www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Ang Sumpa ng Dios

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

PAGPAPALA AT SUMPA

Inihayag noong ika-22 ng Agosto 2005

 

NOON PA MAN, ibinigay na ng Dios sa sangkatauhan ang paraan ng mapayapa at masaganang pamumuhay dito sa mundo sa pamamagitan ng mga aral na nasusulat sa Banal na Aklat. Kaya ang lahat ay may malayang pagpapasya para sa ikagaganda o ikasasama ng pamumuhay. Hindi na masisisi ang Dios. Basahin ang tungkol sa nabanggit na "mga bagay na nararapat mangyaring madali” (Apokalipsis 1:1) sa pagbasa ng mga talata mula sa Banal na Aklat na inihahayag ni Maestro Evangelista.

 

Ano ang kautusan ng Dios tungkol dito?

 

Narito, inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa;

Ang pagpapala, kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Dios, na aking iniutos sa inyo sa araw na ito;

At ang sumpa, kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Dios, kundi kayo lilihis sa daan na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga dios, na hindi ninyo nangakilala.

Deuteronomio 11:26 -28 (TAB)

 

Sa Halamanan ng Eden, binigyan ng Dios sina Adan at Eva ng malayang pagpapasya na kung papaano sila mamumuhay ng mabuti. Sabi ni Maestro Evangelista, nangangahulugan na ang Dios ay hindi sinasaklawan ang pagpili ng uri ng pamumuhay ng bawa’t isa. Makakamit ang masagana at mapayapang buhay kung susunod sa Kanyang mga Kautusan at makakaranas naman ng pasakit at paghihirap o sumpa kung susuwayin ang Kanyang Kaloob at sasamba pa sa ibang dios na hindi kilala.

 

Tanong: Ilan ang Dios? Isasagot ng lahat: Isa! Ano ang Pangalan Niya? Marami ang itinatawag na pangalan sa Kanya. Sumpa! Dahil inaangkin ng mga relihiyon na kilala nila ang Dios ng higit sa lahat, nguni’t hindi naman nila tiyak ang Tunay Niyang Pangalan.

 

Bakit hindi napag-alaman ang Pangalan ng Dios noon pa man?

 

Malalaman ang dahilan sa pagbasa sa mga sumusunod na mga talata sa Aklat ni Jeremias:

 

Bukod dito ay sinabi ni Jeremias sa buong bayan, at sa lahat ng mga babae, Inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, buong Juda, na nasa lupain ng Egipto:

Jeremias 44:24 (TAB)

 

Ito ay patungkol sa mga tao ng Juda sa Egipto noong naninirahan pa sila bago pa ang panahon ng Exodus:

 

Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Dios ng Israel, na nagsasabi, Kayo at ang inyong mga asawa ay kapuwa nangagsalita ng inyong mga bibig, at ginanap ng inyong mga kamay, na nagsasabi, Tunay na aming tutuparin ang aming mga panata na aming ipinanata, na magsunog ng kamangyan sa reina ng langit, at ipagbuhos ng mga inuming handog siya: inyo ngang isagawa ang inyong mga panata, at inyong tuparin ang inyong mga panata.

Jeremias 44:25 (TAB)

 

Sa panahon ng paninirahan ng bayan ng Juda sa Egipto, sila ay sumamba sa ibang dios, na kanilang tinawag na “reina ng langit.” Kalapastanganan ito sa tunay na Dios, dahil hindi naman sila inutusan na gawin iyon. Ano ang hatol ng Dios sa patuloy nilang pagsamba sa ibang dios?

 

Ang Sumpa ng Dios

 

Kaya't inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, buong Juda na tumatahan sa lupain ng Egipto. Narito, ako'y sumumpa ng aking dakilang pangalan, sabi ng Panginoon, na ang aking pangalan ay hindi mababanggit sa bibig ng sinoman sa Juda sa buong lupain ng Egipto, na sabihin, Buhay ang Panginoong Dios.

Jeremias 44:26 (TAB)

 

“hindi mababanggit sa bibig ng sinoman sa Juda” - Hindi nalaman ng sangkatauhan ang Tunay na Pangalan ng Dios dahil sa sumpang ibinigay sa bayan ng Judah noon at tumagos hanggang sa kasalukuyang panahon. Ginamit ng mga relihiyon ang salitang Hebreo na “YHWH” na maging pangalan ng Dios at dinagdagan pa ng mga patinig upang mabigkas na maging “Yahweh” at isinalin naman sa wikang Ingles at naging “Jehovah:” isa itong halimbawa na hindi talaga kilala ang tunay na Dios.

 

Upang patunayan na ang lahat ay nasumpa:

 

Tanong: Makakakita pa ba ang lahat sa kasalukuyan ng isang bansa o isang bayan na tunay na maunlad at walang suliranin?

 

Sagot: Sa kasalukuyang panahon, wala na tayong makikitang bansa na hindi dumaranas kung anu-anong mga problema at mga iba’t ibang uri ng kapahamakan: digmaan, kagutuman, sakuna, salot, at mga lumulubhang krisis sa ekomoniya. At dahil wala nang makitang bansa na hindi dumaranas ng mga kalagayang ito, sabi ni Maestro Evangelista, ito ay tanda na ang mundo ay tunay ngang isinumpa!

 

Ngayong nalaman na ang lahat ay nasumpa dahil hindi sumunod at hindi nakinig sa Dios at sumamba pa sa ibang dios na hindi nila kilala. Sa kaalamang ito, buksan ang mata at hanapin ang paraan upang maalis ang sumpang ito.

 

Ano ang katunayan na ang Dios ay hindi nagbabago sa Kanyang panukala tungkol sa “Pagpapala at Sumpa?” Bakit ang mga tao at ang mga propeta sa Lumang Tipan na sumunod sa mga utos ng Dios ay iniligtas lahat; mula sa pagkagunaw (si Lot), mula sa baha (si Noah), sa mga leon (si Daniel), mula sa malaking isda (si Jonas), mula sa apoy (mga kaibigan ni Daniel) at mga iba pa. At bakit naman sa aklat ng Bagong Tipan, ang lahat ng sumunod kay Jesus; simula kay Jesus, ay pinatay silang lahat. Nangangahulugan ba na ang Dios sa Lumang Tipan ay iba pa kaysa sa Dios ng Bagong Tipan?

 

Dapat maunawaan natin na ang Dios ay hindi nagbabago sa Kanyang panukala tungkol sa “Pagpapala at Sumpa,” nagbigay Siya ng mga halimbawa sa Banal na Aklat upang malaman ng bawa’t isa kung makakatanggap ng mga pagpapala at hindi ang mga sumpa.

 

Maaaring tayong pumili mula sa dalawa; kung ang lahat ay susunod sa Dios – Pagpapala, at kung may susuway at susunod sa ibang dios na hindi kilala – Sumpa. Malayang pagpapasya. Hindi dapat sisihin ang Dios sa mga paghihirap sa buhay, nguni’t ang mga relihiyon ay nagturo sa lahat na kung maging mabuti o masama man ang pamumuhay ng sinoman, ito raw ay “kagustuhan o kaloob ng Dios.” Ang sabi ni Maestro Evangelista, tayo ang gumagawa ng lahat sa ating buhay: kung mabuti ito, ginawa mo iyon at kung sumama ito, ikaw ang may gawa rin niyon. Galit na ang Dios sa kasisisi sa Kaniya.

 

Itinuturo ng mga relihiyon na ang mundo ay gugunawin, nguni’t dalawang libong taon na ang lumipas at wala pang nangyayaring paggunaw ng mundo (nguni’t ang buhay ng tao ay puno naman ng paghihirap), wala pa rin ang sinasabing pagbabalik ni Jesus; pag-isipan ng lahat ito, kung totoo ba o hindi ang sinasabi ng mga relihiyon!

 

Ang Pagkagunaw ng Mundo

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, kung siya ay sinugo upang sabihin na ang mundo ay gugunawin; huwag na lang, dahil pagsasayang lang ito ng panahon, magugunaw din lang naman ang mundo.

 

Tanong: Ang mundo ba ay gugunawin?

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, basahin natin sa:

 

Isang salin ng lahi ay yumayaon, at ibang salin ng lahi ay dumarating; nguni't ang lupa ay nananatili magpakailan man.

Eclesiastes 1:4 (TAB)

 

Ang mundo ay magpakailan man, hindi ito tatapusin o gugunawin, nakasulat ito sa Banal na Aklat. Ang sinasabi ng mga relihiyon ay hindi totoo. Nguni’t kung ang mundo ay hindi tatapusin at ito ay puno naman ng kasamaan, paghihirap, kamatayan at may sumpa; mabuti pang tapusin na lang, ang sabi ni Maestro Evangelista.

 

Nguni’t ang katotohanan, ang mundo ay hindi tatapusin, ang wawakasan ay ang kasamaan na nangingibabaw sa mundo sa kasalukuyan.

 

Ang sangkatauhan ay dapat masabihan upang hindi matakot at mabagabag.

 

May pag-asang nakalaan para sa sangkatuhan upang magkaroon ng panibagong panimula.

 

Ang tanong ngayon ay: Papaano matatapos ang kasamaan at paghihirap sa mundo? Hindi matutuklasan ang sagot at lunas sa suliraning ito kung hindi malalaman ng lahat ang ugat ng kasamaan sa mundo.

 

Bubuksan ni Maestro Evangelista ang mga mata at mga isipan ng lahat sa pamamagitan ng kanyang mga pahayag mula sa Salita ng Dios na nasusulat sa Banal na Aklat. Siya ay isinugo upang ipaalam sa lahat na ang Dios ay makatwiran, at nagbibigay pa sa lahat ng huling pagkakataon na manumbalik sa Kaniya; bago tuluyang sumpain ang mundo kasama na ang mga naninirahan doon magpakailan man.

 

Kung papaano malalaman ang mga dahilan at ang lunas dito, iyan ang ipakikita at ihahayag ni Maestro Evangelista.

 

Pati ang Pangako ng masaganang pamumuhay tulad noon sa Halamanan ng Eden ay ibabalik. Huwag hayaang makaalpas ang pagkakataong ito ng hindi pinag-iisipan.

 

Ipagpatuloy ang pagbasa…

 

Ang Halamanan sa Eden, inalis ba?

 

Totoo ba na ang Halamanan ng Eden ay inalis o nawala gaya ng sinasabi sa mga aral ng mga relihiyon? Ano ang masasabi ni Maestro Evangelista tungkol dito? Basahin:

 

At sinabi ng Panginoong Dios, Narito't ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama; at baka ngayo'y iunat ang kaniyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay, at kumain at mabuhay magpakailan man:

Kaya pinalayas siya ng Panginoong Dios sa halamanan ng Eden, upang kaniyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kaniya.

Ano pa't itinaboy ang lalake; at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga Querubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot, upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay.

Genesis 3:22-24 (TAB)

 

Sina Adan at Eva ay pinalayas, wala na sila sa Pagpapala ng Dios. Ang Halamanan ng Eden naririto pa rin  (salungat sa itinuturo ng mga relihiyon!) upang hindi muling makita ng mga masuwayin ang daan pabalik doon, at ang Dios ay naglagay ng isang “anghel” na may “nagniningas na tabak na umiikot” upang bantayan ang daan pabalik doon.

 

Nguni’t ang sabi ni Maestro Evangelista: May pag-asa pa ang sangkatauhan, siya ang magtuturo kung papaano makakaraan ang lahat sa daan na binabantayan ng "anghel" patungo sa Halamanan ng Eden o sa kalagayang “sagana at mapayapang pamumuhay” sa kasalukuyang panahon.

 

Ang lahat ay tumatawag kay Jesus upang ang magulong mundo ay maging mabuti at payapa, nguni’t siya ba ay sumasagot? Tumahimik ba ang mundo? Bagkus, ang mga kasakunaan, kahirapan at mga digmaan ay lalo pang lumulubha araw-araw! At dahil sa mga nararanasang ito, ang lahat ay tumatawag pa rin kay Jesus (ang lahat ay hindi makatawag ng tuwid sa Dios – dahil hindi kilala ang tunay na Pangalan ng Dios!

 

Sabi ni Maestro Evangelista, dahil marami ang naniniwala at tumatawag sa pangalan ni Jesus, mas mabuti na tanungin na natin si Jesus sa Banal na Aklat kung ano ang kanyang masasabi sa mga nagaganap na kaguluhan at kahipan sa mundo ngayon. Upang sa wakas ay malaman na ang pinag-uugatan ng suliraning ito at makakita ng tunay na lunas para sa ikabubuti ng sangkatauhan.

 

Bago tanungin si Jesus tungkol dito, kilalanin siyang mabuti upang matiyak kung siya lamang ang makakapagbigay lunas sa mga suliranin ng mundo at sa lahat ng paghihirap na nararanasan ng lahat.

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Sino si Jesus?

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Wednesday May 28, 2014

 


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph