www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Ikaapat na Bahagi: Ang mga Pahayag ng "Taga Ibang Lupa" ng Dios

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

ANG PAGPARITO NG “TAGA IBANG LUPA”

Inihayag noong ika-22 ng Agosto 2005

 

Ang Propeta na sinugo na “gaya ni Moises"

 

Bakit tinawag din siya na "taga ibang lupa?”Ano ang mensahe ng Dios na kanyang ihahayag sa atin?

 

Inihayag noong ika-22 ng Agosto 2005

 

Lingid sa kaalaman ng mga relihiyon at ng karamihan sa atin, may isang pahayag tungkol sa pagdating ng isa pang tao na sinugo ng Dios. Ang taong ito ay darating sa takdang panahon, upang ipakilala ang Tunay na Pangalan ng Dios at ihayag ang mga kahulugan ng mga pahayag at mga Salita ng Dios sa Banal na Aklat.

 

Si Maestro Evangelista ang taong ito, ipapakita niya sa lahat ang kanyang tanda at kapahintulutan mula sa Dios:

 

   Kailan pa inihayag ng Propeta ng Dios ang tungkol sa pagdating niya? Ano ang pahayag at tanda na ibinigay ng Dios para sa kanya upang makilala ng lahat?

 

Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo; at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kaniya.

Deuteronomio 18:18 (TAB)

 

   "ang isang propeta... na gaya mo" - Isang Propeta lamang ang sinugo na “gaya“ ni Moses, na may kapahintulutan mula sa Dios. Saan siya manggagaling?

 

   "sa gitna ng kanilang mga kapatid" - Hindi siya manggagaling sa bayan ng Israel, kundi sa ibang bayan o lahi.

 

   "aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya" - Si Moses ay binigyan ng kapangyarihan upang ilabas ang kanyang bayan sa Egipto at ibigay sa kanila ang Sampung Kautusan noong kapanahunan niya, nguni't hindi siya binigyan ng pahintulot na ihayag o ipakilala sa kanyang bayan ang Pangalan ng Dios. Ang kaibahan ng Propetang darating na “gaya” ni Moses ay hindi na siya mag-aaral o magsasaliksik sa Banal na Biblia kung ano ang sasalitain niya tungkol sa Dios, hihintayin na lamang niya na ibigay sa kanya ng Dios ang “Salita” upang ipabatid sa lahat.

 

   "kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kaniya" – Sasalitain lamang niya sa lahat ang mga ipasasabi ng Dios na ibibigay sa kanya, hindi ang sarili niyang salita.

 

Ano ang tagubilin ng Dios tungkol sa taong ito?

 

At mangyayari, na sinomang hindi makikinig sa aking mga salita na kaniyang sasalitain sa aking pangalan, ay aking sisiyasatin yaon sa kaniya.

Deuteronomio 18:19 (TAB)

 

   "sinomang hindi makikinig" – tiyak, ang mga relihiyon ay hindi siya pakikinggan at hindi papansin sa kanyang mga pahayag, sa pag-aakalang ito ay walang maipapakitang bago para sa ikabubuti ng tao, at walang pinagka-iba sa mga relihiyon.

 

Nguni't bakit hindi bigyan ng panahon na basahin ang kanyang mga pahayag sa website na ito?

 

   "aking mga salita na kaniyang sasalitain sa aking pangalan" - Ang sasalitain ni Maestro Evangelista ay hindi manggagaling sa sarili niyang hakahaka, kundi mula sa Dios. At siya rin ang magpapakilala ng Pangalan ng Dios!

 

Nguni't kung patuloy na hindi siya papansinin at pakikinggan?

 

   "aking sisiyasatin yaon sa kaniya" - Ang Dios na ang magsusulit sa sinomang hindi papansin o makikinig kay Maestro Evangelista!

 

Ito ang Salita ng Dios, kung hindi didinggin ng sinoman ang pahayag na ibinibigay ng propetang sinugo na gaya ni Moises, ang Dios na ang kanilang hindi pinapansin!

 

   Alam ng lahat na si Moses ay sinugo noon ng Dios, nguni't papaano ba ang pakikipag-ugnayan o nakikipagsalitaan si Moses sa Dios?

 

At nakikipagsalitaan ang Panginoon kay Moises ng mukhaan, gaya ng isang taong nakikipagsalitaan sa kaniyang kaibigan. At siya'y bumabalik uli sa kampamento, datapuwa't ang kaniyang tagapangasiwang si Josue, na anak ni Nun, na may kabataan pa, ay hindi umaalis sa Tolda.

Exodo 33:11 (TAB)

 

   Ganito kalapit si Moses sa Dios, nagsasalita ang Dios sa kanya gaya ng isang kaibigan.

 

Kaya naisulat ni Moses ang mga unang limang aklat ng Banal na Aklat ay dahil ang Dios ang "nagkukwento" sa kanya.

 

Kung ano ang ipinasabi ay iyon ang kanyang isinulat.

 

   Dahil ang Banal na Aklat ay ganap na, ang Propetang darating na “gaya” ni Moses ang magbibigay linaw sa mga isinulat noon ni Moses at sa iba pang mga pahayag rin ng mga Propeta ng Dios, dahil hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa ng mga relihiyon ang mga nasusulat sa Banal na Aklat.

 

   Tunay ba na ang Propetang sinugo na ipinangako ng Dios kay Moses ay hindi manggagaling sa bayan ng Israel? Sino pa ang nakaalam nito? Basahin:

 

Ang Taga Ibang Lupa

 

Bukod dito'y tungkol sa taga ibang lupa, na hindi sa iyong bayang Israel, pagka siya'y magbubuhat sa isang malayong lupain dahil sa iyong pangalan; 

I Mga Hari 8:41 (TAB)

 

   "na hindi sa iyong bayang Israel" – malinaw, tuloy pa rin ang pahayag na ibinigay ng Dios kay Moses hanggang sa panahon ni Haring Salomon, at sinang-ayunan niya na may Propetang darating na “gaya” ni Moses, kaya ang tawag sa Propetang darating ay “taga ibang lupa.”

 

Ang inihayag at ipinangako ng Dios kay Moses ay totoo. At saan manggagaling?

 

   "siya'y magbubuhat sa isang malayong lupain" - manggagaling ang Propeta mula sa malayong dako, hindi sa kanilang bayan.

 

 Ano ang dala ng Propetang darating?

 

(Sapagka't kanilang mababalitaan ang iyong dakilang pangalan, at ang iyong makapangyarihang kamay, at ang iyong unat na bisig:) pagka siya'y paririto at dadalangin sa dako ng bahay na ito;

I Mga Hari 8:42 (TAB)

 

   "kanilang mababalitaan ang iyong dakilang pangalan" - darating ang panahon na haharap sa lahat ang Propetang sinugo na si Maestro Evangelista upang ipakilala ang Tunay na Pangalan ng Dios at ipaliwanag ang kahulugan ng mga ipinahayag ng mga Propeta ng Dios  sa Banal na Aklat, na nagaganap na ngayon habang binabasa ang kanyang mga pahayag sa website na ito, www.thename.ph.

 

Dinggin mo nga sa langit na iyong tahanang dako, at gawin mo ang ayon sa lahat na idalangin sa iyo ng taga ibang lupa; upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang iyong pangalan, upang matakot sa iyo, gaya ng iyong bayang Israel, at upang kanilang makilala na ang bahay na ito na aking itinayo ay tinatawag sa pamamagitan ng iyong pangalan.

I Mga Hari 8:43 (TAB)

 

   "Dinggin mo nga sa langit" - Nasaan ang Dios? Siya ay nasa langit, kaya ang darating na Propetang sinugo ang magsasalita para sa Dios, upang ipakilala sa lahat ang tunay ng Pangalan ng Dios at sabaysabay siyang makikita at mapapakinggan ng lahat sa buong mundo sa pamamagitan ng mga makabagong pamaraan ng pakikipagtalastasan: cableTV, internet at radio.

 

   Anong panahon pa ang pinakamainam sa pagdating ng "taga ibang lupa," kundi sa ating kapanahunan? At narito na siya at binabasa na ang kanyang mga pahayag, ang “Salita ng Dios!”

 

   Ito ang pahayag ng Dios na nananatiling lingid sa kaalaman ng mga relihiyon magpahanggang ngayon.

 

Nang nabasa ng mga relihiyon sa Banal na Aklat ang pahayag sa Deuteronomy 18:18-19  dapat sinabihan ang lahat na hintayin na lamang ang pagdating ng propetang sinugo na "gaya" ni Moses at hindi na nila dapat binigyan ng iba’t ibang interpretasyon ang mga nakasulat sa Banal na Aklat.

 

Dahil ang propetang darating ang tanging may pahintulot na ipaliwanag ang mga pahayag ng mga Propeta ng Dios na nakasulat sa mga Banal na Aklat.

 

   At sa panahon ng pagdating ng Propetang sinugo na “gaya” ni Moses, dapat ay ipakita niya sa lahat ang kanyang tanda sa mga pahayag ng mga propeta ng Dios na matatagpuan sa Banal na Aklat. Kapag napatunayan niya sa lahat na siya nga ang taong inihayag ng mga Propeta ng Dios, nararapat lang na kilalanin, pakinggan at unawain ang kanyang mga pahayag tungkol sa Salita ng Dios na ibinigay sa kanya.

 

Ang taong iyon ay si:

 

Eraño M. Evangelista

 

   Nauna nang naipakita ni Maestro Evangelista ang kanyang mga Pahayag at Tanda sa pamamagitan ng internet sa website na www.thename.ph, para sa katuparan ng mga pahayag ng mga Propeta sa Banal na Aklat, na magpahanggang ngayon ay binabasa ng lahat mula sa iba’t ibang bansa.

 

Kaunting panahon na lamang ang mga tao sa buong mundo ay gigising mula sa mahimbing na pagkatulog sa mga relihiyon and mamumulat sa katotohanan na may isang tunay na Dios na hindi nakilala ng lahat.

 

   Ang Dakilang Pangalan ng Dios ay ipinakilala rin sa nabanggit sa website na ito, at kasunod niyon ang "Dakilang Kaarawan ng Panginoon" ay magaganap. Ang mundo ay dapat maghanda para sa "Araw" na iyon.

 

   Walang mga himala sa pagkakataong ito, kundi mga pagbasa sa mga tunay na kahulugan ng mga nasusulat na mga pahayag ng mga Propeta sa Banal na Aklat at pagkilala sa Tunay na Pangalan ng Dios.

   Ihahayag ng "taga ibang lupa:"

 

Ang Dakilang Pangalan ng Dios

 

Ang Patotoo ni Jesus

 

Ang Bagong Bayan ng Dios, Ang Bagong Jerusalem

 

   Ang sabi ni Maestro Evangelista, ang mga kapahamakan, mga sakuna at mga kaguluhan ay darating ng sunod-sunod sa buong mundo upang mamalas at maramdaman ang galit ng Dios; at kung ang mga tao sa buong mundo, kasama ng kani-kanilang mga pangulo ay wala nang magagawa laban sa mga kapahamakan, mga sakuna at mga kaguluhan na gumagapi sa kanila. Sila ay magtitipon-tipon at mananalangin sa Dios, ang mga panalangin ba nila ay maririnig ng nag-iisa at Tunay na Dios?

 

At sa anong Pangalan nila tatawagan ang Dios?

 

Ipinakilala na ng Dios ang kanyang dakilang pangalan sa pamamagitan ng kayang propetang sinugo na gaya ni Moises, upang ang lahat ay magkaroon ng pagliligtas at ang sumpa ay maalis. Ang lahat ng tao sa buong mundo ay dapat sumangguni lamang sa “taga ibang lupa” at unawain ang dahilan ng Sumpa at hanapin ang lunas dito.

 

   Ang Pagpapakilala sa Pangalan ng Dios ay mangyayari bago dumating ang panahon na:

 

Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon.

At mangyayari na ang sinomang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagka't sa bundok ng Sion at sa Jerusalem doroon yaong nangakatanan, gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa nangalabi ay yaong mga tinatawag ng Panginoon.

Joel 2:31-32 (TAB)

 

   Ang tanong ay: Sino ang maliligtas sa "kaarawan" na binanggit?

 

   Ang sagot: Kung sino man ang tatawag sa Pangalan ng Dios!

 

   Nguni't kung ang Tunay na Pangalan ng Dios ay lingid sa kaalaman ng lahat, sino ang makakaligtas?

 

Ang Dios ay matuwid at tapat, bago mangyari ang "kakilakilabot na araw" na iyon, ang Pangalan ng Dios ay ipakikilala na Niya sa pamamagitan ng propetang darating na "taga ibang lupa."

 

At bago pa maganap ang "kaarawan" na binanggit, na sa bawa’t isa kung tatawag sa Pangalan ng Dios o hindi – nasa bawa’t isa kung ano ang nais gawin.

 

Hindi na masisisi ang Dios ninoman kung ano man ang mangyayari simula sa ""kaarawan" na iyon; Pagpapala o Sumpa.

 

   Kung gayon, sa anong Pangalan dapat tumawag sa Dios?

 

   Hanapin at tanungin ang Propetang sinugo o ang "taga ibang lupa," o hindi kaya’y ipagpatuloy ninyo ang pagbasa sa website na ito at inyong makikita ang Tunay na Pangalan ng Dios sa pamamagitan ng mga pahayag ni Maestro Evangelista.

 

   Papalapit na tayo sa "kaarawan" na kung saan ilalabas na ng Dios ang kanyang labis na kagalitan at magpapakilala na ng Kanyang Sarili at ng Kanyang Dakilang Pangalan, sa pamamagitan ng kanyang “taga ibang lupa,” upang ang lahat ay makaligtas at magkaroon ng kapayapaan at kasaganaan.

 

   Kilalanin, magsisi at manumbalik sa Dios!

 

   Tunay na darating ang "kaarawan" na binanggit sa Banal na Aklat. At ang mga biglang pagdating ng mga sakuna at mga kapahamakan na dinaranas ngayon ay nagpapahiwatig na ang lahat ay papalapit na sa landas o sa "kaarawan" na iyon.

 

   Sa mga libong taon sa pagbabasa ng Salita ng Dios sa Banal na Aklat sa pamamagitan ng mga aral ng mga relihiyon, napag-alaman ba ng may katiyakan ang Katotohanan tungkol sa tunay na Pangalan ng Dios? Kung napag-alaman nga, bakit marami ang pangalang itinatawag sa Kanya? Naunawaan nga ba ang ibig ipabatid ng Dios sa Banal na Aklat? Bakit nga ba ang lahat ay dumaranas ng malaking paghihirap sa ating kapanahunan?

 

   Ang mga pangyayari na nagaganap ngayon sa mundo; ang mga bagyo, baha, lindol, tsunami, sunog at pagguho ng mga kagubatan, pagkabawas ng ozone sa himpapawid, pag-iinit ng mundo, ang pagwasak sa kapaligiran, at mga iba pa ay naihayag na noon ng mga Propeta ng Dios at mangyayari na ngayon. Nguni’t bakit ang mga relihiyon ay hindi kayang ipaliwanag ang dahilan ng mga pangyayaring ito? Sila ay tahimik at tila lumalayo sa usaping ito, nangangahulugan lamang na hindi nila kayang ipaliwanag ng lubos ang mga pangyayari, ni hindi man nila alam kung saan sila magsisimula upang ipaliwanag ang mga pahayag ng Dios sa Banal na Aklat! Ang masasabi lang nila ay: Ito ang "Araw ng Panginoon" o “Kagustuhan ito ng Dios.” Sa madaling salita, hindi sila ang tunay na lingkod ng Dios sapagka’t hindi nila kayang ipaliwanag!

 

  Ang sabi ni Maestro Evangelista, ang mga kalunos-lunos na pangyayari ay hindi na gawa ng tao o ng kalikasan; ang Dios na ang may gawa ng mga ito. Sinalita na ito noon ng Dios sa Kanyang mga Pahayag sa pamamagitan ng Kanyang mga Propeta, ito ay nauulit na naman ngayon, nguni't sa buong mundo na.

 

Tanungin ang inyong mga pinuno ng mga relihiyon, may mali sa mga relihiyon.

 

   Habang ang mga sakuna ay nangyayari, ang lahat ay dumadalangin sa Dios (na hindi kilala) upang matigil ang mga ito, nguni’t bakit ang mga dalangin ay hindi sinasagot?

 

   Ang Dios ay mahabagin at makapangyarihan upang magligtas; nguni't bakit tila tahimik ang Dios sa mga karaingan ng lahat?

 

Nangangahulugan ba na ang Dios ay hindi gayong makapangyarihan at hindi kayang magligtas? Sa bandang huli, sisisihin pa ang Dios sa matinding paghihirap na ating dinaranas. At kung ang lahat nga ay ipinanganak dito sa mundo upang maghirap, bakit pa nilikha ng Dios ang tao sa mundong ito?

 

   Tanong: Sino ang dios na binanbanggit? Ang dios ng mga relihiyon na kinalakihan? O ang Tunay na Dios na nakasulat sa Banal na Aklat?

 

   Matuwid at tapat ang Dios. Hindi Niya gagawin ang mga ganitong uri ng mga kasakunaan na mangyari  sa mgatao ng walang kadahilanan.

 

   Upang kayo ay mabigyan ng isang halimbawa, ang sabi ni Maestro Evangelista, sa Halamanan ng Eden; malayang pagpapasya ang ibinigay kay Adan - isang dako, isang tao at isang Dios. Tuwiran ang pakikipag-ugnayan ni Adan sa Dios; hindi siya nagkukulang sa pagsunod sa Dios.

 

   At nang si Eva ay nilalang, siya ay pumagitna kina Adan at sa Dios, at sa huli ay naniwala si Adan kay Eva nang higit pa sa Dios. At dahil nahimok ng Ahas si Eva upang dayain si Adan; at si Adan naman ay nadala rin sa mungkahi ni Eva, nagawa ng lalake ang ipinagbabawal sa kanya ng Dios.

 

   Ang mabuting pakikipag-uganayan ng tao sa Dios ay nasira nang maniwala si Adan sa iba, kay Eva. Kaya't sina Adan at Eva ang pinalayas sa Halamanan ng Eden, ang masaganang dako na ipinangako ng Dios. Sa labas ng Halamanan ay walang kaayusan; ano ang unang pangyayari na naganap sa mga anak ni Adan sa labas ng Halamanan ng Eden? Inggit at sa bandang huli ay ang pagpatay. Ito ang kalagayan ng tao na walang Dios. Kung walang kautusan upang sundin ng lahat, may kaguluhan at hidwaan; maaaring ang iba’t ibang bayan ay magkaroon ng kanikanilang mga batas, ito'y magkakaroon lamang ng pagkakasalungat sa bawa’t bayan din.

 

May mga digmaan at mga kaguluhan pa rin na magaganap. Upang ang lahat ay magkaroon ng wagas na kapayapaan at katahimikan, dapat ay magkaroon ang lahat ng kautusan na sasaklaw sa lahat, sa mga bayan at mga bansa; kailangan ng Pangkalahatang Kautusan na magiging mabisa upang mapangalagaan ang kapayapaan at kaunlaran sa pagitan ng mga bansa at mga tao; ano pa ang pinakamainam na mga batas kundi ang mga Kautusan ng Dios na nasusulat sa Banal na Aklat!

 

   Mayroon tayong U.N. at mga ibang lupon ng mga malayang bansa, nguni't sa kabila ng pagkakaroon nito ay mayroon pa rin mga digmaan, tag-gutom at paghihirap. Nasaan ang Kapayapaan na kanilang nilalayon at ipinangako sa lahat? Hindi magkakaroon ng kapayapaan ang lahat hangga't hindi natutukoy ang dahilan ng pagkakabahabahagi. At kung matukoy ang dahilan ng pagkakabahabahagi, nasa sa lahat ang paggawa ng mga hakbang upang maalis ang pagkakabahabahagi at maging ganap ang kapayapaan.

 

Sinsisi natin palagi ang ibang tao sa mga paghihirap na ating nararanasan, tunay nga ba, na ang mga kaguluhan at pagaaway sa mundo, sino ang may gawa nito?

 

Ano ang sabi ng Dios?

 

Narito, inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa;

Ang pagpapala, kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Dios, na aking iniutos sa inyo sa araw na ito;

At ang sumpa, kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Dios, kundi kayo lilihis sa daan na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga dios, na hindi ninyo nangakilala. 

Deuteronomio 11:26-28 (TAB)

 

   "inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito" – Ang sabi ni Maestro Evangelista: “Ang bawa’t isa ang gagawa ng kanyang buhay, nasasa kanya kung papaano ito pagagandahin. Kung gumanda o sumama man ang niya, siya ang may gawa nito. Hindi dapat isisi sa iba at hindi rin dapat isisi sa Dios. Dahil binigyan na Niya ang lahat ng “malayang pagpapasya.”

 

   Kung mananatiling tapat ang lahat sa Dios at susundin ang Kanyang mga Kautusan, pagpapala ang makakamit, at sumpa naman kung tatalikod o lilihis sa Kaniya at hindi susundin ang Kanyang mga Kautusan at sumunod pa sa ibang dios na hindi kilala.

 

   Kung itatanong: “Ilan ang Dios?” Sasagot na: “Isa lang.”  

 

   At kung muling itatanong: "Ano ang Pangalan ng Dios?" At sasagot: “Ang Dios ay tinatawag sa maraming pangalan!” Sumpa! Ito ang dahilan ng kasalukuyang paghihirap nating lahat, dahil hindi tunay na kilala ang Dios!

 

   At nang sinabing "pagpapala at sumpa," ang Banal na Aklat ay waring nahahati agad sa dalawang bahagi: "tama at mali," "mabuti at masama," "buhay at kamatayan" at marami pang iba.

   Ito ang dahilan kung bakit ang Banal na Aklat ay sakdal at ganap, dahil ipinapakita nito ang magkabilang panig ng bawat bagay; upang ating malaman at matukoy ng may katiyakan kung ano ang tama at kung ano ang mali.

 

Ito ang magtataguyod ng may kaalaman at kaunawaan upang malaman ang katotohanan at ang matuto sa buhay.

 

   Ito ang aral na ibinibigay ng Dios pang maunawaan ng lahat ng tao sa buong mundo, ituloy ang pagbasa sa website na ito at makikita ang katotohanan dito.

 

   Maitatanong, bakit ginagawa ng Dios ang mga kasakunaan at mga kakilakilabot na mga pangyayaring ito sa ating panahon?

 

Ibugso mo ang iyong pagiinit sa mga bansa na hindi nangakakakilala sa iyo, at sa mga kaharian na hindi nagsisitawag sa iyong pangalan.

Awit 79:6 (TAB)

 

   Ginagawa ng Dios na dumanas ng paghihirap ang mga tao sa buong mundo hanggang sa sila ay manawagan sa Kaniya.

 

   At kung dumating ang panahong binabanggit, papaano tayo tatawag at hihingi ng kaligtasan sa Kaniya? Sa Kanayang Pangalan! Sa anong Pangalan Siya dapat tatawagan?

 

   Nananawagan tayo sa Dios sa pamamagitan ng maraming pangalan, nguni’t mapapansin na patuloy pa rin sa pananalasa ang mga sakuna. Bakit? Sapagka’t hindi tayo dinidinig ng Dios! Nananawagan tayo sa Kanya sa mga maling pangalan, at hindi natin sinusunod ang Kanyang mga tagubilin o mga Kautusan:

 

Oh Panginoon, sawayin mo ako, nguni't sa pamamagitan ng kahatulan; huwag sa iyong galit, baka ako'y iuwi mo sa wala.

Iyong ibuhos ang iyong kapusukan sa mga bansa na hindi nakakakilala sa iyo, at sa mga angkan na hindi nagsisitawag sa iyong pangalan; sapagka't kanilang sinakmal ang Jacob, oo, kanilang sinakmal siya, at nilipol siya, at sinira ang kaniyang tahanan.

Jeremias 10:24-25 (TAB)

 

   May Pangalan ang Dios na hindi nalaman at buhat pa noon ay sinabi Niya na may Propeta na darating na dala ang Kanyang Pangalan, kaya dapat pakinggan ang Propetang ito upang maituro ang tunay na Pangalan at ang mga kautusan Niya, nang sa gayon, ang lahat ay makakatanggap ng pagliligtas at pagpapala mula sa Dios.

 

   Papaanong nangyari na ang Dios ay may Pangalan na hindi nalalaman hanggang sa ating kapanahunan?

 

   Nagbilin na ang Dios sa atin;, upang malaman ang tunay na mga aral at ang Kanyang Pangalan, dapat hanapin ang propetang sinugo na “gaya” ni Moses na tinawag ding “taga ibang lupa.”

 

   Bakit ayaw pag-usapan ng mga relihiyon ang tungkol sa “taga ibang lupa?” O lingid ba sa kanilang kaalaman ang tungkol dito?

 

   Anu-ano ang ilalahad ng “taga ibang lupa” sa aklat na ito?

 

• Ang Dakilang Pangalan ng Dios

 

• ang kaganapan ng mga pahayag at mga pangitain ng mga Propeta ng Dios sa Banal na Aklat

 

• ang tunay na kahulugan ng “Dakila at Kakilakilabot na Kaarawan ng Panginoon” at ang mga tanda ng kaganapan nito.

 

• ang tunay na Jesus at ang kanyang misyon (na naihayag na kanina)

 

• ang katauhan ng “ama” na tinatawag ni Jesus sa mga Aklat ng Bagong Tipan.

 

• ang “malalim na hiwaga” ng mga aral ng mga relihiyon

 

• Ang katauhan na “hayop” sa Aklat ng Apocalipsis

 

• ang patuloy na Pakikipag-alitan sa pagitan ng anak ng Ahas laban sa anak ng babae na naihayag sa Genesis 3:14-15

 

• ang tunay na kasaysayan ng paglalang ng Dios sa tao sa Banal na Aklat

 

• at ang mangyayaring Pagbabalik sa Eden, ang pangmatagalang kapayapaan

 

• at ang katuparan o kaganapan ng Pangako ng Dios sa tao.

 

   Siya ang magpapakita ng paraan upang ang lahat ay magkaroon ng wagas na kapahingahan sa mga sakuna at kaguluhan na ating nararanasan sa ating kasalukuyang panahon, ang magsimulang muli, at bumalik sa Eden. Ito ang pangako ng Dios na hindi pa  nagaganap.

 

   Sa mga nangyayaring mga digmaan, mga kaguluhan, mga kasakunaan at mga kakaibang mga pangyayari sa boug mundo, ano ang ibig sabihin nito?

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Ang Sumpa sa Babilonia

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Monday November 23, 2015

 


Home | About | News | Sitemap | Email

Please go to www.facebook.com/Thenameph for more information.
Copyright © 2011 www.thename.ph


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph