www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Ang Dakilang Pangalan ng Dios

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

Pagliligtas sa Pangalan ng Dios

Tungkol sa Pagpapatawad ng mga Kasalanan ng Lahat sa Dios

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, na inihayag niya noong nakaraang Sabado, May 7, 2011:

Dahil sa ngayon pa lang nakikilala ang Dios sa pamamagitan ng mga pahayag ni Maestro Evangelista, marami ang nagtatanong kung ang mga nagawa nila noon ay aariin pa ring pagkakasala sa Dios matapos makilala at makatawag sa Kanyang Tunay ng Pangalan?

Basahin:

"Mabuti at matuwid ang Panginoon: kaya't tuturuan niya ang mga makasalanan sa daan."
Awit 25:8 (TAB)

Ang Dios ang magtuturo kung paano maipapatawad ang ating mga kasalanan.

Ang maamo ay papatnubayan niya sa kahatulan: at ituturo niya sa maamo ang daan niya.
Lahat na landas ng Panginoon ay kagandahang-loob at katotohanan sa mga gayon na nangagiingat ng kaniyang tipan at kaniyang mga patotoo.
Awit 25:9-10 (TAB)

Kung tunay tayong susunod sa Dios at sa mga tagubilin Niya, papaano na ang mga kasalanan natin sa Kanya?

Dahil sa iyong pangalan, Oh Panginoon, iyong ipatawad ang aking kasamaan,
sapagka't malaki.
Awit 25:11 (TAB)

Kapag nalaman at tinanggap natin ang Pangalan ng Dios, doon pa lang mapapatawad ang mga kasalanan natin sa Kanya at mawawala na ang Sumpa sa mundo.

Anong tao siya na natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya ng daan
na kaniyang pipiliin.
Awit 25:12 (TAB)

"tao siya na natatakot sa Panginoon" - Sinasabi ng Dios na hanapin ang taong ito. Ibinigay sa kanya ng Dios ang paraan upang tayo ay mapatawad sa ating mg kasalanan.

Ang pagkatakot sa Dios ay pasimula ng karunungan.

Sinu-sino ang tuturuan? At sino rin ang magdadala ng aral ng Pagkatakot sa Dios?

At may lalabas na usbong sa puno ni Isai, at isang sanga mula sa
kaniyang mga ugat ay magbubunga:
Isaias 11:1 (TAB)

"usbong" - Si Haring David.

"Isai" - Ang ama ni Haring David.

"isang sanga" - Siya ang magtuturo sa mga tao upang makatanggap ng pagliligtas mula sa Dios.

"ugat" - Si Jesus, na nagmula sa angkan ni David.

Ano ang aral na dala ng "Sanga?"

At ang Espiritu ng Panginoon ay sasa kaniya, ang diwa ng karunungan
at ng kaunawaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman
at ng takot sa Panginoon;
Isaias 11:2 (TAB)

"ng takot sa Panginoon" - Siya ang magtuturo sa lahat upang makilalang lubos ang Dios at ang mga Kautusan.

At ang kaniyang kaluguran ay magiging sa pagkatakot sa Panginoon: at hindi siya hahatol ng ayon sa paningin ng kaniyang mga mata, ni sasaway man ng ayon sa
pakinig ng kaniyang mga tainga:
Isaias 11:3 (TAB)

Ito ang katangian ng "Sanga" na binabanggit - si Maestro Eraño M. Evangelista. Magtanong sa kanya upang magkaroon ng kalinawan sa mga aral ng Dios.

Kundi hahatol siya ng katuwiran sa dukha, at sasaway na may karampatan dahil
sa mga maamo sa lupa: at sasaktan niya ang lupa ng pamalo ng kaniyang bibig,
at ng hinga ng kaniyang mga labi ay kaniyang papatayin ang masama.
Isaias 11:4 (TAB)

"maamo sa lupa" - ito ang mga tuturuan. Ang mga taong didinggin ang panawagan ng Dios at makikinig sa "Sanga", na si Maestro Eraño M. Evangelista upang maalaman ang Pangalan at ang Pagkatakot sa Dios!.

Saan natin makikita ang pahayag ng tungkol sa "Sanga?"

Dios ko, Dios ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napaka layo sa pagtulong sa akin, at sa mga salita ng aking pag-angal? Oh Dios ko, ako'y humihiyaw sa araw, nguni't hindi ka sumasagot: at sa gabi, at hindi ako tahimik.
Nguni't ikaw ay banal, Oh ikaw na tumatahan sa mga pagpuri ng Israel.
Awit 22:1-3 (TAB)

Si Jesus ito.

Ang aking kalakasan ay natuyo na parang bibinga; at ang aking dila ay dumidikit sa aking ngalangala; at dinala mo ako sa alabok ng kamatayan.
Sapagka't niligid ako ng mga aso: kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama; binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa.
Aking maisasaysay ang lahat ng aking mga buto; kanilang minamasdan, at pinapansin ako: Hinaak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila, at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuotan. Nguni't huwag kang lumayo, Oh Panginoon: Oh ikaw na aking saklolo, magmadali kang tulungan mo ako.
Iligtas mo ang aking kaluluwa sa tabak; ang aking minamahal sa kapangyarihan
ng aso. Iligtas mo ako sa bibig ng leon; Oo, mula sa mga sungay ng torong gubat
ay sinagot mo ako.
Awit 22:15-21 (TAB)

"dinala mo ako sa alabok ng kamatayan" - Pinatay na siya, bilang kaparusahan sa kanyang mga kasamaang nagawa. Nguni't nagsasalita pa siya, bakit?

Aking ipahahayag ang iyong pangalan sa aking mga kapatid:
sa gitna ng kapulungan ay pupurihin kita.
Kayong nangatatakot sa Panginoon ay magsipuri sa kaniya: kayong
lahat na binhi ni Jacob ay lumuwalhati sa kaniya; at magsitayong may
takot sa kaniya, kayong lahat na binhi ni Israel.
Awit 22:22-23 (TAB)

Nagpapakilala na siya ng isang tao, na maghahayag ng Pangalan ng Dios, dahil hindi niya nagawa.

Sapagka't hindi niya hinamak o pinagtaniman man ang kadalamhatian ng nagdadalamhati; ni ikinubli man niya ang kaniyang mukha sa kaniya; kundi nang siya'y dumaing sa kaniya, ay kaniyang dininig.
Awit 22:24 (TAB)

"dininig" - Ang tinutukoy dito ay ang "dininig" ng Dios. Si Jesus sa huling hininga niya ay hindi dininig ng Dios upang iligtas.

Sa iyo nanggagaling ang pagpuri sa akin sa dakilang kapisanan: aking tutuparin ang aking mga panata sa harap nila na nangatatakot sa kaniya.
Awit 22:25 (TAB)

Ang mga hindi matatakot sa Dios ay hindi tatanggap ng pagpapala.

Ang maamo ay kakain at mabubusog: kanilang pupurihin ang Panginoon na
humanap sa kaniya; mabuhay nawa ang iyong puso magpakailan man.
Awit 22:26 (TAB)

Kailan ito mangyayari? Sa panahon natin sa kasalukuyan. Hindi nangyari ito sa kanila noon, dahil ang taong inutusan na ipakilala ang Pangalan ng Dios sa bayan niya ay hindi nagtagumpay..

Lahat ng mga wakas ng lupa ay makakaalaala, at magsisipanumbalik sa Panginoon: at lahat ng mga angkan ng mga bansa ay magsisisamba sa harap mo.
Awit 22:27 (TAB)

Ngayon pa lang ito mangyayari, dahil ngayon pa lang makikilala ng buong mundo ang Tunay na Pangalan ng Dios!

Sapagka't ang kaharian ay sa Panginoon: at siya ang puno sa mga bansa.
Lahat na matataba sa lupa ay magsisikain, at magsisisamba: silang lahat na
nagsisibaba sa alabok ay magsisiyukod sa harap niya, sa makatuwid baga'y
ang hindi makapagingat na buhay ng kaniyang kaluluwa.
Isang binhi ay maglilingkod sa kaniya, sasaysayin ang Panginoon
sa susunod na salin ng lahi,
Awit 22:28-30 (TAB)

"isang binhi" - ang "Sanga" o si Maestro Eraño M. Evangelista.

Sila'y magsisiparoon at mangaghahayag ng kaniyang katuwiran, sa bayan na ipanganganak ay ibabalita, yaong kaniyang ginawa.
Awit 22:31 (TAB)

Ipapanganak pa lang. Hindi si Jesus na ipinanganak na at hindi nagtagumpay sa kanyang misyon noon.

Saan natin makikita ang sagot sa katangungan tungkol sa kaligtasan.?

Kaya nang magsalita si Jesus tungkol rito:

Ang mabuting tao sa kaniyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay: at ang masamang tao sa kaniyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masasamang bagay.
At sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom.
Sapagka't sa iyong mga salita ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka.
Mateo 12:35-37 (TAB)

Gaya ni Maestro Eraño M. Evangelista - siya ay inutusan din upang ihayag sa atin ang mensahe at ang hatol ng Dios, at nasasaatin kung tayo ay maniniwala o hindi.

Nang magkagayo'y nagsisagot sa kaniya ang ilan sa mga eskriba at sa mga Fariseo, na nangagsasabi, Guro, ibig namin makakita ng isang tanda sa iyo.
Datapuwa't siya'y sumagot, at sinabi sa kanila, Isang lahing masama at mapangalunya ay humahanap ng isang tanda; at hindi siya bibigyan ng anomang tanda kundi ng tanda ng propeta Jonas:
Sapagka't kung paanong si Jonas ay napasa tiyan ng isang balyena na tatlong araw at tatlong gabi; ay gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na tatlong araw at tatlong gabi ang Anak ng tao.
Mateo 12:38-40 (TAB)

Ito ang tanda ni Propeta Jonas. Gaya rin noong panahon niya, siya ay inutusan ng Dios upang ihatid at ihayag ang hatol ng Dios sa bayan ng Nineveh, nguni't hindi niya sinabi ang paraan kung papaano maiuurong o maaalis ang hatol ng Dios sa kanila. Ang mga naninirahan, sa pangunguna ng kanilang hari, ang gumawa ng paraan na magsisi sa Dios at magbago ng kanilang mga lakad! Pinatawad sila ng Dios at hindi sila nilipol.

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Ang Pangako ng Dios

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Tuesday November 03, 2015

 


Home | About | News | Sitemap | Email

Please go to www.facebook.com/Thenameph for more information.
Copyright © 2011 www.thename.ph


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph