www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan ng Dios

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

ANG DAKILANG PANGALAN NG DIOS

Inihayag sa www.thename.ph noong ika 24 ng Setyembre 2006

 

Narito, sa kaunaunahang pagkakataon, ang Pangalan ng Dios ay ihahayag na sa atin ni Maestro Eraño M. Evangelista upang ang "sumpa" sa mundo ay maalis na.
 
Sa pagsisimula, naibigay na noon ang mga pahayag, nguni’t ang hindi nalaman ng mga tao na ang pagbibigay ng mga pahayag ng Dios ay nahahati sa dalawa: "ang pagpapala at ang sumpa."

Narito, inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa;
Ang pagpapala, kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Dios, na aking iniutos sa inyo sa araw na ito;
At ang sumpa, kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Dios, kundi kayo lilihis sa daan na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga dios, na hindi ninyo nangakilala.
Deuteronomio 11:26 -28 (TAB)

Ang sabi ni Maestro Evangelista: Tayo ang gagawa ng buhay natin, nasasaatin kung papaano natin ito pagagandahin. Kung gumanda o sumama man ang buhay natin, tayo ang may gawa nito. Hindi dapat isisi sa iba at lalo na sa Dios.

 

Tungkol sa mga relihiyon at mga “fortune tellers:” Walang katotohanan at hindi dapat paniwalaan ang kanilang mga kasabihan na ang mga nangyayari daw sa buhay natin ay “itinadhana ng Dios,” at ang nakukuha sa mga “horoscope,” “cards/tarots” at “crystal ball,” ay ang “kapalaran” daw natin.

 

Ito ay isa lamang sa mga pandaraya na ginawa nila sa atin na taliwas sa “pahayag” o “revelation” na ibinibigay ng Dios sa pamamagitan ng mga propeta na isinusugo Niya.

 

Dahil sa “panghuhulang” ginawa nila, ang mga tao ay tuluyan ng napalayo sa Dios at wala ng pagpipilian kundi sundin ang “nakatadhana na daw nating kapalaran” ayon sa mga relihiyon at mga manghuhula.

 

Nguni’t binigyan tayo ng Dios ng kapangyarihan na pumili kung anong uri ng pamumuhay ang nais natin. Bakit hindi natin gamitin? Ipapakita sa atin ni Maestro Evangelista kung papaano natin makakamit ang magandang pamumuhay!


Tungkol sa Paghuhula ng Kapalaran

 

Noon pa man ay galit ang Dios sa mga manghuhula, ano ang Kanyang kahatulan hinggil sa kanila?

Kung may bumangon sa gitna mo na isang manghuhula, o isang mapanaginipin ng mga panaginip, at kaniyang bigyan ka ng isang tanda o kababalaghan,
At ang tanda o ang kababalaghan ay mangyari, na kaniyang pagsalitaan ka, na sabihin, Sumunod tayo sa ibang mga dios, na hindi mo nakikilala, at ating paglingkuran sila;
Deuteronomio 13:1-2 (TAB)

"kaniyang bigyan ka ng isang tanda o kababalaghan, At ang tanda o ang kababalaghan ay mangyari," - Ito ang isang pamamaraan ng panlilinlang upang tayo ay sumamba sa ibang "dios na hindi kilala."
 
Sa anong dahilan bakit may mga “manghuhula?” Ano ang masasabi ng Dios tungkol sa kanila?

Ay huwag mong didinggin ang mga salita ng manghuhulang yaon, o ng mapanaginiping yaon ng mga panaginip: sapagka't sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Dios, upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Dios ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa.
Kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Dios, at matatakot sa kaniya, at gaganap ng kaniyang mga utos, at susunod sa kaniyang tinig at maglilingkod sa kaniya at lalakip sa kaniya.
Deuteronomio 13:3-4 (TAB)

Malinaw, sinusubok tayo ng Dios kung sumusunod tayo sa Kaniyang mga kautusan. Sinisubok Niya kung gaano tayo  katapat sa Kaniya kahit dumanas man tayo ng hirap sa buhay!

 

At ano ang kaparusahan sa mga gumagawa ng mga yaon?

At ang manghuhulang yaon o ang mapanaginiping yaon ng mga panaginip, ay papatayin, sapagka't siya'y nagsalita ng panghihimagsik laban sa Panginoon ninyong Dios na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto, at tumubos sa iyo sa bahay ng pagkaalipin, upang iligaw ka sa daan na iniutos sa iyong lakaran mo ng Panginoon mong Dios. Ganito mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo.
Deuteronomio 13:5 (TAB)

Ang kaparusahan pala ay kamatayan. Ang mga sumusunod sa mga “manghuhula” ay ang sumpa ng Dios!
 
Kung ating susundin ang mga ipinag-uutos ng Dios tungkol sa dapat nating gawin mula sa mga pahayag ng mga Kanyang lingkod na mga propeta, tatanggap tayo ng pagpapala. Nguni’t susumpain tayo kung hindi natin pansinin o hindi sundin ang mga kautusan ng Dios at sumamba pa sa ibang dios na hindi natin nakilala dahil sa mga relihiyon at mga “manghuhula!”
 

Naihayag sa atin ni Maestro Evangelista na ang tunay na aral ng Dios ay nahahati sa dalawa; "ang pagpapala at sumpa,” at nang sumamba tayo kay Jesus; sinumpa tayo ng Dios, dahil si Jesus ay hindi ang Dios!
 

Dahil sinamba natin si Jesus; ang sinambang dios na hindi kilala, inakala natin na tayo ay pinagpapala. Nguni’t tayo nga ba ay "pinagpapala?" Tingnan ang mga nangyayari sa mundo sa ating kasalukuyan.

 

At habang ipinagpapatuloy natin ang pagsamba at paglilingkod kay Jesus, ang sumpa (mga digmaan, sakuna, kagutuman, pagsasalot, pagputok ng mga bulkan at mga lindol) ay lalong titindi.
 

Papaano tayo makakawala sa ganitong abang kalagayan?

 

Kilalanin ang Dios at manumbalik sa Kaniya. Si Maestro Evangelista ang magpapakilala sa atin upang makahingi ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagtawag sa Tunay na Pangalan ng Dios.

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, "karunungan at unawa" lamang ating kailangan upang malaman ang tunay na Pangalan ng Dios. Ipagpatuloy lang natin ang pagbasa sa mga pahayag ni Maestro Evangelista. Makikilala natin ang tunay na Dios.


Ang pagpili ay nasa sa atin: "Ang pagpapala" o "ang sumpa."
 
Upang lalo natin maunawaan ang tungkol dito, bumasa tayo ng isang halimbawa hinggil sa mga tagubilin ng Dios:
 
Si Jonas at ang Isda 


Basahin ang Kasaysayan ni Jonas. Ipakikita ni Maestro Evangelista na walang "naitadhana na" o "predestination” hinggil sa pasya ng Dios.

Ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amittai, na nagsasabi,
Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon; sapagka't ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko.
Jonas 1:1-2 (TAB)

Isinumpa na ng Dios ang bayan ng Nineve.
 
Alam natin na si Jonas ay hindi agad pumunta sa Nineve, siya'y tumakas at pumunta sa ibang lugar sakay ng isang sasakyang pangdagat.
 
Upang matigil ang bagyo, ipinakiusap niyang ihagis siya sa dagat at “napasa tiyan ng isda ng tatlong araw at tatlong gabi.”
 
Pagkatapos ay iniluwa siya ng “isda,” at ano ang nangyari sa ikalawang pagkakataon?

At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na ikalawa, na nagsasabi,
Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang yaon, at ipangaral mo ang pangaral na aking iniutos sa iyo.
Sa gayo'y bumangon si Jonas, at naparoon sa Ninive, ayon sa salita ng Panginoon. Ang Ninive nga ay totoong malaking bayan, na tatlong araw na lakarin.
At pumasok si Jonas sa bayan na may isang araw na gumagala, at siya'y sumigaw, at nagsasabi, Apat na pung araw pa at ang Ninive ay mawawasak.
Jonas 3:1-4 (TAB)

May pasya na ang Dios sa bayan ng Ninive, wawasakin na ito.
 
Ano ang ginawa ng taong bayan?

At ang bayan ng Ninive ay sumampalataya sa Dios; at sila'y nangaghayag ng ayuno, at nangagsuot ng kayong magaspang, mula sa kadakidakilaan sa kanila hanggang sa kaliitliitan sa kanila.
At ang mga balita ay dumating sa hari sa Ninive, at siya'y tumindig sa kaniyang luklukan, at hinubad niya ang kaniyang balabal, at nagbalot siya ng kayong magaspang, at naupo sa mga abo.
At kaniyang inihayag at itinanyag sa buong Ninive sa pasiya ng hari at ng kaniyang mga mahal na tao, na sinasabi, Huwag lumasa maging tao ni hayop man, bakahan ni kawan man, ng anomang bagay: huwag silang magsikain, ni magsiinom man ng tubig;
Kundi mangagbalot sila ng kayong magaspang, ang tao at gayon din ang hayop, at magsidaing silang mainam sa Dios: oo, talikdan ng bawa't isa ang kaniyang masamang lakad, at ang pangdadahas na nasa kanilang mga kamay.
Jonas 3:5-8 (TAB)

Nagsisi silang lahat, mula sa pinakadakila hanggang sa kaliitliitan.
 
pangdadahas” - Gaya ng mga nangyayari ngayon sa lahat ng panig ng mundo, mga kaguluhan at patayan sa mga bansa.

Sino ang nakaaalam kung manumbalik ang Dios at magsisisi, at hihiwalay sa kaniyang mabangis na galit, upang tayo'y huwag mangamatay.
Jonas 3:9 (TAB)

Ito ang kanilang panalangin sa Dios, at ano ang ginawa ng Dios?

At nakita ng Dios ang kanilang mga gawa, na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad; at nagsisi ang Dios sa kasamaan, na kaniyang sinabing kaniyang gagawin sa kanila; at hindi niya ginawa.
Jonas 3:10 (TAB)

Kahit naibigay na ng Dios ang Kanyang pasya, hindi Niya “winasak” ang bayan ng Nineve dahil nagsisi mga tao at nagbalikloob sa Kaniya.
 
Ang sabi ni Maestro Evangelista: Kahit na naibigay na ang pasya ng Dios, kung tayo lamang ay magsisisi, magbabago at manunumbalik sa Kaniya, iuurong Niya ang Kanyang pasya at mawawala ang sumpa, gaya ng ginawa niya sa bayan ng Nineve. Dito natin nalaman na wala talagang “naitakda na” hinggil sa pasya ng Dios. May pag-asa tayong lahat.
 
Ano ang masasabi ng Dios hinggil dito?

Nguni't kung ang masama ay humiwalay sa kaniyang lahat na kasalanan na kaniyang nagawa, at ingatan ang lahat na aking mga palatuntunan, at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay.
Wala sa kaniyang mga pagsalangsang na nagawa niya na aalalahanin laban sa kaniya: sa kaniyang katuwiran na kaniyang ginawa ay mabubuhay siya.
Ezekiel 18:21-22 (TAB)

Tunay nga ba na gusto ng Dios na mamatay ang masama?

Mayroon baga akong anomang kasayahan sa kamatayan ng masama? sabi ng Panginoong Dios: at hindi baga mabuti na siya'y humiwalay sa kaniyang lakad, at mabuhay?
Ezekiel 18:23 (TAB)

Tunay na mahabagin ang Dios sa mga mapagkumbaba at sa mga nanunumbalik sa Kaniya.

 

Ano ang nangyari kay Jonas?

Nguni't naghinanakit na mainam si Jonas, at siya'y nagalit.
At siya'y nanalangin sa Panginoon, at nagsabi, Ako'y nakikipanayam sa iyo, Oh Panginoon, di baga ito ang aking sinabi, nang ako'y nasa aking lupain pa? Kaya't ako'y nagmadaling tumakas na patungo sa Tarsis; sapagka't talastas ko na ikaw ay Dios na mapagbiyaya, at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kagandahang-loob, at nagsisisi ka sa kasamaan.
Kaya nga, Oh Panginoon, isinasamo ko sa iyo, na kitlin mo ang aking buhay; sapagka't mabuti sa akin ang mamatay kay sa mabuhay.
Jonas 4:1-3 (TAB)

“mapagbiyaya, at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kagandahang-loob, at nagsisisi ka sa kasamaan” – ito ang tunay na Dios na pinangangalagaan ang mga kumikilala at sumusunod sa Kanyang mga Kautusan.

 

kitlin mo ang aking buhay” - Dahil hindi nangyari ang kanyang sinabi sa mga tao (ang pagkawasak ng Nineve), lalabas na sinungaling na propeta si Jonas.


At ano ang sagot ng Dios sa kanya?

At sinabi ng Panginoon, Mabuti baga ang iyong ginagawa na magalit?
Nang magkagayo'y lumabas si Jonas sa bayan, at naupo sa dakong silanganan ng bayan, at doo'y gumawa siya ng isang balag, at naupo siya sa ilalim niyaon sa lilim, hanggang sa kaniyang makita kung ano ang mangyayari sa bayan.
At naghanda ang Panginoong Dios ng isang halamang kikayon, at pinataas sa itaas ni Jonas, upang maging lilim sa kaniyang ulo, upang iligtas siya sa kaniyang masamang kalagayan. Sa gayo'y natuwang mainam si Jonas dahil sa kikayon.
Nguni't naghanda ang Dios ng isang uod nang magumaga nang kinabukasan at sinira ang halamang kikayon, na anopa't natuyo.
At nangyari, nang sumikat ang araw, na naghanda ang Dios ng mainit na hanging silanganan; at sinikatan ng araw ang ulo ni Jonas, na anopa't siya'y nanglupaypay, at hiniling niya tungkol sa kaniya na siya'y mamatay, at nagsasabi, Mabuti sa akin ang mamatay kay sa mabuhay.
At sinabi ng Dios kay Jonas, Mabuti baga ang ginagawa mo na magalit dahil sa kikayon? At kaniyang sinabi, Mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang sa kamatayan.
At sinabi ng Panginoon, Ikaw ay nanghinayang sa kikayon na hindi mo pinagpagalan o pinatubo man; na sumampa sa isang gabi, at nawala sa isang gabi:
At hindi baga ako manghihinayang sa Ninive, sa malaking bayang yaon, na mahigit sa isang daan at dalawang pung libong katao na hindi marunong magmunimuni ng kanilang kamay at ng kanilang kaliwang kamay; at marami ring hayop?
Jonas 4:4-10 (TAB)

Dahil nga sa kagandahang loob ng Dios ay hindi Niya itinuloy ang Kanyang pasya na wasakin ang bayan ng Nineve. Ganito kalaki ang pag-ibig ng Dios sa tao!
 

Kaya ang masasabi ni Maestro Evangelista sa pagkakataong ito: Magsisi na tayo, kilalanin at manumbalik sa Dios at sundin ang Kanyang mga Kautusan at tiyak na pagpapalain Niya tayo ng lubos. 

 

Nasa sa atin kung ano ang gusto nating mangyari sa buhay natin.
 
At narito ngayon si Maestro Evangelista na naghahayag ng kapasyahan o hatol ng Dios sa atin, may panahon pa tayo upang hindi mangyari ang pasya ng Dios, paano?

 

Basahin at unawaing mabuti ang pahayag ni Maestro Evangelista hinggil sa Pangalan ng Dios. Basahin at hanapin natin ang pagpapala ng Dios.

 

Ang sabi pa ni Maestro Evangelista: Walang katotohanan sa sinasabi ng mga relihiyon na “kagustuhan ng Dios.” Kung sumpa ang tinatanggap mo, ikaw ang may gusto na mangyari iyon sa iyo. At kung pagpapala naman, ikaw rin ang may gusto na mangyari iyon sa iyo.
 
Wala tayong dapat sisihin kundi ang ating mga sarili. Bakit?

Ibugso mo ang iyong pagiinit sa mga bansa na hindi nangakakakilala sa iyo, at sa mga kaharian na hindi nagsisitawag sa iyong pangalan.
Awit 79:6 (TAB)

Ang sabi ni Maestro Evangelista: Hindi sapat ang pagsunod sa mga Kautusan, kailangan din nating malaman ang Kanyang tunay na Pangalan, dahil maraming pangalang ibinibigay sa Kaniya.
 
Kapag hindi ka tumawag sa Dios, ang tatanggapin mo ay ang Kanyang “Sumpa.”

 
Ang mga pangyayaring nagaganap sa mundo sa kasalukuyang panahon ay ang “sumpa” na ibinigay sa atin ng Dios, ito ay patuloy na mangyayari hanggang sa umabot na tayo sa “wakas ng mga araw.”


 Basahin:

Iyong tulungan kami, Oh Dios ng aming kaligtasan, dahil sa kaluwalhatian ng iyong pangalan: at iyong iligtas kami, at linisin mo ang aming mga kasalanan, dahil sa iyong pangalan.
Awit 79:9 (TAB)

Ang sabi ni Maestro Evangelista ay: Kilalanin ang Dios at tumawag sa Kanyang Pangalan – ito lamang ang magliligtas sa atin at wala ng iba!

Nguni’t ano ang Pangalan ng Dios? Ito ang ihahayag ni Maestro Evangelista sa atin.
 

Pagbutihin natin ang pagbabasa sa pahayag ni Maestro Evangelista tungkol sa pagpapakilala ng Dakilang Pangalan ng Dios.

At nakita ko nang buksan niya ang ikaanim na tatak, at nagkaroon ng malakas na lindol; at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim, at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo;
Apocalipsis 6:12 (TAB)

Ito ang panahon ng pagtawag ng Dios kay Maestro Evangelista noong Hulyo 16, 1990, na naisabi niya na lilindol sa araw ring iyon, lumindol nga at nasabi pa niya na may puputok na bulkan at magkakaroon ng digmaan. Nangyari ang lahat ng iyon.

At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kaniyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalululon; at ang bawa't bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan.
Apocalipsis 6:13-14 (TAB)

Ito ang larawan ng bulkang Pinatubo matapos ang pagsabog nito.At magpasa hanggang ngayon, nangyayari pa rin ang mga sakuna at digmaan.

At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawa't alipin at ang bawa't laya, ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok;
Apocalipsis 6:15 (TAB)

Ito naman ang pangyayari sa mga digmaan sa Gitnang Silangan, na kasalukuyan ay sa hangganan ng Israel-Lebanon at sa Gaza.

At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, Mahulog kayo sa amin, at kami'y inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan, at sa galit ng Cordero:
Apocalipsis 6:16 (TAB)

Anong uri ng galit ito?

Sapagka't dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan; at sino ang makatatayo?
Apocalipsis 6:17 (TAB)

Naihayag na ba ito noon pa?

Sa aba ninyo na nangagnanasa ng kaarawan ng Panginoon! bakit ninyo ninanasa ang kaarawan ng Panginoon? kadiliman nga, at hindi kaliwanagan.
Amos 5:18 (TAB)

ninanasa” - Ito ang "araw" na ipinangangaral at ipagdidiwang ng mga relihiyon na sa kanilang pag-aakala ay ang maluwalhating pagbabalik ni Jesus, nguni’t anong uri ba ang tunay na "kaarawan ng Panginoon" ayon sa propeta ng Dios?

 

"kadiliman nga, at hindi kaliwanagan" – Taliwas sa ipinangangaral ng mga relihiyon.
 
Hindi pala dapat ipagdiwang ang "araw" na iyon, bagkus dapat nating paghandaan ng may pag-iingat.

Gaya ng kung ang tao ay tumatakas sa leon, at isang oso ang sumasalubong sa kaniya; o pumapasok sa bahay at ikinakapit ang kaniyang kamay sa pinid, at isang ahas ang tumutuka sa kaniya.
Amos 5:19 (TAB)

Ang "kaarawan ng Panginoon" ay panahon pala ng "panganib at kabagabagan," hindi kapayapaan at hindi kagalakan.

Hindi baga magiging kadiliman ang kaarawan ng Panginoon, at hindi kaliwanagan? na totoong madilim, at walang ningning?
Amos 5:20 (TAB)

Tunay na ito ang galit ng Dios! Bakit?

Aking kinapopootan, aking hinahamak ang inyong mga kapistahan, at hindi ako malulugod sa inyong mga takdang kapulungan.
Oo, bagaman inyong ihandog sa akin ang inyong mga handog na susunugin at mga handog na harina, hindi ko tatanggapin; ni akin mang kalulugdan ang mga handog tungkol sa kapayapaan na inyong mga matabang hayop.
Ihiwalay mo sa akin ang ingay ng iyong mga awit; sapagka't hindi ko didinggin ang tinig ng iyong mga biola.
Kundi bumugso ang katarungan na parang tubig, at ang katuwiran na parang malakas na agos.
Nagdala baga kayo sa akin ng mga hain, at ng mga handog sa ilang na apat na pung taon, Oh sangbahayan ni Israel?
Oo, inyong pinasan ang tabernakulo ng inyong hari at ang dambana ng inyong mga larawan, ang bituin ng inyong dios, na inyong ginawa para sa inyong sarili.
Amos 5:21-26 (TAB)

Ang galit ay nakatuon sa mga relihiyon.
 
"ang bituin ng inyong dios" – Dito galit ang Dios, dahil ang lahat ay sumamba sa ibang dios na hindi kilala.

Kaya't kayo'y aking papapasukin sa pagkabihag sa dako roon ng Damasco, sabi ng Panginoon, na ang pangala'y Dios ng mga hukbo.
Amos 5:27 (TAB)

Ang "kaarawan ng Panginoon" ay panahon pala ng panganib at kabagabagan, hindi kapayapaan at hindi kagalakan.


Totoo ba na galit na sa kanila ang Dios, na pinabayaan na sila?

Ganito nagpakita ang Panginoong Dios sa akin: at, narito, ang isang bakol ng bunga ng taginit.
At kaniyang sinabi, Amos, anong iyong nakikita? At aking sinabi, Isang bakol ng bunga ng taginit. Nang magkagayo'y sinabi ng Panginoon sa akin, Ang wakas ay dumating sa aking bayang Israel; hindi na ako daraan pa uli sa kanila.
Amos 8:1-2 (TAB)

"hindi na ako daraan pa uli sa kanila" - Wala na sa kanila ang Dios!
 
Ano ang iba pang tanda na wala na talaga sa kanila ang Dios?

At mangyayari, kung may matirang sangpung tao sa isang bahay, na pawang mangamamatay.
At pagka itataas siya ng amain, sa makatuwid baga'y ng sumusunog sa kaniya, upang ilabas ang mga buto sa bahay, at sasabihin doon sa nasa pinakaloob ng bahagi ng bahay, May kasama ka pa bagang sinoman? at kaniyang sasabihin: Wala; kung magkagayo'y kaniyang sasabihin: Tumahimik ka; sapagka't hindi natin mababanggit ang pangalan ng Panginoon.
Amos 6:9-10 (TAB)

"sapagka't hindi natin mababanggit ang pangalan ng Panginoon" – Isinumpa sila noon dahil sumamba sila sa ibang dios na hindi nila kilala – Jeremias 44:26-28

Sapagka't narito, naguutos ang Panginoon, at ang malaking bahay ay magkakasira, at ang munting bahay ay magkakabutas.
Tatakbo baga ang mga kabayo sa malaking bato? magaararo baga roon ang sino man sa pamamagitan ng mga toro? inyo ngang ginagawang kapaitan ang katarungan, at ajenjo ang bunga ng katuwiran,
Amos 6:11-12 (TAB)

Walang sisinuhin. Kaya kahit sa magkabilang panig ng hangganan ng Israel at Lebanon, nilisan ng mga tao ang mga bahayan nila ng may pagmamadali, mayaman at mahirap, upang mailigtas ang kanilang mga sarili.
 
Ito na ang sinasabing kagalitan ng Dios.
 
Ang Ibang Anghel

 
At ngayon, para sa kaalaman ng mga tao sa buong mundo, ano pa ang mga susunod na mga pangyayari?

At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa, o sa dagat man, o sa anomang punong kahoy.
Apocalipsis 7:1 (TAB)

Ito ang mga Pangulo ng mga UN, US, UK, at mga bansang Arabo na sa kasalukuyan ay pinipigil at namamagitan sa alitan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa lugar na iyon sa Gitnang Silangan, ayaw nilang lumaki pa ang kaguluhan doon.

At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Dios na buhay: at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat,
Apocalipsis  7:2 (TAB)

"ibang anghel" – iba pa sa apat na anghel, dahil hindi siya isang Pangulo ng bansa, ito si Maestro Evangelista na makikita at makikilala ng mga tao sa buong mundo, ang magbibigay ng mensahe ng Dios.
 
"mula sa sikatan ng araw" – Ang "ibang anghel" ay manggagaling dito sa Pilipinas, sa Timog Silangang Asya o Far East.
 
At ano ang Mensahe ni Maestro Evangelista para sa ating lahat?

Na nagsasabi, Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Dios.
Apocalipsis 7:3 (TAB)

Huwag ituloy ang digmaan at upang maipangaral ang Tunay at Nag-iisang Pangalan ng Dios.
 
Alamin natin kung ano ang pinipigil na "apat na hangin?"

Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, Isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan, hindi upang sumimoy, o maglinis man:
Jeremias 4:11 (TAB)

"mainit na hangin" – Iba ang kalagayan ng pamumuhay sa mga tao roon. Hindi sa kapayapaan o kasaganaan man, saan?

Isang malakas na hangin na mula sa mga ito ay darating sa akin: ngayo'y magsasalita naman ako ng mga kahatulan laban sa kanila.
Jeremias 4:12 (TAB)

Ang pamumuhay sa ilalim ng paghahatol ng Dios!
 
Ito na ang kalagayang nangyayari sa lugar na iyon, anong uri ng paghahatol ito mula sa Dios?

Narito, siya'y sasagupang parang mga ulap, at ang kaniyang mga karo ay magiging parang ipoipo ang kaniyang mga kabayo ay lalong matulin kay sa mga aguila.
Sa aba natin! sapagka't tayo'y nangapahamak.
Jeremias 4:13 (TAB)

Ito ang pagsasalarawan ng mga makabagong gamit pangdigma na nakita natin sa pamamagitan ng Cable TV na nakahanay sa lugar na iyon!
 
Ang paghahatol ng Dios ay sa pamamagitan ng mga digmaan sa pagitan ng mga bayan!

Oh Jerusalem, hugasan mo ang iyong puso sa kasamaan, upang ikaw ay maligtas. Hanggang kailan titigil sa loob mo ang iyong mga masamang pagiisip?
Jeremias 4:14 (TAB)

Ito na ang panawagan ng “pagbabalik loob” ng mga tao sa Dios.
 
Anong uri ng "hangin" ang binabanggit?

Ang hirap ko, ang hirap ko! Ako'y nagdaramdam sa aking puso; ang dibdib ko ay kakabakaba, hindi ako matahimik; sapagka't iyong narinig, Oh kaluluwa ko, ang tunog ng pakakak, ang hudyat ng pakikipagdigma.
Jeremias 4:19 (TAB)

Ito na ang pinakamalinaw na Pahayag at paliwanag ng tunay na dahilan ng mga sunod-sunod na kaguluhan na mula sa Middle East at sa ibang mga dako sa mundo!

Kagibaan at kagibaan ang inihihiyaw; sapagka't ang buong lupain ay nasira: biglang nangasira ang aking mga tolda, at ang aking mga tabing sa isang sandali.
Jeremias 4:20 (TAB)

Ito ang mga natutungyahan natin na ipinalalabas at ibinabalita sa mga CableTV tungkol sa mga digmaan at karasahan na nangyayari sa iba’t ibang panig ng mundo!

Hanggang kailan makikita ko ang watawat, at maririnig ang tunog ng pakakak?
Jeremias 4:21 (TAB)

Ito ang isinasamo ng mga tao sa lugar na iyon, hanggang kailan ang kalagayan ng pamumuhay nila sa ilalim ng mga panganib at kamatayan?
 
Balik tayo sa…

At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Dios na buhay: at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat,
Na nagsasabi, Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Dios.
Apocalipsis 7:2-3 (TAB)

"Dios na buhay" – Siya ang tunay na Dios at wala ng iba!
 
Ang Sagisag ng Dios na Buhay

 
Anong uri ng "tatak" o sagisag ang ilalagay ng isang anghel sa noo ng mga tao? Ano ang kahalagahan ng “tatak” na ito?

At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay, na maningning na gaya ng bubog, na lumalabas sa luklukan ng Dios at ng Cordero,
Apocalipsis 22:1 (TAB)

Ito ay isang pangitain, ang panahon na darating.
 
"Cordero" – May binabanggit pang ibang cordero, hindi si Jesus ito, namatay na siya ng isinulat ito.

Sa gitna ng lansangang yaon. At sa dako rito ng ilog, at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay, na namumunga ng labingdalawang iba't ibang bunga, na namumunga sa bawa't buwan: at ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa.
Apocalipsis 22:2 (TAB)

"punong kahoy ng buhay" – Na nasa Halamanan ng Eden, ito ang sagisag ng masagana at mapayapang pamumuhay para sa buong mundo.
 
At ano pa ang kaibahan ng kalagayan ng pamumuhay ng mga tao sa mga darating na mga panahong iyon?

At hindi na magkakaroon pa ng sumpa: at ang luklukan ng Dios at ng Cordero ay naroroon: at siya'y paglilingkuran ng kaniyang mga alipin;
Apocalipsis 22:3 (TAB)

Wala na ang galit ng Dios sa tao, wala na ang sumpa. Ito na ang panahon na nakapanumbalik na tayong lahat sa Dios!


At kung tunay ngang manunumbalik tayo sa Dios?

At makikita nila ang kaniyang mukha; at ang kaniyang pangalan ay sasa kanilang mga noo.
Apocalipsis 22:4 (TAB)

Ang itatatak ng "ibang anghel" sa ating mga noo ay ang Pangalan ng Dios!
 
“sasa kanilang mga noo” – O sa kanilang “pag-iisip.”
 
Ibig sabihin, malalaman at mauunawaan na ng mga tao sa buong mundo ang nag-iisa at Tunay na Pangalan ng Dios!
 
Kaya dapat samantalahin natin ang tigil-putukan sa mga hangganan ng Israel-Lebanon at pakinggan ang mga pahayag ni Maestro Evangelista hinggil sa Pagpapakilala ng Pangalan ng Dios!

Dahil nabanggit na "makikita nila ang kanyang mukha," maari nga ba nating makita ang Mukha ng Dios?

At kaniyang sinabi, Hindi mo makikita ang aking mukha: sapagka't hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay.
Exodo 33:20 (TAB)

Hindi, dahil mamamatay tayo. Nguni’t sa anong paraan natin masasabi na nakita natin ang Mukha ng Dios?

Oh buksan mo sana ang langit, na ikaw ay bumaba, na ang mga bundok ay gumuho sa iyong harapan.
Gaya ng kung nililiyaban ng apoy ang siitan, at ng kung pinakukulo ng apoy ang tubig; upang ipakilala ang iyong pangalan sa iyong mga kaaway, upang ang mga bansa ay manginig sa iyong harapan!
Isaias 64:1-2 (TAB)

Hindi ba ninyo napapansin, "apoy ang siitan" – Ito na ang kasalukuyang kalagayan ng mundo ngayon.
 
"ipakilala ang iyong pangalan" – Ito na ang panahon na magpapakilala na ang Dios sa atin sa pamamagitan ng Kanyang isinugo na si Maestro Evangelista. At ito ang natutunghayan natin sa pamamagitan ng website na ito.
 

Sa anong dahilan at ginagawa sa atin ng Dios ang mga nararanasan nating paghihirap?

Sapagka't kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi: at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat; at tinatangay kami ng aming mga kasamaan, na parang hangin.
At walang tumatawag ng iyong pangalan, na gumigising upang manghawak sa iyo; sapagka't ikinubli mo ang iyong mukha sa amin, at iyong pinugnaw kami sa aming mga kasamaan.
Isaias 64:6-7 (TAB)

"walang tumatawag ng iyong pangalan" – Malinaw, hanggang sa sandaking ito, hindi natin kinila ang tunay na Dios at sumamba pa tayo sa ibang dios na hindi natin kilala!
 
“ikinubli”
Isinasagisag nito na hindi tayo sinasagot ng Dios sa ating pagsusumamo sa Kaniya.

 

Kaya pag sinabing nakita ang “mukha ng Dios” – Ibig sabihin, sapat na ang malaman ang Pangalan ng Dios, para na rin natin nakita ang Kanyang Mukha.
 
Paano natin ngayon makikilala ang tunay na Dios at ang Kanyang Pangalan?
 
Makinig o basahin ang mga Pahayag ni Maestro Evangelista sa website na ito!
 
Maitatanong ninyo: Bakit ngayon lang?
 
Ano ang bilin sa atin ng Dios?

At ang Panginoon ay sumagot sa akin, at nagsabi, Isulat mo ang pangitain, at iukit mo na malinaw sa mga tapyas na bato upang makatakbo ang bumabasa niyaon.
Sapagka't ang pangitain ay sa panahong takda pa, at nagmamadali sa pagkatapos, at hindi magbubulaan: bagaman nagluluwat ay hintayin mo; sapagka't walang pagsalang darating, hindi magtatagal.
Habacuc 2:2-3 (TAB)

Ito ang ipinakikita ni Maestro Evangelista sa atin, na ang lahat ng mga pahayag ng Dios ay may panahon ng kaganapan. Hindi dapat asahan na sa pagkabigay ng pahayag ay mahahayag at magaganap din sa panahong iyon.
 
At narito, si Maestro Evangelista ang tanging isinugo ng Dios para sa lahat ng tao upang ihayag ang mga kahulugan ng mga pahayag mula sa Dios na isinulat ng mga propeta sa Banal na Aklat, alinsabay sa mga kaganapan ng mga kaguluhan,sakuna at pagsasalot sa ating panahon. Tanging si Maestro Evangelista ang makakatulong sa atin upang malunasan na ang abang kalagayan ng mundo, hindi pa ba tayo makikinig sa kanya?
 
Kailan mangyayari ang mga kaganapan ng mga pahayag ng Dios?

At ipinanumpa yaong nabubuhay magpakailan kailan man, na lumalang ng langit at ng mga bagay na naroroon, at ng lupa at ng mga bagay na naririto, at ng dagat at ng mga bagay na naririto, na hindi na magluluwat ang panahon:
Apocalipsis 10:6 (TAB)

Magaganap na ang mga pahayag ng Dios sa ating panahon. Dahil narito na ang taong isinugo upang ipakita at ipaliwanag ang mga kahulugan nito. Kailan?

Kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit nang siya'y humihip, kung magkagayo'y ganap na ang hiwaga ng Dios, ayon sa mabubuting balita na kaniyang isinaysay sa kaniyang mga alipin na mga propeta.
Apocalipsis 10:7 (TAB)

Sa  panahon na si Maestro Evangelista ay makita at marinig na ng lahat ng tao ang kanyang mga Pahayag; ng sabay-sabay sa pamamagitan ng live broadcast sa TV, Cable TV, Radyo at Internet.

 

"ganap na ang hiwaga ng Dios" – Makikilala na ng lahat ng tao ang Pangalan ng Dios.
 
At sino lang ang nakakaalam ng mga hiwaga ng Dios? Ang mga propeta lamang.
 
Totoo ba na silang mga propeta lamang ang nakakaalam ng hiwaga ng Dios?

Tunay na ang Panginoong Dios ay walang gagawin, kundi kaniyang ihahayag ang kaniyang lihim sa kaniyang mga lingkod na mga propeta.
Amos 3:7 (TAB)

Tunay na ang mg propeta lamang ang nakakaalam ng mga hiwaga ng Dios!
 
Basa ulit tayo sa:

At nakita ko ang ibang malakas na anghel na nanaog na mula sa langit, na nabibihisan ng isang alapaap; at ang bahaghari ay nasa kaniyang ulo, at ang kaniyang mukha ay gaya ng araw, at ang kaniyang mga paa ay gaya ng mga haliging apoy;
Apocalipsis 10:1 (TAB)

"ibang malakas na anghel" – Si Maestro Evangelista ang isinugo na may kapangyarihan o pahintulot mula sa Dios.

At may isang maliit na aklat na bukas sa kaniyang kamay: at itinungtong ang kaniyang kanang paa sa dagat, at ang kaniyang kaliwa ay sa lupa;
Apocalipsis 10:2 (TAB)

"isang maliit na aklat na bukas" – Sa ating panahon, Ang Biblia o ang Banal na Aklat ng Dios.

At sumigaw ng malakas na tinig, na gaya ng leon na umaangal: at pagkasigaw niya, ay ang pitong kulog ay umugong.
Apocalipsis 10:3 (TAB)

"ang pitong kulog" – Ano ang ibig sabihin nito?

Ang Dios ay kumukulog na kagilagilalas ng kaniyang tinig; dakilang mga bagay ang ginawa niya, na hindi natin matalastas.
Job 37:5 (TAB)

" Ang Dios ay kumukulog na kagilagilalas ng kaniyang tinig " – Ang Tinig ng Dios ang narinig na umuugong.

At pagkaugong ng pitong kulog, ay isusulat ko sana: at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit, na nagsasabi, Tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng pitong kulog, at huwag mong isulat.
Apocalipsis 10:4 (TAB)

"huwag mong isulat" – Si Maestro Evangelista ay magsasalita na lamang at ipaliliwanag ang mga pahayag sa Banal na Aklat.

At ang anghel na aking nakita na nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa ay itinaas ang kaniyang kanang kamay sa langit,
At ipinanumpa yaong nabubuhay magpakailan kailan man, na lumalang ng langit at ng mga bagay na naroroon, at ng lupa at ng mga bagay na naririto, at ng dagat at ng mga bagay na naririto, na hindi na magluluwat ang panahon:
Apocalipsis 10:5-6 (TAB)

Dahil malapit na ang panahon ng kaganapan kaya wala na ang hiwaga. Si Maestro Evangelista na ang magpapaliwanag ng mga ito.
 
Kailan ang simula ng mga kaganapan nito?

Kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit nang siya'y humihip, kung magkagayo'y ganap na ang hiwaga ng Dios, ayon sa mabubuting balita na kaniyang isinaysay sa kaniyang mga alipin na mga propeta.
Apocalipsis 10:7 (TAB)

araw ng tinig ng ikapitong anghel,” – Ito ang araw ng pagdating ni Maestro Evangelista upang ipahayag ang mga pahayag at ipakikilala sa ating lahat ang Tunay na Pangalan ng Dios. At kapag naipahayag na ito, ano ang kasunod nito?

 

ganap na ang hiwaga ng Dios,” – Ito na ang panahon na ang Dios ay “nasasaatin” na dahil kilala na natin ang Tunay na Dios at ang Kanyang Pangalan – dahil ito ang kabuuan ng Banal na Aklat – ang makilala ang may “akda” nito!

At ang tinig na aking narinig na mula sa langit, ay muling nagsalita sa akin, at nagsabi, Humayo ka, kunin mo ang aklat na bukas na nasa kamay ng anghel na nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa.
Apocalipsis 10:8 (TAB)

"aklat na bukas" – O Ang Biblia, ang Salita ng Dios.
 

anghel” – Si Maestro Evangelista, saan siya isinugo?


"sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa" – Sa buong mundo.

At ako'y naparoon sa anghel na nagsabi ako sa kaniya na ibigay sa akin ang maliit na aklat. At kaniyang sinabi sa akin, Kunin mo ito, at ito'y kanin mo; at papapaitin ang iyong tiyan, datapuwa't sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulot.
At kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel, at aking kinain; at sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot: at nang aking makain, ay pumait ang aking tiyan.
Apocalipsis 10:9-10 (TAB)

Hindi ninyo napapansin, kayong mga nakarinig at nakabasa ng pahayag ni Maestro Evangelista ay pumait din ang tiyan?
 
“matamis na gaya ng pulot” – Dahil ang ating nalaman mula sa mga Pahayag ni Maestro Evangelista ay ang Katotohanan, ang tunay na aral ng Dios.
 
“pumait” – S
apagka’t ang dating mga aral na ating tinanggap mula sa mga relihiyon ay hindi totoo.

Ang sabi Maestro Evangelista, bago maibigay ang Pangalan ng Dios, kailangan nating maranasan lahat ang pagpait ng tiyan, sa kaalaman na ang ilang libong taong aral ng mga relihiyon ay mga kasinungalingan!
 
Ano ang gawain na ibinigay sa sugo?

At sinasabi nila sa akin, Dapat kang manghulang muli sa maraming mga bayan at mga bansa at mga wika at mga hari.
Apocalipsis 10:11 (TAB)

Ang mga propeta ang tanging nakakaalam ng mga hiwaga ng Dios.
 
Si Maestro Evangelista ang magpapa-alala at magpapaliwanag sa atin ng mga pahayag na ibinigay ng mga propeta na nasusulat sa Banal na Aklat, dahil ang isinugo at mga propeta lamang ang tanging nakakaalam ng mga hiwaga ng Dios. Si Maestro Evangelista rin ang magpapaliwanag ng mga nasusulat mula sa Genesis hanggang Apocalipsis.
 
Gaya ng nabasa natin kanina sa Apocalipsis 10:9-10 - "Kunin mo ito, at ito'y kanin mo" – Ito ba ay literal na kainin ang aklat?
 
Dahil may mga relihiyon at mga kulto na ginawang literal ang kahulugan nito at ginawa pa nga nilang mga ating-anting.

 

Ang iyong mga salita ay nangasumpungan, at aking kinain; at ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso: sapagka't ako'y tinawag sa iyong pangalan, Oh Panginoong Dios ng mga hukbo.
Jeremias 15:16 (TAB)

 

"mga salita… at aking kinain" – Unawain at isaisip ang Salita ng Dios, hindi literal na kainin ang aklat!
 
Sabi ni Maestro Evangelista, bago natin maunawaan, maisaisip at maisapuso ang tunay na kahulugan ng mga nakasulat sa Banal na Aklat ay dapat muna nating malaman ang Pangalan ng Dios na Siyang nagbigay diwa at ang may “akda” nito.

 

Basahin ang patunay tungkol dito:

 

At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin: aking sasabihin, Siya'y bayan ko; at kanilang sasabihin, Ang Panginoon ay aking Dios.
Zacarias 13:9 (TAB)

 

Kailangang makilala natin ang Pangalan ng Dios na may akda ng Banal na Aklat at makatawag sa Kaniya upang ating lubos na maunawaan ang mga nasusulat sa Kanyang Aklat.

 

Dahil sa pagkakataong ito, ang kikilalanin ng Dios ay ang tatawag sa Pangalan Niya. Papaano tayo mapapabilang sa Bagong Bayan ng Dios kung hindi natin alama ang Dakilang Pangalan Niya?

 
Mula noon at sa magpahanggang ngayon, hindi maunawaan at maipaliwanag ng malinaw ang mga nakasulat sa Banal na Aklat, dahil walang makapagpakilala sa tunay na Pangalan ng Dios! Kahit ang mga relihiyon ay walang alam sa mga ito, kaya sila ay laging nagtuturo ng mga “hiwaga” sa Banal na Aklat. Nguni’t narito na si Maestro Evangelista na siyang magpapa-alala at magpapaliwanag ng mga kahulugan ng nasusulat dito at aalisin na ang “hiwaga.”

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista: “Anomang napakagandang aklat kung hindi mo kilala ang may gawa o akda nito ay magiging isang palaisipan ito sa babasa nito.”
 
Kung ang sabi ng mga relihiyon na ang Banal na Aklat ay binigyang diwa ng Dios, ano ang Pangalan Niya?
 
Bakit hindi maunawaan ng mga relihiyon ang katagang "tinawag sa iyong pangalan?"
 

Paano malalaman na si Maestro Evangelista ang tunay na sinugo na Dios upang maghayag sa ating lahat ng Dakilang Pangalan Dios?

At sa anghel ng iglesia sa Filadelfia ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinoman, at naglalapat at di maibubukas ng sinoman:
Apocalipsis 3:7 (TAB)

"banal, niyaong totoo" – Nangangahulugang may mga naunang bumago ng mga aral at hindi nanatiling tapat sa Dios.

 

"may susi ni David" – Hindi sinabing "anak ni David" ang darating na sugo, ang may hawak lang ng "susi." Nangangahulugan hindi siya manggagaling sa lahi ng bayan ni David, "taga ibang lupa" na ito.

 

Gaano kahalaga ang "susi?" Ang sabi ni Maestro Evangelista, ito ay gaya ng paggawa ng isang bahay, pag ito ay tapos na, saka lamang iniaabot ang susi sa may-ari ng bahay. Kung wala ang susi, kahit na ang may-ari ay hindi makakapasok sa bahay. At dahil buo na ang Banal na Aklat, ang "may susi ni David" lang ang may karapatang magbukas at ipaunawa ng mga nilalaman nito.
 
Ito ang paliwanag ni Maestro Evangelista hinggil sa nakasulat na “susi ni David:”
 
Si David ay kinagiliwan ng Dios at inilagay sa bibig niya ang Kanyang Salita, na ating mababasa sa:

Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ko, At ang kaniyang salita ay suma aking dila. Sinabi ng Dios ng Israel, Ang malaking bato ng Israel ay nagsalita sa akin: Ang naghahari sa mga tao na may katuwiran, Na mamamahala sa katakutan sa Dios,”

II Samuel 23:2-3 (TAB)

Na pinatunayan naman ni Salomon sa:

"At kaniyang sinabi, Purihin ang Panginoon, ang Dios ng Israel, na nagsalita ng kaniyang bibig kay David na aking ama, at tinupad ng kaniyang kamay, na sinasabi…"

I Mga Hari 8:15 (TAB)

dahil ang Aklat ng Mga Awit (Book of Psalms) ay kabuuan ng mga pahayag na inilagay sa bibig ni David. At dahil si David nga ay malaon nang “namahinga,” ang may “susi ni David” na ang magpapaliwanag ng mga inihayag noon ni David sa Aklat ng mga Awit.”
 
Ano ang kaibahan nina Moses, David at kay Maestro Evangelista, ang huling sugo, na may hawak ng “susi ni David?”
 
Si Moses noon, ay sinugo sa pamamaraan ng:

"At sinabi ni Moises sa Panginoon, Oh Panginoon, ako'y hindi marikit mangusap, kahit ng panahong nakaraan, kahit mula ng magsalita ka sa iyong lingkod: sapagka't ako'y kimi sa pangungusap at umid sa dila.

At sinabi sa kaniya ng Panginoon, Sinong gumawa ng bibig ng tao? o sinong gumawa ng pipi, o bingi, o may paningin, o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon?

Ngayon nga'y yumaon ka, at ako'y sasaiyong bibig, at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasalitain."

Exodo 4:10-12 (TAB)

Inilagay ng Dios ang Kanyang Salita sa bibig ni Moses! Gayun din kay David, inilagay din ang Salita ng Dios sa bibig niya; naibigay sa kanila ang Salita ng Dios, nguni’t hindi sila binigyan ng pahintulot na ipaalam o ipakilala ang Pangalan ng Dios. Sa bibig rin ni Maestro Evangelista inilagay ang Salita ng Dios (“gaya” ni Moses), at siya lang ang binigyan ng pahintulot na ipaalam at ipakilala ang Pangalan ng Dios (ang “taga ibang lupa”) upang ang sumpa ay mawala sa ating kasalukuyang panahon, gaya ng nakasulat sa:

“Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo; at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kaniya.
At mangyayari, na sinomang hindi makikinig sa aking mga salita na kaniyang sasalitain sa aking pangalan, ay aking sisiyasatin yaon sa kaniya.”

Deuteronomio 18:18-19 (TAB)

Si Maestro Evangelista ang huling sugong taglay ang Salita ng Dios at ang tanging may dala at kapahintulutan upang ang Pangalan ng Dios ay ipakilala sa lahat ng tao sa buong mundo!
 
Alam ba ng “mga tao” at “mga propeta” ang Pangalan ng Dios?

At nagtanim si Abraham ng isang punong kahoy na tamaring sa Beerseba, at sinambitla doon ang pangalan ng Panginoong Dios na walang hanggan.
Genesis 21:33 (TAB)

"sinambitla doon ang pangalan ng Panginoong Dios" - Alam ni Abraham, at…

At si Isaac ay nagtayo roon ng isang dambana, at kaniyang sinambitla ang pangalan ng Panginoon, at itinindig niya roon ang kaniyang tolda: at humukay roon ang mga bataan ni Isaac ng isang balon.
Genesis 26:25 (TAB)

"sinambitla ang pangalan ng Panginoon," - Si Isaac man ay nakaalam din, si Moses alam din ba niya?

Si Moises at si Aaron sa gitna ng kaniyang mga saserdote, at si Samuel sa kanila na nagsisitawag sa kaniyang pangalan; sila'y nagsisitawag sa Panginoon, at siya'y sumasagot sa kanila.
Awit 99:6 (TAB)

"sila'y nagsisitawag sa Panginoon," - Hindi lang si Moses, pati rin si Aaron. Kahit si Samuel!
 
Bakit hindi nalaman ng mga pinuno ng mga relihiyon ang mga bagay na ito?

 

Patunay na ang “mga tao” at “mga propeta” ng Dios ay kilala ang Pangalan Niya. Nguni’t hindi sila pinahintulutang ipakilala ang Kanyang Pangalan liban kay Maestro Evangelista! – sa ating panahon.
 
Hawak ni Maestro Evangelista ang "susi ni David." Siya ang magbubukas ng mga hiwaga na hindi natin nauunawaan sa Banal na Aklat.
Binubuksan niya sa atin ang aklat upang makita at mabasa natin ang Katotohanan.
 
Ano pa ang iba pa niyang kaalamang ihahayag?

Nalalaman ko ang iyong mga gawa (narito, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas, na di mailalapat ng sinoman), na ikaw ay may kaunting kapangyarihan, at tinupad mo ang aking salita, at hindi mo ikinaila ang aking pangalan.
Apocalipsis 3:8 (TAB)

"ang isang pintuang bukas, na di mailalapat ng sinoman" – Hindi mapasinungalingan si Maestro Evangelista ng mga relihiyon at mga pantas hinggil sa mga tunay aral na inihayag niya mula sa Dios.
 
"kaunting kapangyarihan" – May tibay ng loob at lakas na harapin ang misyon ng ibinigay ng Dios.
 
Natupad ni Maestro Evangelista ang tungkulin na iniatang sa kanya at hindi ikinaila ang Pangalan ng Tunay na Dios.
 
Hinggil sa mga Hudyo na nagsasabing sila pa rin ang bayan ng Dios, may katotohanang pa ba ang kanilang inaangkin?

Narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas, ang mga nagsasabing sila'y mga Judio, at sila'y hindi, kundi nangagbubulaan; narito, sila'y aking papapariyanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa, at nang maalamang ikaw ay aking inibig.
Apocalipsis 3:9 (TAB)

"sila’y nangagbubulaan" - Noon pa man ay wala na ang Dios sa bayan ng mga Hudyo! Dahil noong nasa Egipto pa sila ay sinamba nila ang “reina ng langit,” ito ang dahilan kung bakit sila isinumpa ng Dios – Jeremias 44:24-26. Kaya papaano nila masasabi na sila pa rin ang Bayan ng Dios magpasahanggang ngayon kung ang sumpa sa kanila ay hindi na nila muli pang mababanggit ang Pangalan ng Dios?
 
At magpahanggang ngayon ay hinihintay pa rin nila ang kanilang "manunubos" o “Messiah” na may tanda na "anak ni David," nguni’t tinanggihan nila noon si Jesus, wala ng darating pang “manunubos” na magmumula sa kanilang lahi dahil si Jesus ang huling isinugo ng Dios sa lahi ng mga Hudyo.

 

Si Maestro Evangelista na ang may dala ng "susi ni David” na ang darating sa ating pahahon – siya rin ang "taga ibang lupa" na binanggit ni Salomon sa I Mga Hari 8:41-43, ang taong magpapakilala sa Dakilang Pangalan ng Dios sa buong mundo.

 

"maalamang ikaw ay aking inibig" – Si Maestro Evangelista ang may dala ng Pangalan ng Dios, siya ang magtuturo sa atin kung papaano makakawala sa “sumpa” at ng makatawag muli sa Pangalan ng Dios upang magkaroon na tayo ng kapayapaan at kapahingahan na noon pa natin inaasam.
 

Bakit siya ang “inibig?”

Sapagka't tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok, na darating sa buong sanglibutan, upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa.
Apocalipsis 3:10 (TAB)

“Sapagka't tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis” – Sinunod ni Maestro Evangelista ang mga iniutos sa kanya ng Dios, at patuloy na ipinakikila sa mga tao ang tunay na Pangalan ng Dios at nagbibigay ng mga paliwanang sa mga pahayag na nasusulat sa Banal na Aklat.

 

"panahon ng pagsubok" – Tunay na darating ang panahong ito, walang hindi dadanas ng pagsubok.
 
Ilang mga sakuna, malalakas na bagyo, pagsasalot, kagutuman, paglindol, at digmaan pa ang ating maranasan sa panahong ito?
 
At:

Ako'y dumarating na madali: panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinoman ang iyong putong.
Apocalipsis 3:11 (TAB)

upang huwag kunin ng sinoman ang iyong putong” – Dahil noon pa naipakilala ni Maestro Evangelista ang Pangalan ng Dios, hindi na makukuha o hindi na maaagaw pa sa kanya ang “putong.”

 

putong” – Kapahintulutan o karapatan mula sa Dios.

 

Sino ang “dumarating na madali?”
 
Ang Dumarating na Madali

Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Dios, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang Makapangyarihan sa lahat.
Apocalipsis 1:8 (TAB)

Ang Dios ang "siyang darating," taliwas sa mga aral ng mga relihiyon na si Jesus ang darating.
 
Inulit pa sa:

At ang apat na nilalang na buhay, na may anim na pakpak bawa't isa sa kanila, ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob; at sila'y walang pahinga araw at gabi, na nagsasabi, Banal, banal, banal, ang Panginoong Dios, ang Makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating.
Apocalipsis 4:8 (TAB)

Ang Dios ang "siyang darating."

 

Tungkol naman sa sinabi ng mga relihiyon na si Jesus “daw” ang darating, basahin natin ang mga susunod na talata na magpapatunay kung ito nga ba ay totoo o hindi:

At nang siya'y aking makita, ay nasubasob akong waring patay sa kaniyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay, na sinasabi, Huwag kang matakot; ako'y ang una at ang huli,
Apocalipsis 1:17 (TAB)

"waring patay sa kaniyang paanan" – Nang makita ni Propeta Juan si Jesus, akala niya namatay na siya, dahil ang anyo ni Jesus ay si Kamatayan.

At ang Nabubuhay; at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailan man, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades.
Apocalipsis 1:18 (TAB)

Mali ang mga itinuturo sa atin ng mga relihiyon tungkol sa pagbabalik ni Jesus sa laman. Hindi na siya muling magbabalik dahil siya ay nasa “kailaliman.” Hindi siya naka-alis dito at hindi rin siya umakyat sa langit.

 

nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades.” - Bakit “susi ng kamatayan at impyerno” ang hawak ni Jesus?

 

Ihahayag ni Maestro Evangelista ang dahilan, basahin natin sa:

At iniakyat pa siya niya, at ipinakita sa kaniya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan.
At sinabi sa kaniya ng diablo, Sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamahalaang ito, at ang kaluwalhatian nila: sapagka't ito'y naibigay na sa akin; at ibibigay ko kung kanino ko ibig.
Kaya nga kung sasamba ka sa harapan ko, ay magiging iyong lahat.
Lucas 4:5-7 (TAB)

Nabasa natin na ang Diablo ang nag-alok ng kapangyarihan kay Jesus. At nabasa rin natin kung papaano sinira ni Jesus ang mga Kautusan at binaligtad ang mga aral ng Dios. Nangangahulugang  tinanggap ni Jesus ang alok na kapangyarihan ng Diablo.
 
Ang paliwanag ni Maestro Evangelista: nang tanggapin ni Jesus ang alok na kapangyarihan ng Diablo, dala na niya ang tungkulin bilang “manlilinglang” at minana niya ang mga nasasakupan ng Diablo, hindi ang pagkakilanlan nito.
 
Nguni’t saan ba ang hangganan ng nasasakupan ng Diablo?

Isang araw nga nang ang mga anak ng Dios ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila.
At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Saan ka nanggaling? Nang magkagayo'y sumagot si Satanas sa Panginoon, at nagsabi, Sa pagpaparoo't parito sa lupa, at sa pagmamanhik manaog doon.
Job 1:6-7 (TAB)

“pagpaparoo't parito sa lupa, at sa pagmamanhik manaog doon” – Ito ang nasasakupan ng Diablo, ang mundo pati na ang “impyerno” (kailaliman). Nangangahulugan na sa pagsunod ni Jesus sa Diablo, si Jesus na ang may taglay ng tungkulin at ang kapamahalaan sa mga nasasakupan ng Diablo.


Si Jesus ba talaga ito?

At sa anghel ng iglesia sa Smirna ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay, at muling nabuhay:
Apocalipsis 2:8 (TAB)

Ito ang palatandaan ni Jesus, na "una at ng huli, na namatay, at muling nabuhay."
 
Nang nabubuhay pa si Jesus, dahil sa pagtanggap niya ng kapangyarihan ni Satanas, siya na ang nanlinlang sa mga tao sa bayan niya noon. At nang mamatay siya, “muling nabuhay” patungo sa impyerno upang gampanan ang tungkulin ni Satanas; si Jesus bilang si Lucifer.
 
At bakit rin sinabi ni Jesus na siya ang "una at ng huli?"

 

Ang Una at ang Huli

 

Sabi ni Maestro Evangelista, alamin natin kung ano ang unang pangako ng Dios noon:

At sinabi ng Panginoong Dios sa ahas, Sapagka't ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa bawa't ganid sa parang; ang iyong tiyan ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay:
Genesis 3:14 (TAB)

Nang madaya ng Ahas sina Eva at Adan sa Halamanan ng Eden ay pinalayas sila. Nguni’t hindi pumayag ang Dios na hindi maparusahan ang Ahas.
 
"ang iyong tiyan ang ilalakad mo" – Bakit ganito ang sinabi ng Dios sa Ahas? Ano ba ito bago tinawag na Ahas?
 
Si Maestro Evangelista ang inatasang magpaliwanang ng mga hiwaga sa Banal na Aklat, ano ang dating anyo ng Ahas?

At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan; siya'y inihagis sa lupa, at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya.
Apocalipsis 12:9 (TAB)

Ang Ahas ay ang “malaking dragon,” “ang Diablo” at Satanas, iisa lang lahat ito, ang mapagpanggap na “manililinlang.” Ito ang iba’t ibang uri ng panglilinlang, pagbabalatkayo ang ginagamit ng “manlilinlang” upang manaig sa mga tinutukso nito!

 

Hindi pumayag ang Dios na ang Ahas ay hindi maparusahan, kaya inalisan ng paa ang “dragon” bilang kaparusahan, kaya naging Ahas ito.
 
At sa panahon ni Jesus:

At sinabi sa kaniya ng diablo, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay.
Lucas 4:3 (TAB)

Sa panahon ni Jesus, ginamit ni Satanas ang anyo ng Diablo upang tuksuhin siya. Hindi na maaring gamitin ang anyo ng “Ahas” dahil kilala na ito sa panlilinlang kina Eva at Adan sa Halamanan ng Eden noon.
 
Ang sabi ni Maestro Evangelista: Ang “manlilinlang” ay nagtatagumpay dahil hindi ito kilala.
 
Kaya’t:

At isinama siya ni Pedro, at nagpasimulang siya'y pinagwikaan, na nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa iyo: kailan man ay hindi mangyayari ito sa iyo.
Datapuwa't lumingon siya, at sinabi kay Pedro, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas: ikaw ay tisod sa akin: sapagka't hindi mo pinagiisip ang mga bagay ng Dios, kundi ang mga bagay ng tao.
Mateo 16:22-23 (TAB)

Ginamit ni Satanas si Pedro upang matagumpay na linlangin si Jesus.
 
Bago namatay si Jesus, kanino niya ipinasa ang kanyang kapangyarihan na tinanggap niya kay Satanas?

At tinipon niya ang labingdalawa, at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonio, at upang magpagaling ng mga sakit.
At sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Dios, at magpagaling ng mga may sakit.
Lucas 9:1-2 (TAB)

Ito ang huling pagbabalatkayo ni Satanas na ibinigay sa mga apostol sa pamamagitan ni Jesus “upang ipangaral ang kaharian ng Dios, at magpagaling ng mga sakit.”
 
Ang sabi ni Maestro Evangelista: Magbanggit kayo ng isang simbahan na hindi ipinangangaral ang kaharian ng Dios (na hindi kilala) at nagpapagaling ng sakit? Ito na ang huling panlilinlang ni Satanas para madaya ang mga tao hanggang sa ating panahon.
 
Dahil pag pinagaling ka, patuloy kang sasamba sa dios na hindi kilala – kaya tumuloy ang sumpa ng Tunay na Dios sa panahon natin.
 
Dahil natukoy na natin ang mga nanlilinlang, mula kina Satanas, kay Jesus at sa mga apostol, sinu-sino ang hindi pa nakikilala?

At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan; siya'y inihagis sa lupa, at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya.
Apocalipsis 12:9 (TAB)

“ang kaniyang mga anghel” – Ang mga relihiyon sa kasalukuyan.
 
At ano ang pahayag na ibinigay noon sa Halamanan ng Eden?

At papagaalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi: ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong.
Genesis 3:15 (TAB)

"papagaalitin ko ikaw at ang babae" – Binigyan pa ng Dios sina Adan at Eva nang isa pang pagkakataon na makabawing muli sa kanilang kasalanan, nguni’t sa pagitan ng babae kasama ang kanyang binhi laban sa Ahas kasama rin ang binhi nito.
 
Ayon sa pahayag ng Dios, ang binhi ng babae ay may pahintulot na durugin ang ulo ng Ahas o patayin, ang Ahas naman ay binigyan din ng pahintulot na durugin ang sakong o itumba ang binhi ng babae, ano ba ang nangyari kay Jesus?
 
At hindi ito ang labanan sa pagitan ng Dios at ng Ahas.
 
Ito ang hindi naunawaan ng mga relihiyon at ng mga pantas, ginawa nilang labanan sa pagitan ng Dios at ng Ahas o ni Satanas. Sabi ni Maestro Evangelista ito ay isang insulto o kalapastanganan sa Dios: Ang Dios ang pinakamakapangyarihan sa lahat, paanong magiging kalaban niya si Satanas? Magiging inutil ang Dios nila dahil may kalaban.
 
Ang labanan ay sa pagitan ng "anak ng babae" laban sa ahas at sa binhi nito.
 
Nangangahulugan, magpasahanggang ngayon ang labanan na nagsimula sa Halamanan ng Eden ay hindi pa natatapos.
 
Nangako ang Dios noon sa Halamanan ng Eden tungkol sa labanan sa pagitan ng “binhi ng babae” at ng Ahas, si Jesus ang katuparan ng “binhi ng babae.” Kaya sinabi ni Jesus na “ako ang una at huli” siya ang katuparan ng pangako ng Dios sa lahi ni Adan at Eva na naging lahing Israel. Ang msyon niya mula sa Dios ay ang iligtas ang kanyang bayan, hindi ang mga tao sa mundo.
 
 Ano ang katunayan?

At siya'y manganganak ng isang lalake; at ang pangalang itatawag mo sa kaniya'y JESUS; sapagka't ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan.
Mateo 1:21 (TAB)

"siya'y manganganak ng isang lalake" – May lalabas sa binhi ng babae, sa lahi ni Adan.
 
"kanilang mga kasalanan" –Sa pagsalangsang nila sa Dios.
 
Iyan ba ang tanging tungkulin o misyon niya sa Dios?

Datapuwa't siya'y sumagot at sinabi, Hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel.
Mateo 15:24 (TAB)

Tunay na ito ang natatanging tungkulin ni Jesus na iniatang sa kanya ng Dios, para sa bayan ng Israel lang at hindi sa lahat ng tao sa mundo.
 
Nagampanan ba niya ang kanyang tungkulin at papaanong siya rin ang "huli?"

At kung paano ang pagkabigay sa kaniya ng mga pangulong saserdote at ng mga pinuno upang hatulan sa kamatayan, at siya'y ipako sa krus.
Lucas 24:20 (TAB)

Papaano pa niya maililigtas ang bayan niya, namatay siya ng maaga? Alam din kaya ng kanyang bayan na siya sana ang tagapagligtas nila?

Datapuwa't hinihintay naming siya ang tutubos sa Israel. Oo at bukod sa lahat ng mga ito ay ngayon ang ikatlong araw buhat nang mangyari ang mga bagay na ito.
Lucas 24:21 (TAB)

Si Jesus ang katuparan ng pahayag ng Dios sa Halamanan ng Eden na hindi nagkaroon ng kaganapan. Sapagka’t siya’s nagapi ni Satanas. Bakit nalaman ni Maestro Evangelista ang lahat ng mga kapahayagang ito?
 
Ang sabi ni Maestro Evangelista, kanino ba ipinababatid o inuukol ang Aklat ng Apocalipsis? Sa lahat ba ng tao?

Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan;
Apocalipsis 1:1 (TAB)

"Ang Apocalipsis ni Jesucristo" – Ang pag-amin o patotoo ni Jesus.
 
"nararapat mangyaring madali" – Kapag dumating na ang pinag-ukulan ng Aklat ng Apocalipsis.

Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya.
Apocalipsis 1:2 (TAB)

"patotoo ni Jesucristo" – Ang pag-amin ni Jesus sa mga bagay na kanyang sinabi at ginawa na naisulat sa Banal na Aklat, na magpasahanggang ngayon ay pinagtatalunan pa ng mga relihiyon.
 
Bakit, ilan ba dapat ang babasa ng Aklat ng Apocalipsis?

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon: sapagka't ang panaho'y malapit na.
Apocalipsis 1:3 (TAB)

Ang sabi ni Maestro Evangelista: "mapalad ang bumabasa" – Isa lang ang babasa, hindi isinulat na "mga bumabasa."
 
At:
 
"ang nangakikinig" – Gaya natin, upang tayo ay maging mapalad din kailangang pakinggan at sumang-ayon sa nag-iisang bumabasa sa
Aklat na ito upang tayo rin ay tumanggap ng pagpapala mula sa Dios!


"ang panaho'y malapit na"
Nahahayag na ang katotohanan. Ang tanong ni Maestro Evangelista: Gaano ninyo kadaling naunawaan ang mga pahayag ng mga nakasulat sa Banal na Aklat? Madali di ba? Ibig sabihin, narito na ang "anghel" o yung bumabasa ng aklat! At siya ay si Maestro Evangelista.
 
Ano pa ang dapat nating malaman?
 
Ang sabi ni Maestro Evangelista ang mga pangunahing magsasalita rito sa Aklat ng Apocalipsis ay:

1. Ang Dios


2. si Jesus


3. si Propeta Juan at


4. Ang huling "anghel" o ang sugo, na inihayag rito

Ano ang pahayag ni Jesus hinggil rito sa huling "anghel" o sugo?

Ang magtagumpay, ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Dios, at hindi na siya'y lalabas pa doon: at isusulat ko sa kaniya ang pangalan ng aking Dios, at ang pangalan ng bayan ng aking Dios, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Dios, at ang aking sariling bagong pangalan.
Apocalipsis 3:12 (TAB)

Ang magtagumpay,” – Ang susuguin ng Dios!

 

hindi na siya'y lalabas pa doon:” – Magiging matapat.

 

“isusulat ko sa kaniya ang pangalan ng aking Dios” - Bakit ngayon pa lang isusulat ang Pangalan ng Dios kung nalaman na nila noong araw pa? Wala na rin si Jesus. Ibig sabihin, ngayon lang sa panahon natin malalaman ang tunay na Pangalan ng Dios dahil dumating na ang may “susi ni David,” na siyang magbubukas ng Banal na Aklat ng Dios.

 

Ilang sandali na lamang at malalaman na rin natin sa wakas ang Pangalan ng Dios sa pamamagitan ng librong ito na ating binabasa ngayon.

 
“ang pangalan ng bayan ng aking Dios, ang bagong Jerusalem,” - Hindi na ito ang dating bayan, na pinagaagawan ng mga Israel, Kristiyano at Muslim. Saan natin matatagpuan ang bagong bayan?
Pansinin natin, saan ba nagmula si Maestro Evangelista? Sa Pilipinas – ang bagong Jerusalem!
 
“ang aking sariling bagong pangalan.” – (Si Jesus) ang kinatuparan ng pahayag tungkol sa kung sino ang “tala sa umaga” o “Lucifer.”
 
Ang sabi ni Maestro Evangelista, hindi makikilala ang tunay na Dios kung hindi nahayag ang tunay na katauhan ni Jesus at tungkol sa mga nangyari sa buhay niya ayon sa nakasulat sa Banal na Aklat:

1. Siya ang "una" na lalabanan sa Ahas na ipinangako ng Dios sa Halamanan ng Eden.


2. Siya rin ang huli sa lahi nila na gaganap na mga pahayag.


3. Siya ang pinangakuan ni Satanas ng kapangyarihan sa mundo, ano ang ginawa niya?

a. Ang Sampung Kautusan ginawa niyang dalawa.


b. Sinira niya ang mga aral ng Dios.


c. Nagpanggap siya na "anak ng Dios."


d. At ang pinakamahalagang bagay na dapat malaman ng lahat – ang bagong pangalan ni Jesus.

4. Siya rin ang kinaganapan ng pahayag sa Halamanan ng Eden na naging binhi ng Ahas. (Genesis 3:14-15)

Ngayon, kung nakasulat na ang Dios ay ang siyang darating, kailan Siya umalis?

Ngayon nga, anong ginagawa ko rito, sabi ng Panginoon, yamang ang aking bayan ay dinala ng walang anoano? silang nangagpupuno sa kanila ay nagsisiungal, sabi ng Panginoon, at ang aking pangalan ay natutungayaw na lagi buong araw,
Isaias 52:5 (TAB)

Ang sabi ng Dios, Ang Pangalan Niya ay "natutungayaw na lagi buong araw!" Dahil hindi kilala ang Pangalan Niya, nagagamit o palagiang nababanggit ng hindi natin namamalayan! At ano ang gagawin ng Dios tungkol dito?

Kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan: kaya't matatalastas nila sa araw na yaon, na ako yaong nagsasalita; narito, ako nga.
Isaias 52:6 (TAB)

Sino ang binabanggit na "aking bayan?"
 
At papaano magpapakilala sa atin ang Dios? Maririnig ba natin ang tinig Niya?
 
Alamin natin.
 
Sino ang kikilalaning bayan ng Dios?

At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin: aking sasabihin, Siya'y bayan ko; at kanilang sasabihin, Ang Panginoon ay aking Dios.
Zacarias 13:9 (TAB)

Ang bagong bayan ng Dios ay ang bayan na tatawag sa Kanyang Dakilang Pangalan!!! Hindi na ang dating bayan Niya.
 
Kung  hindi mo alam ang Pangalan Niya, hindi ka mapapabilang sa Kanyang bayan.
 
Maririnig ba natin ang tinig Niya kapag Siya ay magpapakilala sa atin? Maaari bang mangyari ito?

At nakikita ng buong bayan ang mga kulog, at ang mga kidlat, at ang tunog ng pakakak at ang bundok na umuusok: at nang makita ng bayan, ay nanginig sila, at tumayo sa malayo.
At sinabi nila kay Moises, Magsalita ka sa amin, at aming didinggin: datapuwa't huwag magsalita ang Dios sa amin, baka kami ay mamatay.
Exodo 20:18-19 (TAB)

Mamamatay tayo.

At inyong sinabi, Narito, ipinakita sa amin ng Panginoon nating Dios ang kaniyang kaluwalhatian at ang kaniyang kadakilaan, at aming narinig ang kaniyang tinig mula sa gitna ng apoy: aming nakita sa araw na ito, na ang Dios ay nakikipag-usap sa tao, at siya'y buhay.
Ngayon nga, bakit kami mamamatay? sapagka't pupugnawin kami ng dakilang apoy na ito: kung marinig pa namin ang tinig ng Panginoon nating Dios, ay mamamatay nga kami.
Sapagka't sino sa lahat ng laman na nakarinig ng tinig ng buhay na Dios na nagsasalita mula sa gitna ng apoy, na gaya namin, at nabuhay?
Deuteronomio 5:24-26 (TAB)

Hiniling ng bayan ni Moises na huwag nang marinig ang Tinig ng Dios sa takot na sila’y mamamatay.

 

Sang-ayon ba ang Dios sa hiling nilang ito?

Lumapit ka, at iyong pakinggan ang lahat ng sasabihin ng Panginoon nating Dios: at iyong salitain sa amin, yaong lahat na sasalitain sa iyo ng Panginoon nating Dios; at aming didinggin, at gagawin.
At narinig ng Panginoon ang tinig ng inyong mga salita, nang kayo'y magsalita sa akin; at sinabi ng Panginoon sa akin, Aking narinig ang tinig ng mga salita ng bayang ito, na kanilang sinalita sa iyo; mabuti ang kanilang pagkasabi ng lahat na kanilang sinalita.
Deuteronomio 5:27-28 (TAB)

Tinanggap ng Dios ang kanilang mungkahi, kaya't hindi na makikipag-usap ang Dios sa kanila at sa mga susunod na saling lahi.
 
Ayon sa sabi ng Dios "sa araw na iyon" (Isaias 52:5-6), sino ang magpapakilala ng Pangalan ng Dios, sino ang magsasalita para sa Dios?


Basahin natin ulit:

Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo; at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kaniya.
Deuteronomio 18:18 (TAB)

"Kanilang mga kapatid" – Kapatid ng mga Israel, o manggagaling sa lahi ng mga Gentil.
 
"na gaya mo" - Si Moses, ang nagdala ng tipan.
 
Ano ang kaibahan ng darating na sugo kay Moses?
 
I
Ialagay ang Salita ng Dios sa bibig ng darating na propeta, si Maestro Evangelista. Ang Dios ang magtuturo sa kanya ng kaniyang mga sasabihin sa lahat.
 
Ano pa?

At mangyayari, na sinomang hindi makikinig sa aking mga salita na kaniyang sasalitain sa aking pangalan, ay aking sisiyasatin yaon sa kaniya.
Deuteronomio 18:19 (TAB)

Hindi na siya kakausapin ng Dios, dahil naisulat na ang Salita ng Dios sa mga pahayag na hindi naipaliwanag ng mga propeta noon. Si Maestro Evangelista ang magpapaliwanag ng mga ito para sa ikabubuti nating lahat.
 
At ang isa pang kaibahan ni Maestro Evangelista kay Moses ay magsasalita siya sa Pangalan ng Dios na nag-utos sa kanya, na hindi nabanggit ng mga propeta noon.
 
Si Moses ba ay pinayagang ihayag o ipakilala ang Pangalan ng Dios sa kanyang bayan noon?

At kaniyang sinabi, Tunay na ako'y sasaiyo; at ito'y magiging tanda sa iyo, na ikaw ay aking sinugo: pagka iyong nailabas na sa Egipto ang bayan ay maglilingkod kayo sa Dios sa bundok na ito.
Exodo 3:12 (TAB)

Ang Dios ang nag-utos kay Moses na ilabas ang kanyang bayan sa Egipto, ang Dios din ang gagawa ng paraan upang maganap ni Moses ang ipinag-uutos sa kanya.

 

At:

At sinabi ni Moises sa Dios, Narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, Sinugo ako sa inyo ng Dios ng inyong mga magulang; at sasabihin nila sa akin: Ano ang kaniyang pangalan? anong sasabihin ko sa kanila?
Exodo 3:13 (TAB)

anong sasabihin ko sa kanila?” - Humingi ng pahintulot si Moises, na kung maaari ba niyang ihayag o ipakilala ang Pangalan kung sakaling tanungin ito ng kanyang bayan. Pinahintulutan ba siya ng Dios?

At sinabi ng Dios kay Moises, AKO YAONG AKO NGA; at kaniyang sinabi, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ni AKO NGA.
Exodo 3:14 (TAB)

Hindi siya pinahintulutan ng Dios na ihayag ang Kanyang tunay na Pangalan. Kung sakaling tatanungin siya ng taong bayan, ang isasagot lang niya ay "AKO NGA."
 
Tungkol naman sa naunang mga propeta, papaano ibinibigay sa kanila ang Salita ng Dios? Sa anong paraan?

Ako rin naman ay nagsalita sa mga propeta, at ako'y nagparami ng mga pangitain; at sa pangangasiwa ng mga propeta ay gumamit ako ng mga talinhaga.
Hosea 12:10 (TAB)

Ang Salita ng Dios ay ibinigay sa kanila sa pamamagitan ng mga pangitain.

 

Ano ngayon ang katunayan na si Maestro Evangelista ang tagapagsalita ng Dios sa ating makabagong panahon?

 
Saan ba sinugo
si Maestro Evangelista?

 

Ang Propetang Sinugo sa mga Bansa

Ang salita nga ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi,
Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay-bata ay pinapaging banal kita; inihalal kitang propeta sa mga bansa.
Jeremias 1:4-5 (TAB)

Sinugo siya ng Dios sa mga bansa sa ating panahon. Hindi gaya ng mga naunang propeta na sinugo ng Dios para lamang sa bayan ng Israel.

Nang magkagayo'y sinabi ko, Ah, Panginoong Dios! narito, hindi ako marunong magsalita: sapagka't ako'y bata.
Jeremias 1:6 (TAB)

hindi ako marunong magsalita:” - Walang kaalaman si Maestro Evangelista sa Banal na Aklat. Tinuturuan siya ng Dios kung ano ang kanyang sasabihin o ipapahayag para sa ating lahat!

 

sapagka't ako'y bata." – Sapagka’t siya ang pinakahuli sa mga isinugo ng Dios!

 

At:

Nguni't sinabi sa akin ng Panginoon, Huwag mong sabihin, Ako'y bata: sapagka't saan man kita susuguin ay paroroon ka, at anomang iutos ko sa iyo ay sasalitain mo.
Huwag kang matakot dahil sa kanila; sapagka't ako'y sumasaiyo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon.

Jeremias 1:7-8 (TAB)

Siya ang “tagapagsalita ng Dios” sa ating panahon.

 

Huwag kang matakot dahil sa kanila;” – Sa ating kasalukuyang panahon, naglalakihan na ang bilang ng mga  iba’t ibang relihiyon at mga taong kaanib na sumasampalataya’t sumusunod sa kanila. Sila ang makakaharap ni Maestro Evangelista sa gagawin niyang paghahayag ng mga Salita ng Dios sa araw na itinakda. Nag-iisa laban sa mga “aral at kaalaman” ng mga relihiyon.

 

sapagka't ako'y sumasaiyo upang iligtas kita,” – Nguni’t sinabihan siya ng Dios na huwag matakot dahil gaano at ano pa man ang sabihin at gawin ng mga relihiyon kay Maestro Evangelista ay hindi siya dapat mangamba sapagka’t kakampi at ililigtas siya ng Dios.
 
Papaano niya sasalitain sa atin ang "Mensahe" o ang Salita ng Dios?

Nang magkagayo'y iniunat ng Panginoon ang kaniyang kamay, at hinipo ang aking bibig; at sinabi sa akin ng Panginoon, Narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig:
Jeremias 1:9 (TAB)

inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig:” - Ito ang masasaksihan ng mga tao sa araw ng pagdating ni Maestro Evangelista.

 

Isang taong walang kaalaman sa Banal na Aklat nguni’t naihahayag niya ng malinaw sa kahit kaninong tao ang tunay na Salita ng Dios! Ito ang kanyang tanda.

 
Ano ang tungkulin ni Maestro Evangelista sa Dios?

Tingnan mo, aking pinapagpupuno ka sa araw na ito sa mga bansa at sa mga kaharian, upang magalis at magbagsak at upang magsira at magwasak, upang magtayo at magtatag.
Jeremias 1:10 (TAB)

Sa panahon na naipakilala na sa ating lahat ni Maestro Evangelista ang Pangalan ng Tunay na Dios sa Banal na Aklat at mahayag na ang tunay na katayuan ni Jesus sa Dios, ang mga relihiyon ay tuluyan ng babagsak at mawawasak dahil malalaman ng mga tao na ang mga relihiyon ay hindi pala naglilingkod sa Tunay na Dios.

 
Totoo ba na si Maestro Evangelista ang may dala ng Pangalan ng Dios at wala ng iba?

Bukod dito'y tungkol sa taga ibang lupa, na hindi sa iyong bayang Israel, pagka siya'y magbubuhat sa isang malayong lupain dahil sa iyong pangalan;
1Mga Hari 8:41 (TAB)

taga ibang lupa,” – Ang kanyang tanda.

 

"magbubuhat sa isang malayong lupain" – Hindi siya manggagaling sa lahi ni Jacob.

 

Sa Pilipinas manggagaling ang may dala ng Pangalan ng Dios!

(Sapagka't kanilang mababalitaan ang iyong dakilang pangalan, at ang iyong makapangyarihang kamay, at ang iyong unat na bisig:) pagka siya'y paririto at dadalangin sa dako ng bahay na ito;
1Mga Hari 8:42 (TAB)

mababalitaan ang iyong dakilang pangalan,” - Narito at atin ng binabasa ang Pagpapakilala ng Pangalan ng Dios sa website na ito.
 
At ano pa?

Dinggin mo nga sa langit na iyong tahanang dako, at gawin mo ang ayon sa lahat na idalangin sa iyo ng taga ibang lupa; upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang iyong pangalan, upang matakot sa iyo, gaya ng iyong bayang Israel, at upang kanilang makilala na ang bahay na ito na aking itinayo ay tinatawag sa pamamagitan ng iyong pangalan.
1Mga Hari 8:43 (TAB)

Si Maestro Evangelista ang “taga ibang lupa” magpakilala ng Pangalan ng Dios.

 

Bakit kailangan pang taga ibang lupa ang magpakilala ng Pangalan ng Dios? Bakit  hindi na lang si Salomon noon, ano ang dahilan?

 

Basahin natin ang dahilan:

 
Ang Sumpa sa Dating Bayan ng Dios

Bukod dito ay sinabi ni Jeremias sa buong bayan, at sa lahat ng mga babae, Inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, buong Juda, na nasa lupain ng Egipto:
Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Dios ng Israel, na nagsasabi, Kayo at ang inyong mga asawa ay kapuwa nangagsalita ng inyong mga bibig, at ginanap ng inyong mga kamay, na nagsasabi, Tunay na aming tutuparin ang aming mga panata na aming ipinanata, na magsunog ng kamangyan sa reina ng langit, at ipagbuhos ng mga inuming handog siya: inyo ngang isagawa ang inyong mga panata, at inyong tuparin ang inyong mga panata.
Kaya't inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, buong Juda na tumatahan sa lupain ng Egipto. Narito, ako'y sumumpa ng aking dakilang pangalan, sabi ng Panginoon, na ang aking pangalan ay hindi mababanggit sa bibig ng sinoman sa Juda sa buong lupain ng Egipto, na sabihin, Buhay ang Panginoong Dios.
Jeremias 44:24-26 (TAB)

Ito ang sumpa na ibinigay ng Dios sa lahi ng Israel dahil sila ay sumamba sa "reina ng langit" na hindi naman iniutos ng Dios sa kanila.  At magpahanggang ngayon ay inaalayan at hinihingian pa rin ng tulong ng mga Kristiyano sa anyo ni "maria, na ina ng dios, reina ng langit at lupa."
 
Malinaw, si Maestro Evangelista lamang ang may pahintulot na ipakilala ang Pangalan ng Dios, dahil wala siya sa lahing Israel.

 

Ang Dakilang Pangalan ng Dios

 

Kung hindi maaaring marinig ang Tinig ng Dios at kung si Maestro Evangelista ang nagsasalita, papaano magpapakilala ang Dios sa atin? Totoo ba na kakausapin tayo ng Dios?

 

Tunay na ang Dios ang kakausap at Siya ang magpapakilala sa atin ng Kanyang Pangalan, nguni’t sa pamamagitan ng Kanyang Salita na nasusulat sa Banal na Aklat. At si Maestro Evangelista ang magtuturo o magpapakita sa atin kung saan mababasa ang talatang ito.

Iyong narinig; tingnan mong lahat ito; at kayo, hindi ba ninyo ipahahayag? Ako'y nagpakita sa iyo ng mga bagong bagay mula sa panahong ito, sa makatuwid baga'y mga kubling bagay na hindi mo naalaman.
Isaias 48:6 (TAB)

Ilang libong taon na ang nakalipas, nguni’t ngayon lang mahahayag ang Tunay na Pangalan at malalaman ng lahat ng tao. Totoo ba?

Mga nalikha ngayon, at hindi mula nang una; at bago dumating ang araw na ito ay hindi mo nangarinig; baka iyong sabihin, Narito, aking nangaalaman.
Isaias 48:7 (TAB)

Sabihin ninyo man na nabasa ninyo ito noon pa, ano ang sabi ng Dios hinggil dito?

Oo, hindi mo narinig; oo, hindi mo naalaman; oo, mula nang una ay hindi nabuksan ang iyong pakinig: sapagka't talastas ko na ikaw ay gumawa na totoong may kataksilan, at tinawag na mananalangsang mula sa bahay-bata.
Isaias 48:8 (TAB)

Lahat tayo walang tumama na aral ng mga relihiyon hinggil sa Dios! Dahil hindi sila ang sinugo o inutusan.
 
At sa kadahilanang iyan, bakit hindi pa tayo pinarurusahan ng Dios?

Dahil sa aking pangalan ay aking iuurong ang aking galit, at dahil sa kapurihan ko ay aking ititigil, upang huwag kitang ihiwalay.
Isaias 48:9 (TAB)

Hindi makagalit ang Dios sa atin, dahil hindi kilala ang Pangalan Niya.

Narito dinalisay kita, nguni't hindi parang pilak; pinili kita sa hurno ng kadalamhatian.
Dahil din sa akin, dahil din sa akin, aking gagawin yaon; sapagka't, bakit lalapastanganin ang aking pangalan? at ang kaluwalhatian ko ay hindi ko ibinigay sa iba.
Isaias 48:10-11 (TAB)

"sa hurno ng kadalamhatian" – Ito ang pangkasalukuyang kalagayan ng mundo ngayon.
 
Ano ang Pangalan ng Dios?

Inyong dinggin ako, Oh Jacob, at Israel na tinawag ko: Ako nga; ako ang una, ako rin ang huli.
Isaias 48:12 (TAB)

Ang "ISRAEL" na tinawag na "AKO NGA" ay ang Pangalan ng Dios!
 
Totoo ba na "ISRAEL" ang Pangalan ng Dios?

Oh Panginoon, dinggin mo; Oh Panginoon, patawarin mo; Oh Panginoon, iyong pakinggan at gawin; huwag mong ipagpaliban, alangalang sa iyong sarili, Oh Dios ko, sapagka't ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan.
Daniel 9:19 (TAB)

"iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan" - Kung ang bayan at ang mga tao ay tinatawag na “Israel,” ano ang Pangalan ng Dios?
 
May mababasa pa ba tayo sa Banal na Aklat na naghahayag ng tunay ng Pangalan ng Dios?

At ang Panginoon ay napakita kay Salomon sa gabi, at sinabi sa kaniya, Aking narinig ang iyong dalangin, at pinili ko ang dakong ito sa aking sarili na pinakabahay na hainan.
Kung aking sarhan ang langit na anopa't huwag magkaroon ng ulan, o kung aking utusan ang balang na lamunin ang lupain, o kung ako'y magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan;
Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin, at hanapin ang aking mukha, at talikuran ang kanilang masamang mga lakad; akin ngang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain.
II Mga Cronica 7:12-14 (TAB)

"Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan" – Malinaw, "ISRAEL" ang Pangalan ng Dios!
 
Papaano nagsimulang tawaging "Israel" ang kanilang bayan, at kanino ibinigay ang Pangalan noon?
 
Si Jacob at ang Anghel

At naiwang magisa si Jacob: at nakipagbuno ang isang lalake sa kaniya, hanggang sa magbukang liwayway.
Genesis 32:24 (TAB)

Tandaan, isang lalake ang nakabunuan ni Jacob.

At nang makita nitong siya'y hindi manaig sa kaniya ay hinipo ang kasukasuan ng hita niya; at ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kaniya.
At sinabi, Bitawan mo ako, sapagka't nagbubukang liwayway na. At kaniyang sinabi, Hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako mabasbasan.
Genesis 32:25-26 (TAB)

Nanaig siya sa “lalake.”

At sinabi niya sa kaniya, Ano ang pangalan mo? At kaniyang sinabi, Jacob.
At sinabi niya, Hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel; sapagka't ikaw ay nakipagpunyagi sa Dios at sa mga tao, at ikaw ay nanaig.
Genesis 32:27-28 (TAB)

Hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel;” - Ito ang Pangalan na ibinigay sa kanya ng “lalake.” Ito ang kanyang pagpapala.

At siya'y tinanong ni Jacob, at sinabi, Ipinamamanhik ko sa iyong sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At kaniyang sinabi, Bakit nagtatanong ka ng aking pangalan? At siya'y binasbasan doon.
Genesis 32:29 (TAB)

Binigyan na siya ng Pangalan, nguni’t hinihingi pa niya ang pangalan ng “lalake” nguni’t hindi ito ibinigay sa kanya.

At tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na Peniel; sapagka't aniya'y nakita ko ang Dios ng mukhaan, at naligtas ang aking buhay.
Genesis 32:30 (TAB)

Bakit nasabi ni Jacob na nakita niya ang Dios gayong isang lalake lang ang kanyang nakita at nakabunuan? Marami ang nalito dito at hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa ng mga relihiyon ang tungkol sa katotohanan ng sinalita ni Jacob.
 
Ang tanong ni Maestro Evangelista, maaari bang makita ang Dios?

At kaniyang sinabi, Hindi mo makikita ang aking mukha: sapagka't hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay.
Exodo 33:20 (TAB)

Kung makikita natin ang Dios, mamamatay tayo.

 

Papaano natin mapapatunayan na hindi ang Dios ang nakita ni Jacob? Kung hindi namatay si Jacob, samakatuwid hindi ang Dios ang nakita niya.

 

Sino si Jacob? Ano ang katangian niya?

Ang Panginoon ay may pakikipagkaalit din sa Juda, at parurusahan niya ang Jacob ayon sa kaniyang mga lakad; ayon sa kaniyang mga gawa ay gagantihan niya siya.
Sa bahay-bata ay kaniyang hinawakan sa sakong ang kaniyang kapatid; at sa kaniyang kabinataan ay nagtaglay ng kapangyarihan ng Dios:
Hosea 12:2-3 (TAB)

Si Jacob ito, nagtaglay ng kapangyarihan sa tao na mula sa Dios. Anong uri ng kapangyarihan?

Oo, siya'y nagtaglay ng kapangyarihan sa anghel, at nanaig: siya'y tumangis, at namanhik sa kaniya: nasumpungan niya siya sa Beth-el, at doo'y nakipagsalitaan siya sa atin.
Hosea 12:4 (TAB)

Malinaw na, ang nakabunuan ni Jacob na “lalake” ay isang "anghel", at ang kapangyarihan ni Jacob na manaig rito ay mula sa Dios.
 
Nang hindi ibigay ang pangalan ng anghel, ano ang Pangalang ibinigay kay Jacob?

Narito, aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo, upang ingatan ka sa daan, at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo.
Magingat kayo sa kaniya, at dinggin ninyo ang kaniyang tinig; huwag ninyong mungkahiin siya: sapagka't hindi niya patatawarin ang inyong pagsalangsang; sapagka't ang aking pangalan ay nasa kaniya.
Exodo 23:20-21 (TAB)

“aking pangalan ay nasa kaniya.”  - Dala ng “anghel” ang Pangalan. At ang Pangalang ibinigay ng “lalake” o ng "anghel" kay Jacob ay ang Pangalan ng Dios!
 
At ano ang tawag ng Dios sa kanyang mga anghel?
 
Ang mga Anak ng Dios

Isang araw nga nang ang mga anak ng Dios ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila.
Job 1:6 (TAB)

“mga anak ng Dios” – Ito ang tawag sa mga anghel Niya.
 
Ang sabi ni Maestro Evangelista: Gaya nating mga tao, tayo rin ay tinatatawag sa pangalan ng ating tunay na ama, “anak ni ____,” kaya ang mga anghel ay tinawag na mga “anak ng Dios” sapaagka't dala nila ang Pangalan Niya. Kaya ng hingiin ni Jacob ang pangalan ng lalake o “anghel,” ang ibinigay sa kanya ay ang dalang Pangalan o Israel, para maging “anak” din ng Dios si Jacob.
 
Kailan naman nangyari na ang Pangalan ay ibinigay sa bayan ni Jacob?

At ang Dios ay napakita uli kay Jacob, nang siya'y manggaling sa Padan-aram, at siya'y pinagpala.
At sinabi sa kaniya ng Dios, Ang pangalan mo'y Jacob; ang pangalan mo'y hindi na tatawagin pang Jacob kundi Israel ang itatawag sa iyo: at tinawag ang kaniyang pangalan na Israel.
At sinabi sa kaniya ng Dios, Ako ang Dios na Makapangyarihan sa lahat; ikaw ay lumago at dumami ka; isang bansa at isang kapisanan ng mga bansa ang magmumula sa iyo, at mga hari ay lalabas sa iyong balakang;
Genesis 35:9-11 (TAB)

Ang mensahe ng Dios ay ibinibigay kay Jacob sa pamamagitan ng kanyang anghel, hindi Siya nagpapakita ng harapan.
 
Dito nagmula na ang bayan ni Jacob ay tinawag sa pamamagitan ng Pangalang “Israel.”
 

Malinaw na ang Tunay na Pangalan ng ating Dakilang Dios ay “ISRAEL!” Siya na mismo ang nagpakilala sa atin ng Kanyang Tunay na Pangalan. At ito ay sa pamamagitan ng pag-utos Niya kay Maestro Evangelista na ituro sa atin kung saang talata sa Banal na Aklat makikita ang Kanyang Pagpapakilala.

 

Ang Dios na mismo ang nagpakilala sa atin ng Kanyang Tunay na Pangalan, hindi pa ba tayo maniniwala sa Kaniya?

 

Totoo ba na lagi na lang nalalapastangan ang Pangalan ng Dios?
 

Sa anong paraan ang Pangalan ng Dios ay “natutungayaw?”

 

Lalung-lalo na sa ating panahon, dahil araw-araw na lamang ang mga Muslim at marami pang iba ay inaalimura ang bayan ng Israel. At alam natin na iyan ay ang Pangalan ng Dios, kaya galit na galit na sa atin ang Dios!

Ano ang gagawin ng Dios hinggil dito?

Kaya't buhay ako, sabi ng Panginoong Dios, aking gagawin ayon sa iyong galit, at ayon sa iyong pananaghili na iyong ipinakilala sa iyong pagtatanim laban sa kanila: at ako'y pakikilala sa gitna nila pagka aking hahatulan ka.
Ezekiel 35:11 (TAB)

Magpapakilala ang Dios sa lahat alinsabay ng Paghahatol Niya sa atin.

At iyong malalaman na akong Panginoon ay nakarinig ng lahat mong panunungayaw na iyong sinalita laban sa mga bundok ng Israel, na sinasabi, Nangalagay na sira ang mga yaon, nangabigay sa atin upang lamunin.
At kayo'y nangagmalaki laban sa akin ng inyong bibig, at inyong pinarami ang inyong mga salita laban sa akin: aking narinig yaon.
Ezekiel 35:12-13 (TAB)

Lahat ng mga ginagawa at sinasabi na masama laban sa bayan ng Israel ay para na ring sinasabi ng direkta sa Dios. Dahil hindi alam ng mga tao na ang pangalan ng Kanyang bayan at ang Kanyang Pangalan ay iisa!
 
Hindi baga nito yayanigin ang pinakasaligan ng ating kasalukuyang sibilisasyon at ang lahat ng ating kaalaman?


Magpapakilala ang Dios sa pamamagitan ng Pahayag ng Pangalan niya at ano ang gagawin ng Dios ngayon?

Ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Pagka ang buong lupa ay nagagalak, akin gagawin kang sira.
Kung paanong ikaw ay nagalak sa mana ng sangbahayan ni Israel, dahil sa sira, gayon ang gagawin ko sa iyo: ikaw ay magiging sira, Oh bundok ng Seir, at buong Edom, oo, lahat ng ito; at kanilang malalaman na ako ang Panginoon.
Ezekiel 35:14-15 (TAB)

Ito na ang ginagawa ng Dios sa buong mundo sa kasalukuyan.
 
At sa Kanyang bayan, ano naman ang masasabi Niya sa paglalapastangan sa Kanyang Pangalan?

At nang sila'y dumating sa mga bansa, na kanilang pinaroonan, kanilang nilapastangan ang aking banal na pangalan; sa pagsasabi ng mga tao tungkol sa kanila, Ang mga ito ay bayan ng Panginoon, at nagsilabas sa kaniyang lupain.
Ezekiel 36:20 (TAB)

Pag nakagawa ng mga masasamang bagay ang bayan niya sa mga bansang kanilang tinuluyan, ang Pangalan ng Dios ang nalalapastangan pag inalimura na sila ng mga kaalitan nila sapagka’t dala nila ang Pangalan ng Dios!


At bakit din naman, na kahit na matagal nang ganito ang kanilang ginagawa ay hindi pa sila pinarurusahan ng Dios?

Nguni't iginalang ko ang aking banal na pangalan, na nilapastangan ng sangbahayan ni Israel sa mga bansa na kanilang pinaroonan.
Kaya't sabihin mo sa sangbahayan ni Israel, Ganito ang sabi ng Panginoong Dios; Hindi ko ginawa ito dahil sa inyo, Oh sangbahayan ni Israel, kundi dahil sa aking banal na pangalan, na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinaroonan.
Ezekiel 36:21-22 (TAB)

Dahil ibinigay Niya ang Kanyang Pangalan sa bayan Niya, kahit hindi Siya kinilala.

At aking babanalin ang aking dakilang pangalan, na nalapastangan sa mga bansa, na inyong nilapastangan sa gitna nila; at malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon, sabi ng Panginoong Dios, pagka ako'y aariing banal sa inyo sa harap ng kanilang mga mata.
Ezekiel 36:23 (TAB)

Nguni’t sa pagkakataong ito, kailangang manumbalik sila sa Dios at alamin ang Kanyang Tunay na Pangalan upang sila rin ay mailigtas.
 
Sa dami ng kanilang ginawang kasamaan at pagsuway sa Dios, bakit palagi silang inililigtas?

Sapagka't hindi pababayaan ng Panginoon ang kaniyang bayan dahil sa kaniyang dakilang pangalan, sapagka't kinalulugdan ng Panginoon na gawin kayong bayan niya.
I Samuel 12:22 (TAB)

Dahil lang talaga sa Pangalan ng Dios.
 
Dumating si Hitler noong Ikalawang Digmaang Pangdaigdig, tinangkang lipulin sila, nagawa ba niya? May pangyayari rin ba noon na nalagay ang mga Israel sa ganitong kagipitan?

At sinabi ni Josue, Ay, Oh Panginoong Dios, bakit mo pinatawid ang bayang ito sa Jordan, upang ibigay kami sa kamay ng mga Amorrheo, na ipalipol kami? nakatigil sana kaming masaya at nakatahan sa dakong yaon ng Jordan!
Oh Panginoon, anong aking sasabihin pagkatapos na ang mga anak ng Israel ay makatalikod sa harap ng kanilang mga kaaway!
Sapagka't mababalitaan ng mga Cananeo at ng lahat na nananahan sa lupain, at kami ay kukubkubin at ihihiwalay ang aming pangalan sa lupa: at ano ang iyong gagawin sa iyong dakilang pangalan?
Josue 7:7 -9 (TAB)

Ang sugo ng Dios lang ang maaring humingi ng kaligtasan para sa bayan niya.
 
Ang bayan ni Jacob ay iniligtas ng Dios dahil sa kanyang Banal na Pangalan.
 

Kung mamarapatin ng mga Muslim at mga Kristiyano, alam ba ng bayan ni Jacob na kaya lamang sila iniligtas ng Dios ay dahil sa Kanyang Pangalan?

Kami ay nangagkasala na kasama ng aming mga magulang, kami ay nangakagawa ng kasamaan, kami ay nagsigawa ng masama.
Awit 106:6 (TAB)

Umamin na sila noon pa sa kanilang kasalanan. Bakit?

Hindi naunawa ng aming mga magulang ang iyong mga kababalaghan sa Egipto; hindi nila inalaala ang karamihan ng iyong mga kagandahang-loob, kundi naging mapanghimagsik sa dagat, sa makatuwid baga'y sa Dagat na Mapula.
Awit 106:7 (TAB)

Nailabas sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Dios, nguni’t hindi nila naalaala at naunawaan, dahil lahi sila ng mapaghimagsik.
 
Bakit sila ay inililigtas pa rin?

Gayon ma'y iniligtas niya sila dahil sa kaniyang pangalan, upang kaniyang maipabatid ang kaniyang matibay na kapangyarihan.
Awit 106:8 (TAB)

Inililigtas sila dahil sa Pangalan ng Dios.
 
Alam na natin na ang Pangalan ng Dios ay "ISRAEL," ang sabi ni Maestro Evangelista, kilalanin natin ang Kanyang Pangalan at magbalikloob sa Kaniya.

 

Ngayon, malinaw na ang dahilan kung bakit sinagot ng Dios si Moses ng “AKO NGA” ay dahil sa kahilingan nitong ipakilala sa bayan niya.

 

Basahin nating muli:

At kaniyang sinabi, Tunay na ako'y sasaiyo; at ito'y magiging tanda sa iyo, na ikaw ay aking sinugo: pagka iyong nailabas na sa Egipto ang bayan ay maglilingkod kayo sa Dios sa bundok na ito.
Exodo 3:12 (TAB)

Ang tungkulin ni Moses ay ang ilabas ang kanyang bayan sa Egipto.

At sinabi ni Moises sa Dios, Narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, Sinugo ako sa inyo ng Dios ng inyong mga magulang; at sasabihin nila sa akin: Ano ang kaniyang pangalan? anong sasabihin ko sa kanila?
Exodo 3:13 (TAB)

Humingi ng pahintulot upang ipakilala ang Pangalan ng Dios sa bayan niya.
 
Ano ang sagot sa kanya ng Dios?

At sinabi ng Dios kay Moises, AKO YAONG AKO NGA; at kaniyang sinabi, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ni AKO NGA.
Exodo 3:14 (TAB)

Hindi siya binigyan ng pahintulot na ipakilala ang Pangalan, pag siya ay tinanong kung ano ang pangalan ng nagsugo sa kanya, ang isasagot lamang ni Moses sa mga tao ng anak ni Israel, ay "AKO NGA."
 
Ang sabi Maestro Evangelista, dahil naibigay na ng Dios ang pangalan niya sa bayan kaya ang sagot ay "AKO NGA." Kaya kung tinatanong si Moses na "Ano ang Pangalan ng nagsugo sa iyo?" ang isasagot niya, "Ano ka ba?" at sasabihin ng mga tao, "Israel," " at sasagutin sila ni Moses ng 'AKO NGA ang sabi ng Dios', dahil nasa inyo na ang Pangalan Ko."
 
Maliwanag na ang Pangalan ng Dios ay "ISRAEL."
 
Kailan malalaman at mauunawan ng lahat ng tao ang Tunay na Pangalan ng Dios?
 
Ano ang mga pangyayaring magaganap bago makilala ng lahat ng tao ang Tunay na Pangalan ng Dios?

Gumising ka, Oh tabak, laban sa pastor ko, at laban sa lalake na aking kasama, sabi ng Panginoon ng mga hukbo: saktan mo ang pastor at ang mga tupa ay mangangalat; at aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliit.
Zacarias  13:7 (TAB)

Ito ang unang bahagi ng mga pangyayari na magaganap; ang "pastor" ay sasaktan, ibig sabihin, ang kanyang pagkakilanlan ay mahahayag – ang taong pinarusahan ng Dios.
 
"mga tupa" – sinu-sino sila?
 
"mga maliliit" – ang galit ng Dios ay higit sa "mga maliliit!" Sinu-sino rin sila?
 
Ano ang mangyayari sa kanilang lahat?

At mangyayari, na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay; nguni't ang ikatlo ay maiiwan.
Zacarias  13:8 (TAB)

Hinati sa "tatlong bahagi" ang panahon iyon.
 
Ang dalawang bahagi; ang "pastor" at "mga tupa" kasama ng "mga maliliit", ay malilipol! May maiiwang "ikatlong bahagi."
 
At ano ang mangyayari sa "ikatlong bahagi?"

At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto…
Zacarias  13:9 (TAB)

Sinu-sino sila?

…Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin:
Zacarias  13:9 (TAB)

Ang maiiwang bahagi ay ang magsisitawag sa Pangalan ng Dios!
 
Sila ang mga taong tatawag sa Dakilang Pangalan ng Dios!
 
Papaano sila kikilalanin ng Dios?

…aking sasabihin, Siya'y bayan ko; at kanilang sasabihin, Ang Panginoon ay aking Dios.
Zacarias  13:9 (TAB)

Ang tatawag sa Pangalan ng Dios ay ang kikilalaning "Bayan ng Dios!" Hindi na ang bayang tinawag sa Pangalan ng Dios."
 
Magaganap ba ang pahayag na malalaman ng lahat ng tao ang Pangalan ng Dios maging sa buong mundo?

At ang Panginoo'y magiging Hari sa buong lupa: sa araw na yao'y magiging ang Panginoon ay isa, at ang kaniyang pangalan ay isa.
Zacarias 14:9 (TAB)

Ang sabi ni Maestro Evangelista; kapag naganap na ito, magkakaisa na ang mga tao sa mundo magiging mapayapa at puno ng pagpapala.

 
Isang bayan, isang mundo at isang Dios


Sa buong mundo ay magkakaroon ng isang Panginoon at ang Kanyang Pangalan ay isa lamang!
 
Malalaman na natin kung sino ang "pastor" na binabanggit sa Zacarias 13:7, sino siya?
 
Ang Pastor na Sinaktan

Nang magkagayo'y sinabi sa kanila ni Jesus, Kayong lahat ay mangagdaramdam sa akin sa gabing ito: sapagka't nasusulat, Sasaktan ko ang pastor,..
Mateo 26:31 (TAB)

Ito na ang panahon ng pag-amin ni Jesus.
 
Inamin ni Jesus na siya ang "pastor," ang hinampas.
 
Sino ang "mga tupa?"

…at mangangalat ang mga tupa ng kawan.
Mateo 26:31 (TAB)

Ang "mga tupa" na nangalat ay ang mga apostol!
 
Totoo ba na ang mga apostol ay nangalat?

Sinagot sila ni Jesus, Ngayon baga'y nagsisisampalataya kayo?
Narito, ang oras ay dumarating, oo, dumating na, na kayo'y mangangalat, ang bawa't tao sa kanikaniyang sarili, at ako'y iiwan ninyong magisa: at gayon ma'y hindi ako nagiisa, sapagka't ang Ama ay sumasa akin.
Juan 16:31-32 (TAB)

"kayo'y mangangalat" - Ang mga apostol ay nagsilakad ng kanya-kanyang daan upang magsipagtayo ng mga iba’t-ibang mga simbahan gamit ang aral ni Jesus.
 
"iiwan ninyong magisa" – Walang nakaalam, hindi nakita na siya ay nasa kailaliman.
 
"ang Ama ay sumasa akin" – Sa pagkakataong ito hindi na malaman o matukoy kung sino ang "ama" na tinutukoy ni Jesus.
 
Nguni’t sa pagkakataong ito, ihahayag ni Maestro Evangelista ang "ama" na binabanggit ni Jesus sa aklat ng "Bagong Tipan!"
 
Basahin natin:

Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka't walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka't siya'y isang sinungaling, at ama nito.
Juan 8:44 (TAB)

"amang Diablo" – Ang tanging "ama" ng pinangalanan ni Jesus.
 
Sino ang "maliliit?"

 

Basahin natin:

Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta: ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin.
Sapagka't katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hanggang sa mangawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anomang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay.
Kaya't ang sinomang sumuway sa isa sa kaliitliitang mga utos na ito, at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kaliitliitan sa kaharian ng langit: datapuwa't ang sinomang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit.
Mateo 5:17-19 (TAB)

Ang "sinomang sumuway" at "ituro ang gayon sa mga tao" ay ang mga maliliit.
 
Ano ba ang nasa mga Kautusan ng Dios, maari ba nating baguhin ang mga ito?

Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo, upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Dios na aking iniuutos sa inyo.
Deuteronomio 4:2 (TAB)

Ang magbabago, magdagdag at magbawas sa mga Kautusan ng Dios ay tatawaging "maliliit."
 
May sumpa roon?
 
Sino ang nagbago ng mga Kautusan ng Dios na sinunod ng mga tao na maaaring tukuying "mga maliliit?"
 
Sino ang unang sumuway sa mga kautusan ng Dios?

Datapuwa't nang marinig ng mga Fariseo na kaniyang napatahimik ang mga Saduceo, ay nangagkatipon sila.
At isa sa kanila, na tagapagtanggol ng kautusan, ay tinanong siya ng isang tanong, upang siya'y tuksuhin:
Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan?
At sinabi sa kaniya, Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo.
Ito ang dakila at pangunang utos.
At ang pangalawang katulad ay ito, Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili.
Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan, at ang mga propeta.
Mateo 22:34-40 (TAB)

Si Jesus ang unang sumuway sa mga kautusan ng Dios na kanyang ginawang dalawa ang Sampung utos!
 
Ang malala pa, ito ay ipinagtibay pa ng kanyang mga apostol at ng mga relihiyon sa kanilang mga aral!
 
Sino ang "mga maliliit?" Ang mga relihiyon na gumamit ng mga aral at sumampalataya kay Jesus!
 
At anong aral pa ni Jesus na ginamit ng mga maliliit?

Habang nangagkakatipon nga ang mga Fariseo, ay tinanong sila ni Jesus ng isang tanong.
Na sinasabi, Ano ang akala ninyo tungkol kay Cristo? kanino bagang anak siya? Sinabi nila sa kaniya, kay David.
Sinabi niya sa kanila, Kung gayo'y bakit tinatawag siya ni David na Panginoon, sa espiritu, na nagsasabi,
Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Maupo ka sa aking kanan, Hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa?
Kung tinatawag nga siya ni David na Panginoon, paanong siya'y kaniyang anak?
 At wala sinomang nakasagot sa kaniya ng isang salita, ni wala sinomang nangahas buhat sa araw na yaon na tumanong pa sa kaniya ng anomang mga tanong.
Mateo 22:41-46 (TAB)

Sa unang pagkakataon rin na ito, sasagutin na ni Maestro Evangelista ang tanong ni Jesus na ito.
 
Ang sabi ni Maestro Evangelista, totoo ba na ang kausap ni David ay ang "Panginoon" na si Jesus?

Sinabi ng Panginoon sa aking panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway.
Awit 110:1 (TAB)

Si David ang nagsasalita dito.
 
Sabi ni Maestro Evangelista, ano ang nauna ang Awit110 o ang Awit 16?
 
Basahin natin:

Ingatan mo ako, Oh Dios; sapagka't sa iyo nanganganlong ako.
Oh kaluluwa ko, iyong sinabi sa Panginoon, ikaw ay aking Panginoon: ako'y walang kabutihan liban sa iyo.
Awit 16:1-2 (TAB)

Ang kaluluwa o ang sarili ni David ang ipinakikiusap niya sa Panginoong Dios, hindi si Jesus!
 
Kausap ni David (na isang panginoon dahil hari siya) ang PANGINOON ng mga Panginoon.
 
Papaano ba nagkikipag-usap si Haring David sa Dios?

Nang magkagayo'y ang haring si David ay pumasok, at umupo sa harap ng Panginoon: at kaniyang sinabi, Sino ako, Oh Panginoong Dios, at ano ang aking sangbahayan na ako'y iyong dinala sa ganiyang kalayo?
At ito'y munting bagay pa sa iyong paningin, Oh Panginoong Dios; nguni't ikaw ay nagsalita naman ng tungkol sa sangbahayan ng iyong lingkod nang hanggang sa malaong panahong darating; at ito ay ayon sa paraan ng tao, Oh Panginoong Dios!
At ano pa ang masasabi ni David sa iyo? sapagka't iyong kilala ang iyong lingkod, Oh Panginoong Dios.

II Samuel 7:18-20 (TAB)

Ang tanong ni Maestro Evangelista, Sino’ng David ang binabanggit ni David?
 
Malinaw, hindi si Jesus ang binabanggit ni David na "panginoon" dito.
 
Balik tayo sa:

Sinabi ng Panginoon sa aking panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway.
Awit 110:1 (TAB)

Totoo ba na tinungtungan ni David ang mga kaaway niya?

At si Salomon ay nagsugo kay Hiram, na kaniyang sinasabi,
Talastas mo na kung paanong si David na aking ama ay hindi nakapagtayo ng bahay sa pangalan ng Panginoon niyang Dios dahil sa mga pagdidigmaan sa palibot niya sa bawa't dako, hanggang sa inilagay sila ng Panginoon sa ilalim ng mga talampakan ng kaniyang mga paa.
I Mga Hari 5:2-3 (TAB)

Tunay na sa paanan ni David inilagay ang kanyang kaaway.
 
Sa paghayag ni Maestro Evangelista, tunay na si Jesus ay “manililinlang” na magpasahanggang ngayon ay ginagamit ang talatang ito (Mateo 22:41-46) ng mga Kristiyano.
 
Sa Pahayag ng katotohanan sa Banal na Aklat, tunay na si Maestro Evangelista ay ang huling sugo sa ating panahon!
 
Tunay ba?

Bukod dito'y tungkol sa taga ibang lupa, na hindi sa iyong bayang Israel, pagka siya'y magbubuhat sa isang malayong lupain dahil sa iyong pangalan;
(Sapagka't kanilang mababalitaan ang iyong dakilang pangalan, at ang iyong makapangyarihang kamay, at ang iyong unat na bisig:) pagka siya'y paririto at dadalangin sa dako ng bahay na ito;
I Mga Hari 8:41-42 (TAB)

Ipinakilala na ang Pangalan ng Dios sa internet.

Dinggin mo nga sa langit na iyong tahanang dako, at gawin mo ang ayon sa lahat na idalangin sa iyo ng taga ibang lupa; upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang iyong pangalan, upang matakot sa iyo, gaya ng iyong bayang Israel, at upang kanilang makilala na ang bahay na ito na aking itinayo ay tinatawag sa pamamagitan ng iyong pangalan.
I Mga Hari 8:43 (TAB)

Si Maestro Evangelista ang sinugo upang ipakilala ang Pangalan ng Dios sa lahat ng tao sa mundo, na nakasulat na “na ang bahay na ito na aking itinayo ay tinatawag sa pamamagitan ng iyong pangalan” – Ang Bahay ni Israel.
 
Saan ipakikilala ang Pangalan ng Dios?

At siya'y naglagay ng larawang inanyuan na Asera, na kaniyang ginawa, sa bahay na pinagsabihan ng Panginoon kay David, at kay Salomon na kaniyang anak, Sa bahay na ito, at sa Jerusalem, na aking pinili sa lahat na lipi ng Israel, aking ilalagay ang aking pangalan magpakailan man.
II Mga Hari 21:7 (TAB)

Nangako ang Dios na ilalagay Niya ang Kanyang Panglan sa Jerusalem magpakailan man.
 
At ito ay inihayag muli sa:

Ang magtagumpay, ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Dios, at hindi na siya'y lalabas pa doon: at isusulat ko sa kaniya ang pangalan ng aking Dios, at ang pangalan ng bayan ng aking Dios, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Dios, at ang aking sariling bagong pangalan.
Apocalipsis 3:12 (TAB)

“at ang pangalan ng bayan ng aking Dios, ang bagong Jerusalem” – Bakit dito binabanggit na “Bagong Jerusalem?”
 
Ang sabi ni Maestro Evangelista: Dahil hindi babaguhin ng Dios ang pangako niya na sa Jerusalem ilalagay ang Pangalan, kaya kung saan ipakikilala ang Pangalan Niya, ang lugar na iyon ang tatawaging “Bagong Jerusalem.”
 
Saang dako?

Ang mga ito ay maglalakas ng kanilang tinig, sila'y magsisihiyaw; dahil sa kamahalan ng Panginoon ay nagsisihiyaw sila ng malakas mula sa dagat.
Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid baga'y ang pangalan ng Panginoon, ng Dios ng Israel, sa mga pulo ng dagat.
Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matuwid. Nguni't aking sinabi, Namamatay ako, namamayat ako, sa aba ko! ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan, oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubhang kataksilan.
Isaias 24:14-16 (TAB)

Ang Pangalan ng Dios ay malalaman mula sa Pilipinas, sa "mga pulo ng dagat!"
 
“sa silanganan” – Saan sa silanganan?

Narito, ang pangalan ng Panginoon ay magmumula sa malayo, na nagniningas ng kaniyang galit, at nasa umiilanglang na salimuot na usok: ang kaniyang mga labi ay puno ng pagkagalit, at ang kaniyang dila ay gaya ng mamumugnaw na apoy:
Isaias 30:27 (TAB)

“magmumula sa malayo” – sa malayong silanganan o Far East.
 
Saan din ba manggaling ang “huling sugo?” Kundi rin sa “siya'y magbubuhat sa isang malayong lupain…” (I Mga Hari 8:41)
 
Nangangahulugan na sa mga pulo sa malayong silanganan manggagaling ang Pangalan ng Dios.
 
Dahil sa Lumang Jerusalem, nariyan ang mga digmaan at pangdadahas, ang mga pag-aalitan ng mga relihiyon, at mga kasamaan, wala na ang Dios sa kanila. Totoo ba?


Ganito nagpakita ang Panginoong Dios sa akin: at, narito, ang isang bakol ng bunga ng taginit.

At kaniyang sinabi, Amos, anong iyong nakikita? At aking sinabi, Isang bakol ng bunga ng taginit. Nang magkagayo'y sinabi ng Panginoon sa akin, Ang wakas ay dumating sa aking bayang Israel; hindi na ako daraan pa uli sa kanila.
Amos 8:1-2 (TAB)

"hindi na ako daraan pa uli sa kanila" - Wala na sa kanila ang Dios!
 
Nasaan na ba ang Dios sa ating panahon?

Ako'y napagsasangunian ng mga hindi nagsipagtanong tungkol sa akin; ako'y nasusumpungan nila na hindi nagsihanap sa akin: aking sinabi, Narito ako, narito ako, sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan.
Isaias 65:1 (TAB)

Ang Dios ay nasa bansang hindi tinawag sa Pangalan ng Dios o sa bayan ng Israel! Saan?

 Sa mga pulo sa malayong lugar sa silanganan! Ang Pilipinas ang Bagong Jerusalem!
 
Alam na natin ang Pangalan ng Dios, ang tanong ni Maestro Evangelista: Ano ang biyayang ating tatanggapin mula sa Dios?

Sapagka't kaniyang inilagak ang kaniyang pagibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya: aking ilalagay siya sa mataas, sapagka't kaniyang naalaman ang pangalan ko.
Siya'y tatawag sa akin, at sasagutin ko siya; ako'y sasa kaniya sa kabagabagan: aking ililigtas siya, at pararangalan siya.
Aking bubusugin siya ng mahabang buhay, at ipakikita ko sa kaniya ang aking pagliligtas.
Awit 91:14-16 (TAB)

Sa pagtanggap at pagtawag kay Panginoong Dios Israel, ngayon pa lang Siya sasagot sa atin.
 
Sa nanyayaring mga sakuna at digmaan sa ating panahon, sino lang ang may karapatang humingi ng pagliligtas sa Dios?

Ang Panginoon naman ay magiging matayog na moog sa napipighati, matayog na moog sa mga panahon ng kabagabagan;
At silang nangakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo; sapagka't ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo.
Awit 9:9-10 (TAB)

Hindi pababayan ng Dios ang tatawag sa Kanyang Dakilang Pangalan!
 
Sa ating panahon, para malaman natin na ito na ang panahon ng kabagabagan, saan ito maguumpisa?

Sapagka't, narito, ako'y nagpapasimulang gumawa ng kasamaan sa bayang tinawag sa aking pangalan, at kayo baga'y lubos na hindi mapaparusahan? Kayo'y walang pagsalang parurusahan; sapagka't aking tatawagin ang tabak laban sa lahat ng nananahan sa lupa, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.
Jeremias 25:29 (TAB)

"bayang tinawag sa aking pangalan" – O ang bayang Israel. Ito na ang simula ng mga kaganapan ng mga pahayag sa huling mga araw.
 
"lahat ng nananahan sa lupa" – Kasama rin ang lahat ng mga tao sa buong mundo, walang hindi dadanas ng paghahatol ng Dios.

Kaya't ihula mo laban sa kanila ang lahat ng mga salitang ito, at sabihin mo sa kanila, Ang Panginoon ay uungol mula sa itaas, at ilalakas ang kaniyang tinig mula sa kaniyang banal na tahanan; siya'y uungol ng malakas laban sa kaniyang kulungan; siya'y hihiyaw, gaya nila na magsisiyapak ng ubas, laban sa lahat na nananahan sa lupa.
Ang ingay ay darating hanggang sa wakas ng lupa; sapagka't ang Panginoon ay may pakikipagpunyagi sa mga bansa, siya'y papasok sa paghatol sa lahat ng tao; tungkol sa masasama ay kaniyang ibibigay sila sa tabak, sabi ng Panginoon.
Jeremias 25:30-31 (TAB)

Pag masasama ang mga bayan sa digmaan at patayan sila parurusahan.

Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa, at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahulihulihang bahagi ng lupa.
Jeremias 25:32 (TAB)

Naranasan natin ang mga malalakas na bagyo, pati na ang pagbabago ng lagay ng panahon ng mundo, na hindi pa nararanasan noon. Nababalitaan at napapanood pa habang nangyayari ang mga ito sa mga balita sa Cable TV.
 
At kung hindi naman, sila ay bibigyan ng mga sakuna, kagutuman, at pagsasalot.

At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yao'y magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa: sila'y hindi tataghuyan, o dadamputin man, o ililibing man; sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa.
Jeremias 25:33 (TAB)

Sa dami ng mamamatay ay hindi maililibing! Ito ang dapat iwasan, kailangang magusap-usap ang mga pinuno ng mga bayan na kilalanin, magsisi at manumbalik sa Dios.
 
At kung hindi natin gagawin...

Kayo'y magsiangal, kayong mga pastor, at kayo'y magsihiyaw; at kayo'y mangagsigumon sa abo, kayong pinakamainam sa kawan; sapagka't ang mga kaarawan ng pagpatay at ang pangangalat sa inyo ay lubos na dumating, at kayo'y mangababagsak na parang mainam na sisidlan.
Jeremias 25:34 (TAB)

Ang mga relihiyon ang dadanas ng matinding galit ng Dios, ang mga pinuno ng mga relihiyon ay papatayin ng mga tao dahil mahahayag na sila ang nanlinlang sa lahat ng mga tao sa buong mundo.
 
May makakaalpas ba sa mga pinuno ng mga relihiyon hinggil sa galit ng Dios?

At ang mga pastor ay walang daang tatakasan, o tatanan man ang pinakamainam sa kawan.
Tinig ng hiyaw ng mga pastor, at ng angal ng pinakamainam sa kawan! sapagka't inilalagay ng Panginoon na sira ang kanilang pastulan.
Jeremias 25:35-36 (TAB)

Magiging ganap na ang kanilang pagkawasak.

At ang mga payapang tahanan ay nangadala sa katahimikan dahil sa mabangis na galit ng Panginoon.
Jeremias 25:37 (TAB)

Kasama rin ang lahat ng uri ng tao, maging mabuti at masama, dahil lahat ay di tumawag sa tunay na Pangalan ng Dios! Lahat ay nasumpa.

Kaniyang pinabayaan ang kaniyang kublihan na gaya ng leon; sapagka't ang kanilang lupain ay naging katigilan dahil sa kabangisan ng mamimighating tabak, at dahil sa kaniyang mabangis na kagalitan.
Jeremias 25:38 (TAB)

Pagkatapos ng mga ito, ang mga relihiyon ay mahahayag na sila ang dumaya sa buong sanlibutan kaya tayo ay nagkaroon ng mga digmaan at sanhi ng sumpa ng Dios.
 
Gaano kahalaga ang malaman ang Pangalan ng Dios, ani ni Maestro Evangelista?

At ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, at apoy, at mga haliging usok.
Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon.
Joel 2:30-31 (TAB)

Ito na ang ating natutunghayan natin sa mga panahong ito sa iba’t-ibang panig ng mundo.
 
Papaano tayo maliligtas?

At mangyayari na ang sinomang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagka't sa bundok ng Sion at sa Jerusalem doroon yaong nangakatanan, gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa nangalabi ay yaong mga tinatawag ng Panginoon.
Joel 2:32 (TAB)

Malinaw, kung sino ang tumawag sa Pangalan ng Dios ang siyang maliligtas.
 
Sa mga panahong ito, ano ang dapat gawin ng mga nakaalam at tumatawag sa Pangalan ng Dios?

Ikaw ay parito, bayan ko, pumasok ka sa iyong mga silid, at isara mo ang iyong mga pintuan sa palibot mo: magkubli kang sangdali, hanggang sa ang galit ay makalampas;
Sapagka't, narito, ang Panginoon ay lumalabas mula sa kaniyang dako upang parusahan ang mga nananahan sa lupa dahil sa kanilang kasamaan: ililitaw naman ng lupa ang kaniyang dugo, at hindi na tatakpan ang kaniyang nangapatay.
Isaias 26:20-21 (TAB)

Sino ang tinatawag ng Dios na “bayan ko?”

At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin: aking sasabihin, Siya'y bayan ko; at kanilang sasabihin, Ang Panginoon ay aking Dios.
Zacarias 13:9 (TAB)

Ang tatawag sa Pangalan ng Dios ay ang kikilalaning “bayan” Niya!
 
Kaya ang "Jerusalem" – hindi na ito ang dating bayan na nasa sa Middle East, ito ay ang bagong bayan ng Dios.
 
Totoo ba?
 
Isang Bagong Langit at Isang Bagong Lupa

At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa: sapagka't ang unang langit at ang unang lupa ay naparam; at ang dagat ay wala na.
Apocalipsis 21:1 (TAB)

Dahil hindi maaaring mawala ang dagat, ito ay sagisag na wala na ang mga hangganan ng mga bansa. Magbubukas na ng mga pinto ang bawat bansa sa isa’t-isa, na nakasulat sa:

At ang Panginoo'y magiging Hari sa buong lupa: sa araw na yao'y magiging ang Panginoon ay isa, at ang kaniyang pangalan ay isa.
Zacarias 14:9 (TAB)

Ang sabi ni Maestro Evangelista, dahil na rin sa iba’t-ibang relihiyon, paguugali, at batas kaya may hangganan ang mga bansa noon.
 
Nguni’t ngayon, magkakaisa na ang Sangkatauhan. Isang bayan, isang mundo, at isang Dios.

At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Dios, na nahahandang gaya ng isang babaing kasintahan na nagagayakang talaga sa kaniyang asawa.
Apocalipsis 21:2 (TAB)

Ito ang isinasagisag ng bagong bayan ng Dios.

At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan, na nagsasabi, Narito, ang tabernakulo ng Dios ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Dios din ay sasa kanila, at magiging Dios nila:
Apocalipsis 21:3 (TAB)

"sila'y magiging mga bayan niya" – Sila ang kikilala sa Pangalan ng Dios.
 
Dahil sa paghahanap natin sa Dios, pinupuntahan pa noon natin ang mga “templo,” nguni’t sa pagkakataong ito, nasa tao na ang Dios, saang “templo” pa tayo pupunta?

At papahirin niya ang bawa't luha sa kanilang mga mata; at hindi na magkakaroon ng kamatayan; hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man: ang mga bagay nang una ay naparam na.
Apocalipsis 21:4 (TAB)

Ito na ang panahon na matagal na nating inaasam-asam.
 
Sino ang tunay na Dios?

Ang Dios ay hindi tao na magsisinungaling, Ni anak ng tao na magsisisi; Sinabi ba niya, at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya, at hindi niya isasagawa?
Bilang 23:19 (TAB)

At sino nga Siya na hindi tao na hindi magsisinungaling at hindi magsisisi?

At ang Lakas ng Israel naman ay hindi magbubulaan o magsisisi man; sapagka't siya'y hindi isang tao na magsisisi.
I Samuel 15:29 (TAB)

Siya ang Panginoong Dios Israel!
 
Ano ang Kanyang Mensahe para sa atin?

At tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalad: sapagka't kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.
Ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayon ma'y inyong sinasabi, Sa ano kami nangagsalita ng laban sa iyo?
Inyong sinabi, Walang kabuluhan ang maglingkod sa Dios; at anong kapakinabangan nito na ating iningatan ang kanyang bilin, at tayo'y nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo?
At ngayo'y ating tinatawag ang palalo na mapalad, oo, silang nagsisigawa ng kasamaan ay nangagtayo; oo, kanilang tinutukso ang Dios, at tumatakas.
Malakias 3:12-15 (TAB)

Ito ang nangyayari sa kasalukuyan, “ang palalo” ay ang mga pinuno ng mga relihiyon na nagdidikta sa mga pinuno ng mga bansa at mga tao sa mundo upang sumamba sa ibang dios at ang pangdadahas at kasamaan. At sila nga ay iginagalang pa.
 
At:

Nang magkagayo'y silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsangusapan: at pinakinggan ng Panginoon, at dininig, at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya, para sa kanila na nangatakot sa Panginoon, at gumunita ng kaniyang pangalan.
Malakias 3:16 (TAB)

Ano ang pangako ng Dios sa mga taong gumugunita ng Kanyang Pangalan?

At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na aking gawin, sa makatuwid baga'y isang tanging kayamanan; at akin silang kaaawaan, na gaya ng isang tao na naaawa sa kaniyang anak na naglilingkod sa kaniya.
Malakias 3:17 (TAB)

At ano ang ating maaalaman?

Kung magkagayo'y manunumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama, yaong naglilingkod sa Dios at yaong hindi naglilingkod sa kaniya.
Malakias 3:18 (TAB)

Ano ang susunod na pahayag ni Maestro Evangelista?

Sapagka't, narito, ang araw ay dumarating, na nagniningas na parang hurno; at ang lahat na palalo, at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami, at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na anopa't hindi magiiwan sa kanila ng kahit ugat ni sanga man.
Nguni't sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katuwiran na may kagalingan sa kaniyang mga pakpak; at kayo'y magsisilabas, at magsisiluksong parang guya mula sa silungan.
At inyong yayapakan ang masasama; sapagka't sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan na aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.
Malakias 4:1-3 (TAB)

“sa kaarawan na aking gawin” – Ang sabi Maestro Evangelista: Tunay na may panahon ng kaganapan ang mga pahayag ng Dios.

Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod na aking iniutos sa kaniya sa Horeb para sa buong Israel, sa makatuwid baga'y ang mga palatuntunan at mga kahatulan.
Malakias 4:4 (TAB)

Ang tanda ni Moses ay ang pagbibigay ng Tipan ng Dios sa bayan ng Israel, at nasulat rin na may darating na “gaya” ni Moses sa Deuteronomio 18:18-19. Nguni’t ang kaibahan ng "tao" na ipinangako kay Moses ay dala niya ang Tipan ng Dios para sa lahat ng tao sa mundo upang maunawaan at tanggapin.

 
Ang Tipan na ibinigay sa bayan ng Israel noon ay hindi nagkabisa, dahil hindi inihayag ni Moses ang Pangalan ng Dios. Hindi nagkabisa ito.


At ngayon, ang mga tao sa buong mundoi ay tunay tatanggapin ang Tipan, mapagaalaman nila na ang tipan na dala ng "tao na gaya ni Moses" ay tunay ngang mula sa Dios! Dahil naihayag na ang Pangalan ng Dios!

Basahin natin kung ano ang masasabi ng Dios hinggil sa Kanyang Huling Sugo?
Narito, aking sinusugo ang aking sugo, at siya'y maghahanda, ng daan sa harap ko: at ang Panginoon na inyong hinahanap, ay biglang paroroon sa kaniyang templo; at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito, siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.
Malakias 3:1 (TAB)

“aking sinusugo ang aking sugo” – Malinaw, nagsugo ang Dios ng isang sugo na may dala ng bagong tipan.
 
“at ang Panginoon na inyong hinahanap” – darating ang panahon na ang mga tao sa buong mundo ay hahanapin at hihingin ang Pangalan ng Dios, panahon na ang mundo ay magulo, sanhi ng mga digmaan, sakuna, kagutuman, at iba pang mga sakuna.

Nguni't sino ang makatatahan sa araw ng kaniyang pagparito? at sino ang tatayo pagka siya'y pakikita? sapagka't siya'y parang apoy ng mangdadalisay, at parang sabon ng mga tagapagpaputi:At siya'y mauupong gaya ng mangingintab at mangdadalisay ng pilak, at kaniyang dadalisayin ang mga anak ni Levi, at kaniyang pakikinising parang ginto at pilak; at sila'y mangaghahandog sa Panginoon ng mga handog sa katuwiran.
Malakias 3:2-3 (TAB)

Siya ang inatasan ng Dios na maghahayag ng mga Salita ng Dios o ang “apoy” na susunog sa mga relihiyon!
 
At:

Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon.
Malakias 4:5 (TAB)

Alam natin na hindi babalik si Elias, ang kanyang tanda lamang, ang “inihyag na Elijah.”
 
Totoo ba na hindi na muling magbabalik si Elias?

Kung paanong ang tubig ay lumalabas sa dagat, at ang ilog ay humuhupa at natutuyo;
Gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon: hanggang sa ang langit ay mawala, sila'y hindi magsisibangon, ni mangagigising man sa kanilang pagkakatulog.
Job 14:11-12 (TAB)

Hindi na siya babalik, ano ang bumabalik?

Isang salin ng lahi ay yumayaon, at ibang salin ng lahi ay dumarating; nguni't ang lupa ay nananatili magpakailan man.
Eclesiastes 1:4 (TAB)

Ang mga pangyayari lang ang bumabalik.

Yaong nangyari ay siyang mangyayari; at yaong nagawa ay siyang magagawa: at walang bagong bagay sa ilalim ng araw.
May bagay ba na masasabi ang mga tao, Tingnan mo, ito'y bago? nayari nga sa mga panahon na una sa atin.
Eclesiastes 1:9-10 (TAB)

Ang bumabalik lang ay ang mga pangyayari, hindi ang mga tao.

Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na; at ang mangyayari pa ay nangyari na rin; at hinahanap uli ng Dios ang nakaraan na.
Eclesiastes 3:15 (TAB)

Ibig sabihin, pag ang pahayag o pangako ng Dios ay hindi natupad sa panahong yaon, hindi titigil ang Dios hangga’t ito ay maganap sa ibang panahon at pagkakataon.
 
Ano ang tanda o pangyayari na naganap sa panahon ni Elijah na mangyayari rin sa ating panahon?

Sa gayo'y nagsugo si Achab sa lahat ng mga anak ni Israel, at pinisan ang mga propeta sa bundok ng Carmelo.
At si Elias ay lumapit sa buong bayan, at nagsabi, Hanggang kaylan kayo mangagaalinlangan sa dalawang isipan? kung ang Panginoon ay Dios, sumunod kayo sa kaniya: nguni't kung si Baal, sumunod nga kayo sa kaniya. At ang bayan ay hindi sumagot sa kaniya kahit isang salita.
I Mga Hari 18:20-21 (TAB)

Ito ang panahon na pinapipili na ng Dios ang mga tao hinggil sa pagkilala sa Kaniya at sa ibang mga dios.

Nang magkagayo'y sinabi ni Elias sa bayan, Ako, ako lamang, ang naiwang propeta ng Panginoon; nguni't ang mga propeta ni Baal ay apat na raan at limang pung lalake.
I Mga Hari 18:22 (TAB)

Gaya ni Maestro Evangelista, sa dinamidami ng mga relihiyon sa mundo, nagiisa lang siya na may dala ng tunay na Pangalan ng Dios sa ating kasalukuyang panahon !
 
At ano ang pamamaraan ng labanan?

Bigyan nga nila tayo ng dalawang baka; at pumili sila sa ganang kanila ng isang baka, at katayin, at ilagay sa ibabaw ng kahoy, at huwag lagyan ng apoy sa ilalim: at ihahanda ko ang isang baka at ilalagay ko sa kahoy, at hindi ko lalagyan ng apoy sa ilalim.
At tawagan ninyo ang pangalan ng inyong dios, at tatawagan ko ang pangalan ng Panginoon: at ang Dios na sumagot sa pamamagitan ng apoy, ay siyang maging Dios. At ang buong bayan ay sumagot, at nagsabi, Mabuti ang pagkasabi.
I Mga Hari 18:23-24 (TAB)

Ang labanan ay ang pagtawag ng pangalan ng kanikanilang dios. At kung sino ang didinggin iyon ang tunay na Dios.

At sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, Magsipili kayo ng isang baka sa ganang inyo, at inyong ihandang una, sapagka't kayo'y marami; at tawagan ninyo ang pangalan ng inyong dios, nguni't huwag ninyong lagyan ng apoy sa ilalim.
At kanilang kinuha ang baka na ibinigay sa kanila, at kanilang inihanda, at tinawagan ang pangalan ni Baal mula sa kinaumagahan hanggang sa kinatanghaliang tapat, na nagsisipagsabi, Oh Baal dinggin mo kami. Nguni't walang tinig, o sinomang sumagot. At sila'y nagsisilukso sa siping ng dambana na ginawa.
At nangyari, nang kinatanghaliang tapat, na biniro sila ni Elias, at sinabi, Sumigaw kayo ng malakas: sapagka't siya'y dios; siya nga'y nagmumunimuni, o nasa tabi, o nasa paglalakbay, o marahil siya'y natutulog, at marapat gisingin.
At sila'y nagsisigaw ng malakas, at sila'y nagsipagkudlit ayon sa kanilang kaugalian ng sundang at mga sibat, hanggang sa bumuluwak ang dugo sa kanila.
At nangyari nang makaraan ang kinatanghaliang tapat, na sila'y nanghula hanggang sa oras ng paghahandog ng alay na ukol sa hapon: nguni't wala kahit tinig, ni sinomang sumagot, ni sinomang makinig.
I Mga Hari 18:25-29 (TAB)

Walang nangyari sa mga alay ng mga propeta ng “ibang dios” na hindi kilala.
 
At ano naman ang ginawa ni Elijah?

At sinabi ni Elias sa buong bayan, Lumapit kayo sa akin; at ang buong bayan ay lumapit sa kaniya. At kaniyang inayos ang dambana ng Panginoon na nabagsak.
At kumuha si Elias ng labing dalawang bato, ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Jacob, na sa kaniya ang salita ng Panginoon ay dumating, na sinasabi, Israel ang magiging iyong pangalan.
I Mga Hari 18:30-31 (TAB)

Ang labing dalawang bato ay pinangalanang “Israel.”

At sa pamamagitan ng mga bato ay kaniyang itinayo ang dambana sa pangalan ng Panginoon; at kaniyang nilagyan ng hukay sa palibot ng dambana, na ang laki ay kasisidlan ng dalawang takal na binhi.
At kaniyang inilagay ang kahoy na maayos, at kinatay ang baka at ipinatong sa kahoy. At kaniyang sinabi, Punuin ninyo ang apat na tapayan ng tubig, at ibuhos ninyo sa handog na susunugin, at sa kahoy.

 At kaniyang sinabi, Gawin ninyong ikalawa; at kanilang ginawang ikalawa. At kaniyang sinabi, Gawin ninyong ikaitlo; at kanilang ginawang ikaitlo.
At ang tubig ay umagos sa palibot ng dambana; at kaniyang pinuno naman ng tubig ang hukay.
At nangyari, sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon, na si Elias, na propeta ay lumapit, at nagsabi, Oh Panginoon, na Dios ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel, pakilala ka sa araw na ito, na ikaw ay Dios sa Israel, at ako ang iyong lingkod, at aking ginawa ang lahat na bagay na ito sa iyong salita.
Dinggin mo ako, Oh Panginoon, dinggin mo ako, upang matalastas ng bayang ito, na ikaw, na Panginoon, ay Dios, at iyong pinapanumbalik ang kanilang puso.
Nang magkagayo'y ang apoy ng Panginoon ay nalaglag, at sinupok ang handog na susunugin at ang kahoy, at ang mga bato, at ang alabok, at hinimuran ang tubig na nasa hukay.
At nang makita ng buong bayan, sila'y nagpatirapa: at kanilang sinabi, Ang Panginoon ay siyang Dios; ang Panginoon ay siyang Dios.
I Mga Hari 18:32-39 (TAB)

Ang panalangin ni Elias ay dininig ng Dios. Tunay ang Kanyang Dios!
 
Ano ang ginawa ng mga tao sa mga propeta ng ibang dios na hindi kilala?

At sinabi ni Elias sa kanila, Dakpin ninyo ang mga propeta ni Baal; huwag makatanan ang sinoman sa kanila. At kanilang dinakip sila: at sila'y ibinaba ni Elias sa batis ng Cison, at pinatay roon.
I Mga Hari 18:40 (TAB)

Ganito rin ang mangyayari sa ating panahon na marami ang mamamatay sa mga pinuno ng mga relihiyon, dahil sa pangdaraya nilang ginawa sa mga tao sa mundo.
 
Anong uri ng “apoy” ang ating mamamalas na magmumula sa Dios? At saang lugar manggagaling ang Pangalan ng Dios?

Narito, ang pangalan ng Panginoon ay magmumula sa malayo, na nagniningas ng kaniyang galit, at nasa umiilanglang na salimuot na usok: ang kaniyang mga labi ay puno ng pagkagalit, at ang kaniyang dila ay gaya ng mamumugnaw na apoy:
Isaias 30:27 (TAB)

Ang Pangalan ng Dios ay magmumula sa malayong lugar… sa malayong Silanganan.
 
At ang “apoy” na ating mamamalas ay ang “Salita ng Dios!”
 
Ito ang susunog sa:

Sapagka't, narito, ang araw ay dumarating, na nagniningas na parang hurno; at ang lahat na palalo, at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami, at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na anopa't hindi magiiwan sa kanila ng kahit ugat ni sanga man.
Malakias 4:1 (TAB)

Ito ang susunugin ng “apoy” ng Dios! Sila ang mga pinuno ng mga relihiyon at ang mga taong gumagawa ng kasamaan!
 
Ano ang pangako ng dios sa mga gumugunita ng Pangalan Niya?

Nguni't sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katuwiran na may kagalingan sa kaniyang mga pakpak; at kayo'y magsisilabas, at magsisiluksong parang guya mula sa silungan.
At inyong yayapakan ang masasama; sapagka't sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan na aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.
Malakias 4:2-3 (TAB)

At sa pagpapatuloy:

At kaniyang papagbabaliking-loob ang puso ng mga ama sa mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang; baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa.
Malakias 4:6 (TAB)

Bakit ganito ang pagkakahayag dito, nangangahulugan may nagpahiwalay ng mga loob ng mga anak sa ama. Sino siya?

Ako'y naparito upang maglagay ng apoy sa lupa; at ano pa ang iibigin ko, kung magningas na?
Datapuwa't ako'y may isang bautismo upang ibautismo sa akin; at gaano ang aking kagipitan hanggang sa ito'y maganap?
Lucas 12:49-50 (TAB)

Ipinangaral ng mga relihiyon na dala ni Jesus ay kapayapaan sa lupa, nguni’t narito, inamin niyang “apoy” ang dala niya, ang “impyierno!” Totoo ba?

Inaakala baga ninyo na ako'y naparito upang magbigay ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, Hindi, kundi bagkus pagkakabahabahagi:
Lucas 12:51 (TAB)

Inamin ni Jesus na dala niya ay ang “pagkakabahabahagi” hindi “kapayapaan.” Sino ang paniniwalaan ninyo: si Jesus na nagsasabi na dala niya ay “pagkakabahabahagi” o ang mga relihiyon na nangangaral na ang dala ni Jesus ay “kapayapaan?”
 
Sinu-sino ang kanyang “pinagbahabahagi?”

Sapagka't mula ngayon ay magkakabahabahagi ang lima sa isang bahay, tatlo laban sa dalawa, at dalawa laban sa tatlo.
Sila'y mangagkakabahabahagi, ang ama'y laban sa anak na lalake, at ang anak na lalake ay laban sa ama; ang ina'y laban sa anak na babae, at ang anak na babae ay laban sa kaniyang ina; ang biyanang babae ay laban sa kaniyang manugang na babae, at ang manugang na babae ay laban sa kaniyang biyanang babae.
Lucas 12:52-53 (TAB)

At:

Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon.
At kaniyang papagbabaliking-loob ang puso ng mga ama sa mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang; baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa.
Malakias 4:5-6 (TAB)

Kung hindi pa natin diringgin ang panawagang ito susumpain na ng Dios ng tuluyan ang lupa.
 
Hindi niya gugunawin, nguni’t magpakailan man nasa atin ang Kanyang sumpa!

At ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, at apoy, at mga haliging usok.
Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon.
At mangyayari na ang sinomang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagka't sa bundok ng Sion at sa Jerusalem doroon yaong nangakatanan, gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa nangalabi ay yaong mga tinatawag ng Panginoon.
Joel 2:30-32 (TAB)

“dakila” – Dahil nagpapakilala na ang Panginoong Dios sa buong mundo!
 
At “kakilakilabot” kung hindi natin kikilalanin at tatanggapin ang Pangalan ng Panginoong Dios Israel at magpapatuloy ang sumpa!
 
Sa anong dahilan si Maestro Evangelista ay puspusan at nakatitiyak na ihayag ang Mensahe ng Dios sa mga tao sa mundo?

Bukod dito'y sinabi niya sa akin, Anak ng tao, lahat ng aking mga salita na aking sasalitain sa iyo ay tanggapin mo sa iyong puso, at dinggin mo ng iyong mga pakinig.
At yumaon ka, pumaroon ka sa mga bihag, na mga anak ng iyong bayan at magsalita ka sa kanila, at saysayin mo sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoong Dios; sa didinggin man nila, o sa itatakuwil man nila.
Ezekiel 3:10-11 (TAB)

Ito ang “pagtawag” kay Maestro Evangelista na ibinigay sa kanya ng Dios.
 
At ano ang mga tungkulin ng mga sinugo sa kanilang pagkakasugo ng Dios?

Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel: kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig, at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin.
Pagka aking sinabi sa masama, Ikaw ay walang pagsalang mamamatay; at hindi mo pinagpaunahan siya, o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kaniyang masamang lakad, upang iligtas ang kaniyang buhay; ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kaniyang kasamaan; nguni't ang kaniyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay.
Gayon ma'y kung iyong pagpaunahan ang masama, at siya'y hindi humiwalay sa kaniyang kasamaan, o sa kaniyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kaniyang kasamaan; nguni't iyong iniligtas ang iyong kaluluwa.
Muli, pagka ang isang taong matuwid ay lumilihis sa kaniyang katuwiran, at gumawa ng kasamaan, at ako'y naglalagay ng katitisuran sa harap niya, siya'y mamamatay; sapagka't hindi mo siya pinagpaunahan, siya'y mamamatay sa kaniyang kasalanan, at ang kaniyang mga matuwid na gawa na kaniyang ginawa ay hindi aalalahanin; nguni't ang kaniyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay.
Gayon ma'y kung iyong pinagpaunahan ang taong matuwid, upang ang matuwid ay huwag magkasala, at siya'y hindi nagkakasala, siya'y walang pagsalang mabubuhay, sapagka't siya'y nahikayat; at iyong iniligtas ang iyong kaluluwa.
At ang kamay ng Panginoon ay sumasa akin, at sinabi niya sa akin, Bumangon ka, lumabas ka sa kapatagan at doo'y makikipagusap ako sa iyo.
Ezekiel 3:17-22 (TAB)

Sinugo siya ng Dios upang ganapin ang tungkulin; gagampanan iyon ni Maestro Evangelista upang ating malaman ang Katotohanan.
 
At sa pagkakataong ito, ganap na ang pahayag tungkol sa pagpapakilala ng Dakilang Panglan ng Dios sa pamamagitan ng “Taga Ibang Lupa” na si Maestro Eraño M. Evangelista.

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Pagliligtas sa Pangalan ng Dios

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Wednesday May 28, 2014

 


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph