www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Ang Tunay na Kahulugan ng "Ikatlong Araw"

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

ANG DAHILAN NG LAHAT

Inihayag noong ika-22 ng Agosto 2005

 

Isipin natin ang kasalukuyang kalagayan ng mundo. Sa mga nagdaang taon ay naranasan natin ang mga digmaan, kagutuman, salot, kamatayan, mababagsik na sakit, pagkasira ng kalikasan at sakuna... at mas lalo pang lumalala hanggang sa kasalukuyan.

 

Kailan tayo magkakaroon ng Kapayapaan o Kapahingahan sa mga ito?

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, tayo ay nasumpa dahil hindi natin nakilala ang Dios at sumamba tayo sa ibang dios na hindi natin kilala.

 

Maaaring ang mga kasagutan na ating kailangan ay hindi makikita sa iba't-ibang lugar na ating pinagtingnan.

 

Upang ating malaman ang mga kasagutan sa ating mga tanong, basahin muna natin kung ano ang masasabi ng Dios tungkol dito.

 

Bakit dinaranas natin ang ganito?

 

Sinasabi ni Maestro Evangelista na basahin natin ang kasagutan sa Banal na Aklat:

Oh buksan mo sana ang langit, na ikaw ay bumaba, na ang mga bundok ay gumuho sa iyong harapan.
Gaya ng kung nililiyaban ng apoy ang siitan, at ng kung pinakukulo ng apoy ang tubig; upang ipakilala ang iyong pangalan sa iyong mga kaaway, upang ang mga bansa ay manginig sa iyong harapan!

Isaias 64:1-2 (TAB)

"ikaw ay bumaba, na ang mga bundok ay gumuho sa iyong harapan" - Ito ang simula ng sunodsunod na mga sakuna, kaguluhan at mga kakaibang pangyayari sa kasalukuyang salinlahi natin. Ito na ang kaganapan ng pahayag ng Dios, ang sumpa Niya sa atin.

 

Kaya narito ngayon si Maestro Evangelista upang ibigay ang mga pahayag hinggil sa Mensahe ng Dios:

Nang ikaw ay gumawa ng mga kakilakilabot na bagay na hindi namin hinihintay, ikaw ay bumaba, ang mga bundok ay gumuho sa iyong harapan.
Sapagka't hindi narinig ng mga tao mula nang una, o naulinigan man ng pakinig, o ang mata ay nakakita man ng Dios liban sa iyo, na iginagawa niya ng kabutihan ang naghihintay sa kaniya.
Iyong sinasalubong siya na nagagalak at gumagawa ng katuwiran, yaong nagsialaala sa iyo sa iyong mga daan: narito, ikaw ay napoot, at kami ay nagkasala: napasa kanila kaming malaong panahon; at maliligtas baga kami?
Sapagka't kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi: at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat; at tinatangay kami ng aming mga kasamaan, na parang hangin.

Isaias 64:3-6 (TAB)

"nakakita man ng Dios liban sa iyo" - Iisa lang ang tunay ng Dios!

 

"narito, ikaw ay napoot, at kami ay nagkasala" - Tunay na tayo ay pinarurusahan ng Dios.

 

Hindi ba natin dinaranas ang mga nagaganap na kakilakilabot na pangyayari sa buong mundo? Bakit ginagawa ito ng Dios?

At walang tumatawag ng iyong pangalan, na gumigising upang manghawak sa iyo; sapagka't ikinubli mo ang iyong mukha sa amin, at iyong pinugnaw kami sa aming mga kasamaan.
Isaias 64:7 (TAB)

Ang sabi ni Maestro Evangelista: Walang tumawag sa Pangalan ng Dios! Tayo ay isinumpa nang tayo ay sumamba sa ibang dios na hindi natin nakilala.

 

Nakakalungkot man, nguni't ang totoo na sa dinamirami ng mga tao ngayon sa mundo, ay walang tumawag sa Kanyang Pangalan.

 

Ngayon, ano ang huling gagawin ng Dios?

At ako'y magpapasapit ng apoy sa Magog, at sa kanilang nagsisitahang tiwasay sa mga pulo; at kanilang malalaman na ako ang Panginoon.

Ezekiel 39:6 (TAB)

"Magog" - Magkakaroon ng kaguluhan sa buong mundo.

 

"sa mga pulo" - Ito ang mauunang kikilala sa tunay na Pangalan ng Dios.

At ang aking banal na pangalan ay ipakikilala ko sa gitna ng aking bayang Israel; at hindi ko man titiising malapastangan pa ang aking banal na pangalan: at malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon, ang banal sa Israel.

Ezekiel 39:7 (TAB)

"ipakikilala ko sa gitna ng aking bayang Israel" - Magpapakilala ang Dios sa bagong bayan Niya - sa mga pulo.

 

"hindi ko man titiising malapastangan pa" - Kaya ginagawa ng Dios ito ay dahil ang kanyang Pangalan ay nalalapastangan ng hindi natin alam.

 

"malalaman ng mga bansa" - Makikilala ng mga bansa ang Dakilang Pangalan Niya.

Narito, dumarating, at mangyayari, sabi ng Panginoong Dios; ito ang araw na aking sinalita.

Ezekiel 39:8 (TAB)

"dumarating, at mangyayari" - Magaganap ito sa di kalaunan. Ano ang dapat gawin ng mga tao upang hindi ito maganap ng lubos?


Ang sabi ni Maestro Evangelista, makinig o basahin ang kanyang pagpapakilala sa Tunay na Pangalan ng Dios sa pamamagitan ng website na ito, upang ang mga tao sa mga bansa ay makaalam at makatawag sa Tunay na Pangalan!

 

Kapag nakilala na ang Dakilang Pangalan ng Dios, ano ang susunod na magaganap?

 

Mawawala na ang sumpa, Kapayapaan na sa buong mundo!

At silang nagsisitahan sa mga bayan ng Israel ay magsisilabas, at sisilaban ng mga apoy ang mga almas, at susunugin ang mga kalasag at gayon din ang mga longki, ang mga busog at ang mga pana, at ang mga tungkod, at ang mga sibat, at mga sisilaban nilang pitong taon;

Ezekiel 39:9 (TAB)

"mga sisilaban nilang pitong taon" - At ang mga sandatang pangdigma ay gagawing panggatong ng "pitong taon" - ibig sabihin, maraming taon - hindi lang pito. Dahil ang mga "nuclear warheads" ay gagamitin na lamang sa mapayapang paraan tulad ng panggatong sa mga "nuclear plants," hindi na sa pakikidigma.

 

At ano pa?

Na anopa't sila'y hindi magsisikuha ng kahoy sa parang, o magsisiputol man ng anoman sa mga gubat; sapagka't kanilang sisilaban ang mga almas; at kanilang sasamsaman yaong nagsisamsam sa kanila, at nanakawan yaong nangagnakaw sa kanila, sabi ng Panginoong Dios.

Ezekiel 39:10 (TAB)

"magsisikuha ng kahoy sa parang, o magsisiputol man ng anoman sa mga gubat" - Dahil may pagkukunan na ng panggatong na gagamitin sa enerhiya (mula sa mga sandatang nuklear na pangdigma.) Wala nang mag-aangkat ng maraming langis at magpuputol ng maraming punong-kahoy; mapapangalagaan na natin ang ating kalikasan at magiging dalisay ulit ang mundo (mawawala na ang mga polusyon at global warming), ito ang "Eden."

 

"kanilang sasamsaman yaong nagsisamsam sa kanila, at nanakawan yaong nangagnakaw sa kanila" - Kasunod niyon ay ang mga nanlinlang sa tao ay makikilala na, dahil malalaman na ang mga relihiyon ay hindi sa Dios at nagpahirap lang sa tao. Ang mga relihiyon ay ibubuwal at kukunin ang kanilang mga ninakaw sa tao.

 

Ito ang sinasabi ng Dios na bagong panimula, magiging maganda na ang ating mundo at may pabaon na yaman ang mga bansa galing sa Dios. Ito na ang pagbabalik sa Eden, ito ang inihahayag ni Maestro Evangelista sa ating lahat, ang mensahe mula sa Dios:

 

Isang bayan, isang mundo at isang Dios

 

Ito na ang panahon na dapat nating makilala ang tunay na Dios at ang Kanyang Dakilang Pangalan upang tayo'y magkaroon ng bagong panimula; kung hindi tayo magbabalik-loob at hindi kikilalanin ang Tunay na Dios, magpapatuloy ang "sumpa" hanggang sa ito ay manaig sa atin magpakailan man.

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, dahil kayo mismo sa inyong mga sarili ang nakakita ng katotohanan at nais malaman ang Tunay na Pangalan ng Dios: ipakikilala na niya sa inyo ang tunay ng Pangalang ng Dios.

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan ng Dios

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Wednesday May 28, 2014

 


Home | About | News | Sitemap | Email

Please go to www.facebook.com/Thenameph for more information.
Copyright © 2011 www.thename.ph


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph