www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Ang Abang Lingkod

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

ANG PAHAYAG NG MABUTI LABAN SA MASAMA

Inihayag noong ika-17 ng Disyembre 2005

 

At ang Dalawang Paglikha sa Banal na Aklat

 

Hindi napag-alaman ng mga tao ang Pahayag na ang labanan sa pagitan ng mabuti at masama ay patuloy pa rin, mula pa sa kapanahunan sa Hardin ng Eden, at matatapos lamang sa ating kasalukuyang kapanahunan.

 

Sa pagbasa ng Pahayag tungkol sa labanan ng mabuti at masama:

At sinabi ng Panginoong Dios sa ahas, Sapagka't ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa bawa't ganid sa parang; ang iyong tiyan ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay:
At papagaalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi: ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong.
Genesis 3:14-15 (TAB)

Ang pagkakakilanlan sa ahas ay inihayag na ni Maestro Evangelista sa Apocalipsis 12:9, ang ahas ay ang dragon, ang Diablo, at si Satanas.

 

Sa pahayagng ito, inakala ng mga relihiyon na ito ay labanan sa pagitan ng Dios at ng ahas.

 

Ito ang sinasabi ni Maestro Evangelista: Kung ang ipinakikilala ng mga relihiyon na si Jesus ang dios na nakikipaglaban pa kay Satanas, anong uri ng dios iyan, napakahina na ay may kalaban at nakikipagpunyagi pa?

 

Ito ang hindi napag-isipan ng mga tao dahil na rin sa pagkukundisyon ng mga relihiyon, ng mga simbahan, libro, sine, radyo, pahayagan, internet at sa mga lansangan!

 

Alamin na natin ang katotohanan:

 

Sino ang “anak” ng ahas? Ito ang tanong na hindi pa nasasagot. At kailan magtatapos ang labanan sa pagitan ng mabuti at masama na nagsimula pa sa Halamanan ng Eden? Hindi natin malaman kung ang labanan nga ay tapos na o hindi pa, walang binabanggit ang mga relihiyon tungkol dito.

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, hindi pa nagtatapos; patuloy pa rin ang labanan magpahanggang sa ating kapanahunan, dahil hindi natin nakilala ang mandaraya at ang iba’t-ibang uri ng pandaraya nito.

Magpatuloy tayo sa pagalam ng mga hiwaga na bumabalot sa hulang ito:
Dito'y nagising ako, at ako'y lumingap; at ang aking pagkakatulog ay masarap.
Jeremias 31:26 (TAB)

“nagising ako” – Patungkol ito sa atin (ang mga tao sa buong mundo) na namulat sa tunay na aral ng Dios, ang magising sa matagal ng pagkatulog na ating naranasan sa mga relihiyon.

 

Gaya sa ating pagtulog, nananaginip tayo ng mga masasarap na pagkain at mga inumin, nguni't sa ating pag-gising, alam natin na gutom pa rin tayo. Gayun din ang ginawa sa atin ng mga relihiyon, hinainan tayo ng masasarap na aral na hindi naman totoo.

 

Namuhay tayo sa ilalim ng maling pag-asa at walang kaligtasan.

 

 Ano ang susunod na mangyayari?

 

Ang Binhi ng Tao at ang Binhi ng Hayop

Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking hahasikan ang sangbahayan ni Israel at ang sangbahayan ni Juda ng binhi ng tao at ng binhi ng hayop.
Jeremias 31:27 (TAB)

“ang mga araw ay dumarating” – Mangyayari pa lang.

 

Ang dalawang sangbahayan ay ipipisan sa “binhi ng tao at ng binhi ng hayop” – Ito ang dakilang Pahayag ng Dios.

 

Ano ang kahulugan ng pahayag na ito?

 

Sino ang mga “binhi ng tao at ng binhi ng hayop” na ipipisan sa dalawang sangbahayan? Tanungin ninyo ang mga relihiyon; wala silang maibibigay na sagot sa inyo.

 

Nguni’t ang sabi ni Maestro Evangelista, ang kahulugan ng pahayag na ito ay ihahayag sa kauna-unahang pagkakataon upang malaman ng lahat ng tao na may isang tunay na Dios na hindi kilala ng mga relihiyon at hindi alam ang lahat ng Kanyang Pahayag.

 

Kailan tayo magigising sa matagal na nating pagkatulog sa mga relihiyon?

 

Bakit tinawag na “binhi ng tao at ng binhi ng hayop?”

At mangyayari, na kung paanong binantayan ko sila upang alisin, at upang ibuwal, at upang madaig at upang ipahamak, at upang pagdalamhatiin, gayon babantayan ko sila upang itayo at upang itatag sabi ng Panginoon.
Jeremias 31:28 (TAB)

Ang “binhi ng tao at ng binhi ng hayop” at ang dalawang sangbahayan, gagawing isang sangbahayan ng Dios.

 

Ano pa ang ihahayag sa atin?

Sa mga araw na yaon ay hindi na sila mangagsasabi. Ang mga magulang ay nagsikain ng mga maasim na ubas, at ang mga ngipin ng mga bata ay nagsisipangilo.

Nguni't bawa't isa ay mamamatay ng dahil sa kaniyang sariling kasamaan: lahat na nagsisikain ng mga maasim na ubas ay magsisipangilo ang mga ngipin.
Jeremias 31:29-30 (TAB)

“Sa mga araw na yaon” – Sa araw na ang “binhi ng tao at ng binhi ng hayop” at ang dalawang sangbahayan ay pag-isahin, ito ang kapanahunan na malalaman natin na ang aral tungkol sa “unang kasalanan” ng mga relihiyon ay walang katotohanan; na ang bawa’t isa ay may pananagutan sa kanyang sariling kasalanan at hindi na natin paniniwalaan ang aral ng mga relihiyon na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan! At kung namatay si Jesus, yun ay dahil sa sarili niyang "kasamaan!"

 

Mangyayari ito kapag natukoy na natin ang “binhi ng tao at ng binhi ng hayop.”

 

Nang tayo ay naniwala sa mga relihiyon, nakatulog tayo (sa ating pag-iisip) ng mahimbing dahil sa tamis ng kanilang mga aral, na hindi natin nalaman sa Banal na Aklat na ang Dios ay ipinaalam na kung ano ang mabuti at kung ano ang hindi. Kaya nga tayo ay dumaranas pa ng mga sumpa magpahanggang sa ating kapanahunan.

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, hindi natin masasabihan ang lahat na sila lang ang nalinlang ng mga relihiyon; lahat tayo, kasama na rin si Maestro Evangelista ay nalinlang din noon ng mga relihiyon. Nguni’t dumating na ang panahon upang tayo ay gumising at magsilabas na sa mga relihiyon para malaman na ang katotohanan, ang magkaroon tayo ng pagliligtas sa Dios at hindi sa mga relihiyon.

 

Ito ang ginagawa ni Maestro Evangelista sa mga tao sa buong mundo, ang gisingin tayo!

 

Papaano?

 

Ipakikita sa atin ni Maestro Evangelista kung ano ang ibig sabihin ng gumising:

Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking hahasikan ang sangbahayan ni Israel at ang sangbahayan ni Juda ng binhi ng tao at ng binhi ng hayop.
Jeremias 31:27 (TAB)

Sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga aral ng mga relihiyon ay mayayanig at mabubunot mula sa kanilang pinakaugat!

 

Sino ang mga “binhi ng tao at ng binhi ng hayop?” Ito ang ihahayag ni Maestro Evangelista sa ating lahat:

 

Ang Kasaysayan ng Paglikha ng Dios

 

Ipinaliliwanag ni Maestro Evangelista, ang mga tao sa buong mundo ay naniwala sa mga aral ng relihiyon tungkol sa kasaysayan ng Paglikha, na si Adan ang unang taong nilalang. Basahin natin ang tunay na “Kasaysayan ng Paglikha” ayon sa nakasulat sa Banal na Aklat (hindi mula sa aral ng mga relihiyon) na ibinigay ng Dios kay Maestro Evangelista upang ihayag sa mga tao sa buong mundo.

 

“ang mga araw ay dumarating” – Mangyayari sa ganap na kapanahunan, ang pag-iisa ng dalawang sangbahayan, ang “Sangbahayan ng Judah at ng Sangbahayan ng Israel” – ang mga bayan na binigyan ng pangako o tipan ng Dios; nguni’t sino ang mga “binhi ng tao at ng binhi ng hayop,” sila ba’y mga nilalang ng Dios na iba pa sa mga tao?

 

Ipapaliwanag sa atin ng malinaw ni Maestro Evangelista; sinasabi niya na may ginawang dalawang Paglilikha ang Dios. Nangangahulugan ba na ang nakamulatan o nakagawian nating mga aral mula sa mga relihiyon tungkol sa Paglikha ay hindi totoo?

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, ating basahin ang Kasaysayan ng Paglikha:

At nilikha ng Dios ang malalaking hayop sa dagat, at ang bawa't may buhay na kinapal na gumagalaw, na ibinukal na sagana ng tubig, ayon sa kanikaniyang uri at ang lahat na may pakpak na ibon, ayon sa kanikaniyang uri: at nakita ng Dios na mabuti.
Genesis 1:21 (TAB)

Nilikha ng Dios ang mga hayop bago pa ang mga tao, totoo.

At mga binasbasan ng Dios, na sinabi, Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami, at inyong punuin ang tubig sa mga dagat, at magpakarami ang mga ibon sa lupa.

Genesis 1:22 (TAB)

Sinabihan ang mga hayop na magpakarami, walang ibinigay na tipan sa mga hayop.

 

Anong araw ba iyon?

At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw.
Genesis 1:23(TAB)

Ano ang sumunod na ginawa ng Dios?

 

Ang Paglikha ng unang mga Tao

At sinabi ng Dios, Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis: at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawa't umuusad, na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa.

At nilalang ng Dios ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Dios siya nilalang; nilalang niya sila na lalake at babae.
Genesis 1:26-27 (TAB)

“Lalangin natin ang tao sa ating larawan” – Nilikha ng Dios ang tao – “lalake at babae,” sabay. Sa pagkakasabing ito, “tao” ay dapat unawain sa kalahatan – kaya nga isinulat na “nilalang niya sila na lalake at babae.” – gaano karaming pares ang nilikha, hindi na binanggit.

 

“nilalang ng Dios ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan” – Ang Dios ay espiritu, sa anong larawan tayo nilikha?

Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katuwiran: ako'y masisiyahan pagka bumangon sa iyong wangis.

Awit 17:15 (TAB)

"sa katuwiran" - Tayo ay kawangis lamang sa karunungan at unawa (katuwiran) at hindi sa pisikal na anyo ng Dios.

 

"masisiyahan pagka bumangon sa iyong wangis" - Kapag nakilala na ang Dios sa pamamagitan ng "katuwiran," ibig sabihin ay sumusunod tayo sa Dios.

At sila'y binasbasan ng Dios, at sa kanila'y sinabi ng Dios, Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin; at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawa't hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa.
Genesis 1:28 (TAB)

“sila'y binasbasan ng Dios” – “Sila,” ibig sabihin ay marami at higit pa sa isa.

 

“Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa” – Sinabihan sila na magpakarami, tulad sa sinabi sa mga hayop. At kung dumami na ang tao, ano ang bilin ng Dios sa atin?

 

“at inyong supilin” – Sila ay pinaala-lalahanan na kontrolin o mag "birth control" sa pagdami ng bilang nila, upang ang lupa o ang kapaligiran ay kayanin sila.

 

Nguni't ang itinuro lang sa atin ng mga relihiyon ay ang magparami at hindi binabanggit ang sinalita ng Dios tungkol sa pag-supil o pagkontrol sa pagpaparami natin!

 

“magkaroon kayo ng kapangyarihan" – Ibig sabihin ay gamitin lamang ang mga hayop sa pagpapalago ng kaalaman, hindi ang kainin ang mga ito. Ang kaalaman ng paglipad, nakuha natin ito sa mga ibon; ang paggawa ng mga barko at submarino, mula sa mga isda. At ang iba pang mga teknolohiya na ating natuklasan at pinabuti ay nakuha natin mula sa mga iba pang hayop.

 

Malinaw na ang mga tao at mga hayop ay nilikha na iisang uri – “binhi ng tao at ng binhi ng hayop” – Sa mata ng Dios, walang tipan at walang kautusan na ibinigay sa kanila.

 

Ito ang ikaanim na araw.

 

At sa ikapitong araw, nagpatuloy ba ang Dios sa paglikha ng mga ibang bagay?

 

Ang sasabihin ng mga relihiyon ay hindi na lumikha pa ang Dios ng iba pang mga bagay, nguni't ang sabi ni Maestro Evangelista, bumasa pa tayo upang makatiyak tayo: 

 

Ang Ikapitong Araw ng Paglikha

At nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat na natatanaw sa mga iyon.

At nang ikapitong araw ay nayari ng Dios ang kaniyang gawang ginawa; at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa.
At binasbasan ng Dios ang ikapitong araw at kaniyang ipinangilin, sapagka't siyang ipinagpahinga ng Dios sa madlang gawang kaniyang nilikha at ginawa.
Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa, nang likhain noong araw, na gawin ng Panginoong Dios ang lupa't langit.
Genesis 2:1-4 (TAB)

Ito ang ikapitong araw, nagpahinga na ang Dios sa kanyang pag-gawa; ang panahon ng paglikha ay tapos na, tandaaan ninyo wala pa sina Adan at Eva.

 

“binasbasan ng Dios ang ikapitong araw at kaniyang ipinangilin, sapagka't siyang ipinagpahinga ng Dios sa madlang gawang kaniyang nilikha at ginawa” – Siya ang unang sumunod sa Kanyang kautusan. Kaya nga kung sisirain mo ang Sabbath, sumpa.

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, ang tinatawag na mga Gentil (mga taong nilikha noong ika-anim na araw) ay ang mga “binhi ng tao at ng binhi ng hayop.” Tayo ang mga “unang nilikha.” Kung tayo nga ay nagmula kina Adan at Eva, bakit may mga maiitim, may mga puti, may mga Asyano, at iba pang mga lahi. Tayo ay nilikha na pantay-pantay sa Dios!

 

Ang Kasaysayan nga ng Paglikha ay natapos na. Nguni’t, maitatanong ninyo: Nasaan si Adan? Kailan siya nilikha?

 

Si Adan nga ay hindi pa nilikha ng Dios, nguni't ang Kapanahunan ng Paglikha ay tapos na. Ang mga hayop at mga tao ay nilikha sa ikalima at ikaanim na mga araw na kinilala ng Dios na Kanyang “unang mga nilikha” - Ang “binhi ng tao at ng binhi ng hayop.”

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, sa pagkakataong ito, dumarami na ang bilang ng mga taong nilikha nang ikaanim na araw.

 

Ang Ikalawang Paglikha

 

Subali’t may ginawa pang katangi-tanging paglikha ang Dios:

At wala pa sa lupang kahoy sa parang, at wala pang anomang pananim na tumutubo sa parang: (sapagka't hindi pa pinauulanan ng Panginoong Dios ang lupa) at wala pang taong magbukid ng lupa,
Genesis 2:5 (TAB)

“sa parang” – Ito ang disyerto sa lupain sa Gitnang Silangan o "Middle East," naglalarawan ng kawalan ng mga puno at mga halaman. Ang kawalan na ito ba ang kalagayan ng mundo noon? Ang sabi ni Maestro Evangelista, hindi, dahil ang mga halaman ay nalikha na sa Panahon ng Pitong Araw ng Unang Paglikha. Totoo ba?

 

Basahin natin sa:

At sinabi ng Dios, Sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kaniyang pagkakahoy, na taglay ang kaniyang binhi sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon.

At ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nagkakabinhi, ayon sa kaniyang pagkapananim, at ng punong kahoy na namumunga, na taglay ang kaniyang binhi, ayon sa kaniyang pagkakahoy, at nakita ng Dios na mabuti.
Genesis 1:11-12 (TAB)

Nilikha ng Dios ang mga halaman at puno para maging pagkain ng mga hayop. Makikita mo ang dakilang paglikha ng Dios, papaano mabubuhay ang mga hayop kung walang mga halaman upang kanilang maging pagkain?

 

Kailan nilikha ng Dios ang mga punong-kahoy at mga halaman para maging pagkain ng mga hayop at tao?

At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw.
Genesis 1:13 (TAB)

Kung naunang nilikha ng Dios ang mga hayop at ang mga tao at hindi pa nilikha ang mga halaman at "mga punong kahoy na namumunga;" wala silang kakainin. Hindi sila mabubuhay ng matagal.

Balik tayo sa:

At wala pa sa lupang kahoy sa parang, at wala pang anomang pananim na tumutubo sa parang: (sapagka't hindi pa pinauulanan ng Panginoong Dios ang lupa) at wala pang taong magbukid ng lupa,
Genesis 2:5 (TAB)

“sa parang” – Ang disyerto sa Gitnang Silangan.

 

“wala pang taong magbukid ng lupa” – Ibig sabihin na wala pang matalinong tao na makakapagbungkal at makakapagtanim sa lupain na binabanggit. Dahil ang mga tao sa unang paglikha, kahit na sila ay dumarami na, sila ay namimitas lang ng pagkain mula sa mga halaman at sa mga punong kahoy.

Nguni't may isang ulap na napaitaas buhat sa lupa at dinilig ang buong ibabaw ng lupa.
Genesis 2:6 (TAB)

Ang Dios ay nagpatubig sa lupain upang ito ay maging masagana, at ano ang sumunod na nangyari?

At nilalang ng Panginoong Dios ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging kaluluwang may buhay.
Genesis 2:7 (TAB)

“nilalang ng Panginoong Dios ang tao sa alabok ng lupa” – Ang Dios ay lumikha muli: kahit tapos na ang ikapitong araw ng (Unang) Paglikha – ang taong ito ay nilikha na nag-iisa, walang kapareha - hindi tulad ng paglikha noong ika-anim na araw.

 

At:

At naglagay ang Panginoong Dios ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan: at inilagay niya roon ang taong kaniyang nilalang.
Genesis 2:8 (TAB)

Dito pa lang nilikha ng Dios ang Halamanan ng Eden. Ito ang panahon na inilagay ng Dios ang tao (ang ikalawang nilikha na galing sa alabok ng lupa) sa Halamanan.

At pinatubo ng Panginoong Dios sa lupa ang lahat na punong kahoy na nakalulugod sa paningin, at mabubuting kanin; gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan, at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama.
Genesis 2:9 (TAB)

“pinatubo ng Panginoong Dios sa lupa ang lahat na punong kahoy” – Kasama ito sa mga panibagong paglikha ng Dios, anong mga uri ito?

 

“na nakalulugod sa paningin” – Ito ang mga halaman na hindi nakakain, mga palamuti lamang  (ornamental plants).

 

“mabubuting kanin” – Mga punong kahoy na nagbibigay buhay kapag kinain ang mga bunga nito. 

 

Gaano kasagana ang lupaing inihanda ng Dios para sa taong ito?

At may isang ilog na lumabas sa Eden na dumilig sa halamanan; at mula roo'y nabahagi at nagapat na sanga.

Ang pangalan ng una ay Pison: na siyang lumiligid sa buong lupain ng Havilah, na doo'y may ginto;
At ang ginto sa lupang yao'y mabuti; mayroon din naman doong bedelio at batong onix.
At ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon; na siyang lumiligid sa buong lupain ng Cush.
At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hiddecel, na siyang umaagos sa tapat ng Asiria. At ang ikaapat na ilog ay ang Eufrates.
Genesis 2:10-14 (TAB)

Ibig sabihin, ang Halamanan ay sagana at puno ng yaman.

 

Ang halamanan ay may mga bambang, isang paraan ng patubig doon.

 

“ang ginto sa lupang yao'y mabuti; mayroon din naman doong bedelio at batong onix” – Na ang Halamanan ay sagana sa likas na yaman. Ito ay ukol lamang sa tao sa Halamanan.

At kinuha ng Panginoong Dios ang lalake at inilagay sa halamanan ng Eden, upang kaniyang alagaan at ingatan.
Genesis 2:15 (TAB)

Ang lalake ay inilagay sa Halamanan, at binigyan ng kanyang kakailanganin upang panatilihin at taniman ito.

 

Ito ay iba pa sa “paglikha” sa unang pitong araw. Hindi napag-alaman ng mga relihiyon ang tungkol sa dalawang paglikha ng Dios sa Banal na Aklat.

 

At dahil hindi nalaman ng mga tao ang tunay na aral na ito, naniwala sila sa ipinangaral ng mga relihiyon sa kanila – na si Adan at Eva ang mga unang nilikha ng Dios; kaya nga kahit kailan maraming kalituhan at hindi pagkaunawaan sa mga relihiyon at sa kanilang mga tagasunod dahil hindi sapat ang mga paliwanag na ibinibigay tungkol sa Banal na Aklat.

 

Nguni’t sa pagdating ni Maestro Evangelista at sa paghahayag niya ng mga aral ng Dios mula sa Banal na Aklat, ang mga tao ay maari nang suriin at patunayan ang mga aral ng mga relihiyon kung ang mga ito nga ay tunay o hindi, magtanong lamang sila tungkol sa mga tunay na aral ng Dios sa Banal na Aklat.

 

Kung ang isang aral, na ibinigay ng isang mangangaral o isang pari o ng isang ministro, at hindi nakasulat sa Banal na Aklat, dapat ay huwag itong paniwalaan ng mga tao; lalong-lalo na kung sasabihin niya na sinaliksik niya ang tungkol dito. Ito ay pagmamataas at pagkutya sa Dios. Papaano mo sasaliksikin ang Dios? Parang isinasailalim mo Siya sa isang pagsusuri at hinahanapan ng kaalaman!

 

 Ang sabi ni Maestro Evangelista, inihahayag ng Dios ang Kanyang sarili sa mga lingkod Niya, ang mga Propeta; dapat hanapin ang tunay na propeta sa ating panahon at pakinggan ang kanyang mga sasalitain tungkol sa Dios at sa Kanyang aral.

 

Magpatuloy tayo…

 

ANG TAGUBILIN NG DIOS SA HALAMANAN SA EDEN

At iniutos ng Panginoong Dios sa lalake, na sinabi, Sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan:

Datapuwa't sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain; sapagka't sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka.
Genesis 2:16-17 (TAB)

“sa lalake” –Isa lang ang binigyan ng utos ng Dios, dahil nag-iisa lang siya sa Halamanan; iba siya sa mga tao na unang nilikha noong ikaanim na araw ng Paglikha.

 

Totoo ba?

At sila'y binasbasan ng Dios, at sa kanila'y sinabi ng Dios, Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin; at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawa't hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa.
Genesis 1:28 (TAB)

Ang sabi ni Maestro Evangelista, nagbigay ang Dios ng utos sa lalake lamang, siya lang at ang Dios, isa sa isa. Ito ang nagbubukod sa lalake sa mga tao ng “unang paglikha;” may kautusan siya at sila ay wala.

At sinabi ng Panginoong Dios, Hindi mabuti na ang lalake ay magisa; siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya.

At nilalang ng Panginoong Dios sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid; at pinagdadala sa lalake upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon: at ang bawa't itinawag ng lalake sa bawa't kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan niyaon.

At pinanganlan ng lalake ang lahat ng mga hayop, at ang mga ibon sa himpapawid, at ang bawa't ganid sa parang; datapuwa't sa lalake ay walang nasumpungang maging katulong niya.
Genesis 2:18-20 (TAB)

Pinangalanan niya ang mga hayop at mga ibon sa paligid niya, ibig sabihin ang kanyang katalinuhan at kaalaman ay lumalago. Nguni’t nakita ng Dios na siya ay nag-iisa pa rin.

 

ANG PAGLIKHA KAY EVA

At hinulugan ng Panginoong Dios ng di kawasang himbing ang lalake, at siya'y natulog: at kinuha ang isa sa kaniyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon:
Genesis 2:21 (TAB)

“di kawasang himbing” –Ang pananalitang ito ay naipapaliwanag lamang sa ating kasalukuyang salinlahi . Ang tao ay pinatulog, na siya ay isinailalim sa isang pamamaraan na kahalintulad sa isang pag-oopera sa ating kasalukuyang kapanahunan!

At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Dios sa lalake ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalake.
Genesis 2:22 (TAB)

Nilikha ang babae; ito ang isa pa sa mga katangi-tanging paglilikha ng Dios, hindi tulad sa panahon ng pitong araw ng Paglikha, “lalake at babae” ay nilikha ng magkasabay.

 

 Ang sabi ni Maestro Evangelista: Ito ang pahayag na ang lalake, na ating tinawag na Adan, at ang babae, na tinawag na Eva, ay nilikha bukod pa sa mga naunang nga taong nilikha sa mundo. Mapapalad tayo, tayo ang mga buhay na saksi tungkol sa pahayag na ito, ang mga nauna ay hindi napag-alaman ang mga ito.

 

Si Adan ay natatangi sa Dios, at ang pangako ay sa kanya lamang, hindi sa mga taong namumuhay sa labas ng Halamanan ng Eden.

 

Upang malaman ang pagkakaiba ng mga Unang Nilikha sa Ikalawang Nilikha, ipagpatuloy natin ang ating pagbasa:

At nakilala ng lalake si Eva na kaniyang asawa; at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain, at sinabi, Nagkaanak ako ng lalake sa tulong ng Panginoon.
At sa muli ay ipinanganak ang kaniyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapagalaga ng mga tupa; datapuwa't si Cain ay mangbubukid ng lupa.
Genesis 4:1-2 (TAB)

Matapos mapalayas sina Adan at Eva mula sa Halamanan ng Eden, nanirahan sila sa lupain kung saan nagmula si Adan. Ito ang kapanahunan na dumarami na rin ang bilang na mga tao na mga naunang nilikha. At sila ay nagkaroon ng mga anak na lalake, si Cain at si Abel.

 

Basahin natin dito:

At yao'y sinabi ni Cain sa kaniyang kapatid na kay Abel. At nangyari, nang sila'y nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kaniyang kapatid, at siya'y kaniyang pinatay.
At sinabi ng Panginoon kay Cain, Saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, Aywan ko: ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid?
At sinabi niya, Anong iyong ginawa? ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa.
Genesis 4:8-10 (TAB)

Alam ng Dios ang ginawang pagpatay ni Cain kay Abel.

At ngayo'y sinumpa ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid;
Pagbubukid mo ng lupa, ay di na ibibigay mula ngayon sa iyo ang kaniyang lakas; ikaw ay magiging palaboy at hampas-lupa sa lupa.
At sinabi ni Cain sa Panginoon, Ang aking kaparusahan ay higit kaysa mababata ko.
Narito, ako'y iyong itinataboy ngayon mula sa ibabaw ng lupa, at sa iyong harapan ay magtatago ako; at ako'y magiging palaboy at hampaslupa; at mangyayari, na sinomang makasumpong sa akin ay papatayin ako.
Genesis 4:11-14 (TAB)

“sinomang makasumpong sa akin ay papatayin ako” – Kung ating susundin ang mga aral ng mga relihiyon, na si Adan at Eva ang mga naunang tao sa mundo, sino ang papatay kay Cain, ang kanyang ama at ang kanyang ina?

 

At binanggit na “sinomang” – Kung sino man ang nabubuhay noon, ibig sabihin may mga tao na sa paligid nila.

Ano ang ginawa ng Dios sa kanya?

At sinabi sa kaniya ng Panginoon, Dahil dito'y sinomang pumatay kay Cain ay makapitong gagantihan. At nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain, baka siya'y sugatan ng sinomang makakasumpong sa kaniya.
At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod, sa silanganan ng Eden.
Genesis 4:15-16 (TAB)

sinomang pumatay kay Cain” – May mga tao na liban pa sa kanila nang mga panahon na iyon.

 

“nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain” –Ang Pangako ng Dios kay Adan ay ibinigay muli sa kanyang "anak."

 

At nang mamuhay sa lupain ng Nod si Cain, ano ang nangyari?

At nakilala ni Cain ang kaniyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoc: at siya'y nagtayo ng isang bayan at tinawag ang bayan ayon sa pangalan ng kaniyang anak, Enoc.
At naging anak ni Enoc si Irad; at naging anak ni Irad si Mehujael; at naging anak ni Mehujael si Metusael; at naging anak ni Metusael si Lamec.
Genesis 4:17-18 (TAB)

Saan nanggaling ang naging asawa ni Cain? Ang mga mangangaral, mga pari at mga ministro ay nagbigay na ng sagot noon pa: Ang kapatid na babae niya, na ipinanganak mula sa kanyang ina na si Eva! Idinagdag pa nila: Si Adan at Eva ay nagkaroon ng anak na babae, sumunod kina Cain at Abel.

 

Ibig sabihin na ang mga relihiyon ay nagsasabi si Cain ay sinipingan ang kanyang kapatid na babae?

 

Patunayan natin kung totoo nga ang ipinangaral ng mga relihiyon tungkol sa bagay na ito:

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, hayaan natin na ang Banal na Aklat ang maghayag ng Katotohanan, sino ang ikatlong anak ni Adan at Eva? Nagkaroon ba sila ng anak na babae na sumunod kina Cain at Abel?

At nakilalang muli ni Adam ang kaniyang asawa; at nanganak ng isang lalake, at tinawag ang kaniyang pangalan na Set; sapagka't aniya'y binigyan ako ng Dios ng ibang anak na kahalili ni Abel; sapagka't siya'y pinatay ni Cain.
Genesis 4:25 (TAB)

Ang sumunod na anak ay lalake rin! Mali ang mga relihiyon.

 

Nangangahulugan lamang na sa kapanahunan nina Adan at Eva, marami nang tao na namumuhay sa mundo, bagaman hindi gaanong marami tulad ngayon.

 

Ang aral ng mga relihiyon tungkol sa Kasaysayan ng Paglikha ay hindi totoo! Ang mga aral na ito ay napatunayang mali mula sa simula, papaano tayo makakatiyak na ang kanilang mga aral ay totoo hanggang sa huli?

 

Sa kabuuan, ang unang nilikha, ang mga “binhi ng tao at ng binhi ng hayop,” ay walang tipan at walang pangako sa Dios. Tayo ay labas sa Biyaya ng Dios, tayo ang mga Gentil na tinatawag ng mga Hudyo, at ang mga "anak" o lahi ni Adan ang may Tipan sa Dios.

 

Papaano tayo makikihati sa Biyaya at sa Tipan ng Dios na ibinigay lamang sa mga "anak" o lahi ni Adan?

 

Ito ang inihahayag ni Maestro Evangelista, may pag-asa pa tayo.

 

Nagising ba kayo sa pahayag ng “binhi ng tao at ng binhi ng hayop?”

 

Muli, ang Pahayag…

Dito'y nagising ako, at ako'y lumingap; at ang aking pagkakatulog ay masarap.
Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking hahasikan ang sangbahayan ni Israel at ang sangbahayan ni Juda ng binhi ng tao at ng binhi ng hayop.
Jeremias 31:26-27 (TAB)

Ito na ang panahon upang ang mga tao sa buong mundo ay gumising na sa malalim na pagkatulog sa mga relihiyon.

 

Anong uri ng mga tao ang mga “binhi ng tao at ng binhi ng hayop?”

At mangyayari, na kung paanong binantayan ko sila upang alisin, at upang ibuwal, at upang madaig at upang ipahamak, at upang pagdalamhatiin, gayon babantayan ko sila upang itayo at upang itatag sabi ng Panginoon.
Jeremias 31:28 (TAB)

Ang mga taong ito ay walang pangako at walang tipan, kaya’t hindi siya maliligtas.

 

Dahil sa hindi nakilala ang tunay na Dios, naghirap tayo ng labis sa mga panahon: mga digmaan, mga kagutuman, mga sakuna, mga pagsasalot at iba pa, nguni’t ang Dios sa kasalukuyan ay nagbibigay sa atin ng isang pangako ng bagong panimula. Na kung saan ang mga tao ay mapipisan sa nag-iisang tunay na Dios.

 

Ano pa ang ibang aral ng mga relihiyon na ating kinatulugan?

 

Anong aral ng Dios ang hindi natin napag-alaman dahil sa mga relihiyon?

Sa mga araw na yaon ay hindi na sila mangagsasabi. Ang mga magulang ay nagsikain ng mga maasim na ubas, at ang mga ngipin ng mga bata ay nagsisipangilo.

Nguni't bawa't isa ay mamamatay ng dahil sa kaniyang sariling kasamaan: lahat na nagsisikain ng mga maasim na ubas ay magsisipangilo ang mga ngipin.
Jeremias 31:29-30 (TAB)

Ang aral ng mga relihiyon tungkol sa “unang kasalanan” ay hindi totoong nakasulat sa Banal na Aklat, ito ay ginamit ng mga Israel noon, at ang mga relihiyon ay pinasunod pa rin tayo hanggang sa kasalukuyang panahon, dahil inaral ito sa atin kahit na hindi nararapat! Napatunayan na natin na ang mga aral ng mga relihiyon ay iba sa aral at kautusan ng Dios: ang sinomang magkasala ay magbabayad rin niyon, walang ibang makapagtutubos o makapagliligtas sa sariling buhay, siya rin ang magliligtas sa kanyang sarili. Wala ng tayong malalapitan.

 

Maitatanong ninyo: Papaano?

 

Ang Pagpapatawad ng mga Kasalanan

 

Ipapaliwanag ni Maestro Evangelista kung papaano tayo makakakita ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at mabuhay, muli sa unang pagkakataon:

Hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang; bawa't tao'y papatayin dahil sa kaniyang sariling kasalanan.
Deuteronomio 24:16 (TAB)

Ang sabi n Maestro Evangelista, gaano katagal na itong naisulat sa Banal na Aklat?

 

Naibigay na ito noon pa sa kapanahunan ni Moses. Bakit hindi ito inaral ng mga relihiyon sa mga tao sa buong mundo?

Ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin, na nagsasabi,
Anong ibig ninyong sabihin na inyong sinasambit ang kawikaang ito tungkol sa lupain ng Israel, na sinasabi, Kinain ng mga magulang ang mga maasim na ubas, at ang mga ngipin ng mga anak ay nagsisipangilo?
Ezekiel 18:1-2 (TAB)

Ang aral ng “unang kasalanan,” ano ang sinabi ng Dios tungkol dito?

Buhay ako, sabi ng Panginoong Dios, hindi na ninyo sasambitin pa ang kawikaang ito sa Israel.
Ezekiel 18:3 (TAB)

“Buhay ako” – tunay na may Dios!

Narito, lahat ng kaluluwa ay akin; kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin: ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay.
Ezekiel 18:3-4 (TAB)

Inulit ng Dios ang Kautusan na ibinigay Niya kay Moses tungkol sa kasalanan. Walang katotohanan sa aral ng “Unang Kasalanan.” Si Adan at Eva ay nakagawa ng kasalanan sa Hardin; sila rin ang tumanggap ng kaparusahan. Nguni’t ang mga relihiyon ay nagsasabi na ang kasalanan nina Adan at Eva ay umabot pa sa ating kapanahunan! Hindo totoo ito ayon sa nakasulat sa Banal na Aklat!

 

Bumasa tayo sa paglilinaw sa kautusan, at makita natin ang paraan sa ating kaligtasan.

Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay: ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak; ang katuwiran ng matuwid ay sasa kaniya, at ang kasamaan ng masama ay sasa kaniya.
Ezekiel 18:20 (TAB)

Sa kabuuan, kahit si Jesus ay hindi makakapaglitas.

 

At kung tayo ay nakagawa ng kasalanan, paparusahan ba tayo kaagad ng Dios?

Nguni't kung ang masama ay humiwalay sa kaniyang lahat na kasalanan na kaniyang nagawa, at ingatan ang lahat na aking mga palatuntunan, at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay.
Ezekiel 18:21 (TAB)

Hindi, hindi tayo kaagad paparusahan ng Dios, binibigyan tayo ng pagkakataon na tubusin ang ating mga sarili: magbago at magsipanumbumalik sa Dios.

 

At ayon sa mga relihiyon, na nakalista ang ating mga kasalanan sa langit, may katotohanan ba ito?

Wala sa kaniyang mga pagsalangsang na nagawa niya na aalalahanin laban sa kaniya: sa kaniyang katuwiran na kaniyang ginawa ay mabubuhay siya.
Ezekiel 18:22 (TAB)

Ang sabi ni Maestro Evangelista: Walang ganoong bagay. Kailangan lang natin magsisi, baguhin ang ating sarili at magsipanumbumalik sa Dios.

 

Natutuwa ba ang Dios sa kamatayan ng nagkasala?

Mayroon baga akong anomang kasayahan sa kamatayan ng masama? sabi ng Panginoong Dios: at hindi baga mabuti na siya'y humiwalay sa kaniyang lakad, at mabuhay?
Ezekiel 18:23 (TAB) 

Nais ng Dios na magsisi tayo sa mga kasalanan natin, magbago at magbalik sa Kaniya.

 

Papaano si Jesus, na alam ang tunay na aral, nakagawa ng kasamaan, ano ang nangyari sa kanya?

Pagka ang matuwid ay humihiwalay sa kaniyang katuwiran, at gumagawa ng kasamaan, at kinamamatayan; sa kasamaan na kaniyang nagawa ay mamamatay siya.
Ezekiel 18:26 (TAB)

Habang si Jesus ay naghihirap sa krus, sumigaw siya: “Dios ko, dios ko, Bakit mo ako pinabayaan?” Ang tanong ni Maestro Evangelista, humihingi ba si Jesus ng kapatawaran o sinisi pa niya ang Dios? "Nagsisisi" o "naninisi?"

 

Sinisisi niya ang Dios! Kaya hanggang sa huling hininga ni Jesus, hindi siya sinagot ng Dios. Siya ay pinabayaan.

 

Ito ang kapanahunan na dapat na tayong gumising.

 

Nais ba ng Dios na si Jesus ay mamaytay?

Sapagka't wala akong kasayahan sa kamatayan niya na namamatay, sabi ng Panginoong Dios: kaya't magsipagbalik-loob kayo, at kayo'y mangabuhay.
Ezekiel 18:32 (TAB)

Namatay si Jesus nang hindi nagsisi at hindi humingi ng kapatawaran sa Dios.

 

Ngayon, ang aral tungkol sa Pagliligtas sa pamamagitan ni Jesus na inaalok ng mga relihiyon ay hindi totoo. Sa pamamagitan lang ng Dios tayo makatatanggap ng Pagliligtas at mamuhay ng lubos sa ating mga buhay. Walang kapangyarihan si Jesus na magligtas noong kapanahunan niya.

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, basahin at alamin natin kung ang isang tao ay kayang tubusin ang kasalanan ng kanyang kapwa.

 

Basahin natin ang kasaysayan ni Moses, ang isa sa pinakadakila sa mga sinugo ng Dios:

At nakikipagsalitaan ang Panginoon kay Moises ng mukhaan, gaya ng isang taong nakikipagsalitaan sa kaniyang kaibigan. At siya'y bumabalik uli sa kampamento, datapuwa't ang kaniyang tagapangasiwang si Josue, na anak ni Nun, na may kabataan pa, ay hindi umaalis sa Tolda.
Exodo 33:11 (TAB)

Malapit na tunay si Moses sa Dios at nakikipag-usap sa Kaniya tulad ng isang kaibigan.

 

May panahon ba na si Moses ay tinangkang tubusin ang mga kasalanan ng kanyang bayan sa Dios?

At nangyari ng kinabukasan, na sinabi ni Moises sa bayan, Kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan: at ngayo'y sasampahin ko ang Panginoon; marahil ay aking matutubos ang inyong kasalanan.
At bumalik si Moises sa Panginoon, at nagsabi, Oh, ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan, at gumawa sila ng mga dios na ginto.
Exodo 32:30-31 (TAB)

“marahil ay” – Hindi tiyak si Moses kung matutubos niya ang bayan niya.

Gayon ma'y ngayon, kung iyong ipatatawad ang kanilang kasalanan; at kung hindi, ay alisin mo ako, isinasamo ko sa iyo, sa iyong aklat na sinulat mo.
Exodo 32:32 (TAB)

Tinangka bang tubusin ni Moses ang kasalanan ng bayan niya?

 

Malaki ang pakiusap ni Moses, na kahit ang buhay niya ay iaalay niya sa pagpapatawad ng mga kasalanan nila, nguni’t ano ang sabi ng Dios sa kanya?

At sinabi ng Panginoon kay Moises, Ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat.
At ngayo'y yumaon ka, iyong patnubayan ang bayan sa dakong aking sinalita sa iyo: narito, ang aking anghel ay magpapauna sa iyo: gayon ma'y sa araw na aking dalawin sila ay aking dadalawin ang kanilang kasalanang ipinagkasala nila.
Exodo 32:33-34 (TAB)

Hindi pinayagan ng Dios si Moses na tubusin ang kasalanan ng kanyang bayan, kung sino ang nagkasala ay mananagot sa Dios.

 

Sa panahon ng paghuhukom, ang Dios ay palaging nagsusugo ng anghel. Naghihintay ang Dios upang magsisi tayo, baguhin ang ating buhay at manumbalik sa kanya. Patatawarin tayo at mabubuhay.

 

Kung si Moses ay hindi pinayagan ng Dios na tubusin ang kasalanan ng kanyang bayan, papaano pa kaya kay Jesus? Ang Diops ay hindi nagliliban sa Banal na Aklat.

 

Ang aral ng mga relihiyon na iniligtas ni Jesus ang mga tao sa kasalanan ay isang kasinungalingan.

Ang sabi ni Maestro Evangelista, ang aral na ating nabasa ay nagpapakita at nagpapaliwanag na ang bawat tao ay hihingi ng kapatawaran sa Dios at walang makakatubos o makakapamagitan man sa kasalanan ng iba sa Dios.

 

Bumalik tayo sa…

Nguni't bawa't isa ay mamamatay ng dahil sa kaniyang sariling kasamaan: lahat na nagsisikain ng mga maasim na ubas ay magsisipangilo ang mga ngipin.
Jeremias 31:30 (TAB)

Hindi makakapagligtas ang isang tao ng kanyang kapwa tungkol sa kasalanan: ang bawa’t isa sa atin ay ang hihingi ng kapatawaran sa Dios.

 

At pag nagising na tayo at makitang mali ang mga aral ng mga relihiyon:

Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel, at sa sangbahayan ni Juda:
Jeremias 31:31 (TAB)

“ang mga araw ay dumarating” – Sa ating kasalukuyang panahon.

 

“makikipagtipan ng panibago” – Bakit “bago?”

Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking hahasikan ang sangbahayan ni Israel at ang sangbahayan ni Juda ng binhi ng tao at ng binhi ng hayop.
Jeremias 31:27 (TAB)

Ito ang bagong pakikipagtipan sa pagitan ng Dios at ng Kanyang bagong bayan, ang mga tao sa buong mundo.

 

Ano ang pagkakaiba nito?

 

Hindi ayon sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Egipto; na ang aking tipan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon.

 

Ganito isinalarawan ng Dios ang dating bayan Niya… hindi sila nanatiling tapat sa Kaniya.

Kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, Aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban, at aking isusulat sa kanilang puso; at ako'y magiging kanilang Dios, at sila'y magiging aking bayan;
Jeremias 31:33 (TAB)

Binabanggit na ngayon ng Dios ang tungkol sa isang sangbahayan; ito ang pagpipisan ng “sangbahayan ni Israel, at sa sangbahayan ni Juda” at ng “binhi ng tao at ng binhi ng hayop.” At kikilalanin sila ng Dios bilang ang bagong bayan Niya.

 

Anon ang makikita natin sa kanila?

At hindi na magtuturo bawa't isa sa kanila sa kaniyang kapuwa, at bawa't tao sa kaniyang kapatid, na magsasabi, Iyong kilalanin ang Panginoon; sapagka't makikilala nilang lahat ako, mula sa kaliitliitan sa kanila hanggang sa kadakidakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon: sapagka't aking ipatatawad ang kanilang kasamaan, at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin.
Jeremias 31:34 (TAB)

“Iyong kilalanin ang Panginoon” – Makikilala ng bagong bayan ang tunay na Dios at ang Kanyang Dakilang Pangalan.

 

Anong kapanahunan ito?

 

Ang kapanahunan na wala nang makakapanlinlang sa kanyang kapwa tungkol sa katotohanan sa Dios.

Ganito ang sabi ng Panginoon, na nagbibigay ng araw na sumisikat na pinakaliwanag sa araw, at ng mga ayos ng buwan at ng mga bituin na pinakaliwanag sa gabi, na nagpapakilos sa dagat, na humugong ang mga alon niyaon; ang Panginoon ng mga hukbo ay siyang kaniyang pangalan:
Jeremias 31:35 (TAB)

“ang Panginoon ng mga hukbo” – Ang titulo o katawagan na ibinigay sa Dios, dahil hindi Siya nagpapaliban sa Kanyang mga kaaway.

Kung ang mga ayos na ito ay humiwalay sa harap ko, sabi ng Panginoon, ang binhi nga ng Israel ay maglilikat sa pagkabansa sa harap ko magpakailan man.
Jeremias 31:36 (TAB)

Sa huli, may isa lamang bayan na tatayo sa buong mundo, dahil ang mga ibang bayan ay pupunta rito at pipisan upang maging isang bayan, ang Bagong Bayan ng Dios.

 

Basashin natin muli:

Kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, Aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban, at aking isusulat sa kanilang puso; at ako'y magiging kanilang Dios, at sila'y magiging aking bayan;
Jeremias 31:33 (TAB)

“sila'y magiging aking bayan” – Sinu-sino sila? Sino ang magkakaroon ng karapatan na tawaging “bayan ng Dios” at tumawag sa Dios na “Ama?”

Gumising ka, Oh tabak, laban sa pastor ko, at laban sa lalake na aking kasama, sabi ng Panginoon ng mga hukbo: saktan mo ang pastor at ang mga tupa ay mangangalat; at aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliit.
Zacarias 13:7 (TAB)

Ang “Pastor” na binabanggit ay si Jesus – Alam na natin ito.

 

“mga tupa” – Ang kanyang mga apostol.

 

“mga maliliit” – Ang mga relihiyon at ang galit ng Dios sa kanila ay higit.

At mangyayari, na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay; nguni't ang ikatlo ay maiiwan.
Zacarias 13:8 (TAB)

Sila ay mawawasak sa kapanahunan… at sino ang maiiwan?

At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin: aking sasabihin, Siya'y bayan ko; at kanilang sasabihin, Ang Panginoon ay aking Dios.
Zacarias 13:9 (TAB)

Kanilang tatawagan ang Kanyang Pangalan, at didinggin Niya sila at tatawagin na ang Bagong Bayan ng Dios.

 

Magaganap ba ang Pahayag?

At ang Panginoo'y magiging Hari sa buong lupa: sa araw na yao'y magiging ang Panginoon ay isa, at ang kaniyang pangalan ay isa.
Zechariah 14:9 (TAB)

 “sa araw na yao'y” – Tiyak na magaganap.

 

“isa” – Kapag ganap na ang pagsasama ng “sangbahayan ni Israel at ang sangbahayan ni Juda at ng binhi ng tao at ng binhi ng hayop” – Sila ay tatawaging Bagong Bayan ng Dios.

 

Pag hindi nakilala ang tunay na Pangalan ng Dios, anumang batas o kautusan na hindi nilagdaan, ito ay walang bisa.

 

Tayo ay mapalad sa ang Pangalan ng Dios ay mahahayag sa ating kapanahunan sa pamamagitan ng “Taga Ibang Lupa,” na si Maestro Evangelista, na inihayag sa Banal na Aklat, ang Salita ng Dios.

 

Bumalik tayo muli sa Pahayag:

Dito'y nagising ako, at ako'y lumingap; at ang aking pagkakatulog ay masarap.
Jeremias 31:26 (TAB)

Ito ang kalagayan sa kasalukuyan ng mga tao sa buong mundo; sila ay tulog pa sa mga aral ng mga relihiyon. Gigisingin na natin sila.

 

“masarap” – Dahil ang mga aral ng mga relihiyon tungkol sa himala, ang pagkabuhay muli at ang walang hanggang buhay ay hindi totoo.

Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking hahasikan ang sangbahayan ni Israel at ang sangbahayan ni Juda ng binhi ng tao at ng binhi ng hayop.
Jeremias 31:27 (TAB)

Ang mga taong mula sa “naunang nilikha” ay ipipisan sa mga taong mula sa “ikalawang nilikha.”

At mangyayari, na kung paanong binantayan ko sila upang alisin, at upang ibuwal, at upang madaig at upang ipahamak, at upang pagdalamhatiin, gayon babantayan ko sila upang itayo at upang itatag sabi ng Panginoon.
Jeremias 31:28 (TAB)

Ito ang dinanas ng mga “unang nilikha;” hindi ba natin dinaranas rin ang mga ito sa kasalukuyan?

 

At kung ang mga tao mula sa “naunang nilikha” ay ipipisan sa mga taong mula sa “ikalawang nilikha,” ano ang mangyayari?

Sa mga araw na yaon ay hindi na sila mangagsasabi. Ang mga magulang ay nagsikain ng mga maasim na ubas, at ang mga ngipin ng mga bata ay nagsisipangilo.
Jeremias 31:29 (TAB)

Wala na ang mga aral na mapanlilang ng mga relihiyon!

At mangyayari, na kung paanong binantayan ko sila upang alisin, at upang ibuwal, at upang madaig at upang ipahamak, at upang pagdalamhatiin, gayon babantayan ko sila upang itayo at upang itatag sabi ng Panginoon.
Jeremias 31:28 (TAB)

“upang itayo at upang itatag” – Sino ang magtatayo at magtatatag, ang Dios ba ang kakausap sa atin?

 

Basahin natin sa Banal na Aklat tungkol sa tagubilin ng Dios sa atin:

Ayon sa lahat ng iyong ninasa sa Panginoon mong Dios sa Horeb, sa araw ng kapulungan, na sinasabi, Huwag mong iparinig uli sa akin ang tinig ng Panginoon kong Dios, ni ipakita pa sa akin itong dakilang apoy, upang huwag akong mamatay.
Deuteronomio 18:16 (TAB)

Ito ang hiniling ng mga taong-bayan kay Moses tungkol sa Dios. Ano ang sagot ng Dios?

At sinabi ng Panginoon sa akin, Mabuti ang kanilang pagkasabi ng kanilang salitain.
Deuteronomio 18:17 (TAB)

Hindi na maririnig ang Dios ng Kanyang bayan, ang panahon ng pakikipagtalastasan sa mga tao ay tapos na.

 

Sino na ang magsasalita sa mga tao para sa Dios?

Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo; at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kaniya.
Deuteronomio 18:18 (TAB)

Ang Dios ay magsusugo ng isang gaya ni Moses, saan siya manggagaling?

 

“sa gitna ng kanilang mga kapatid” – Manggagaling siya sa mga naunang nilikha ng Dios o sa mga “binhi ng tao at ng binhi ng hayop,” hindi sa bayan ng Israel, ang mga ikalawang nilikha.


“aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya” – Ito ang pagkakaiba niya kay Moses.

 

Ano ang malalaman natin mula sa sinugo?

At mangyayari, na sinomang hindi makikinig sa aking mga salita na kaniyang sasalitain sa aking pangalan, ay aking sisiyasatin yaon sa kaniya.
Deuteronomio 18:19 (TAB)

Magsasalita siya sa mga tao sa Pangalan ng Dios.

 

Bakit? Ano ang nangyari noon na kinailangan ng bayan Niya na malaman ang Kanyang Pangalan?

Bukod dito ay sinabi ni Jeremias sa buong bayan, at sa lahat ng mga babae, Inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, buong Juda, na nasa lupain ng Egipto: Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Dios ng Israel, na nagsasabi, Kayo at ang inyong mga asawa ay kapuwa nangagsalita ng inyong mga bibig, at ginanap ng inyong mga kamay, na nagsasabi, Tunay na aming tutuparin ang aming mga panata na aming ipinanata, na magsunog ng kamangyan sa reina ng langit, at ipagbuhos ng mga inuming handog siya: inyo ngang isagawa ang inyong mga panata, at inyong tuparin ang inyong mga panata.
Jeremias 44:24-25 (TAB)

Ang bayan ni Moses (ang sangbahayan ng Judah) sa paninirahan nila sa Egipto noon ay sumamba sa ibang dios, na tinawag nilang "reina ng langit," na kahit sa ating panahon ay sinasamba pa, sa kaanyuan ni Marya, ng ina ni Jesus, na tinatawag rin na
"Reina ng Langit at Lupa."

 

Ano ang ibinigay sa kanila ng Dios?

Kaya't inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, buong Juda na tumatahan sa lupain ng Egipto. Narito, ako'y sumumpa ng aking dakilang pangalan, sabi ng Panginoon, na ang aking pangalan ay hindi mababanggit sa bibig ng sinoman sa Juda sa buong lupain ng Egipto, na sabihin, Buhay ang Panginoong Dios.
Jeremias 44:26 (TAB)

Dahil sa pagsamba nila sa "reyna ng langit," sila ay isinumpa ng Dios na hindi na nila mababanggit ang Kanyang Pangalan. Ang sumpa ay may bisa pa hanggang sa kasalukuyan, kahit ang mga Hudyo ay hindi alam at hindi mababanggit ang tunay na Pangalan ng Dios. Mababanggit lang nila ang “Hashem” o "The Name" na kapalit sa Tunay na Pangalan ng Dios.

 

At ang mga tao at ang mga relihiyon ay hindi napag-alaman ang tunay na Pangalan ng Dios dahil hindi sila ang mga sinugo ng Dios upang ipakilala ang Kanyang Tunay ng Pangalan. Kaya’t makikita natin sa mga relihiyon ang pagtawag sa mga pangalang YHWH, Yahweh, Jehovah, El, Elohim, Adonai, The LORD, Hashem, hanggang sa tinangka nilang masanay ang mga tao sa pangalang “yeshua” o “yashua” ang pangalan ni Jesus sa salitang Hebreo, na bilang ibang pangalan ng Dios. Ito ang isa sa mga panglilinlang hanggang sa kasalukuyan.

 

May isang tao lamang; isang sinugo, na darating, hindi galing sa bayan ng Israel, siya ang magpapakilala ng Pangalan ng Dios sa mga tao. Magagawa niya iyon dahil hindi siya saklaw ng sumpa na ibinigay sa bayan ng Judah!

Totoo ba na ang sinugo na ipinangako ng Dios kay Moses ay hindi manggagaling sa bayan ng Judah o sa bayan ng Israel?

Bukod dito'y tungkol sa taga ibang lupa, na hindi sa iyong bayang Israel, pagka siya'y magbubuhat sa isang malayong lupain dahil sa iyong pangalan;
I Mga Hari 8:41 (TAB)

“na hindi sa iyong bayang Israel” – Malinaw na ngayon, ang paglalarawan na ibinigay kay Moses tungkol sa “Taga Ibang Lupa” na sinugo ng Dios ay lubos.

 

“magbubuhat sa isang malayong lupain” – Ang “Taga Ibang Lupa” ay hindi saklaw ng Sumpa na ibinigay noon na nakasulat sa Jeremias 44:24-26, dahil hindi nabibilang sa bayan nila.

(Sapagka't kanilang mababalitaan ang iyong dakilang pangalan, at ang iyong makapangyarihang kamay, at ang iyong unat na bisig:) pagka siya'y paririto at dadalangin sa dako ng bahay na ito;
I Mga Hari 8:42 (TAB)

“kanilang mababalitaan ang iyong dakilang pangalan” – Darating ang panahon na kalugodlugod sa Dios na ang “Taga Ibang Lupa” ay haharap sa mga tao sa buong mundo sa pamamagitan ng cable TV upang kanyang ganapin ang tungkulin na ibinigay sa kanya ng Dios.

Dinggin mo nga sa langit na iyong tahanang dako, at gawin mo ang ayon sa lahat na idalangin sa iyo ng taga ibang lupa; upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang iyong pangalan, upang matakot sa iyo, gaya ng iyong bayang Israel, at upang kanilang makilala na ang bahay na ito na aking itinayo ay tinatawag sa pamamagitan ng iyong pangalan.
I Mga Hari 8:43 (TAB)

“Dinggin mo nga sa langit” – Nasaan ang Dios? Nasa langit Siya, kaya nga ang “Taga Ibang Lupa” ang magsasalita sa mga tao.

 

Ang sinabi ng Dios kay Moses ang isang sinugo na “gaya mo” ibig sabihin ang taong ito ay may tungkulin o misyon na gaya ng kay Moses.

 

Ano ang dinala ni Moses? Ang Tipan sa pagitan ng Dios at ng kanyang bayan. Nagtagal ba iyon? Hindi.

 

Iyon ba ay sinira o pinutol? Pinutol. Dahil ang anumang tipan bilang isang kasunduan ay dapat taglay ang mga pangalan ng magkabilang panig. Yamang hindi nakilala ang Pangalan ng Dios ng kanyang bayan, ang bayan ng Israel noon; nawalan ng bisa ang tipan ng lumaon.

 

Kaya ang “Taga Ibang Lupa” ay paririto upang ihayag ang Pangalan ng Dios at ito ay inuulit muli sa:

Ang salita nga ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi,
Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay-bata ay pinapaging banal kita; inihalal kitang propeta sa mga bansa.
Jeremias 1:4-5 (TAB)

Ang pahayag na ito ay ibinigay din kay Jeremias upang ito ay maipagpatuloy hanggang sa takdang panahon.

 

“propeta sa mga bansa” – Ang propetang binabanggit ay hindi si Jeremias, ito ay isang propeta na susuguin sa mga bansa sa buong mundo.

 

Si Jeremias ay sinugo lamang sa bayan ng Israel, kasama ng iba pang mga propeta. Nguni’t ang propetang ito ay namumukod-tangi, ang propeta sa mga bansa sa buong mundo.

Nang magkagayo'y sinabi ko, Ah, Panginoong Dios! narito, hindi ako marunong magsalita: sapagka't ako'y bata.
Jeremias 1:6 (TAB)

Ang propetang sinugo ay hindi gaanong maalam sa Banal na Aklat sa pamantayan ng mga relihiyon, nguni’t ano ang sinabi ng Dios?

Nguni't sinabi sa akin ng Panginoon, Huwag mong sabihin, Ako'y bata: sapagka't saan man kita susuguin ay paroroon ka, at anomang iutos ko sa iyo ay sasalitain mo.
Jeremias 1:7 (TAB)

Dahil kung ating titingnan ang kasalukuyang kalagayan ng mundo, ito ang magiging labanan sa pagitan ng propeta at mga relihiyon.

Huwag kang matakot dahil sa kanila; sapagka't ako'y sumasaiyo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon.
Jeremias 1:7-8 (TAB)

Hindi siya pababayan ng Dios.

Nang magkagayo'y iniunat ng Panginoon ang kaniyang kamay, at hinipo ang aking bibig; at sinabi sa akin ng Panginoon, Narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig:
Jeremias 1:9 (TAB)

Siya ang propetang ipinangako ng Dios kay moses, at totoo ba na siya rin ang propetang magtatayo mula sa mga ibinagsak?

Tingnan mo, aking pinapagpupuno ka sa araw na ito sa mga bansa at sa mga kaharian, upang magalis at magbagsak at upang magsira at magwasak, upang magtayo at magtatag.
Jeremias 1:10 (TAB)

Siya ang propetang sinugo upang ganapin ang Pahayag sa:

Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking hahasikan ang sangbahayan ni Israel at ang sangbahayan ni Juda ng binhi ng tao at ng binhi ng hayop

Jeremias 31:27 (TAB)

Magkakaroon ng pagiisa ng mga tao ng “unang nilikha” at ng mga tao ng “ikalawang nilikha.”

At mangyayari, na kung paanong binantayan ko sila upang alisin, at upang ibuwal, at upang madaig at upang ipahamak, at upang pagdalamhatiin, gayon babantayan ko sila upang itayo at upang itatag sabi ng Panginoon.
Jeremias 31:28 (TAB)

Ito ang misyon ng “Taga Ibang Lupa” na ipinangako kay Moses.

 

Sino ang ““Taga Ibang Lupa?” Mahahayag mamaya.

 

Gaya ng nabanggit kanina:

Gumising ka, Oh tabak, laban sa pastor ko, at laban sa lalake na aking kasama, sabi ng Panginoon ng mga hukbo: saktan mo ang pastor at ang mga tupa ay mangangalat; at aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliit.
Zacarias 13:7 (TAB)

Bakit binanggit na “laban sa lalake na aking kasama?”

 

Ang paliwanag ni Maestro Evangelista, ang “lalake” na binabanggit ay ang isang sinugo ng Dios na inihayag sa:

At sinabi ng Panginoong Dios sa ahas, Sapagka't ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa bawa't ganid sa parang; ang iyong tiyan ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay:
Genesis 3:14 (TAB)

Matapos ang Pagtukso sa Halamanan, hindi pinayagan ng Dios na hindi maparusahan ang ahas, nguni’t ang isang tanong na sumasaisip ay nang sabihin sa ahas – “ang iyong tiyan ang ilalakad mo” ibig sabihin, ang ahas ay may paa noon! Kaya ang manlilinlang ay nagtagumpay sa pagtukso kay Eva dahil ito ay lumapit sa kanya sa anyo ng ahas bilang pagbabalat-kayo. Nguni’t kung ang manlilinlang ay tutuksuhin si Eva sa tunay nitong anyo, matutukso ba nito si Eva?

 

 Ang dahilan kung bakit tayo rin ay nalilinlang sa takbo ng kasaysayan ay hindi natin nakilala ang mga anyo ng pagbabalat-kayo ng “manlilinlang.”

 

Ano ang tunay na anyo ng manlilinlang/ahas sa Banal na Aklat?

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, basahin natin ang tungkol dito:

At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan; siya'y inihagis sa lupa, at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya.
Apocalipsis 12:9 (TAB)

Sa kaunaunahang pagkakataon, ang ahas ay nabunyag na dragon, ang Diablo at Satanas. Ang huling ibubunyag ay pagkakilala sa mga “anghel” ni Satanas. Ito ang isa sa mga pahayag na ibibigay ni Maestro Evangelista sa ating pagbasa:

At papagaalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi: ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong.
Genesis 3:15 (TAB)

Ang labanan sa pagitan ng ahas at ng babae ay hindi pa tapos. Buhat ng mawala sina Adan at Eva sa kinalalagyan nila sa Halamanan ng Eden, binigyan ng Dios ang kanilang mga anak na pagkakataon na mabawi ito muli, sa paglupig sa ahas at sa mga anghel nito; upang makabalik sa Halamanan ng Eden.

 

Ngunit tatangkain ding talunin ng ahas ang kanyang anak. Ito ang misyon, ang “Taga Ibang Lupa” ang magiging anak ng babae na tatalo sa ahas at ihanda ang daan pabalik sa Halamanan ng Eden. Totoo ba ito?

 

Balik tayo sa:

Gumising ka, Oh tabak, laban sa pastor ko, at laban sa lalake na aking kasama, sabi ng Panginoon ng mga hukbo: saktan mo ang pastor at ang mga tupa ay mangangalat; at aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliit.
Zacarias 13:7 (TAB)

Bakit “lalake na aking kasama?” – Dahil ang lalaking ito ay kasama sa Pahayag ng Dios.

 

“pastor” – Si Jesus, na hindi nagtagumpay sa kanyang misyon.

 

“mga tupa” – Ang mga apostol, na nagpatuloy ng mga maling aral ni Jesus.

 

“ang mga maliliit” – ang mga relihiyon na sumunod sa mga aral ng mga apostol at ni Jesus!

 

Ano ang mangyayari sa kanila?

At mangyayari, na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay; nguni't ang ikatlo ay maiiwan.
Zacarias 13:8 (TAB)

Sinu-sino ang maiiwan?

At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin: aking sasabihin, Siya'y bayan ko; at kanilang sasabihin, Ang Panginoon ay aking Dios.
Zacarias 13:9 (TAB)

Malinaw na ang bagong bayan ng Dios ay hindi na ang mga lahi ng “babae” o ang dating bayan nila Jesus – ang mga “ikalawang nilikha.”

 

Noon, ang mga sangbahayan ng Judah at Israel ay kinilala na bayan ng Dios, nguni’t ngayon ayon sa Pahayag, at sa Jeremias 31:26-28; ang lahat ay inaanyayahan na mapabilang sa bayan ng Dios, kung kikilalanin nila ang Dios, tumawag sa Kanyang Pangalan at magsipanumbalik sa Kaniya.

 

Papaano itinuring na si Jesus ang lalaking malapit sa Dios?

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, si Jesus ay sinugo ng Dios upang ipagpatuloy ang labanan mula sa Halamanan ng Eden at ipakita sa kanyang bayan ang daan ng kaligtasan sa pagpapakilala ng Dakilang Pangalan ng Dios, na makikita sa bahay na itinayo noon ni Salomon. At sa gayon ay makatawag ang kanyang bayan sa Pangalan ng Dios at sasagutin sila at ipapakita ang pagliligtas sa kanyang bayan.

 

Basahin natin ang Pahayag tungkol sa pagdating ni Jesus:

At kaniyang sinabi, Dinggin ninyo ngayon, Oh sangbahayan ni David; maliit na bagay ba sa inyo ang mamagod sa mga tao na inyong papagurin rin ang aking Dios?
Isaias 7:13 (TAB)

Ang pangako sa Halamanan tungkol sa pagdating ng anak ng babae ay ginanap ng Dios para sa Kanyang bayan.

Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda; narito, isang dalaga ay maglilihi, at manganganak ng isang lalake, at tatawagin ang kaniyang pangalan na Emmanuel.
Isaias 7:14 (TAB)

Si Jesus ang taong inutusan na ipakilala ang Pangalan ng Dios sa kanyang bayan, upang maganap na ang pangalang “Emmanuel” na “Ang Dios ay sumasaatin.” Ibig sabihin, kilala na nila ang Dios.

Ngunit ang Dios sa pagsusugo ng mga lingkod niya, ang pagpapala at sumpa ay ibibinigay rin, kaya nga:
Siya'y kakain ng mantekilla at pulot, pagka siya'y natutong tumanggi sa kasamaan, at pumili ng mabuti.
Isaias 7:15 (TAB)

“pulot” – Matamis, ibig sabihin siya ay tuturuan ng Dios ng mga tunay na aral.

 

“natutong tumanggi sa kasamaan, at pumili ng mabuti” – Dahil alam ng Dios na si Jesus ay nagmula sa mga taong mapaghimagsik, may kundisyon na ibinigay.


At sinabi rin, na kung siya ay magtagumpay siya ay tatawagin ng kanyang bayan na “anak ng Dios” at bibigyan siya ng karapatan na tawaging “Ama” ang Dios, ang Pahayag ay nasa II Samuel 7:14-14.
 

Bakit tatawagin lang siyang “anak ng Dios?”

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, alam natin sa tunay na buhay, ang Dios ay hindi magkakaroon ng anak at gayundin kay satanas ay hindi rin maaring magkaroon ng anak.

 

Ano ang Pahayag at ang misyon ni Jesus?

At siya'y manganganak ng isang lalake; at ang pangalang itatawag mo sa kaniya'y JESUS; sapagka't ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan.
Mateo 1:21 (TAB)

Kung magtatagumpay si Jesus sa kanyang misyon, ang pangalang “Emmanuel” – Ang Dios ay sumasaatin; sila ay makakabalik na sa Halamanan ng Eden (simboliko), ang pamumuhay na puno ng pagpapala ng Dios.

 

Alam ba niya ang kanyang misyon?

Datapuwa't siya'y sumagot at sinabi, Hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel.
Mateo 15:24 (TAB)

Oo, alam niya ang kanyang misyon, ang iligtas ang kanyang bayan lamang, hindi ang lahat ng tao.

 

Basahin natin kung siya ay naging matagumpay sa kanyang misyon:

At kung paano ang pagkabigay sa kaniya ng mga pangulong saserdote at ng mga pinuno upang hatulan sa kamatayan, at siya'y ipako sa krus.
Lucas 24:20 (TAB)

Ipinako siya at namatay!

Datapuwa't hinihintay naming siya ang tutubos sa Israel. Oo at bukod sa lahat ng mga ito ay ngayon ang ikatlong araw buhat nang mangyari ang mga bagay na ito.
Lucas 24:21 (TAB)

Hindi siya nagtagumpay sa kanyang misyon.

 

Ano ang mga pangyayari na hindi siya nagtagumpay?

At sinabi sa kaniya ng diablo, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay.
Lucas 4:3 (TAB)

Ang Diablo, na si Satanas na nagbabalat-kayo, tinutuya si Jesus, ano ang sagot?

At sinagot siya ni Jesus, Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao.
Lucas 4:4 (TAB)

Sinagot ni Jesus ang Diablo ng iba. Wala siyang kapangyarihan na gawing tinapay ang bato.

At iniakyat pa siya niya, at ipinakita sa kaniya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan.
Lucas 4:5 (TAB)

Ipinakita ng Diablo ang mundo kay Jesus.

At sinabi sa kaniya ng diablo, Sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamahalaang ito, at ang kaluwalhatian nila: sapagka't ito'y naibigay na sa akin; at ibibigay ko kung kanino ko ibig.
Lucas 4:6 (TAB)

Inalok ng Diablo kay Jesus ang “kapamahalaan at ang kaluwalhatian” ng mundo, ano ang kapalit?

Kaya nga kung sasamba ka sa harapan ko, ay magiging iyong lahat.
Lucas 4:7 (TAB)

Ang kundisyon na ibinigay ng Diablo kay Jesus ay katulad ng ibinigay kay Eva na baligtarin ang kautusan ng Dios sa Halamanan ng Eden. Sa Halamanan, may isang kautusan, ngunit sa kalagayan ni Jesus, ang Sampung Kautusan ay naitatag na. Ang pagbaligtad ng Sampung Kautusan ng Dios ang kundisyon na ibinigay kay Jesus sa panahon niya. Kaya nga nang kanyang sirain at ginawang dalawa ang Sampung Kautusan ng Dios, kanyang natanggap ang ipinangako sa kanya ng Diablo/Ahas. Sa halip na manatiling tapat sa Dios, sinunod na niya ang Diablo/ahas.

 

Ang tanong ni Maestro Evangelista: Sino ang tagapagmana ng ama? Ang anak. Ito ang dahilan kung bakit ang pagkakilala sa “ama” na binabanggit ni Jesus sa kanyang mga aral ay hindi natukoy ng mabuti. Dahil kabaligtaran ng mga aral ng Dios ang kanyang ginagawa.

 

Magsimula tayong tuklasin kung sino ang “Ama” na binabanggit ni Jesus sa Bagong Tipan:

At sinabi ng Panginoong Dios sa ahas, Sapagka't ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa bawa't ganid sa parang; ang iyong tiyan ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay:
At papagaalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi: ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong.
Genesis 3:14-15 (TAB)

Ang Pahayag ay nagbabanggit ng anak ng ahas at ng anak ng babae, hindi ang “anak ng Dios.” Tinanggap ni Jesus ang “kapamahalaan at kaluwalhatian ng mundo” na ipinangako ng Diablo, kaninong anak si Jesus ngayon? Sa Diablo/ahas!

 

Ito ang pahayag ng Dios na nais na ibigay sa lahat ng tao; na si Jesus ay hindi nagtagumpay sa kanyang misyon at ang labanan sa pagitan ng anak ng ahas at ng anak ng babae ay patuloy pa rin.

 

Minana ba ni Jesus ang kapangyarihan at kapamahalaan ng Diablo/ahas?

 

Sinasabi ng mga relihiyon kapag may masamang nangyari sa ating mga buhay dapat isisi natin sa Diablo/Ahas. Ngayon basahin natin kung ano ang nasabi ni Jesus tungkol dito:

Ako'y naparito upang maglagay ng apoy sa lupa; at ano pa ang iibigin ko, kung magningas na?
Datapuwa't ako'y may isang bautismo upang ibautismo sa akin; at gaano ang aking kagipitan hanggang sa ito'y maganap?
Lucas 12:49-50 (TAB)

Si Jesus ang nagdala ng ligalig sa mundo, hindi na ang Diablo/ahas!

 

Ang mga relihiyon ay patuloy na nagsasabing; “Dala ni Jesus ang kapayapaan sa mundo!” Tanungin natin si Jesus kung tunay ngang dala niya ang kapayapaan sa mundo:

Inaakala baga ninyo na ako'y naparito upang magbigay ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, Hindi, kundi bagkus pagkakabahabahagi:

Sapagka't mula ngayon ay magkakabahabahagi ang lima sa isang bahay, tatlo laban sa dalawa, at dalawa laban sa tatlo.
Sila'y mangagkakabahabahagi, ang ama'y laban sa anak na lalake, at ang anak na lalake ay laban sa ama; ang ina'y laban sa anak na babae, at ang anak na babae ay laban sa kaniyang ina; ang biyanang babae ay laban sa kaniyang manugang na babae, at ang manugang na babae ay laban sa kaniyang biyanang babae.
Lucas 12:51-53 (TAB)

Kung iba ang sinasabi ni Jesus sa mga ipinapangaral ng mga relihiyon, sino na ang nagsasabi ng totoo, si Jesus o ang mga relihiyon? Sino ang nandadaya o nanlilinlang sa mga tao sa buong mundo sa kasalukuyan?

 

Basahin natin muli ang pagkakilala sa ahas:

At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan; siya'y inihagis sa lupa, at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya.
Apocalipsis 12:9 (TAB)

Malinaw na, ang dahilan kung bakit matagumpay ang Manlilinlang sa pandaraya sa mga tao sa mundo ay sa dahilang may kakayahan itong magbago ng anyo, at sa pagparito ng “Taga Ibang Lupa,” mabubunyag ang Manlilinlang; at ang mga tao sa buong mundo ay makikilala ang iba’t-ibang anyo ng pandaraya nito. Ang Ahas ay ang Satanas, ang Diablo at ang Dragon!

 

Ang huling ibubunyag ng “Taga Ibang Lupa” ay ang “mga anghel” ni Satanas.


Upang ating mabakas ang pagkakilala sa “mga anghel” ni Satanas dapat nating malaman kung kanino inilipat ni Jesus ang kanyang kapangyarihan at kapamahalaan mula sa Diablo/Ahas:

At tinipon niya ang labingdalawa, at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonio, at upang magpagaling ng mga sakit.

At sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Dios, at magpagaling ng mga may sakit.
Lucas 9:1-2 (TAB)

Bago mamatay si Jesus, nailipat niya ang kanyang kapangyarihan at kapamahalaan sa mga apostol niya. Sa paanong paraan?

 

Ang tanong ni Maestro Evangelista: Nakarinig o nakaalam ba kayo ng relihiyon o simbahan na hindi nagsasagawa ng pagpapagaling sa pamamagitan ng pananalangin sa pangalan ni Jesus at ang pangangaral ng kaharian ng Dios? Wala. Lahat sila ay nagpapagaling at nagpapalayas ng mga demonyo at higit sa lahat, ang pangangaral ng kaharian ng dios na hindi kilala.

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, kung ang mga relihiyon ay nangangaral nga ng isang kaharian ng dios; ano ang Pangalan ng Dios? Hindi nila alam, at kanilang ipapalit ang mga ibang pangalan at ang pangalan ni Jesus. Kaya nga ang ipinangakong kaharian ng dios na ipinangangaral ng mga relihiyon ay ang kaharian ng isang dios na hindi kilala. Ganito, ang mundo ay nasumpa.

 

Lagi nating nababasa ang tungkol sa “ama” na tinawag ni Jesus sa mga ebanghelyo sa Bagong Tipan sa Banal na Aklat, sino siya?

Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka't walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka't siya'y isang sinungaling, at ama nito.
Juan 8:44 (TAB)

“Ama” – Inihayag sa Genesis 3:14-15, dahil nga ang ahas ay hindi maaaring magkaroon ng anak, kung sinoman ang sumailalim sa kapangyarihan ng ahas ay ituturing na anak nito!

 

Ito ang panahon na sinaway ni Jesus ang kanyang bayan, nguni’t sa kalaunan siya ay naging kasangkapan ng Diablo. Nagsinungaling siya sa kanyang bayan, at hindi ginampanan ang kanyang misyon, bagkus ay nilinlang pa niya ang kanyang bayan na magkasala pa ng marami.

 

Binanggit ni Jesus na ang Diablo na isang “ama” rin, at kung tumawag siya sa isang “ama” sa Bagong Tipan, nangangahulugan na si Jesus ay sumailalim sa kapangyarihan ng Diablo/ahas!

 

Bagaman ang Dios ay binabanggit ding “Ama” sa Banal na Aklat, nguni’t sa ginawang pagbaligtad sa mga aral at kautusan ng Dios at palaging malapit sa isang “ama,” ang “ama” na binanggit ay hindi na ang Dios. Bakit?

 

Papaanong magagalak ang Dios kay Jesus kung binaligtad niya ang mga aral at mga kautusan ng Dios?

 

Sino ang “ama” ni Jesus kung gayon? Alam na ninyo ang sagot.

 

Kailan natatapos ang labanan?

At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit: isang babae na nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa, at sa kaniyang ulo ay may isang putong na labingdalawang bituin;
At siya'y nagdadalang tao; at siya'y sumisigaw, na nagdaramdam sa panganganak, at sa hirap upang manganak.
Apocalipsis 12:1-2 (TAB)

“babae” – Isinasagisag nito ang bagong bayan ng Dios, hindi ang ina ni Jesus.

 

Hindi ito ang ina ni Jesus; matagal nang patay si Jesus nang ibinigay ang pahayag na ito at binabanggit pa nito ang isang panganganak, hindi siya ang gaganap nito.

At ang ibang tanda ay nakita sa langit: at narito, ang isang malaking dragong mapula, na may pitong ulo at sangpung sungay, at sa kaniyang mga ulo'y may pitong diadema.

Apocalipsis 12:3 (TAB)

“dragon” – Ang sabi ni Maestro Evangelista, ang dragon/ahas ay binabanggit pa sa Aklat ng Apocalipsis, nangangahulugan na ang labanan na nagsimula sa Halamanan ng Eden sa Aklat ng Genesis ay patuloy pa, hindi pa ito natatapos.

At kinaladkad ng kaniyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit, at ipinaghagis sa lupa: at lumagay ang dragon sa harapan ng babaing manganganak na, upang lamunin ang kaniyang anak pagkapanganak niya.
Apocalipsis 12:4 (TAB)

Ang unang isinagisag na anak ng babae ay si Jesus, mula sa lahi ni Eva, ang ikalawang nilikha; nguni’t siya ay nadaig o nadurog ng ahas/Diablo ang “kanyang sakong” – Genesis 3:14-15.

At siya'y nanganak ng isang anak na lalake, na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa: at ang kaniyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Dios, at hanggang sa kaniyang luklukan.
Apocalipsis 12:5 (TAB)

Ngayon, ang Pahayag ay nagbanggit ng pagkapanganak ng isang anak na lalake, na naririto na, ano ang mangyayari sa dragon/ahas?

Kaya't mangagalak kayo, Oh mga langit at kayong nagsisitahan diyan. Sa aba ng lupa at ng dagat: sapagka't ang diablo'y bumaba sa inyo, na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya.
Apocalipsis 12:12 (TAB)

Sino ang nandaya kay Jesus? Ang Diablo/ahas.

 

Inamin na ni Jesus na siya ay hindi nagtagumpay sa kanyang misyon at siya rin ang nagdala ng pagkabahabahagi sa kapanahunan niya at nagdulot ng maraming ligalig sa mundo. Nang namatay siya, ang kanyang mga apostol ang nagpatuloy ng kanyang gawain ng pagkakabahabahagi at ipinagpatuloy ang panlilinlang sa kanilang panahon. At nang mamatay ang mga apostol, ang mga relihiyon at ang mga simbahan ang nagpatuloy sa pagpapalagananap ng panlilinlang sa mga bansa sa mundo, sila ang “mga anghel” ni Satanas!

 

Ang anak na lalake ng babae na ipinangako sa Halamanan ng Eden ang naging anak ng lalake ng ahas!

 

Sino ang tatayong “anak na lalake” ng babae kung wala na si Jesus? Ang anak na lalake na iyon ay ipinanganak sa Aklat ng Apocalipsis!

 

Sino ang “anak na lalake” na may “pamalong bakal?”

 

Ipakikita sa atin ni Maestro Evangelista:


Bakit ang mga bansa ay nagkakagulo, at ang mga bayan ay nangag-aakala ng walang kabuluhang bagay?

Ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda, at ang mga pinuno ay nagsasanggunian, Laban sa Panginoon at laban sa kaniyang pinahiran ng langis, na sinasabi:

Lagutin natin ang kanilang tali, at ating iwaksi ang kanilang mga panali sa atin.
Awit 2:1-3 (TAB)

Ang panahon ay darating na, ang mga relihiyon ay lalaban sa mga aral na dala ng “Taga Ibang Lupa” o ang “anak na lalake,” dahil ang mga ito ay totoo. Wawasakin sila ng mga aral na ito.

 

Ano ang sasabihin ng Dios?


Siyang nauupo sa kalangitan ay tatawa - ilalagay sila ng Panginoon sa kakutyaan.

Kung magkagayo'y magsasalita siya sa kanila sa kaniyang poot, at babagabagin sila sa kaniyang malabis na sama ng loob:

Gayon ma'y inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sion.
Aking sasaysayin ang tungkol sa pasiya: sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak; sa araw na ito ay ipinanganak kita.
Awit 2:4-7 (TAB)

Ang mga relihiyon at ang mga tao sa buong mundo ay malalaman sa wakas na ang Dios nga ay nagsugo ng kanyang propeta upang magsalita para sa Kaniya.

 

Dagdag pa ni Maestro Evangelista, si Jesus kahit bago pa siya ipanganak, ang tanda ay ibinigay na nang ilang daang taon na nagtuturo sa kanya na siya (Jesus) ang “pinili” o pinahiran ng langis ng Dios, nguni’t kay Maestro Evangelista, wala siyang tanda na magtuturo sa kanya na siya ang sinugo, dahil sa mahigit na anim na bilyong tao sa mundo, siya lang ang may kakayahang ibigay ang tunay ng mensahe ng Dios. At nangyari iyon ng July 16, 1990.

 

Ano ang sabi ng Dios?

Humingi ka sa akin, at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana, at ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinakaari.
Sila'y iyong babaliin ng isang pamalong bakal; iyong dudurugin sila na parang isang sisidlan ng magpapalyok.
Awit 2:8-9 (TAB)

Ang buong mundo ay bibigyan ng mana ng Dios, kung sila ay manunumbalik sa Dios, ang pagbabalik sa Halamanan ng Eden! Ito ang pagpapala mula sa Dios: ang Kapayapaan sa Mundo.

 

Ano ang payo sa atin ng Dios?

Ngayon nga'y magpakapantas kayo, Oh kayong mga hari: mangatuto kayo, kayong mga hukom sa lupa.
Kayo'y mangaglingkod sa Panginoon na may takot, at mangagalak na may panginginig.
Hagkan ninyo ang anak, baka magalit siya, at kayo'y mangapahamak sa daan, sapagka't ang kaniyang poot ay madaling magalab. Mapapalad ang nanganganlong sa kaniya.
Awit 2:10-12 (TAB)

Kayo'y mangaglingkod sa Panginoon na may takot” – dito, ang sabi Maestro Evangelista, maglingkod lang tayo sa Dios at sundin ang Kanyang mga Kautusan at magbigay galang sa Sinugo Niya, ang taong nilagyan ng Kanyang Salita.

 

Siya ang magtuturo sa atin ng daan tungo sa tunay na Dios at ang landas pabalik sa Halamanan ng Eden.

 

Sa pagparito ng “Taga Ibang Lupa” ng Dios, ang dakilang panlilinlang ng mga relihiyon ay umabot na sa sukdulan, ang panahon ng kanilang pagbagsak ay parating na.

 

At ating nabasa ang mga aral na hango sa Banal na Aklat, at walang sinoman ang makakapangaral ng ganitong aral kung hindi siya kinasihan ng Dios, ang Makapangyarihan, upang wakasan na ang panlilinlang sa mundo at gisingin ang mga tao sa buong mundo sa kanilang mahimbing na pagkatulog sa mga relihiyon!

 

Sino ang nagsisinungaling sa mundo? Ang Banal na Aklat o ang mga relihiyon?

 

Ito ang panahon na kung saan ang mga tao sa buong mundo ay malalaman na sila ay nilinlang ng matagal na panahon.

 

Ngayon, binaggit ba ni Jesus na may parating na “taga Ibang Lupa?"

 

Papaano siya isinilarawan ni Jesus? Basahin ang Patotoo ni Jesus hinggil sa taong ito:

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Ang "Hayop" Sa Aklat ng Apokalipsis

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Wednesday May 28, 2014

 


Home | About | News | Sitemap | Email

Please go to www.facebook.com/Thenameph for more information.
Copyright © 2011 www.thename.ph


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph