www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Ikalimang Bahagi: Iba pang mga Pahayag

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

ANG QUERUBIN SA HALAMANAN SA EDEN

 
Ang Pastor ng Dios – Sino siya?

 

Ito ang Pahayag sa Kerubin na nagbabantay sa daan patungo sa “Punongkahoy ng Buhay” sa Halaman ng Eden.

 

Alamin natin ang dahilan ng galit ng Dios, na ang hindi tumawag sa Pangalan ng Dios ay nasumpa o hindi:

Oh Dios, ang mga bansa ay dumating sa iyong mana; ang iyong banal na templo ay kanilang nilapastangan; kanilang pinapaging bunton ang Jerusalem. 

Ang mga bangkay ng iyong mga lingkod ay ibinigay nila na pagkain sa mga ibon sa himpapawid, ang laman ng iyong mga banal ay sa mga hayop sa lupa.

Ang kanilang dugo ay ibinubo nila na parang tubig sa palibot ng Jerusalem; at walang naglibing sa kanila.

Kami ay naging kadustaan sa aming kalapit, kasabihan at kakutyaan nilang nangasa palibot namin.

Hanggang kailan, Oh Panginoon, magagalit ka magpakailan man? Magaalab ba ang iyong paninibugho na parang apoy?

Awit 79:1-5 (TAB)

Ito ang Galit ng Dios, dahil tinalikuran natin Siya at sumunod pa sa ibang mg adios. Ang Kanyang Galit ay hindi titigil, magpapatuloy…

Ibugso mo ang iyong pagiinit sa mga bansa na hindi nangakakakilala sa iyo, at sa mga kaharian na hindi nagsisitawag sa iyong pangalan.

Awit 79:6 (TAB)

Sinabi na ng Dios noon: Pagpapala at Sumpa. Ang mga Kaabaang palad at kapahamakan at mga kasakunaan na mangyayari sa kasalukuyan ay hindi papaglubayin, nguni’t mayroon paraan upang matigil ito.

Sapagka't kanilang nilamon ang Jacob, at inilagay na sira ang kaniyang tahanan.

Huwag mong alalahanin laban sa amin ang kasamaan ng aming mga magulang: magmadali ang iyong mga malumanay na kaawaan na tulungan kami: sapagka't kami ay totoong hinamak.

Awit 79:7-8 (TAB)

Hindi natin dapat paniwalaan ang aral tungkol sa “unang pagkakasala” o ang "original sin."

Iyong tulungan kami, Oh Dios ng aming kaligtasan, dahil sa kaluwalhatian ng iyong pangalan: at iyong iligtas kami, at linisin mo ang aming mga kasalanan, dahil sa iyong pangalan.

Awit 79:9 (TAB)

Tumawag lamang sa Pangalan ng Dios!

 

Gaano kabisa ang Panglaan ng Dios?

Bakit sasabihin ng mga bansa, Saan nandoon ang kanilang Dios? Ang kagantihan sa dugo na nabubo sa iyong mga lingkod maalaman nawa ng mga bansa sa aming paningin.

Dumating nawa sa harap mo ang buntong-hininga ng bihag; ayon sa kadakilaan ng iyong kapangyarihan ay palagiin mo yaong nangatakda sa kamatayan:

At ibalik mo sa aming mga kalapit-bansa sa makapito sa kanilang sinapupunan, ang kanilang pagduwahagi na kanilang idinuwahagi sa iyo, Oh Panginoon.

Sa gayo'y kaming iyong bayan at mga tupa sa pastulan mo mangagpapasalamat sa iyo magpakailan man: aming ipakikilala ang iyong kapurihan sa lahat ng mga lahi.

Awit 79:10-13 (TAB)

At…

Dinggin mo, Oh Pastor ng Israel, ikaw na pumapatnubay sa Jose na parang kawan; ikaw na nauupo sa ibabaw ng mga querubin, sumilang ka.

Awit 80:1 (TAB)

“Jose” – ang nanguna sa kanyang bayan na manirahan sa Egipto.

 

“sumilang ka” – malalaman natin mamaya kung sino siya.

Sa harap ng Ephraim, ng Benjamin at ng Manases, ay mapukaw nawa ang kapangyarihan mo, at parito kang iligtas mo kami.

Awit 80:2 (TAB)

“Benjamin” – ang pinakakaunti sa mga angkan. Ang taong mangunguna sa mga tao ay manggagaling sa pinmaliit sa mga bansa.

Papanumbalikin mo kami, Oh Dios; at pasilangin mo ang iyong mukha, at maliligtas kami.

Oh Panginoong Dios ng mga hukbo, hanggang kailan magagalit ka laban sa dalangin ng iyong bayan?

Iyong pinakain sila ng tinapay na mga luha, at binigyan mo sila ng mga luha upang inumin ng sagana.

Iyong ginawa kaming kaalitan sa aming mga kalapit bansa: at ang mga kaaway namin ay nagtatawanan.

Ibalik mo kami, Oh Dios ng mga hukbo; at pasilangin mo ang iyong mukha at kami ay maliligtas.

Ikaw ay nagdala ng isang puno ng ubas mula sa Egipto; iyong pinalayas ang mga bansa, at itinanim mo yaon.

Awit 80:3-8 (TAB)

“itinanim mo yaon” – Si “Jose” na pumunta sa Egipto.

Ikaw ay naghanda ng dako sa harap niya, at napailalim ang ugat, at pinuno ang lupain.

Ang mga bundok ay natakpan ng lilim niyaon, at ang mga sanga niyaon ay gaya ng mga sedro ng Dios.

Kaniyang pinaabot ang kaniyang mga sanga hanggang sa dagat, at ang kaniyang mga suwi hanggang sa ilog.

Bakit mo ibinagsak ang kaniyang mga bakod, na anopa't siya'y binubunot nilang lahat na nangagdadaan?

Sinisira ng baboy-ramo, at sinasabsab ng mailap na hayop sa parang.

Bumalik ka uli, isinasamo ko sa iyo, Oh Dios ng mga hukbo: tumungo ka mula sa langit, at iyong masdan, at dalawin mo ang puno ng ubas na ito,

Awit 80:9-14 (TAB)

Nanalangin ang bayan ng Israel sa Dios sa pagdating Niya…

At ang ubasan na itinanim ng iyong kanan, at ang suwi na iyong pinalakas para sa iyong sarili.

Awit 80:15 (TAB)

Sino “ang suwi” na pinili at sinugo?

Nasunog ng apoy, at naputol: sila'y nalipol sa saway ng iyong mukha. Psa 80:17 Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili.

Awit 80:16-17 (TAB)

“anak ng tao” – ang pinili ng Dios, nguni’t hindi tunay na “anak ng Dios” – tatawagin lang.

 

“iyong pinalakas sa iyong sarili” – sa kaluwalhatian ng Dios, dahil ang misyon ng pinili ay upang makilala ng lubos mga tao ang Dios at ang Kanyang Pangalan.

Sa gayo'y hindi kami magsisitalikod sa iyo: buhayin mo kami, at tatawagan namin ang iyong pangalan.

Papanumbalikin mo kami, Oh Panginoong Dios ng mga hukbo; pasilangin mo ang iyong mukha at maliligtas kami.

Awit 80:18-19 (TAB)

Ito ang bagong bayan ng Dios, ang mga tatawag sa Pangalan ng Dios.

 

May bansa na ba na tumawag sa Pangalan ng Dios? Wala pa, ang sabi ni Maestro Evangelsita, dahil hindi pa ito alam ng mga tao sa mundo, kaya, may sumpa.

 

Sa pagbasa muli sa:

Iyong ginawa kaming kaalitan sa aming mga kalapit bansa: at ang mga kaaway namin ay nagtatawanan.

Awit 80:6 (TAB)

Bakit nanatili ito hanggang sa ating panahon? Bakit tayo ay naririto pa? Bakit hindi pa tayo pinarurusahan ng Dios? Ang sabi ni Maestro Evangelista, basahin natin sa…

Gaya naman ng sinasabi niya sa aklat ni Oseas, Tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan; At iniibig, na hindi dating iniibig.

At mangyayari, na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, Ay diyan sila tatawaging mga anak ng Dios na buhay.

Roma 9:25-26 (TAB)

Ang sabi ng Dios, Siya ay nakapili na ng isang bayan na Kanyang Bagong Bayan, at ang mg Hudyo, ang Kanyang dating bayan, ay hindi na kikilalanini. Upang patunayan ito, tingnan ang kalagaya ngayon sa Palestino, wala na sila kapayapaan.

 

Kung nabasa natin ito sa mga aklat mg mga apostol dapat lamang na mabasa rin natin ito sa mga aklat ng mga propeta upang makatiyak kung ang kanilang (ang mga apostol) mga isinulat at tunay na nahayag.

 

Basahin natin sa…

Gayon ma'y ang bilang ng mga anak ni Israel ay magiging parang buhangin sa dagat na hindi matatakal, o mabibilang man; at mangyayari, na sa dakong pagsabihan sa kanila, Kayo'y hindi aking bayan, sasabihin sa kanila, Kayo'y mga anak ng buhay na Dios.

Hosea 1:10 (TAB)

Ang mga Gentil ang magiging bagong bayan ng Dios, ang sabi ni Maestro Evangelista ay basahin sa:

At aking itatatag siya para sa akin sa lupa; at ako'y magdadalang habag sa kaniya na hindi nagtamo ng kahabagan; at aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan, Ikaw ay aking bayan; at siya'y magsasabi, Ikaw ay aking Dios.

Hosea 2:23 (TAB)

Ang mga bayang isinumpa ng Dios ang Kanyang magiging bagong bayan kung sila ay tatawag sa Kanyang Pangalan! Nasusulat sa Awit 79:6 na gigibain ng Dios ang mga bansa na hindi tatawag sa Kanyang Pangalan.

 

Ano ang dahilan kung bakit hindi pa tayo pinarurusahan ng Dios magpahanggang ngayon?

At lumapit si Abraham, at nagsabi, Ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng mga masama?

Kung sakaling may limang pung banal sa loob ng bayan: lilipulin mo ba, at di mo patatawarin ang dakong yaon, alangalang sa limang pung banal na nasa loob niyaon?

Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong pataying kasama ng masama, anopa't ang banal ay mapara sa masama; malayo nawa ito sa iyo: di ba gagawa ng matuwid ang Hukom ng buong lupa?

Genesis 18:23-25 (TAB)

Ang ating hukom ay ang Dios, hindi makatwiran na ang mga matuwid ay kasamang mapaparusahan kasama ng mga masasama sa bayan. Ano ang sabi ng Dios?

At sinabi ng Panginoon, Kung makasumpong ako sa Sodoma ng limang pung banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong dakong yaon, alangalang sa kanila.

At sumagot si Abraham, at nagsabi, Narito, ngayo'y nangahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang:

Kung sakaling magkukulang ng lima sa limang pung banal: lilipulin mo ba, dahil sa limang kulang, ang buong bayan? At sinabi niya, Hindi ko lilipulin kung makasumpong ako roon ng apat na pu't lima.

At siya'y muling nagsalita pa sa kaniya, at nagsabi, Marahil ay may masusumpungang apat na pu. At sinabi niya, Hindi ko gagawin, alangalang sa apat na pu.

At sinabi niya, Oh huwag magalit ang Panginoon, at ako'y magsasalita: kung sakaling may masusumpungan doong tatlong pu. At sinabi niya, Hindi ko gagawin kung makakasumpong ako roon ng tatlong pu.

At kaniyang sinabi, Narito ngayon, ako'y nangahas na magsalita sa Panginoon: kung sakaling may masusumpungan doong dalawang pu. At sinabi niya, Hindi ko lilipulin, alangalang sa dalawang pu.

At sinabi niya, Oh huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang akong minsan: kung sakaling may masusumpungan doong sangpu: at sinabi niya, Hindi ko lilipulin, alangalang sa sangpu.

At ang Panginoon ay nagpatuloy, pagkatapos na makipagusap kay Abraham: at si Abraham ay nagbalik sa kaniyang dako.

Genesis 18:26-33 (TAB)

Pinayagan ng Dios ang pakiusap ni Abraham. Nguni’t walang sampung matuwid na tao na matatagpuan, apat lamang, at nang sila ay nakaalis sa bayan, sinira ito.

 

Makatarungan ang Dios. Nakiusap si Abraham sa Dios na huwag siraain ang Sodom. Magiging mapagbigay ba sa atin ang Dios sa pagkakataon ito?

Hindi pa tayo sinisira ng Dios, bakit?

Gaya naman ng sinasabi niya sa aklat ni Oseas, Tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan; At iniibig, na hindi dating iniibig.

At mangyayari, na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, Ay diyan sila tatawaging mga anak ng Dios na buhay.

At si Isaias ay sumisigaw tungkol sa Israel, Kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas:

Sapagka't isasagawa ng Panginoon ang kaniyang salita sa lupa, na tatapusin at paiikliin.

Roma 9:25-28 (TAB)

Ang pahayag ay sa bayan ng Israel, gaya ng sinabi dati ni Propeta Isaias:

At gaya ng sinabi nang una ni Isaias, Kung hindi nagiwan sa atin ng isang binhi ang Panginoon ng mga hukbo, Tayo'y naging katulad sana ng Sodoma, at naging gaya ng Gomorra.

Roma 9:29 (TAB)

At sa ibang salin na gayon ring talata…

And as Esaias said before, Except the Lord of Sabaoth had left us a seed, we had been as Sodoma, and been made like unto Gomorrha.

Romans 9:29 (KJV)

“isang binhi” - Binigyan na tayo ng Dios ng huling pagkakataon na makaiwas sa tiyan na pagkasira! Mapagbigay ang Dios lagi sa tao.

 

Gaya ng mga panahon ni Abraham, gaano karami ang kinakailangan upang mailigtas ang mga tao sa bayan ng Sodom? Sampu na lamang.

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, sa pamamagitan ng “isang binhi” iuurong ng Dios ang Kanyang galit sa buong mundo! Sino ang “isang binhi” na hindi na kinakailangan pang makipagtawaran sa Dios gaya ng ginawa ni Abraham noon?

 

Sino ang propeta o “binhi” na pinili ng Dios?

Bakit ang mga bansa ay nangagugulo, at ang mga bayan ay nangagaakala ng walang kabuluhang bagay?

Ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda, at ang mga pinuno ay nagsasanggunian, Laban sa Panginoon at laban sa kaniyang pinahiran ng langis, na sinasabi:

Lagutin natin ang kanilang tali, at ating iwaksi ang kanilang mga panali sa atin.

Siyang nauupo sa kalangitan ay tatawa: ilalagay sila ng Panginoon sa kakutyaan.

Kung magkagayo'y magsasalita siya sa kanila sa kaniyang poot, at babagabagin sila sa kaniyang malabis na sama ng loob:

Awit 2:1-5 (TAB)

Ito ang ating kasalukuyang panahon, na kung saan ang mundo ay dumaranas ng lahat ng uri ng kaabaáng palad at kapahamakan (mga digmaan, kasakunaan at mga iba pa).

 

Ano ang sabi ng Dios tungkol dito?

Gayon ma'y inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sion.

Aking sasaysayin ang tungkol sa pasiya: sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak; sa araw na ito ay ipinanganak kita.

Awit 2:1-6-7 (TAB)

Ito ang panahon na si Maestro Evangelista ay pinili na maging propeta ng Dios. Hindi gay ani Jesus, na ang tanda ay naihayag na pitong daang taon bago pa siya ipinanganak upang makilala siya ng kanyang bayan at malaman ang kanyang pagdating. Sa katayuan naman ni Maestro Evangelista, siya ay pinili nang siya ay pitongpu’t pitong taong gulang na, noong ika-16 ng Hulyo 1990. At walang anu-ano’y pinili siya na ipagpatuloy ang Pahayag ng Dios.

Humingi ka sa akin, at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana, at ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinakaari.

Sila'y iyong babaliin ng isang pamalong bakal; iyong dudurugin sila na parang isang sisidlan ng magpapalyok.

Ngayon nga'y magpakapantas kayo, Oh kayong mga hari: mangatuto kayo, kayong mga hukom sa lupa.

Kayo'y mangaglingkod sa Panginoon na may takot, at mangagalak na may panginginig.

Hagkan ninyo ang anak, baka magalit siya, at kayo'y mangapahamak sa daan, sapagka't ang kaniyang poot ay madaling magalab. Mapapalad ang nanganganlong sa kaniya.

Awit 2:8-12 (TAB)

“isang pamalong bakal” – kalian ito naihayag? Ano ang nasusulat tungkol dito?

At sinabi ng Panginoong Dios sa ahas, Sapagka't ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa bawa't ganid sa parang; ang iyong tiyan ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay:

Genesis 3:14 (TAB)

Mapapansin ninyo, ang ahas ang gumawa ng kamalian sa pamamagitan ng paglinlang kina Adan at Eba, hindi pinayagan ng Dios ang ahas na hindi maparusahan.

At papagaalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi: ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong.

Genesis 3:15 (TAB)

Magkakaroon ng pagaalitan, labanan sa pagitan ng anak ng babae at ng anak ng ahas, at nabasa natin sa Banal na Aklat, ang mga anak ng babae (na inutusan ng Dios, si Salomon at si Jesus) ay tinalo, na nabanggit sa pahayag sa Patotoo ni Jesus.

 

Kailan matatapos ang labanang ito? Ang sabi ni Maestro Evangelista, nasusulat ito sa Jeremiah 31:21-22:

 

Ang Pagbabalik sa Dios

Maglagay ka ng mga patotoo, gumawa ka ng mga haliging tanda: ilagak mo ang iyong puso sa dakong lansangan, sa daan na iyong pinaroonan: ikaw ay magbalik uli, Oh dalaga ng Israel, ikaw ay bumalik uli rito sa mga bayang ito.

Hanggang kailan magpaparoo't parito ka, Oh ikaw na tumatalikod na anak na babae? sapagka't ang Panginoon ay lumikha ng bagong bagay sa lupa, Ang babae ay siyang mananaig sa lalake.

Jeremias 31:21-22 (TAB)

May tanda na ibinigay na magtuturo ng kaganapan nito, mangyayari ito sa panahon na ang babae ay kapantay na ng lalaki, ang ating kasalukuyang panahon…

 

Ano ba ang kalagayan sa pagitan ng lalake at babae sa lipinan nila noon?

At nilalang ng Dios ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Dios siya nilalang; nilalang niya sila na lalake at babae.

Genesis 1:27 (TAB)

Sila ay nilikha ng Dios na magkasabay, nguni’t…

Sinabi niya sa babae, Pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi; manganganak kang may kahirapan; at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban, at siya'y papapanginoon sa iyo.

Genesis 3:16 (TAB)

Nang sila ay magkasala, ang babae ay inilagay sa kapangyarihan ng lalake, hanggang sa anong salinlahi nanatili ang sumpa sa babae?

Ang babae'y magaral na tumahimik na may buong pagkapasakop.

Nguni't hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo, ni magkaroon ng pamumuno sa lalake, kundi tumahimik.

1 Timoteo 2:11-12 (TAB)

Kailan matatapos ng tunay ang labanan sa pagitan ng anak ng babae at ng anak ng ahas?

At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit: isang babae na nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa, at sa kaniyang ulo ay may isang putong na labingdalawang bituin;

At siya'y nagdadalang tao; at siya'y sumisigaw, na nagdaramdam sa panganganak, at sa hirap upang manganak.

At ang ibang tanda ay nakita sa langit: at narito, ang isang malaking dragong mapula, na may pitong ulo at sangpung sungay, at sa kaniyang mga ulo'y may pitong diadema.

At kinaladkad ng kaniyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit, at ipinaghagis sa lupa: at lumagay ang dragon sa harapan ng babaing manganganak na, upang lamunin ang kaniyang anak pagkapanganak niya.

Apokalipsis 12:1-4 (TAB)

Ang pahayag ng labanan sa pagitan ng anak ng babae laban sa anak ng ahas na inihayag sa Aklat ng Genesis sa Kabanata 3:14-15 ay nanatili at umabot sa Aklat ng Apokalipsis. Kahit si Jesus ay patay na, ito ay inihahayag pa. Nangangahulugan na ang Pahayag na ito ay hindi pa nagaganap.

 

Bakit ang pahayag na ibinigay sa Aklat ng Genesis ay binabanggit pa sa Aklat ng Apokalipsis? Ang sabi ni Maestro Evangelista nangangahulugan na wala pang nakaganap ng pahayag.

At siya'y nanganak ng isang anak na lalake, na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa: at ang kaniyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Dios, at hanggang sa kaniyang luklukan.

At tumakas ang babae sa ilang, na doon siya'y ipinaghanda ng Dios ng isang dako, upang doon siya ampuning isang libo dalawang daan at anim na pung araw.

At nagkaroon ng pagbabaka sa langit: si Miguel at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon; at ang dragon at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka;

At hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit.

Apokalipsis 12:5-8 (TAB)

“isang anak na lalake” – hindi na si Jesus ito, naisinulat ang pahayag na ito ay animnapung taon nang patay si Jesus.

 

“maghahari … sa lahat ng mga bansa” – aakayin niya ang lahat ng tao patungo sa Dios at ipakikita niya na ang mga relihiyon ay hindi naglilingkod sa Dios. Ang panloloko ay lumaganap na noon pa sa buong mundo, at nais ng Dios na alisin ang Kasamaan sa mundo at gawin ang mundo na gaya ng Halaman ng Eden.

 

Sino ang binabanggit na “babae”? – Malalaman natin mamaya.

 

“si Miguel” – sumasagisag na “bata/anghel/propeta” na singuo ng Dios.

 

“…at ang kaniyang mga anghel” – ang mga anghel na ito ay sumasaisag rin ng mga makakasama ng propeta. Sila ang mga naunang tinawag upang tumulong sa Gawain ng propeta. Sila ay makikibaka laban sa:

 

“Dragon” – sumasagisag kay Jesus at ng iglesia na kanyang itinayo. Ito rin ang mga relihiyon na inilagay ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Mananaig ba sila sa propeta ng Dios?

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista ay hindi. Dati, ang mga relihiyon ay tinitingala, nguni’t sa kasalukuyang kalagayan ngayon, ang mga digmaan, kasakunaan, kagutuman at iba pang mga kalamidad, ang mga tao ay nagtatanong bakit sila pinagdurusa ng Dios? Sa kanilang (ang mga relihiyon) pagiging matahimik ay lalo lang silang nakikitang walang kakayahang ipaliwanang ang mga Pahayag ng Dios.

 

Kaya:

At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan; siya'y inihagis sa lupa, at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya.

Apokalipsis 12:9 (TAB)

Mahahayag ang mga relihiyon sa pagpapatuloy ng panloloko, sila ang mga anghel ni Satanas!

At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit, na nagsasabi, Ngayo'y dumating ang kaligtasan, at ang kapangyarihan, at ang kaharian ng ating Dios, at ang kapamahalaan ng kaniyang Cristo: sapagka't inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Dios araw at gabi.

At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng Cordero, at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan.

Apokalipsis 12:10-11 (TAB)

“kaniyang Cristo” – hindi si Jesus ito, dahil matagal na siyang patay at hindi ginanap ang kanyang misyon. Iba ito – siya ang “binhi/anak/batang-lalake” na inihahayag pa.

 

“ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid” – Sinusubok ni Satanas ang mga tao sa kanilang katwiran at kataptan sa Dios.

 

“dahil sa dugo ng Cordero” – tinuro ng mga relihiyon na si Jesus ay namatay paras a ating mga kasalanan, na hindi naman totoo at niloko ang marami rito.

 

“hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan” – kaya nga sila ang mga pinakamabisa na sandata labanan sa mga kaaway nila – sila ang mga nagpapasabog ng sarili, dahil sa kanilang kasugiran o determinasyon sa kanilang pananampalataya kay Jesus, nanalo ba sila o natalo?

Kaya't mangagalak kayo, Oh mga langit at kayong nagsisitahan diyan. Sa aba ng lupa at ng dagat: sapagka't ang diablo'y bumaba sa inyo, na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya.

Apokalipsis 12:12 (TAB)

Alam ni Satanas na ang kanyang panahon ay malapit na; ang mga relihiyon ay mahahayag at masisira…

At nang makita ng dragon na siya'y inihagis sa lupa, ay inusig niya ang babaing nanganak ng sanggol na lalake.

Apokalipsis 12:13 (TAB)

Hindi na titingalain ng mga taong sa mundo ang mga relihiyon. Hindi na sila maloloko, malalaman na nila ang katotohanan tungkol sa Dios at ng Kanyang Pangalan sa pamamagitn ng pahayag ng propeta.

At sa babae'y ibinigay ang dalawang pakpak ng agilang malaki, upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kaniyang tahanan, na pinagkandilihan sa kaniyang isang panahon, at mga panahon, at kalahati ng isang panahon.

Apokalipsis 12:14 (TAB)

Ihahayag mamaya ni Maestro Evangelista ang tunay na kahulugan ng “babae”…

 

“isang panahon, at mga panahon, at kalahati ng isang panahon” – ang tatlong hati ng panahon, ang kahulugan niyon ay ihahayag ng anak na lalake/propeta. Pagkatapos niyang maihayag iyon sa sa mga tao, ano ang nangyari?

At ang ahas ay nagbuga sa kaniyang bibig sa likuran ng babae ng tubig na gaya ng isang ilog, upang maipatangay siya sa agos.

At tinulungan ng lupa ang babae, at ibinuka ang kaniyang bibig at nilamon ang ilog na ibinuga ng dragon sa kaniyang bibig.

Apocalipsis 12:15-16 (TAB)

Ang labanan, ang pagaalit sa pagitan ng anak ng babae at ng anak ng ahas ay magpapatuloy na sa huli ay patungo sa Halaman ng Eden!

Ano ang Patotoo ni Jesus>

At ako'y nagpatirapa sa kaniyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinasabi niya sa akin, Ingatan mong huwag gawin iyan: ako'y kapuwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus: sumamba ka sa Dios: sapagka't ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula.

Apokalipsis 19:10 (TAB)

“sumamba ka sa Dios” – Ito ang tanda at ang Gawain ni Jesus, nguni’t hindi niya nasabi ito, dahil pinasamba niya ang mga tao sa kanya sa halip sa Dios!

Basahin sa…

At sinasabi niya sa akin, Isulat mo, Mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng Cordero. At sinasabi niya sa akin, Ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Dios.

Apokalipsis 19:9 (NIV)

Si Jesus sana ang magdadala ng mga ito, at magbigay ng patotoo dito nang sinabi niya sa…

Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga.

Apokalipsis 22:16 (TAB)

Hindi na siya ang gaganap ng mga pahayag kundi ang “anghel” ang magbibigay ng paliwanang sa lahat ng mga pahayag ng Dios.

Basahin natin sa….

Dinggin mo, Oh Pastor ng Israel, ikaw na pumapatnubay sa Jose na parang kawan; ikaw na nauupo sa ibabaw ng mga querubin, sumilang ka.

Awit 80:1 (TAB)

“Jose” – ang mga Israelita at ang Judah – ang mga Hudyo at sila ay aakayin ng “pastor,” ang taong may kapangyarihan at kspshintulutan na ibalik sila sa Dios at magkaroon ng kaligtasan.

Bumalik ka uli, isinasamo ko sa iyo, Oh Dios ng mga hukbo: tumungo ka mula sa langit, at iyong masdan, at dalawin mo ang puno ng ubas na ito,

At ang ubasan na itinanim ng iyong kanan, at ang suwi na iyong pinalakas para sa iyong sarili.

Nasunog ng apoy, at naputol: sila'y nalipol sa saway ng iyong mukha.

Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili.

Sa gayo'y hindi kami magsisitalikod sa iyo: buhayin mo kami, at tatawagan namin ang iyong pangalan.

Awit 80:14-18 (TAB)

“ang puno ng ubas” – sumasagisag ng angkan ni Jose.

 

“ang suwi” – Siya ang “pinili” na iba kina Salomom at Jesus, na magmumula sap uno ng ubas na naputol noon.

 

“Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan” – Ito si David noon sa Awit 110:1 – ito ang paraan kung papaano tinatrato ng Dios ang Kanyang mga “pinili,” hanggan sa Kanyang Huling propeta.

 

Ihahayag sa atin ni Maestro Evangelista ang hiwaga sa Halaman ng Eden. Sino ang nagbabantay sa Halamanan ng Eden?

At sinabi ng Panginoong Dios, Narito't ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama; at baka ngayo'y iunat ang kaniyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay, at kumain at mabuhay magpakailan man:

Genesis 3:22 (TAB)

“nakakakilala ng mabuti at ng masama” – nang kinain nina Adan at Eba ang ipinagbabawal na bunga sila ay naing parang mg adios, nalaman nila na sila ay nakagawa ng masama.

 

“iunat ang kaniyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay, at kumain” – hindi katanggaptanggap na sila ay manatili pa sa Halamanan at kinakailangang palayasin dahil hindi nila sinunod ang Dios na nagbigay ng kautusan.

Kaya pinalayas siya ng Panginoong Dios sa halamanan ng Eden, upang kaniyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kaniya.

Genesis 3:23 (TAB)

Dahil sa kanilang pagsuway sila ay pinalayas sa Halamanan…

Ano pa't itinaboy ang lalake; at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga Querubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot, upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay.

Genesis 3:24 (TAB)

Ang Halamanan ay naririto pa, may anghel o “kerubin” na inilagay upang bantayan ang daan. Ang sabi ni Maestro Evangelista, ang Halamanan ay hindi inalis ito ay itinago lamang sa atin – sa ating kaunawaan!

 

Sino ang “kerubin” o pastor? Alam b ani Jesus ang tungkol sa kanya?

At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor.

Juan 10:16 (TAB)

Siya ang “pastor” na binanggit sa Awit 80:1. Saang lupain siya manggagaling?

 

“ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito” – Sino-sino sila?

Sila'y magsisiparitong may iyakan, at may mga pamanhik na aking papatnubayan sila; akin silang palalakarin sa tabi ng mga ilog ng tubig, sa matuwid na daan na hindi nila katitisuran; sapagka't ako'y pinakaama sa Israel, at ang Ephraim ang aking panganay.

Jeremias 31:9 (TAB)

Hindi na tayo mabibigo sa pagsunod sa Dios.

 

Bakit “Ephraim”? Isang Gentil na bayan? Saan mangggaling ang mga tao?

Inyong dinggin ang salita ng Panginoon, Oh ninyong mga bansa, at inyong ipahayag sa mga pulo sa malayo; at inyong sabihin, Ang nagpangalat sa Israel, siyang magpipisan sa kaniya, at magiingat sa kaniya, gaya ng ginagawa ng pastor sa kaniyang kawan.

Jeremias 31:10 (TAB)

“sa mga pulo sa malayo;” – malalaman natin kung ang “Pastor” na ito ay manggagaling sa mga pulo.

Sapagka't tinubos ng Panginoon ang Jacob, at tinubos niya siya sa kamay ng lalong malakas kay sa kaniya.

Jeremias 31:11 (TAB)

“lalong malakas kay sa kaniya” – ito ang bayan pinakamahina sa mga bansa.

At sila'y magsisiparito at magsisiawit sa kaitaasan ng Sion, at magsisihugos na magkakasama sa kabutihan ng Panginoon, sa trigo, at sa alak, at sa langis, at sa guya ng kawan at ng bakahan: at ang kanilang kaluluwa ay magiging parang dinilig na halamanan; at hindi na sila mangamamanglaw pa sa anoman.

Jeremias 31:12 (TAB)

“hindi na sila mangamamanglaw pa sa anoman” – dahil ang bayang ito pagpapalain ng Dios.

 

Ang lahat ng mga anak no Jose ay kikilalanin ng Dios na anak rin Niya.

 

Ano ang mangyayari sa Ephraim?

Ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin, na nagsasabi:

At ikaw, anak ng tao, kumuha ka ng isang tungkod, at sulatan mo sa ibabaw, Sa Juda at sa mga anak ni Israel na kaniyang mga kasama: saka kumuha ka ng ibang tungkod, at iyong sulatan: Sa Jose, na siyang tungkod ng Ephraim, at sa buong sangbahayan ni Israel na kaniyang mga kasama:

At iyong papagugnayugnayin sa ganang iyo na maging isang tungkod, upang maging isa sa iyong kamay.

At pagka ang mga anak ng iyong bayan ay mangagsasalita sa iyo, na mangagsasabi, Hindi mo baga ipakikilala sa amin kung ano ang kahulugan ng mga ito?

Sabihin mo sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Narito, aking kukunin ang tungkod ng Jose, na nasa kamay ng Ephraim, at ang mga lipi ng Israel na kaniyang mga kasama: at akin silang isasama roon, sa tungkod ng Juda, at gagawin ko silang isang tungkod, at sila'y magiging isa sa aking kamay.

Ezekiel 37:15-19 (TAB)

Ang dalawang bayan (ang mga Hudyo at mga Gentil) ay ipagkakaisa upang maging bagong bayan ng Dios.

 

“Ephraim” – sila ang mga Gentil na ipagkakaisa sa bagong sangbahayan ng Israel.

 

Bumalik tayo sa “kerubin” sa Halamanan.

Ano pa't itinaboy ang lalake; at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga Querubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot, upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay.

Genesis 3:24 (TAB)

Naglagay ang Dios ng “kerubin” na may tabak na“nagniningas na tabak na umiikot”. Sino ang Kerubin? Sino ang nagbabantay sa daan patungo sa Halamanan na may “nagniningas na tabak na umiikot”?

 

May iba pa bang mga “kerubin”?

At ipinakita niya sa akin si Josue na pangulong saserdote na nakatayo sa harap ng anghel ng Panginoon, at si Satanas na nakatayo sa kaniyang kanan upang maging kaniyang kaaway.

Zacarias 3:1 (TAB)

May sinugo ang Dios na isang “anghel” o propeta.

 

“si Josue na pangulong saserdote” – ito ang “pinili” ng Dios – ang “anak” na may pamalong bakal at ang “kerubin” na nagbabantay sa daan patungo sa Halamanan ng Eden.

At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Sawayin ka nawa ng Panginoon, Oh Satanas; oo, ang Panginoon na pumili ng Jerusalem ay sumaway nawa sa iyo: di baga ito'y isang dupong na naagaw sa apoy?

Zacarias 3:2 (TAB)

“isang dupong na naagaw sa apoy” – ito ang bata ng kunuha sa Apokalipsis 12:5 – “At siya'y nanganak ng isang anak na lalake, na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa: at ang kaniyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Dios, at hanggang sa kaniyang luklukan.”

Si Josue nga ay nabibihisan ng maruming kasuutan, at nakatayo sa harap ng anghel.

At siya'y sumagot at nagsalita sa mga yaon na nangakatayo sa harap niya, na nagsabi, Hubarin ninyo ang mga maruming suot sa kaniya. At sa kaniya'y kaniyang sinabi, Narito, aking pinaram ang iyong kasamaan, at aking susuutan ka ng mainam na kasuutan.

Zacarias 3:3-4 (TAB)

“nabibihisan ng maruming kasuutan” – ang taong “pinili” ng Dios ay isang karaniwang tao lamang. Ang nagbubukod tangi lang sa kanya ay kung papaano siya pinili na inihayag noon pa.

“Hubarin ninyo ang mga maruming suot sa kaniya” – Ang kanyang mga kasalanan ay inalis sa kanya.

At aking sinabi, Suutan siya nila ng isang magandang mitra sa kaniyang ulo. Sa gayo'y sinuutan siya ng magandang mitra sa kaniyang ulo, at sinuutan siya ng mga kasuutan; at ang anghel ng Panginoon ay nakatayo sa siping.

Zacarias 3:5 (TAB)

Siya ay binigyan ng isang “magandang mitra” – ibig sabihin na siya ang pinili ng Dios.

At ang anghel ng Panginoon ay tumutol kay Josue, na nagsabi,

Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan, at kung iyong iingatan ang aking bilin, iyo nga ring hahatulan ang aking bayan, at iyo ring iingatan ang aking mga looban, at bibigyan kita ng kalalagyan sa gitna ng mga ito na nangakaharap.

Zacarias 3:6-7 (TAB)

Sa pagkakapili sa kanya, siya rin ay binigyan ng kundisyon, nagbibigay lagi ang Dios ng kundisyon (Pagpapala at Sumpa) sa Kanyang mga propeta.

 

“Kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan at kung iyong iingatan ang aking bilin” – ito ang kundisyon, ang sundin ang Dios at ang Kanyang mga Kautusan.

“hahatulan ang aking bayan” – siya ang magtatatag ng bagong bayan ng Dios.

 

“iingatan ang aking mga looban” – ito ang “bagong Eden”

 

“kalalagyan sa gitna ng mga ito na nangakaharap” – sila ang mga anghel, mga propeta at ang mga tao ng Dios na tinawag sa simula pa. Ito ang isa mga karangalan na ibinibigay sa “pinili” kapag naganap niya ang mga pahayag.

 

Ang “pinili” ba ay magisa lamang sa kanyang Gawain?

Dinggin mo ngayon, Oh Josue, na pangulong saserdote, dinggin mo, at ng iyong mga kasama na nangakaupo sa harap mo; sapagka't sila'y mga taong pinaka tanda: sapagka't narito, aking ilalabas ang aking lingkod na Sanga.

Zacarias 3:8 (TAB)

“iyong mga kasama na nangakaupo sa harap mo” – Bibigyan ng Dios ang “pnili” ng mga makakatulong niya sa kanyang Gawain. Ano ang kanilang magiging pangunahing Gawain?

 

Ang kayang mga kasama ay magpapatotoo sa kanya bilang “Ang lingkod na Sanga” na pinili ng Dios.

Sapagka't, narito, ang bato na aking inilagay sa harap ni Josue; sa ibabaw ng isang bato ay may pitong mata: narito, aking iuukit ang ukit niyaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at aking aalisin ang kasamaan ng lupaing yaon sa isang araw.

Sa araw na yaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tatawagin ng bawa't isa sa inyo ang kaniyang kapuwa sa lilim ng puno ng ubas, at sa lilim ng puno ng igos.

Zacarias 3:9-10 (TAB)

Sino ang “Sanga” na patotohanan; sino rin ang tatawaging “kerubin” na nagbabantay ng daan patungo sa Halamanan ng Eden?

 

Ano ang “pitong mata” na ibinigay sa kanya?

At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng apat na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda, ang isang Cordero na nakatayo, na wari ay pinatay, na may pitong sungay, at pitong mata, na siyang pitong Espiritu ng Dios, na sinugo sa buong lupa.

Apokalipsis 5:6 (TAB)

“isang Cordero na nakatayo, na wari ay pinatay” – hindi si Jesus ito, matagal na siyang patay, ito si Masestro Evangelista – ang pinili at ang kerubin, ang taong gaganap at magpapaliwanang ng mga pahayag ng Dios.

 

“mga sungay” – sagisag ng kapangyarihan at kapahintulutan.

 

“pito” – walang hangganan

 

“mga mata” – ibig sabihin, mga espiritu, ang Salita ng Dios.

 

Bumalik tayo sa…

At ipinakita niya sa akin si Josue na pangulong saserdote na nakatayo sa harap ng anghel ng Panginoon, at si Satanas na nakatayo sa kaniyang kanan upang maging kaniyang kaaway.

Zacarias 3:1 (TAB)

Ito ang huling pagtutuus sa pahayag ng labanan sa pagitan ng mabuti laban sa masama na ibinigay sa Genesis 3:14-15.

At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Sawayin ka nawa ng Panginoon, Oh Satanas; oo, ang Panginoon na pumili ng Jerusalem ay sumaway nawa sa iyo: di baga ito'y isang dupong na naagaw sa apoy?

Zacarias 3:2 (TAB)

“isang dupong na naagaw sa apoy” – ito ang batang lalake na kinuha sa Apokalipsis 12:5 - “At siya'y nanganak ng isang anak na lalake, na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa: at ang kaniyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Dios, at hanggang sa kaniyang luklukan.”

Si Josue nga ay nabibihisan ng maruming kasuutan, at nakatayo sa harap ng anghel.

At siya'y sumagot at nagsalita sa mga yaon na nangakatayo sa harap niya, na nagsabi, Hubarin ninyo ang mga maruming suot sa kaniya. At sa kaniya'y kaniyang sinabi, Narito, aking pinaram ang iyong kasamaan, at aking susuutan ka ng mainam na kasuutan.

At aking sinabi, Suutan siya nila ng isang magandang mitra sa kaniyang ulo. Sa gayo'y sinuutan siya ng magandang mitra sa kaniyang ulo, at sinuutan siya ng mga kasuutan; at ang anghel ng Panginoon ay nakatayo sa siping.

Zecharias 3:3-5 (TAB)

Ang Sanga

 

Sino “ang Sanga”?

At may lalabas na usbong sa puno ni Isai, at isang sanga mula sa kaniyang mga ugat ay magbubunga:

Isaias 11:1 (TAB)

“Isai” – ang ama ni David

 

“ugat” – si Jesus, na sinabi niya sa Apokalipsis 22:16

 

Ano ang dala ng “Sanga”?

At ang Espiritu ng Panginoon ay sasa kaniya, ang diwa ng karunungan at ng kaunawaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon;

At ang kaniyang kaluguran ay magiging sa pagkatakot sa Panginoon: at hindi siya hahatol ng ayon sa paningin ng kaniyang mga mata, ni sasaway man ng ayon sa pakinig ng kaniyang mga tainga:

Kundi hahatol siya ng katuwiran sa dukha, at sasaway na may karampatan dahil sa mga maamo sa lupa: at sasaktan niya ang lupa ng pamalo ng kaniyang bibig, at ng hinga ng kaniyang mga labi ay kaniyang papatayin ang masama.

Isaias 11:2-4 (TAB)

Kaya si Maestro Eraño M. Evangelista ay ibinibigay ang kanyang nga pahayag ayon sa nasusulat sa Banal na Aklat, ang Salita ng Dios.

Ano ang kanyang “pamalo”? Amg pamalong bakal – ang Salita ng Dios.

At katuwiran ang magiging bigkis ng kaniyang baywang, at pagtatapat ang pamigkis ng kaniyang mga balakang.

At ang lobo ay tatahang kasama ng kordero, at ang leopardo ay mahihigang kasiping ng batang kambing; at ang guya, at ang batang leon, at ang patabain na magkakasama; at papatnubayan sila ng munting bata.

Isaias 11:5-6 (TAB)

Dadalhin ng “Sanga” ang kapayapaan para sa lahat ng tao.

 

“munting bata” – ang huling propeta.

At ang baka at ang oso ay manginginain; ang kanilang mga anak ay mahihigang magkakasiping: at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka.

At ang batang pasusuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas, at isusuot ng batang kahihiwalay sa suso ang kaniyang kamay sa lungga ng ulupong.

Hindi sila magsisipanakit o magsisipanira man sa aking buong banal na bundok: sapagka't ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon, gaya ng tubig na tumatakip sa dagat.

At mangyayari, sa araw na yaon na ang angkan ni Isai, na tumatayong pinakawatawat ng mga bayan, hahanapin ng mga bansa; at ang kaniyang pahingahang dako ay magiging maluwalhati.

At mangyayari, sa araw na yaon, na ilalapag ng Panginoon uli ang kaniyang kamay na ikalawa upang mabawi ang nalabi sa kaniyang bayan na malalabi, mula sa Asiria, at mula sa Egipto, at mula sa Patros, at mula sa Cus, at mula sa Elam, at mula sa Sinar, at mula sa Amath, at mula sa mga pulo ng dagat.

Isaias 11:7-11 (TAB)

At hanggang saan?

…at mula sa mga pulo ng dagat.

Isaias 11:11 (TAB)

Ito ang ikalawang pagkakataon ng iuunat ng Dios ang Kanyang Kamay gaya sa panahon noon ni Moises.

At siya'y maglalagay ng pinakawatawat sa mga bansa, at titipunin niya ang mga tapon ng Israel, at pipisanin ang mga nangalat ng Juda mula sa apat na sulok ng lupa.

Isaias 11:12 (TAB)

Sa panahon noon ni Moises, ang kanyang baya ay lumabas sa Egipto sa pamamagitan ng pagtawid sa Dagat na Mapula.

 

Ano ng “pamalo sa kanyang bibig”? Saan bansa siya manggaling?

 

Ang mga pulo sa dagat

Kayo'y magsipakinig sa akin, Oh mga pulo; at inyong pakinggan, ninyong mga bayan, sa malayo: tinawag ako ng Panginoon mula sa bahay-bata; mula sa bahay-bata ng aking ina ay binanggit niya ang aking pangalan:

Isaias 49:1 (TAB)

Kanino magsasalita ng propeta? Sa malayong bayan sa mga pulo.

 

“tinawag ako ng Panginoon mula sa bahay-bata” – na siya ay inihayag na noon pa.

At kaniyang ginawa ang aking bibig na parang matalas na tabak; sa lilim ng kaniyang kamay ay ikinubli niya ako: at ginawa niya akong makinang na pana; sa kaniyang lalagyan ng pana ay itinago niya ako:

Isaias 49:2 (TAB)

Ito ang propeta, siya ay reserba lamang, una si Salomon, si Jesus at ngayon si Maestro Evangelista. Kung ang ibang mga pinili ng Dios ay naganap ang kanilang misyon, hindi na sana siya kakailanangin.

 

Ano ang sinabi sa kanya ng Dios?

At sinabi niya sa akin, Ikaw ay aking lingkod; Israel, na siyang aking ikaluluwalhati.

Nguni't aking sinabi, Ako'y gumawang walang kabuluhan, aking ginugol ang aking lakas sa wala, at sa walang kabuluhan; gayon ma'y tunay na ang kahatulan sa akin ay nasa Panginoon, at ang kagantihan sa akin ay nasa aking Dios.

Isaias 49:3-4 (TAB)

Kaya mula noon nang umpisahan ni Maestro Evangelista ang kanyang Gawain mula sa Dios, wala siyang hininging kapalit mula kanino man. Ang Dios ang magbibigay ng kanyang kakailanganin.

At ngayo'y sinasabi ng Panginoon na naganyo sa akin mula sa bahay-bata upang maging kaniyang lingkod, upang dalhin uli ang Jacob sa kaniya, at ang Israel ay mapisan sa kaniya: (sapagka't ako'y marangal sa mga mata ng Panginoon, at ang aking Dios ay naging aking kalakasan;)

Isaias 49:5 (TAB)

Mula nang pinili siya, ang sabi ng Dios:

Oo, kaniyang sinasabi, Totoong magaan ang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ng Jacob, at isauli ang iningatan ng Israel, ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga Gentil upang ikaw ay maging aking kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa.

Isaias 49:6 (TAB)

“Totoong magaan ang bagay” – Ang Gawain ng propeta ay hindi nga ganoon kahirap, dahil uulitin at ipararating ang Mensahe ng Dios sa mga tao sa buong mundo, kung maniniwala man sila o hindi.

 

“ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga Gentil” – siya ang magbibigay ng pag-asa sa lahat ng tao, ang patnubayan sila patungo sa Dios, sa pagpapakilala ng Pangalan ng Dios, at upang tumawag ang lahat ng tao sa Pangalan ng Dios.

Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Manunubos ng Israel, na kaniyang Banal, doon sa hinahamak ng tao, doon sa kinayayamutan ng bansa, sa lingkod ng mga pinuno, Ang mga hari at ang mga pangulo, ay mangakakakita at magsisibangon, at sila'y magsisisamba; dahil sa Panginoon na tapat, sa Banal ng Israel, na siyang pumili sa iyo.

Isaias 49:7 (TAB)

Kikilalanin din siya ng lahat sa kapanahunan, kailan?

Ganito ang sabi ng Panginoon, Sa kalugodlugod na panahon ay sinagot kita, at sa araw ng pagliligtas ay tinulungan kita: at aking iningatan ka, at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, upang ibangon ang lupain, upang ipamana sa kanila ang mga sirang mana;

Isaias 49:8 (TAB)

May panahon ng kaganapan ng mga pahayag. Ang gagawin lamang ni Maestro Evangelsita ay ang maghintay hanggang siy ay sabihan ng Dios na gawin na..

Na nagsasabi sa kanilang nangabibilanggo, Kayo'y magsilabas; sa kanilang nangasa kadiliman, Pakita kayo. Sila'y magsisikain sa mga daan, at ang lahat na luwal na kaitaasan ay magiging kanilang pastulan.

Isaias 49:9 (TAB)

“nangabibilanggo” – dahil iginapos tayo ng mga relihiyon.

 

“nangasa kadiliman” – na naloloko rin naman tayo nila.

 

Ito ang panahon ng kasaganaan na ang mga tao ay nakalaya na sa mga relihiyon.

Sila'y hindi mangagugutom, o mangauuhaw man; at hindi man sila mangapapaso ng init, o ng araw man: sapagka't siyang may awa sa kanila ay papatnubay sa kanila, sa makatuwid baga'y sa tabi ng mga bukal ng tubig ay papatnubayan niya sila.

Isaias 49:10 (TAB)

Ito ang mga pagpapala na ibibigay sa mga malalabi (ang mga didinig sa Mensahe at kikilala sa Dios).

At aking gagawing daan ang lahat ng aking mga bundok, at ang aking mga lansangan ay patataasin.

Narito, ang mga ito'y manggagaling sa malayo; at, narito, ang mga ito ay mula sa hilagaan, at mula sa kalunuran; at ang mga ito ay mula sa lupain ng Sinim.

Isaias 49:11-12 (TAB)

Manggagaling ang mga nalabi mula sa lahat ng dako ng mundo, darating sila at makikita ang huling propeta at dinggin ang kanyang mga pahayag.

Ikaw ay umawit, Oh langit; at magalak, Oh lupa; at kayo'y biglang magsiawit, Oh mga bundok: sapagka't inaliw ng Panginoon ang kaniyang bayan, at mahahabag sa kaniyang nagdadalamhati.

Nguni't sinabi ng Sion, Pinabayaan ako ni Jehova, at nilimot ako ng Panginoon.

Malilimutan ba ng babae ang kaniyang batang pasusuhin; na siya'y hindi mahahabag sa anak ng kaniyang bahay-bata? oo, ito'y makalilimot, nguni't hindi kita kalilimutan.

Isaias 49:13-15 (TAB)

Mangyayari ang mga pahayag ng Dios.

Narito aking inanyuan ka sa mga palad ng aking mga kamay; ang iyong mga kuta ay laging nangasa harap ko.

Ang iyong mga anak ay mangagmamadali; ang mga manghahamak sa iyo at ang sumisira sa iyo ay aalis sa iyo.

Isaias 49:16-17 (TAB)

Kapag nangyari na ito, malalaman na nalalapit na ang kaganapan ng mga pahayag.

Imulat mo ang iyong mga mata sa palibot, at tingnan mo: lahat ng mga ito ay nagpipipisan, at naparirito sa iyo. Buhay ako, sabi ng Panginoon, ikaw ay mabibihisan ng lahat ng mga yaon, na parang pinakagayak, at mabibigkisan ka ng mga yaon na parang isang kasintahang babae.

Sapagka't tungkol sa iyong mga sira at sa iyong mga gibang dako at sa iyong lupain na nawasak, tunay na ikaw ngayon ay magiging totoong napakakipot sa mga mananahan, at silang nagsisisakmal sa iyo ay mangalalayo.

Isaias 49:18-19 (TAB)

Sila ang magiging bayan ng Dios.

Ang mga anak ng inyong kapanglawan ay mangagsasabi pa sa iyong mga pakinig, Ang dako ay totoong makipot sa ganang akin: bigyan mo ako ng dako upang aking matahanan.

Kung magkagayo'y sasabihin mo sa iyong sarili, Sinong nanganak ng mga ito sa akin, dangang nawalan ako ng aking mga anak, at ako'y nagiisa, tapon, at lumalaboy na paroo't parito? at sinong nagpalaki ng mga ito? Narito, ako'y naiwang magisa; mga ito, saan nangandoon?

Ganito ang sabi ng Panginoong Dios, Narito, aking ikakaway ang aking kamay sa mga bansa, at itatayo ko ang aking watawat sa mga bayan; at sila'y kakalong ng iyong mga anak na lalake sa kanilang sinapupunan, at ang iyong mga anak na babae ay papasanin ng kanilang mga balikat.

Isaias 49:20-22 (TAB)

Ito ang panahon na ang mga lalake at mga babae ay magiging magkapantay sa harap ng Dios.

At mga hari ang magiging iyong mga taga kandiling ama, at ang kanilang mga reina, ay iyong mga taga kandiling ina: sila'y magsisiyukod sa iyo ng kanilang mga mukha sa lupa, at hihimuran ang alabok ng inyong mga paa: at iyong makikilala, na ako ang Panginoon, at ang nangaghihintay sa akin ay hindi mangapapahiya.

Isaias 49:23 (TAB)

Ito ang panahon na ang mga pinuno ng mga bansa sa buong mundo ay kikilalanin ang huling propeta at kanilang igagalang siya at makikinig sa kanya.

Makukuha baga ang huli sa makapangyarihan, o maliligtas ang mga talagang nabihag?

Nguni't ganito ang sabi ng Panginoon, Pati ng mga bihag ng makapangyarihan ay kukunin, at ang huli ng kakilakilabot ay maliligtas; sapagka't ako'y makikipaglaban sa kaniya na nakikipaglaban sa iyo, at aking ililigtas ang iyong mga anak.

At aking pakakanin silang nagsisipighati sa iyo ng kanilang sariling laman; at sila'y mangalalango ng kanilang sariling dugo, na gaya ng matamis na alak: at makikilala ng lahat ng tao, na akong Panginoon ay iyong Tagapagligtas, at iyong Manunubos, na Makapangyarihan ng Jacob.

Isaias 49:24-26 (TAB)

Ito ang pangako o ang pahayag, na makikilalang lubos at tunay ng lahat ang God. Kung hindi tayo at kikilalanin ang Dios, hindi tayo makakapasok o makakabalik sa Halamanan ng Eden. Masusumpa tayo magpakailanman.

 

Saan manggagaling ang Pangalan ng Dios?

Narito, ang pangalan ng Panginoon ay magmumula sa malayo, na nagniningas ng kaniyang galit, at nasa umiilanglang na salimuot na usok: ang kaniyang mga labi ay puno ng pagkagalit, at ang kaniyang dila ay gaya ng mamumugnaw na apoy:

Isaias 30:27 (TAB)

Ang Pangalan ay manggagaling sa “malayo”… hindi na sa lupain ng Kanyang dating bayan. Sino ang may dala ng Pangalan mula sa “malayo”?

Bukod dito'y tungkol sa taga ibang lupa, na hindi sa iyong bayang Israel, pagka siya'y magbubuhat sa isang malayong lupain dahil sa iyong pangalan;

I Hari 8:41 (TAB)

Siya ay isang “taga ibang lupa” – isang Gentil.

(Sapagka't kanilang mababalitaan ang iyong dakilang pangalan, at ang iyong makapangyarihang kamay, at ang iyong unat na bisig:) pagka siya'y paririto at dadalangin sa dako ng bahay na ito;

I Hari 8:42 (TAB)

Binigyan ba ng Dios ang “taga ibang lupa” ng buong kapangyarihan at kapahintulutan?

Dinggin mo nga sa langit na iyong tahanang dako, at gawin mo ang ayon sa lahat na idalangin sa iyo ng taga ibang lupa; upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang iyong pangalan, upang matakot sa iyo, gaya ng iyong bayang Israel, at upang kanilang makilala na ang bahay na ito na aking itinayo ay tinatawag sa pamamagitan ng iyong pangalan.

I Hari 8:43 (TAB)

Saang lupain manggagaling ang “taga ibang lupa”? Saang “malayong lupain”?

Magsitahimik kayo sa harap ko, Oh mga pulo; at mangagbagong lakas ang mga bayan: magsilapit sila; saka mangagsalita sila; tayo'y magsilapit na magkakasama sa kahatulan.

Isaias 41:1 (TAB)

Saan sa mga pulo?

Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan, na kaniyang tinawag sa katuwiran sa kaniyang paanan? siya'y nagbigay ng mga bansa sa harap niya, at pinagpuno niya siya sa mga hari; kaniyang ibinibigay sila na parang alabok sa kaniyang tabak, na parang pinaspas na dayami sa kaniyang busog.

Isaias 41:2 (TAB)

Ang huling propeta ay manggagaling sa silanganan, sa mga pulo dagat – ang Pilipinas, at ang dala niya ay Katwiran.

 

“siya'y nagbigay ng mga bansa sa harap niya” – ito ang kanyang magiging Gawain, ang turuan ang mga tao sa mundo ng tunay na aral tungkol sa Dios at ng Kanyang Mga Kautusan.

Kaniyang hinahabol sila, at nagpatuloy na tiwasay, sa makatuwid baga'y sa daan na hindi niya dinaanan ng kaniyang mga paa.

Sinong gumawa at yumari, na tumawag ng mga sali't saling lahi mula ng una? Akong Panginoon, ang una, at kasama ng huli, ako nga,

Isaias 41:3-4 (TAB)

Ang Dios ay laging nasa sa Kanyang mga propeta, ang mga naging masunurin at matapat sa Kanyang mga ipinaguutos.

Nakita ng mga pulo, at nangatakot; ang mga wakas ng lupa ay nagsipanginig: sila'y nagsilapit, at nagsiparito.

Isaias 41:5 (TAB)

Ito ang panahon ng pagdating at pagpapakilala ng propeta (si Maestro Eraño M. Evangelista).

Sila'y tumutulong bawa't isa sa kaniyang kapuwa; at bawa't isa'y nagsasabi sa kaniyang kapatid, Ikaw ay magpakatapang.

Sa gayo'y pinalalakas ang loob ng anluwagi ang panday-ginto, at ng pumapatag ng pamukpok ang pumupukpok ng palihan, na sinasabi tungkol sa paghinang, Mabuti, at kaniyang inilalapat ng mga pako, upang huwag makilos.

Isaias 41:6-7 (TAB)

Sasabihin ng Dios ang Kanyang Mensahe:

Nguni't ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan;

Isaias 41:8 (TAB)

Pinili ng Dios si Jacob na maging “Israel”.

Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon, at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakuwil;

Isaias 41:9 (TAB)

Nagbigay ng mga pangitain ang Dios kay Maestro Evangelista:

Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran.

Isaias 41:10 (TAB)

Ano ang dala ni Maestro Evangelista paras a sangkatauhan? Katwiran – ang “karunungan at kaunawaan”. Ipakikita niya sa atin ang paraan upang tayo ay maging matuwid sa mata ng Dios at ng mga tao.

Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mangapapahiya at mangalilito: silang nangakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mangapapahamak.

Isaias 41:11 (TAB)

Huwag magpakita ng awa. Ang lahat ng magpangayupapà (nangmamaliit) sa atin ay mapapahiya, dahil sila ay makikitang mga sinungaling tungkol sa tunay na mga aral ng Dios.

Iyong hahanapin sila, at hindi mo mangasusumpungan, sa makatuwid baga'y silang nangakikipaglaban sa iyo: silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw, at gaya ng bagay ng wala.

Sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay hahawak ng iyong kanang kamay, na magsasabi sa iyo, Huwag kang matakot; aking tutulungan ka.

Isaias 41:12-13 (TAB)

Walang makakatayo na lalaban sa tunay na aral ng Dios. Ang buong mundo ay naloko at sa dami at laki ng mga relihiyon sa kasalukuyan, gaano ang pinili kung ihahambing sa kanila?

Huwag kang matakot, ikaw na uod na Jacob, at kayong mga tao ng Israel; aking tutulungan ka, sabi ng Panginoon, at ang iyong Manunubos ay ang Banal ng Israel.

Isaias 41:14 (TAB)

May dalawang Jacob, ang “unang Jacob” na tinawag na Israel, at ngayon si Maestro Evangelista ay tinawag na “uod na Jacob”, dahil siya ay sinugo upang ipahayag ang katotohanan tungkol sa Dios, ng Kanyang Mga Kautusan at ng Kanyang mga pahayag sa mga tao sa mundo sa ating panahon.

Narito, aking ginawa kang bagong kasangkapang panggiik na matalas na may mga ngipin; iyong gigiikin ang mga bundok, at didikdiking durog, at iyong gagawin ang mga burol na parang ipa.

Iyong pahahanginan, at tatangayin ng hangin, at pangangalatin ng ipoipo: at ikaw ay magagalak sa Panginoon, ikaw ay luwalhati sa Banal ng Israel.

Isaias 41:15-16 (TAB)

Gaganapin ng Dios ang lahat ng Kanyang ipinangako. Ang kaganapan ng mga pahayag ay malapit na.

 

Magsisi at bumalik sa Dios!

 

Bumalik sa Itaas.

Mgpatuloy sa: Ang Pagbabautismo ng Tubig

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Monday November 23, 2015

 


Home | About | News | Sitemap | Email

Please go to www.facebook.com/Thenameph for more information.
Copyright © 2011 www.thename.ph


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph