www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Ang Binhi ni David

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

KUNDI IBIBIGAY KO ANG ISANG LIPI

Inihayag noong ika-22 ng Agosto 2005

 

Ngayong napag-alaman na natin na hindi si Jesus ang naunang tinawag upang ganapin ang pahayag. Sa pagkabigo ni Salomon, si Jesus ang tinawag upang ipagpatuloy at ganapin ang misyon na ipakita ang Pangalan ng Dios sa kanyang bayan.

 

At malalaman natin kung ginanap ni Jesus ang kanyang tungkulin o hindi

 

Upang ating matukoy ang pagkakilanlan ng taong ipinangako (na manggagaling sa sangbahayan ni David, “ang isang lipi” – I Mga Hari 11:13) na magpapatuloy sa tungkulin na maipakilala sa tao ang Pangalan ng Dios. 

 

Bakit "alang-alang sa Jerusalem?" Bakit pinili ng Dios ang Jerusalem?

At siya'y naglagay ng larawang inanyuan na Asera, na kaniyang ginawa, sa bahay na pinagsabihan ng Panginoon kay David, at kay Salomon na kaniyang anak, Sa bahay na ito, at sa Jerusalem, na aking pinili sa lahat na lipi ng Israel, aking ilalagay ang aking pangalan magpakailan man.

II Mga Hari21:7 (TAB)

Ito ang Pangako ng Dios, ilalagay Niya ang Kanyang Pangalan sa Jerusalem lamang.

 

Ating unang unawain ang paraan kung papaano makikilala ng bayan nila ang mga propeta ng Dios, paano sila madaling makilala? Ang sabi ni Maestro Evangelista, sa kahulugan ng mga pangalan ng mga propeta malalaman ang tungkulin nila. Tingnan si Moses, papaano siya pinangalanan?

At ang bata ay lumaki, at kaniyang dinala sa anak ni Faraon, at siya'y kaniyang inaring anak. At kaniyang pinanganlang Moises, at sinabi, Sapagka't aking sinagip siya sa tubig.

Exodo 2:10 (TAB)

Ito ang ibinigay na pangalan sa kanya, at ano ang misyon niya mula sa Dios?

At kaniyang sinabi, Tunay na ako'y sasaiyo; at ito'y magiging tanda sa iyo, na ikaw ay aking sinugo: pagka iyong nailabas na sa Egipto ang bayan ay maglilingkod kayo sa Dios sa bundok na ito.

Exodo 3:12 (TAB)

Ito ang tungkulin at tanda ni Moses mula sa Dios. Ang ilabas ang kanyang bayan na katulad ng kahulugan ng kanyang pangalang Moses – sapagka’t siya ay sinagip din mula sa tubig.

 

Dahil nga nailabas niya ang kanyang bayan mula sa Egipto sa pamamagitan ng pagtawid sa tubig ng Dagat na Mapula, na hinawi ng Dios; nagampanan niya ang misyon o ang “tanda” na nasa kanyang pangalan.

 

At kung hindi rin naman hinawi ang tubig sa dagat, hindi niya naitawid ang bayan niya at hindi siya magiging si "Moses" na sinugo ng Dios.    

  

Ngayon, hinggil sa tao na darating na manggagaling sa "sangbahayan ni David," ano ang tanda niya upang makilala siya ng kanyang bayan?

At kaniyang sinabi, Dinggin ninyo ngayon, Oh sangbahayan ni David; maliit na bagay ba sa inyo ang mamagod sa mga tao na inyong papagurin rin ang aking Dios?

Isaias 7:13 (TAB)

At sa wakas ay binigyan sila ng tanda ng Dios, ito ang pahayag na ibinigay sa "sangbahayan ni David."

Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda; narito, isang dalaga ay maglilihi, at manganganak ng isang lalake, at tatawagin ang kaniyang pangalan na Emmanuel.

Siya'y kakain ng mantekilla at pulot, pagka siya'y natutong tumanggi sa kasamaan, at pumili ng mabuti.

Isaias 7:14-15 (TAB)

Dahil kahit sino ay maaaring magpanggap na "anak" ni David sa mga panahong yaon. Nguni't nagbigay ng tanda ang Dios na ang taong ito ay "ipapanganak" ng isang dalaga sa kanilang kapanahunan.

 

Mula noon, hinintay ng bayan ang pagdating ng taong ito na magmumula sa "sangbahayan ni David" upang ipagpatuloy ang tungkulin na hindi nagampanan ni Salomon.

 

"isang dalaga ay maglilihi, at manganganak ng isang lalake" - Ano ang kahalagahan ng tanda na ito sa kapanahunan nila? Dahil sa panahon natin sa kasalukuyan, marami na ang mga nagbubuntis at nanganganak sa pagkadalaga. Ganoon rin ba sa kapanahunan nila?

 

Nagkamali ng pag-unawa ang mga relihiyon at naging isa sa kanilang pangunahing aral; ang paniniwala sa “virgin birth.” Upang maalis ang kahit na anong maling pag-aakala tungkol sa tanda na ibinigay ng Dios, ating itanong kung madali sa isang dalaga ang magbuntis at manganak ng isang bata sa panahon ng Lumang Tipan; Ano ang “kautusan” hinggil dito?

Nguni't kung ang bagay na ito ay totoo na ang mga tanda ng pagka donselya ay hindi masumpungan sa dalaga;

Ay kanila ngang ilalabas ang dalaga sa pintuan ng bahay ng kaniyang ama, at babatuhin siya ng mga bato, ng mga lalake sa kaniyang bayan upang siya'y mamatay: sapagka't nagkasala siya ng kaululan sa Israel, na nagpatutot sa bahay ng kaniyang ama: gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo.

Deuteronomio 22:20 (TAB)

Ano rin ang mangyayari sa lalaking "sisiping" sa isang dalaga?

Ay inyo ngang ilalabas kapuwa sila sa pintuan ng bayang yaon, at inyong babatuhin sila ng mga bato upang sila'y mamatay; ang babae, sapagka't di siya sumigaw, ay nasa bayan; at ang lalake, sapagka't pinangayupapa ang asawa ng kaniyang kapuwa: gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo.

Deuteronomio 22:24 (TAB)

At kung iisipin sa higpit ng pagpapatupad ng batas sa kanilang panahon, ito ang magiging tanda ng anak na lalake ng dalaga, "ang ipanganak sa pagkadalaga" ay isang kakaibang katangian sa kanilang panahon.

 

Sa kabila ng mahigpit na pagpapatupad ng mga batas noon, nakaligtas ang dalaga sa kaparusahan sa tulong ng Dios.

 

Sino ang dalagang ito, sino ang kinaganapan ng pahayag ni Isaias?

Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito: Nang si Maria na kaniyang ina ay magaasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang-tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo.

Mateo 1:18 (TAB)

Ang dalaga ay si Maria, at siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, at bago pa sila ikasal siya ay nabuntis, ibig sabihin sumiping sa kanya si Jose bago pa sila ikasal; ngayon ang mga relihiyon ay itinuturo na siya ay nabuntis ng Espiritu Santo, nguni’t ating basahin ang kahulugan ng Espiritu Santo sa Banal na Aklat?

 

Ang Kahulugan ng Espiritu Santo

Mga kapatid, kinakailangang matupad ang kasulatan, na nang una ay sinalita ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ni David tungkol kay Judas, na siyang pumatnugot sa nagsihuli kay Jesus.

Mga Gawa  1:16 (TAB)

Nakasulat na ang Espiritu Santo ay nagsalita sa pamamagitan ng bibig ni David at mababasa rin natin sa:

Na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David, na iyong lingkod, ay sinabi mo, Bakit nangagalit ang mga Gentil, At nagsipaghaka ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan?

Mga Gawa 4:25 (TAB)

Ano ang Espiritu Santo na nagsalita sa pamamagitan ng bibig ni David, ating basahin sa:

Ito nga ang mga huling salita ni David. Sinabi ni David na anak ni Isai, At sinabi ng lalake na pinapangibabaw, Na pinahiran ng langis ng Dios ni Jacob, At kalugodlugod na mangaawit sa Israel:

Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ko, At ang kaniyang salita ay suma aking dila.

II Samuel 23:1 -2 (TAB)

Ang Espiritu Santo na nagsalita sa pamamagitan ng bibig ni David ay ang "Salita" ng Dios o Kautusan na ibibinibigay rin sa mga propeta.

 

"Espiritu" - ibig sabihin “Salita” na hindi nakikita.

 

“Banal” - dahil galing sa Dios,

 

At:

At kaniyang sinabi, Purihin ang Panginoon, ang Dios ng Israel, na nagsalita ng kaniyang bibig kay David na aking ama, at tinupad ng kaniyang kamay, na sinasabi,

1 Mga Hari 8:15 (TAB)

At isa pa:

Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan; at huwag mong bawiin ang iyong santong Espiritu sa akin.

Awit  51:11 (TAB)

Ang kahulugan ng "Espiritu Santo" ay ang "Salita ng Dios," at hindi ang ikatlong persona ng trinity ayon sa pagaakala ng mga relihiyon. Ang "trinity" ay isang maling aral, wala nang pag-uusapan dito.

 

Sa ating panahon lamang nalaman ang tunay na kahulugan ng Espiritu Santo at nasagot na ang mga sinasabi ng mga relihiyon ukol sa “tatlong persona ng dios” o ang tinatawag na "trinity" ay hindi totoo.

 

Ang Espiritu Santo na nagsalita sa pamamagitan ng bibig ni David ay Salita ng Dios o Kautusan na ibibinibigay sa mga propeta. Kaya pag ating sasabihin na Espiritu Santo ay Salita ng Dios. At kung ano ang sinabi ng Dios sa pamamagitan ng mga propeta ay magaganap.  

 

Basahin natin ang tungkol sa kahulugan ng "espiritu" sa Banal na Aklat:

Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa.

At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.

At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.

Genesis 1:1-3 (TAB)

Ano ang kahulugan ng “Espiritu ng Dios” na nasa ibabaw ng tubig?

Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kaniyang pangalan: inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan.

Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tubig: ang Dios ng kaluwalhatian ay kumukulog, sa makatuwid baga'y ang Panginoon sa ibabaw ng maraming tubig.

Awit  29:2-3 (TAB)

“Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tubig” - malinaw na ang ang Tinig o ang "Salita ng Dios" ang narinig at hindi ang Dios mismo, na iba sa akala ng mga relihiyon; na Dios daw ang nasa ibabaw ng tubig.

 

Totoo ba ito?

Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit; at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kaniyang bibig.

Awit  33:6 (TAB)

At basahin ulit sa:

Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa.

At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.

At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.

Genesis 1:1-3 (TAB)

Bago lumikha ang Dios ng mga bagay, gagawa siya ng utos sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Kung may nais sabihin ang Dios sa Kanyang bayan, ipinaaalam niya ang mga ito sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta.

 

Kaya ng sabihin sa:

Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito: Nang si Maria na kaniyang ina ay magaasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang-tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo.

Mateo 1:18 (TAB)

Iyan ang pahayag na naganap ayon sa inihayag ni Propeta Isaias.

 

Ituloy natin:

At si Jose na kaniyang asawa, palibhasa'y lalaking matuwid, at ayaw na ihayag sa madla ang kaniyang kapurihan, ay nagpasiyang hiwalayan siya ng lihim.

Mateo 1:19 (TAB)

Nang nalaman ni Jose na nagbuntis si Maria bago pa man sila makasal, alam niya na sila ay paparusahan at papatayin ayon sa kautusan kapag sila ay natuklasan. Iniisip na niya na tumakas, iwanan ang babae at iligtas ang sarili niyang buhay.

Datapuwa't samantalang pinagiisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya sa panaginip, na nagsasabi: Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa: sapagka't ang kaniyang dinadalang-tao ay sa Espiritu Santo.

Mateo 1:20 (TAB)

Bagaman nalagay ang buhay nila sa bingit ng kamatayan, si Jose ay pinaalaalahanan ng anghel ng Dios hinggil sa hinula sa Isaias 7:12-15 – na may isang dalaga na magbubuntis at manganganak ng isang lalake at maliligtas at hindi mapaparusahan – ito ang nilalaman ng "Espiritu Santo" o "Salita ng Dios" o ng pahayag na iyon. Dahil ang Dios ang nagbigay ng pahayag, ang Dios din ang magliligtas sa kanila.

 

Ito ang patunay na si Jose ang nakabuntis kay Maria at hindi ang "Espiritu Santo."

 

Ano ang misyon ng "anak" ni Jose at Maria?

At siya'y manganganak ng isang lalake; at ang pangalang itatawag mo sa kaniya'y JESUS; sapagka't ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan.

Mateo 1:21 (TAB)

Ang ipinangalan ay Jesus, siya ang inutusan sa panahon nila upang ipagpatuloy ang nabigong misyon ni Salomon, dahil si Jesus ay nagmula rin sa lahi ni David. Ito ang kanyang misyon: ang iligtas ang kanyang bayang Israel sa kanilang kasalanan, hindi ang mga Kristiyano o sino pa man. Ang kanyang bayan lamang.

 

At:

At nangyari nga ang lahat ng ito, upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi,

Narito, ang dalaga'y magdadalang-tao at manganganak ng isang lalake, At ang pangalang itatawag nila sa kaniya ay Emmanuel; na kung liliwanagin, ay sumasa atin ang Dios.

At nagbangon si Jose sa kaniyang pagkakatulog, at ginawa niya ang ayon sa ipinagutos sa kaniya ng anghel ng Panginoon, at tinanggap ang kaniyang asawa;

Mateo 1:22 -24 (TAB)

"sumasa atin ang Dios" - ibig sabihin, kilala na ang Dios. Ito ang tanda ni Jesus, kapag nagampanan niya ang kanyang misyon na makilala ng bayan niya ang Pangalan ng Dios, kikilalanin siyang "Emmanuel."

 

Totoo ba na si Jesus ay anak o "supling" ni David? At totoo din ba nang ipinanganak si Jesus ay hindi pa kasal ang mga magulang niya?

Sa isang dalagang magaasawa sa isang lalake, na ang kaniyang ngala'y Jose, sa angkan ni David; at Maria ang pangalan ng dalaga.

Lucas 1:27 (TAB)

Ang ama ni Jesus ay si Jose na nabibilang sa sangbahayan ni David. Kaya kung ating paniniwalaan ang aral ng mga relihiyon na si Jesus ay “anak ng Dios,” si Maria ang dapat na nabibilang sa sangbahayan ni David. At…

At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan, at manganganak ka ng isang lalake, at tatawagin mo ang kaniyang pangalang JESUS.

Lucas 1:31 (TAB)

Sino ang tunay na "ama" ni Jesus?

Siya'y magiging dakila, at tatawaging Anak ng Kataastaasan: at sa kaniya'y ibibigay ng Panginoong Dios ang luklukan ni David na kaniyang ama:

Lucas 1:32 (TAB)

Gaya ng nabasa ninyo, si Jesus ay anak lamang ni David, hindi tunay na “anak ng Dios”… isa lamang siyang tao.

 

Totoo rin ba na si Maria ay buntis na bago siya ikasal kay Jose? 

At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagi'y Bet-lehem, sapagka't siya'y sa angkan at sa lahi ni David;

Upang patala siya pati ni Maria, na magaasawa sa kaniya, na kasalukuyang kagampan.

Lucas 2:4-5 (TAB)

Ang kasaysayan ni Jesus na itinuro sa atin ng mga relihiyon ay hindi totoo, magmula sa panahon ng pagkahayag at sa panahon ng kanyang kapanganakan. Malinaw na si Jesus ay anak ni Jose, na mula sa "lahi" ni David; ipinanganak ng isang dalaga, ibig sabihin, ng hindi kasal. Ito ang tanda ng inutusan (Messiah) na magpapatuloy ng tungkulin ni Salomon na ipinangako ng Dios sa I Mga Hari 11:13; na siya ang pinakahuli na magmumula sa kanyang bayang Israel; na ipakita sa kanila ang bahay na itinayo ni Salomon, ang bahay na may Pangalan ng Dios.

 

At sang-ayon sa pahayag sa II Samuel 7:12-14 na kung ang "anak" ni David ay makagawa ng “kasamaan,” siya ay paparusahan ng panghampas ng tao, ang sabi ni Maestro Evangelista, si Jesus ay pinarusahan ng tao, ano ang katunayan?

At sumagot ang buong bayan at nagsabi, Mapasa amin ang kaniyang dugo, at sa aming mga anak.

Nang magkagayo'y pinawalan niya sa kanila si Barrabas; nguni't si Jesus ay hinampas at ibinigay upang ipako sa krus.

Mateo 27:25-26 (TAB)

Siya ay pinarusahan ng tao, ano ang nagawa niyang "kasamaan?"

Nagsisagot sa kaniya ang mga Judio, Kami'y mayroong isang kautusan, at ayon sa kautusang yaon ay nararapat siyang mamatay, sapagka't siya'y nagpapanggap na Anak ng Dios.

Juan 19:7 (TAB)

Sa huling dalawang libong taon, tinuruan tayo ng mga relihiyon ng doktrina na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ang mga Hudyo sa kanyang panahon ang mas nakakakilala kung sino siya, higit sa mga relihiyon na sumunod lang sa kanila. Sino ang paniniwalan ninyo? 

 

Ano ang mga pangyayari na ipalagay ni Jesus ang kanyang sarili na siya ay “anak ng Dios?” Ito ba ay sariling hangad ni Jesus o may nag-udyok ba sa kanya upang magpanggap?

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Ang Dakilang Mapagpanggap

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Monday November 23, 2015

 

 


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph