www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Ang Pinagmulan ng Pagbabaustismo

 

Hinggil sa Manloloko at Naloloko
Kanino higit na napopoot ang Panginoong Dios?
Revealed October 10, 2011

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

Sa loob ng mahabang panahon ay itinanim na sa ating mga kaisipan ng mga tagapagturo ng iba’t-ibang simbahan at mga relihiyon na kamuhian ang diablo o ahas sa pandaraya nito kina Adan at Eba sa Halamanan ng Eden, sa Aklat ng Genesis ng Banal na Aklat. Nguni't nakalimutan nila na ikwento sa atin ang tunay na kasaysayan sa Halamanan ng Eden.

 

Sa Halaman ng Eden, sinabihan ng Dios si Adan na makakain niya lahat ang mga bunga ng mga punoy-kahoy roon nguni’t sa isang puno sa gitna ng Halamanan ay hindi niya dapat kainin. Nilalang si Eba, at siya ang tinukso ng Diablo, at napasunod din niya si Adan na kumain ng iinagbawal na bunga. Sino ang dapat na sundin nina Adan at Eba, ang Dios o ang ahas?

 

Nguni’t nagawang kainin ang ipinagbawal sa kanila, sinuway nila ang Dios.  Sa naganap na pagsuway nina Adan at Eba sa Dios dahil sa panloloko ng diablo o ahas, sila ang pinalayas ng Dios sa Halamanan at pinarusahan pa ng kamatayan!  Samantala ang ahas naman ay hindi pinalayas nguni’t pinagapang  lamang bilang kaparusahan at hindi pinatay! Bakit ganoon?

 

Kung uunawaing mabuti, higit ang parusa ng Dios kina Adan at Eba na nagpaloko kaysa sa ahas na nanloko sa kanila. Binigyan na sila ng Dios ng sariling pagiisip, mata, tainga at kung anu-ano pa at lahat ng kakailanganin nila sa Halamanan, at pinaalalahanan pa na huwag kainin ang nag-iisang bunga na tinukoy baka sila mamatay, at naniwala sa mungkahi o panloloko ng ahas na kainin ang ipinagbawal na bunga at hindi sila mamamatay… kinain nila, sumunod sa ahas o hindi? Kaya, pinalayas sila ng Dios sa Kanyang harapan at mula sa Halamanan!

 

Higit ang galit ng Dios sa mga nagpapaloko, dahil alam na nila na magagalit ang Dios kapag sinuway nila Siya, nguni’t sinuway pa nila Siya dahil lamang sa pangako na ibinigay ng ahas o ng manloloko.

 

Ang trabaho ng manloloko ay ang manloloko gn iba; gaya ng ahas o ng diablo, ang gawain niya ay ang manloko, gaya ng ginawa niya kina Adan at Eba. Nabubuhay ang manloloko dahil may naloloko siya, nguni’t kung hindi nagpaloko sina Adan at Eba, mawawalan ng silbi ang manloloko, dahil hindi niya maloloko ang dalawa.

 

Kaya nga makatwiran ang ginawang pagpapalayas kina Adan at Eba, hindi nila ginamit ang kanilang angking talino at unawa, at sinuway nila ang Dios dahil lamang sa salita at pangako ng ahas ng walang kamatayan na kanilang pinaniwalaan na tutuo.   

 

Gayondin naman sa kasalukuyang panahon natin; napapanood, napapakinggan, at nababasa natin sa mga balita na parami nang parami ang mga namamatay na tao sa iba’t-ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng mga kalamidad, pagbabago ng pahahon, kasakunaan, kagutuman, pagsasalot, kahirapan, digmaan,  at iba pang mga kaguluhan.

 

Itinatanong natin sa ating mga sarili: Bakit pinapayagan ng Dios na danasin natin ang ganitong mga uri ng paghihirap? Ibig sabihin ba nito na tayo rin ay pinarurusahan ng Dios hanggang sa kasalukuyan?

 

At kung ang dinaranas natin ngayon ay halos katulad ng mga dinanas nina Adan at Eva, na walang kaligtasan at biyaya mula sa Dios, hindi kaya tayo nadaya rin ng ahas o ng Diablo gaya nila?

 

Papaano tayo nadadaya pa sa panahong kasalukuyan?

 

Gamitin lang natin ang ating unawa, nakikita natin kapag may dumating na mga kalamidad at mga kaguluhan, ang mga relihiyon ay magsasabi na ang lahat ay humingi ng tulong sa Dios upang maalpasan ang mga kalamidad na hinaharap sa kasalukuyan.

 

Dinidinig ba ng Dios ang ating mga panalangin? Tumigil ba yung mga kalamidad? Hindi, lalo pang lumulubha. Ibig sabihin, yung mga panalangin ng lahat, kasama na ang mga panalangin din ng mga relihiyon ay hindi dinidinig ng Dios.

 

Bakit?

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista: Kapag tayo ay nahaharap sa mga kalamidad at ng iba’t-ibang uri ng paghihirap at mga kaguluhan, tinuturuan tayo ng mga relihiyon na tumawag sa ngalan ni Jesus upang makatanggap ng kaligtasan, na alam na natin noon pa man na bago siya mamatay sa pagkapako sa krus ay sumigaw pa ng “Dios ko! Dios ko! Bakit mo ako pinabayaan?”

Si Jesus na sumigaw na pinabayaan siya ng Dios na mamatay sa krus, pagkatapos tinuturuan tayo ng mga relihiyon na humihingi ng kaligtasan at tulong kay Jesus; sa tingin ninyo hindi kaya tayo ay niloloko rin ng mga relihiyon?

 

Halimbawa, may nakita tayong isang taong hinampas, pinahirapan at namatay pa na umamin na pinabayaan siya ng Dios, at may darating na isa pang tao na magtuturo at magsasabi na ang taong hinampas at pinatay na iyon ay ang ating tagapagligtas at sa kanya tayo humingi ng tulong, malinaw na niloloko na tayo ng taong tagapagturo na iyon!

 

At sa kasalukuyan iyan ang paniniwala ng higit na karamihan sa atin, napaniwala ng mga tagapagturo ng mga relihiyon na ang mga tao na tumawag kay Jesus bilang tagapagligtas ng lahat. Isang kahangahangang panloloko o kasinungalingan na ginawa ng Diablo o ahas at ng kanyang mga alagad!

 

At dahil tayo’y nagpadaya sa kanila, hindi ba’t makatwiran lang na parusahan din tayo ng Dios?

 

Kaya ang ang mga tao sa buong mundo sa kasalukuyan ay dumaranas ng matitinding mga paghihirap sanhi ng panlolokong ito. Isinumpa o pinarurusahan tayo ng Dios!

 

Wala tayong maaring sisihin kundi sarili rin natin sa dinaranas natin ngayon, dahil nagpaloloko tayo at naniwala sa mga itinuro ng mga relihiyon na puno ng mga kasinungalingan at pandaraya! Hindi natin ginamit ang ating talino at unawa, basta na lamang naniwala sa mga maling turo ng mga relihiyon.

 

Nangangahulugan din na kaya rin nating palayain ang ating mga sarili sa panloloko sa pamamagitan ng pagbubukas ng ating mga pangunawa sa mga tunay na aral ng Dios na nasusulat sa Banal na Aklat na inihahayag ni Maestro Evangelista sa website na ito.

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Tungkol sa "Ikasampung Bahagi" o Tithes

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Monday November 23, 2015


Home | About | News | Sitemap | Email

Please go to www.facebook.com/Thenameph for more information.
Copyright © 2011 www.thename.ph


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph