www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Ang Pananalangin at Pamamanata

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

ANG MGA PAGKAIN NA DAPAT NATING KAKAININ

 

Palagi nating pinagtatakhan na may mga taong nabanggit sa Banal na Aklat na nabuhay ng mahabang panahon, na kung ihahambing sa ating kasalukyang salinlahi ay napaka laki ng agwat ng haba ng buhay noon at ngayon. Ito ba ay totoo o isang alamat lamang?

 

   Nang tayo ay kumain ng laman ng mga hayop at mga iba pa, umikli ang buhay natin.

 

   Ang tanong ni Maestro Evangelista: Tungkol sa mga hayop, sa anong dahilan at sila ay nilikha ng Dios? Sila ba ay nilikha upang ating maging pagkain?

Ang mga tolda ng mga tulisan ay gumiginhawa,

At silang nangagmumungkahi sa Dios ay tiwasay;

Na ang kamay ay pinadadalhan ng Dios ng sagana.

Nguni't tanungin mo ngayon ang mga hayop, at tuturuan ka nila:

At ang mga ibon sa himpapawid, at kanilang sasaysayin sa iyo:

Job 12:6-7 (TAB)

   Hindi, sapagka't nilikha sila upang magturo lamang sa atin para sa pagpapabuti ng ating pamumuhay. Ipinakita na ito ang tunay na nakatulong sa pagpapalago ng ating kaalaman tungkol sa teknolihiya.

 

   Tungkol sa paglipad, natutunan natin ito sa mga ibon at insekto, tungkol naman sa mga barko at submarino, mula ito sa mga isda at mga ibang hayop, at sa paggagamot - sinusubok muna natin sa mga hayop ang gamot bago ito gamitin sa mga tao.

 

   At kinain natin ang laman ng mga hayop at ginawa pa nating pagkain, nguni't ano ba ang bilin ng Dios tungkol dito?

At binasbasan ng Dios si Noe at ang kaniyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, Kayo'y magpalaanakin, at magpakaramiat inyong kalatan ang lupa.

At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawa't  hayop sa lupa, at sa bawa't ibon sa himpapawid; lahat ng umuusad sa lupa, at lahat ng isda sa dagat, ay ibinibigay sa inyong kamay.

Genesis 9:1-2 (TAB)

   Binigyan lamang tayo ng Dios ng kapangyarihan sa kanila, ibinigay sa ating mga kamay nguni't hindi bilang pagkain natin.

Bawa't gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo; gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo.

Genesis 9:3 (TAB)

   Bagama't pinayagan sila ng Dios na kainin ang mga laman ng hayop, sila ay sinubok kung kanilang nauunawaan ng tunay ang Kanyang tagubilin sa Genesis 1:28-30.

 

   Ano ang katunayan nito? Magkakaroon ba ng mga kahihinatnan ang pagkain natin ng mga laman ng hayop?

Nguni't ang lamang may buhay, na siya niyang dugo, ay huwag ninyong kakainin.

At tunay na hihingan ko ng sulit ang inyong dugo, ang dugo ng inyong mga buhay: sa kamay ng bawa't ganid ay hihingan ko ng sulit; at sa kamay ng tao, sa kamay ng bawa't kapatid ng tao ay hihingan ko ng sulit ang buhay ng tao.

Ang magbubo ng dugo ng tao, sa pamamagitan ng tao ay mabububo ang kaniyang dugo: sapagka't sa larawan ng Dios nilalang ang tao.

Genesis 9:4-6 (TAB)

   Ang sabi ni Maestro Evangelista, sinalita na ng Dios noon na kung tayo ay kakain ng laman ng mga hayop ay may kahihinatnan ang gayon sa atin. Ito ang panahon na ang mga tao ay dumanas ng mga sakit na may kaugnayan sa dugo natin - hypertension, cancer, high blood pressure, at iba pa.

 

   Kaya't bago pa man sa panahon ng mga tao ni Noah, mula kay Adan at kanyang binhi, sila ay nagsikain ng mga gulay at mga bunga, ang kanilang buhay ay mahahaba:

At nabuhay si Adam ng isang daan at tatlong pung taon, at nagkaanak ng isang lalaking kaniyang kawangis na hawig sa kaniyang larawan; at tinawag ang kaniyang pangalan na Set:

At ang mga naging araw ni Adam , pagkatapos na maipanganak si Set, ay walong daang taon: at nagkaanak ng mga lalake at mga babae.

At ang lahat na araw na ikinabuhay ni Adam ay siyam na raan at tatlong pung taon; at siya'y namatay.

Genesis 5:3-5 (TAB)

   Ito ang patunay na kanilang sinunod ang tagubilin ng Dios, namuhay sila ng matagal.

 

   At sa ibibigay na isa pang halimbawa na alam ng karamihan sa atin:

At nabuhay si Matusalem ng isang daan at walong pu't pitong taon; at naging anak si Lamec:

At nabuhay si Matusalem pagkatapos na maipanganak si Lamec, ng pitong daan at walong pu't dalawang taon; at nagkaanak ng mga lalake at mga babae;

At ang lahat na naging araw ni Matusalem ay siyam na raan at anim na pu't siyam na taon: at siya'y namatay.

Genesis 5:25-27 (TAB)

   Dahil hindi sila nagsikain ng laman ng mga hayop noong kapanahunan nila. Ito ang aral na kung ang tao ay susunod sa Dios at kakain muli ng mga gulay at mga bunga lamang, ang susunod na salinlahi ay magkakaroon ng mahabang buhay. Sa ating panahon, sisimulan nating turuan ang ating mga anak na gawin ito upang ang kanilang mga anak din ay magkakaroon din ng mahabang buhay.

 

   Kaya't ng isipin nila na sila ay pinayagan (sa Genesis 9:1-6) na kainin ang laman ng mga hayop, nakalimutan nila ang kahihinatnan na magbabayad sila sa dugo ng mga hayop ng kanilang sariling dugo din. Totoo ba ito?

Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay pitong pung taon,

O kung dahil sa kalakasan ay umabot ng walong pung taon;

Gayon ma'y ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang;

Sapagka't madaling napapawi, at kami ay nagsisilipad.

Awit 90:10 (TAB)

   Hindi baga ito ang haba ng ating mga buhay sa ating kasalukuyang salinlahi?

Sapagka't narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit, at ng bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maaalaala, o mapapasa isip man.

Isaias 65:17 (TAB)

   Ang sabi ni Maestro Evangelista, maaari pa nating maibalik ang pagkakaroon ng mahabang buhay kung ating pakikinggan at uunawain ang Mensahe ng Dios - sundin ang Kaniyang mga Kautusan! May pag-asa pa ba na maibalik ang pagkakaroon ng mahabang buhay?

 

   Naipangako na noon ng Dios ang mga ito, at walang nakakaalam nito noon:

Nguni't kayo'y mangatuwa at mangagalak magpakailan man sa aking nilikha; sapagka't, narito, aking nililikha na kagalakan ang Jerusalem, at kaligayahan ang kaniyang bayan.

Isaias 65:18 (TAB)

   Nang ibinigay ang pahayag na ito, ang bayan ng Jerusalem ay nakatayo na sa Gitnang Silangan at ang  kasalukuyang kalagayan  nito ay hindi mapayapa. Nangangahulugan na ang bayang binabanggit sa pahayag ay ibang bayan, ang Bagong Jerusalem.

At ako'y magagalak sa Jerusalem, at maliligaya sa aking bayan; at ang tinig ng iyak ay hindi na maririnig pa sa kaniya, o ang tinig man ng daing.

Isaias 6:19 (TAB)

   Ito ang Pangako ng Dios sa Kanyang bagong bayan. Wala ng paghihirap at kamatayan na dulot ng mga sakit at sakuna. Wala nang Sumpa.

 

   Ano ang ating kalagayan sa mga panahong ito?  

Hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay, o ng matanda man na hindi nalubos ang kaniyang mga kaarawan; sapagka't ang bata ay mamamatay na may isang daang taong gulang, at ang makasalanan na may isang daang taon ang gulang ay susumpain.

Isaias 65:20 (TAB)

   Ito ang buhay na puno ng pagpapala: mahabang buhay at wala na ang mga sakit at pagsasalot. Masagana at malusog na bayan. Papaano?

At sila'y mangagtatayo ng mga bahay, at ang mga yao'y kanilang tatahanan; at sila'y mangag-uubasan, at magsisikain ng bunga niyaon.

Sila'y hindi magtatayo, at iba ang tatahan; sila'y hindi magtatanim, at iba ang kakain; sapagka't kung paano ang mga kaarawan ng punong  kahoy, ay magiging gayon ang mga kaarawan ng aking bayan, at ang aking mga pinili ay mangagagalak na malaon sa gawa ng kanilang mga kamay.

Isaias 65:21-22 (TAB)

   Oo, ito na ang pangako ng mahabang buhay. Kung sisimulan na nating kainin ang mga pagkaing ibinigay sa atin ng Dios noon. Kumain na tayo ng mga gulay at bunga lamang! Mabubuhay tayo ng mas mahaba kaysa haba ng buhay na ating dinadanas sa kasalukuyan.

 

   Ito rin ang panahon ng kapayapaan, kaligtasan at kasaganaan. Bagaman ang pahayag ay binabanggit ang mga pinili ng Dios, nangangahulugan na may mga hindi pipiliin ng Dios. Sino-sino sila? Sila ang mga taong hindi pakikinggan ang mga Mensahe ng Dios.

Sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan, o manganganak man para sa kasakunaan, sapagka't sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon, at ang kanilang mga anak na kasama nila.

Isaias 65:23 (TAB)

   Papaano natin malalaman na ang Dios ay sumasaatin na? Ano ang palatandaan?

At mangyari, na bago sila magsitawag, sasagot ako; at samantalang sial'y nangagsasalita, aking didinggin.

Ang lobo at ang kordero ay manginginaing magkasama, at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka; at alabok ang magiging pagkain ng ahas. Sila'y hindi mananakit o magpapahamak man sa aking buong banal na bundok, sabi ng Panginoon.

Isaias65:24-25 (TAB)

   Ito na rin ang panahon na ang ating mga panalangin ay didinggin na ng Dios!

 

   Kapayapaan at kasaganaan, ito ang bagong panimula ng mga ipinangako ng Dios, mangyayari  ito kung tayo ay manunumbalik sa tunay na Dios at sundin ang Kanyang mga Kautusan.

 

   Maitatanong natin: Ano ang kabutihan ng pagkain ng mga gulay at bunga?

Nang magkagayo'y sinabi ni Daniel sa katiwala na inihalal ng pangulo ng mga  bating kay Daniel, kay Ananias, kay Misael, at kay Azarias:

Ipinamamanhik ko sa iyo, na subukin mo ang iyong mga lingkod, na sangpung araw; at bigyan kami ng mga gulay na makain, at tubig na mainom.

Kung magkagayo'y masdan mo ang aming mga mukha sa harap mo, at ang mukha ng mga binata na nagsisikain ng pagkain ng hari; at ayon sa iyong makikita ay gawin mo sa iyong mga lingkod.

Sa gayo'y dininig niya sila sa bagay na ito, at sinubok niya sila ng sangpung araw.

At sa katapusan ng sangpung araw ay napakitang lalong maganda ang kanilang mga mukha, at sila'y lalong mataba sa laman kay sa lahat na binata na nagsisikain ng pagkain ng hari.

Daniel 1:11-15 (TAB)

   Iniiwan namin sa inyo ang pagmumuni-muni sa bagay na ito. Kung nais ninyo na magkaroon ng mahabang buhay, ito ang paraan. Nasasa inyo ang pagpapasya. Free will! Walang pilitan.

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Ang Punong Kahoy ng Buhay

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Wednesday May 28, 2014

 


Home | About | News | Sitemap | Email

Please go to www.facebook.com/Thenameph for more information.
Copyright © 2011 www.thename.ph


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph