www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Ang Panlilinlang ni Jesus

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

TUNGKOL SA KASALANAN

Inihayag noong ika-22 ng Agosto 2005

 

Ang sabi ng mga relihiyon ay iniligtas tayo ni Jesus sa ating mga kasalanan at sa sa pamamagitan ng pagbibinyag ng tubig ang mga kasalanan natin ay inalis.

 

Ang tanong natin, kung ang pagbibinyag sa pamamagitan ng tubig ay pinapayagan ng Dios upang mag-alis ng kasalanan, bakit pinahintulutan ng Dios na mamatay si Juan Bautista sa hiling ng isang mananayaw ng hari?

 

At saan nasusulat sa mga sinalita ng mga propeta sa Banal na Aklat ang tungkol sa pagbabautismo? Saan kinuha ni Juan Bautista ang aral tungkol dito?

 

Kung tunay ngang tinubos tayo ni Jesus sa ating mga kasalanan, bakit kailangan pa nating pumunta sa mga templo o simbahan at nanghihingi pa rin ng kapatawaran mula sa Dios? Kailangan pa bang ipaalala ng paulit ulit ang ating mga kasalanan?

 

Hahayaan pa ba natin na magpatuloy ang mga relihiyon sa paglilinlang sa atin?

 

Isa sa saligang aral o doktrina ng mga relihiyon ay ang pagpapatawad ng mga kasalanan; na kung tatanggapin daw natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas, ang ating mga kasalanan ay patatawarin daw ng Dios.

 

Nguni’t ano ang tunay na kautusan ng Dios tungkol sa kasalanan? Ano ang isasaysay sa atin ni Maestro Evangelista tungkol dito?

 

Hinggil sa "Unang Kasalanan"

Hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang; bawa't tao'y papatayin dahil sa kaniyang sariling kasalanan.

Deuteronomio 24:16 (TAB)

“bawa't tao'y papatayin dahil sa kaniyang sariling kasalanan” – ang bawat isa na nagkasala ay mananagot sa sarili niyang kasalanan. Hindi paparusahan ang isa sa kasalanan ng iba. Magpatuloy tayo sa pagbasa:

Ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin, na nagsasabi,

Anong ibig ninyong sabihin na inyong sinasambit ang kawikaang ito tungkol sa lupain ng Israel, na sinasabi, Kinain ng mga magulang ang mga maasim na ubas, at ang mga ngipin ng mga anak ay nagsisipangilo?

Ezekiel 18:1-2 (TAB)

Ito ang aral ng "unang kasalanan" o ang “original sin”, nguni’t ito ay ukol lamang sa bayan ng Israel, hindi sa lahat ng mga tao.

 

At ano ang gagawin ng Dios sa pagkakataong ito?

Buhay ako, sabi ng Panginoong Dios, hindi na ninyo sasambitin pa ang kawikaang ito sa Israel.

Narito, lahat ng kaluluwa ay akin; kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin: ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay.

Ezekiel 18:3-4 (TAB)

Bawat isa ay mananagot sa sarili niyang kasalanan. Basahin natin ang paglilinaw:

Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay: ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak; ang katuwiran ng matuwid ay sasa kaniya, at ang kasamaan ng masama ay sasa kaniya.

Ezekiel 18:20 (TAB)

Tayo ang mananagot sa ating sariling kasalanan sa Dios at sa ibang tao. Kailangan pa ba natin si Jesus upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan?

Nguni't kung ang masama ay humiwalay sa kaniyang lahat na kasalanan na kaniyang nagawa, at ingatan ang lahat na aking mga palatuntunan, at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay.

Ezekiel 18:21 (TAB)

Hindi natin kailangan ang iba, kahit na si Jesus. Walang mamamagitan.

 

Kailangan lang natin na magsisi, lumayo sa kasamaan at manumbalik at sumunod sa Dios.

 

At ayon sa mga relihiyon na nakalista ang ating mga kasalanan sa langit, totoo ba ito?

Wala sa kaniyang mga pagsalangsang na nagawa niya na aalalahanin laban sa kaniya: sa kaniyang katuwiran na kaniyang ginawa ay mabubuhay siya.

Ezekiel 18:22 (TAB)

Wala, kakalimutan ng Dios ang mga nagawa nating kasalanan at papatawarin tayo; bubuhayin tayo upang magbago ng ating mga lakad.

 

Magsisi, magsibalik sa Dios at sundin ang kanyang mga kautusan. Ito ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Dios na magbago, upang mabuhay at sumagana sa mundong ito.

 

Papaano ang mga matuwid, at kung sila ay makagawa ng kasalanan, ano ang gagawin sa kanila ng Dios?

Pagka ang matuwid ay humihiwalay sa kaniyang katuwiran, at gumagawa ng kasamaan, at kinamamatayan; sa kasamaan na kaniyang nagawa ay mamamatay siya.

Ezekiel 18:26 (TAB)

Sila rin ay mapapabilang sa kahatulan at kaparusahan na ibinibigay sa mga makasalanan, sa "kasamaan" na ginawa sa gayon siya mamamatay.

 

Si Jesus ay ipinako sa krus at sa kanyang labis na paghihirap, sumigaw siya “Dios ko, dios ko, Bakit mo ako pinabayaan?” Ang tanong ni Maestro Evangelista, humihingi ba si Jesus ng kapatawaran mula sa Dios o sinisi pa niya ang Dios? "Nagsisisi" o "naninisi?" Kaya hanggang sa huling hininga ni Jesus, hindi siya sinagot ng Dios. Siya ay pinabayaan – dahil ito ang kabayaran sa nagawa niyang “kasamaan.”

 

Nais ba ng Dios na ang mga masama ay mamatay sa kanya-kanyang mga kasalanan?

Sapagka't wala akong kasayahan sa kamatayan niya na namamatay, sabi ng Panginoong Dios: kaya't magsipagbalik-loob kayo, at kayo'y mangabuhay.

Ezekiel 18:32 (TAB)

Nais ng Dios na maligtas ang lahat. Basta't magsisi at magbago.

 

"magsipagbalik-loob kayo, at kayo'y mangabuhay" - ito na ang panawagan ng Dios sa ating lahat.

 

May pagkakataon ba na ang isang tao ng Dios ay nagtangkang tubusin ang kasalanan ng kanyang bayan sa Dios?

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista basahin natin ang kasaysayan ni Moses:

At nangyari ng kinabukasan, na sinabi ni Moises sa bayan, Kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan: at ngayo'y sasampahin ko ang Panginoon; marahil ay aking matutubos ang inyong kasalanan.

At bumalik si Moises sa Panginoon, at nagsabi, Oh, ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan, at gumawa sila ng mga dios na ginto.

Gayon ma'y ngayon, kung iyong ipatatawad ang kanilang kasalanan; at kung hindi, ay alisin mo ako, isinasamo ko sa iyo, sa iyong aklat na sinulat mo.

Exodo 32:30-32 (TAB)

Tinangkang tubusin ni Moses ang kasalanan ng bayan niya.

 

Matindi ang pakiusap ni Moses, na kahit ang buhay niya ay iaalay niya sa ikatutubos ng mga kasalanan nila. Nguni’t ano ang sabi ng Dios sa kanya?

At sinabi ng Panginoon kay Moises, Ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat.

At ngayo'y yumaon ka, iyong patnubayan ang bayan sa dakong aking sinalita sa iyo: narito, ang aking anghel ay magpapauna sa iyo: gayon ma'y sa araw na aking dalawin sila ay aking dadalawin ang kanilang kasalanang ipinagkasala nila.

Exodo 32:33-34 (TAB)

Hindi pinayagan ng Dios si Moses na tubusin ang kasalanan ng kanyang bayan, kung sino ang nagkasala ay siyang mananagot. May panahon ng paghahatol, sabi ng Dios, magpaparating siya ng “anghel” kapag ang panahon ay malapit na.

 

Kung noon si Moses ay hindi pinayagan ng Dios na tubusin ang kasalanan ng kanyang bayan, papaano pa kaya kay Jesus? Ang aral ng mga relihiyon na naligtas ni Jesus ang mundo sa kasalanan ay isang kasinungalingan.

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, ang aral na ito ay nagpapaliwanag na ang bawa't tao ay dapat humingi sa Dios ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Walang makakatubos o makakapamagitan sa kasalanan ng kanyang kapwa sa Dios.

 

At kung ang mga relihiyon ay magpupumilit sa kanilang doktrina na nailigtas ni Jesus ang mundo sa kasalanan; ating basahin muli kung ano ang nasusulat tungkol sa mga tagapamagitan. Ang mga relihiyon ay nangangaral na mag-isang inalis ni Jesus ang kasalanan sa mundo, nguni’t ano ang Salita ng Dios tungkol dito?

At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi,

Anak ng tao, pagka ang isang lupain ay nagkasala laban sa akin ng pagsalangsang, at aking iniunat ang aking kamay roon, at aking binali ang tungkod ng tinapay niyaon, at nagsugo ako ng kagutom doon, at aking inihiwalay roon ang tao at hayop;

Bagaman ang tatlong lalaking ito, na si Noe, si Daniel at si Job, ay nangandoon, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa, sa pamamagitan ng kanilang katuwiran, sabi ng Panginoong Dios.

Ezekiel 14:12-14 (TAB)

Ang sabi ng Dios: “Bagaman ang tatlong lalaking ito, na si Noe, si Daniel at si Job” – ay walang kapangyarihan magligtas ng iba, papaano pa kaya si Jesus! Dinadaya tayo ng mga relihiyon.

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Ang Pamamaraan ng Panlilinlang ni Satanas

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Wednesday May 28, 2014

 


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph