahin natin ang pinagmulan ng pamamaraan ng panlilinlang na ito:

At sinabi sa kaniya ng diablo, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay.

Lucas 4:3 (TAB)

Alam ng diablo na si Jesus ay hindi tunay na “anak ng Dios.”

At sinagot siya ni Jesus, Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao.

At iniakyat pa siya niya, at ipinakita sa kaniya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan.

At sinabi sa kaniya ng diablo, Sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamahalaang ito, at ang kaluwalhatian nila: sapagka't ito'y naibigay na sa akin; at ibibigay ko kung kanino ko ibig.

Kaya nga kung sasamba ka sa harapan ko, ay magiging iyong lahat.

Lucas 4:4-7 (TAB)

Ito ang alok ng diablo/Satanas, at ang kapalit ay ang sasambahin siya, ano ang sagot ni Jesus?

At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kaniya, Nasusulat, Sa Panginoon mong Dios sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran.

Lucas 4:8 (TAB)

Sinagot ito ni Jesus sa pamamagitan ng talata. Ano pa ang nangyari?

At dinala niya siya sa Jerusalem, at inilagay siya sa taluktok ng templo, at sinabi sa kaniya, Kung ikaw ay Anak ng Dios, ay magpatihulog ka mula rito hanggang sa ibaba:

Lucas 4:9 (TAB)

Gaya ng nauna, hinamon na ulit ng Diablo si Jesus na tumalon mula sa itaas.

  

At:

Sapagka't nasusulat, Siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ikaw ay ingatan:

At, Aalalayan ka nila ng kanilang mga kamay, Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato.

Lucas 4:10-11 (TAB)

“Sapagka't nasusulat” – dahil sinagot ni Jesus ang Diablo gamit ang mga talata sa Banal na Aklat, ang Diablo sa ganang kanya ay gumamit din ng mga talata upang hamunin siya… ano ang sagot ni Jesus?

At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kaniya, Nasasabi, Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Dios.

Lucas 4:12 (TAB)

"Huwag mong tutuksuhin" - Bakit sinagot siya ni Jesus sa ganitong paraan? Ang ginamit na talata ba ng Diablo ay matatagpuang nakasulat sa Banal na Aklat?

Sapagka't siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad.

Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato.

Awit 91:11-12 (TAB)

Totoo, nguni’t ang nakasulat dito ay iba sa sinasabi ng Diablo sa kanya. Ang sabi ng Diablo “ay magpatihulog ka,” ibig sabihin “mahulog na sadya” at sa talata, siya ay ililigtas “baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato,” – ibig sabihin, kung hindi sinasadyang matisod o mahulog. Iba ang sinasabi ng Diablo tungkol sa nakasulat sa Banal na Aklat. Ito ang lihim ng pagtukso o paglinlang – ang sadyain at taliwas sa nakasulat. 

 

At ang aral ng mga relihiyon na ang pagtutukso sa ilang ay ang huling pagkakataon na si Jesus ay tinukso ng Diablo, Totoo ba ito? Ano ang katunayan na ito ang hindi panghuli?

Basahin pa:

At nang matapos ng diablo ang lahat ng pagtukso, ay hiniwalayan siya niya ng ilang panahon.

Lucas 4:13 (TAB)

“hiniwalayan siya niya ng ilang panahon” – hiniwalayan nga ng Diablo si Jesus, nguni’t ito ay sa "ilang panahon" lamang, hindi nagtagal siya ay tinukso ng paulit-ulit, hanggang sa manaig ang Diablo sa pagtukso kay Jesus.

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Ang Tungkol sa Kasalanan

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Wednesday May 28, 2014

 

 


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph