www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Sino si Jesus?

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

Isang Maikling Kasaysayan ni Maestro Evangelista

Inihayag noong ika-22 ng Agosto 2005

 

Narito ang isang tao na binigyan ng karunungan at kaunawaan sa Banal na Aklat. Isang karaniwang tao lang siya, nguni’t may matalas na pag-unawa at mapanuring pag-iisip. Siya ang nagtataglay ng susi upang malaman ang mga kahulugan ng mga hiwaga ng mga pahayag sa Banal na Aklat at sa mga pangyayari sa ating kapanahunan.

 

Ang “Salita ng Dios” na ibinigay sa isang tao mula sa anim na bilyong tao sa mundo.

 

Si Ginoong Eraño Martin Evangelista na lumaki sa Pandacan, Manila ay kilala sa mga kaibigan niya bilang “Ka Erdy” o “Maestro”. Anim na pu’t dalawang taong gulang na siya nang ito ay isinusulat, kung makikilala mo siya at makikita sa unang pagkakataon ay mapapansin mo na isa lamang siyang ordinaryong tao na may kababaang loob. At sa kanyang mga malapit na kaibigan, siya’y magaling magbigay ng mga bugtong at mga patawa, ito’y isang katangiang hindi karaniwang makikita sa mga ordinaryong tao.

 

Kahit ang kanyang naabot sa pormal na edukasyon ay hindi gaanong mataas, si Ginoong Evangelista ay nagkaroon ng masigasig na interes sa mga pagsasaliksik na pang-agham na naging kanyang hanapbuhay bilang isang “imbentor.” Ang kanyang pinakabagong proyekto ay ang paglikha ng “electronic device” na nakakabawas sa usok ng mga sasakyan na siyang nagdudulot ng polusyon, nagbibigay ng karagdagang lakas o “power” sa makina ng sasakyan at nakakatipid ng gasolina na hindi nakakasira sa kalikasan.

 

Siya ay dating kaanib ng “the Church of Christ” or Iglesia ni Kristo, isang Pilipinong denominasyon. Ang simbahan na kanyang kinaaniban ay ipinagbabawal ang pagbasa at pag-aaral ng Banal na Aklat ng mga kaanib na hindi mga ministro o hindi napapatnubayan ng mga ministro.

 

Hulyo 16, 1990, isang makahulugang pangyayari sa kanyang buhay ang naganap. Ito ay nangyari sa kanyang tahanan sa Las Piñas city, isang lungsod sa Metro Manila. Naghanda siya ng isang pagtitipon kasama ng kanyang mga kaibigan na kinabibilangan ng mga banyaga, isa rito – si Elmore Sumariaga, isang Filipino-American. Nang ika 12 ng tanghali, Sinabihan ni Ka Erdy ang kanyang asawa na si Sonnie, (na namayapa na noong 2004), na maghain ng pananghalian para sa mga panauhin. Habang siya ay nasa silid-tulugan, isang liwanag na naggaling sa itaas ang nagliwanag sa silid. Nakakita siya mg mga pangitain – isang malakas na lindol ang mangyayari sa araw na iyon, kikitil ng maraming buhay; at isang parating na digmaan sa may Gitnang Silangan; at ang panghuli, isang malakas na pagsabog ng bulkan na nangyari sa Pilipinas. 

 

Habang siya ay nananaghalian kasama ang kanyang mga panauhin, si Ka Erdy ay nagugulimihanan sa mga pangitain niya na kahit si Elmore ay nakapansin:

Elmore: What happened back there?

 

Ka Erdy: Well, I had this vision just now. Today, we will have a strong earthquake. Many will die.

 

Elmore: Are you dreaming?

 

Ka Erdy: No. It's a vision. (At kanyang inihayag ang mga bagay-bagay ng kanyang pangitain.)

Nang bandang ika-3:53 ng hapon, pagkatapos lumisan ang mga panauhin, naramdaman ni Ka Erdy ang lindol. Ang anak niyang si Nomer, sumigaw: Daddy, ito na ang lindol na sinabi ninyo!” Sagot niya: “Oo, Malakas iyan, at maraming mamatay d’yan.” Bandang huli, ang balita sa mga radyo, mga telebisyon at sa mga pahayagan ay nagpatunay na marami ngang namatay ng kalunos-lunos ng araw na iyon, kagaya ng nakita niya sa kanyang pangitain.

 

Agosto 1, 1990, habang siya ay nanananghalian kasama ang kaibigan niyang taga-Kuwait, si Ginoong Al-Sherida, sa Max's Restaurant sa Baclaran, Lungsod ng Parañaque. Inihayag ni Ka Erdy ang kanyang pangitain tungkol sa darating na digmaan sa Gitnang Silangan. Hindi siya pinaniwalaan nito, sa halip si Ka Erdy ay inimbitahan pa niya at nagbiro pa: "You know brother, it's easier to get inside Paradise than to enter Kuwait." Ang bansang ito ay mayaman sa langis at mahigpit sa mga bumubisita mula sa ibang bansa. At ng mga panahong iyon, ni isa ay walang nakaisip na may karatig bansa na mangangahas na sumakop dito. Nang sumunod na araw ding iyon, sinakop na ng bansang Iraq ang Kuwait. Tinawagan ni Jashim si Ka Erdy:

Jashim: Brother, what you said to me has happened. My country is invaded by Iraqi soldiers.

 

Ka Erdy: Yes. And now, not even you can enter Kuwait!

 

Jashim: What will happen next?

 

Ka Erdy: It's going to be a brief war, I have seen it in a vision.

At nangyari nga ang digmaan, nguni’t ito ay bigla rin natapos ng tinalo ng mga Amerikano at ng mga kaanib nito ang hukbo ng Iraq noong Pebrero 1991.

 

Hunyo 1991, kagaya ng kanyang naunang sinabi, ang pangitain ni Ka Erdy hinggil sa isang malaking pagsabog ng bulkan ay naging katotohanan ng sumabog ang Bulkang Pinatubo sa Zambales, Central Luzon. Ito ang panahon na nagbago ang takbo ng buhay ni Ka Erdy.

 

Nakita ni Ka Erdy ang kanyang pagaalinlangan sa sarili, at nalaman niya na siya ay nalagay sa alanganin. Siya ay nagtaka sa mga pangitain niya na nangyari lahat sa maikling panahon lamang. Nalito, nanalangin siya: Dios ko, kung may gusto Kang ipagawa sa akin, kung maaari kausapin Ninyo ako sa Banal na Aklat, na tapos na. Kung dili, iisipin ng mga tao na nasisiraan na ako ng bait!” Sinagot ng Dios ang panalangin ni Ka Erdy. Ang mga pahina ay binubuksan… ang mga talata ay ibinibigay… sa harapan niya.

 

Binigyan ng Dios si Ka Erdy ng tungkulin na maghayag sa mga tao ng mga tunay na aral at ang pinakamahalaga ay ang ihayag ang Pangalan ng Dios. Hindi na muling isasalin o isusulat ni Ka Erdy ang Banal na Aklat, sa halip ay magsasalita lamang siya ng mga pahayag ng Dios na naisulat ng mga propeta. Ang Dios ang magbibigay sa kanya ng mga ihahayag, ang mga katagang sasabihin at kung saang mga kabanata at mga talata sa Banal na Aklat ang babasahin sa tamang panahon. Wala siyang karapatang gumawa ng ibang palagay o kaisipan at ayunan ang mga kuru-kuro. Ang Banal na Aklat ay sapat upang linawin ang pahayag, kung ano ang nais ipabatid ng Dios sa mundo.

 

Sa mga bumabasa ng website na ito, iminumungkahi ni Ka Erdy na timbanging maigi at pag-isipang mabuti ang mga pahayag at saksihan ang pagkakatugma ng mga bagay na hinahanap nating lahat – Ang Katotohanan! Upang maniwala sa mga Pahayag ni Maestro Evangelista, tingnan at basahin ang mga ibinibigay niyang mga kabanata at mga talata na nakasulat sa Banal na Aklat.

 

Napag-alaman niya na binigyan ang bawa’t isa ng mata upang makakita, tainga upang makarinig at katalinuhan na tiyakin kung ano ang totoo at hindi, upang mapaganda ang buhay natin.

 

Lagi na lang, ipinaalaala ni Ka Erdy na huwag mamangha sa kanyang mga pangitain dahil siya lang ang nakakita nito, bagkus ay tanggapin ang mga aral ng Dios at unawain ang Banal na Aklat sa pamamagitan ng kanyang patnubay at gamitin ang ating likas na pagpapasiya, kung tatanggapin o hindi.

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Ang Pahayag ng Dios

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Wednesday May 28, 2014

 


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph