www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Si Jesus ba'y nabuhay muli?

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

Ang Tunay na Kahulugan ng "Ikatlong Araw"

Inihayag noong ika-22 ng Agosto 2005

 

Ang ikatlong araw ng pagbabalik ni Jesus ay naglaon na, alamin natin kung ano ang tunay na kahulugan ng "tatlong araw," hindi sa aral ng mga apostol kundi mula sa mga propeta. Ano ang kanilang masasabi?

 

Sinabi ng mga apostol na si Jesus ay nagbangong muli sa ikatlong araw, nguni’t basahin natin ang sinabi ni Jesus tungkol sa “tatlong araw:”

At isinama niya ng bukod ang labingdalawa, at sa kanila'y sinabi, Narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem, at ang lahat ng mga bagay na isinulat ng mga propeta ay mangagaganap sa Anak ng tao.

Sapagka't siya'y ibibigay sa mga Gentil, at siya'y aalimurahin, at duduwahaginin, at luluraan.

Lucas 18:31-32 (TAB)

Sino ang “Anak ng tao?” - Si Jesus, dahil siya ay "anak ni David."

 

"ang lahat ng mga bagay na isinulat ng mga propeta ay mangagaganap sa Anak ng tao" - Ito ang panahon na haharapin ni Jesus ang kanyang kaparusahan.

At kanilang papaluin at papatayin siya: at sa ikatlong araw ay muling magbabangon siya.

Lucas 18:33 (TAB)

Naunawaan ba ng mga apostol ang kahulugan ng kanyang sinabi?

At wala silang napagunawa sa mga bagay na ito; at ang sabing ito ay nalingid sa kanila, at hindi nila napagtalastas ang sinabi.

Lucas 18:34 (TAB)

Nalaman na natin na sa tagal ng pagsasama nina Jesus at ng mga apostol niya ay hindi pa rin nila nauunawaan ang kanyang mga sinalita sa kanila. At ang mga relihiyon naman ay nagsisunod agad sa aral ng mga apostol ni Jesus!

 

Muli, ang ating Maestro Evangelista ang magpapaliwanag ng “ikatlong araw” na binabanggit ni Jesus; sabi niya, gamitin lang natin ang ating "karunungan at unawa."

 

Ang ibig sabihin ni Jesus ay hindi tunay na tatlong araw, kundi:

Sapagka't isang libong taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang nang makaraan, at parang pagpupuyat sa gabi.

Awit 90:4 (TAB)

Ang isang libong taon sa tao ay isang araw sa Dios, totoo ba ito?

Datapuwa't huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng isang libong taon, at ang isang libong taon ay katulad ng isang araw.

II Pedro 3:8 (TAB)

Ang ibig sabihin ni Jesus tungkol sa “ikatlong araw” ay ang ikatlong “milenyo” o pagkatapos ng 2000 taon; kung baga'y sa ating panahon.

 

Alam ni Jesus ang pahayag tungkol sa "ikatlong araw;" nguni't siya’y nakagawa ng "kasamaan" kaya hindi na siya pinahintulutan na magpaliwanag tungkol dito.

 

Kung si Jesus ay hindi darating sa "ikatlong araw," sino?

Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga.

Apocalipsis 22:16 (TAB)

"nagsugo ng aking anghel" - Isang “anghel” o tao ang darating at may dalang mensahe mula kay Jesus upang ipaalam sa ating lahat na si Jesus ay "anak" lamang ni David at siya rin ang "maningning na tala sa umaga." At ang tao ring ito ang magpapaliwanag sa mga sinalita at ginawa ni Jesus noon na hindi naintindihan ng kaniyang mga apostol at ng mga nagsisunod sa kanila.

 

Si Maestro Evangelista ang tinukoy ni Jesus na taong darating sa “ikatlong araw!”

 

Ang Ikatlong Araw

 

Tungkol sa "ikatlong araw" na sinalita ni Jesus, ito ba'y nahayag sa Banal na Aklat?

 

Ihahayag sa ating ni Maestro Evangelista ang kahulugan niyon:

Magsiparito kayo, at tayo'y manumbalik sa Panginoon; sapagka't siya'y lumapa, at pagagalingin niya tayo; siya'y nanakit, at kaniyang tatapalan tayo.

Oseas 6:1 (TAB)

"siya'y lumapa... siya'y nanakit" - Ito ngayon ang ginagawa ng Dios sa atin, dumaranas tayo ng mga paghihirap, sakuna, kaguluhan at kung anu-ano pa. Ito ang sumpa.

 

"manumbalik sa Panginoon... pagagalingin niya tayo... kaniyang tatapalan tayo" - Malinaw na kung tayo’y magbabalik loob sa Tunay na Dios at hindi na sumamba sa ibang dios na ipinamulat sa atin ng mga relihiyon, ang sumpa ay maaalis at makakamit na natin ang Kaniyang pagpapala.

 

Kailan ang pinakamainam na panahon ng pagbabalik loob sa Tunay na Dios?

Pagkatapos ng dalawang araw ay muling bubuhayin niya tayo: sa ikatlong araw ay ibabangon niya tayo, at tayo'y mangabubuhay sa harap niya.

Oseas 6:2 (TAB)

"Pagkatapos ng dalawang araw" - Ito ang nagdaang dalawang libong taon mula sa panahon ng ihayag ito.

 

"ikatlong araw ay ibabangon niya tayo" - Ito ang ating kasalukuyang panahon, tayo ay nasa mga unang taon nito - ito rin ang panahon na itinakda ng pahayag sa pagbabalik-loob sa tunay na Dios!

 

"tayo'y mangabubuhay sa harap niya"- Kung nakapanumbalik na tayo sa Dios at kilala na natin Siya ng lubos! ito ang panahon na ang Dios ay nasa atin na.

At ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon: ang kaniyang paglabas ay tunay na parang umaga; at siya'y paririto sa atin na parang ulan, na parang huling ulan na dumidilig ng lupa.

Oseas 6:3 (TAB)

"At ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon" - Kilalanin natin ang Dios at tumawag sa Kanyang Pangalan at Siya ay darating. Bagong pag-asa.

Oh Ephraim, ano ang gagawin ko sa iyo? Oh Juda, ano ang gagawin ko sa iyo? sapagka't ang inyong kabutihan ay parang ulap sa umaga, at parang hamog na lumalabas na maaga.

Oseas 6:4 (TAB)

"Ephraim” at “Juda" - Ang bayan ng Dios.

 

 "parang hamog na lumalabas na maaga" - Hindi natin inilagak ang ating paniniwala sa Dios, lagi tayong tumatalikod sa Kaniya.

 

Kaya't aking pinutol sila sa pamamagitan ng mga propeta; aking pinatay sila ng mga salita ng aking bibig; at ang iyong mga kahatulan ay parang liwanag na lumalabas.

Oseas 6:5 (TAB)

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, sa pagbasa natin sa mga aklat ng mga propeta ay natuklasan natin na ang mga relihiyon at ang mga aral nila ay hindi sa Dios.

 

Ano ba ang maihahain natin sa Dios?

 

Sapagka't ako'y nagnanasa ng kaawaan, at hindi hain; at ng pagkakilala sa Dios higit kay sa mga handog na susunugin.

Oseas 6:6 (TAB)

 

Hindi kailangan ng Dios ang anomang hain! Sapagka't Siya ang may lalang ng lahat.

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, ating purihin ang Dios at tumawag sa Kanyang Pangalan. Tayo ay pagpapalain.

 

Ito ang mensahe ng Dios sa ating lahat: Ang Tumawag sa Kanyang Pangalan. Ang sabi ni Maestro Evangelista, ang Dios ay may Pangalan.

 

Nasa "ikatlong araw" na tayo!

 

Sa kaalamang ito tungkol sa pahayag ng "ikatlong araw" ano ang dala ng "anghel" na ito para sa ating lahat?

 

Ano ang sabi ni Salomon tungkol din sa “anghel?” Ano ang trabaho naman ng “anghel” sa Dios”?

 

Sino siya?

 

Bukod dito'y tungkol sa taga ibang lupa, na hindi sa iyong bayang Israel, pagka siya'y magbubuhat sa isang malayong lupain dahil sa iyong pangalan;

I Mga Hari 8:41 (TAB)

 

Siya ang “anghel” na darating - ang "taga ibang lupa" na si Maestro Evangelista; hindi na siya manggagaling sa bayan ng Israel, at magmumula sa malayong lupain. Ano ang tungkulin niya sa Dios?

 

(Sapagka't kanilang mababalitaan ang iyong dakilang pangalan, at ang iyong makapangyarihang kamay, at ang iyong unat na bisig:) pagka siya'y paririto at dadalangin sa dako ng bahay na ito;

I Mga Hari 8:42 (TAB)

 

Si Maestro Evangelista ang magpapakilala ng Dakilang Pangalan ng Dios sa ating lahat upang tayo ay pagpalain at maalis ang sumpa!

 

Dinggin mo nga sa langit na iyong tahanang dako, at gawin mo ang ayon sa lahat na idalangin sa iyo ng taga ibang lupa; upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang iyong pangalan, upang matakot sa iyo, gaya ng iyong bayang Israel, at upang kanilang makilala na ang bahay na ito na aking itinayo ay tinatawag sa pamamagitan ng iyong pangalan.

I Mga Hari 8:43 (TAB)

 

Sinagot na ni Maestro Evangelista ang mga katanungan na ibinigay kanina, ngayon ang tanong ay: Ano ang Pangalan ng Dios? Alam namin na nasasabik na kayong malaman ang Tunay na Pangalan.

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Ang Dahilan ng Lahat... 

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Wednesday May 28, 2014

 

 


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph