www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Ang Pamamaraan ng Panglilinlang ni Satanas

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

SI JESUS BA’Y NABUHAY MULI?

Inihayag noong ika-22 ng Agosto 2005

 

Si Jesus ay dumating (unang pagdating) noon upang ganapin ang kanyang misyon para sa kanyang bayan; namatay at nabuhay siya ayon sa Kanyang mga apostol, pinuntahan sila at kumain na kasama nila, ikalawang pagkakataon ng pagdating na ito; at siya ay umakyat sa langit, na ipinagpalagay, sinabi ng kanyang mga apostol na siya ay magbabalik, at kung si Jesus ay darating sa ating kapanahunan, ikatlong pagkakataon na ito ng kanyang pagdating, hindi pangalawa.

 

Bakit hindi ito naisip ng mga apostol, gayundin ng mga relihiyon?

 

Papagurin ba nila ang mga tao na umasa sa mali?

 

Ang isa sa pinamalaking kasinungalingan na ginawa ng mga apostol sa sangkatauhan ay ang panlilinlang tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Papaano nila isinagawa ito?

Na nagsisipagsabi, Ginoo, naaalaala namin na sinabi ng magdarayang yaon nang nabubuhay pa, Pagkaraan ng tatlong araw ay magbabangon akong muli.

Mateo 27:63 (TAB)

Ang "mandaraya" ay naging dios pa.

Ipagutos mo nga na ingatan ang libingan hanggang sa ikatlong araw, baka sakaling magsiparoon ang kaniyang mga alagad at siya'y nakawin, at sabihin sa bayan, Siya'y nagbangon sa gitna ng mga patay: at lalong sasama ang huling kamalian.

Mateo 27:64 (TAB)

Sino ang nagnakaw ng bangkay niya? Habang sa ating pagbabasa matutuklasan natin sa huli, kung sino ang may gawa nito. Muli, ihahayag sa atin ni Maestro Evangelista ang may kasalanan.

Nguni't si Maria ay nakatayo sa labas ng libingan na umiiyak: sa gayon, samantalang siya'y umiiyak, siya'y yumuko at tumingin sa loob ng libingan;

At nakita niya ang dalawang anghel na nararamtan na nangakaupo, ang isa'y sa ulunan, at ang isa'y sa paanan, ng kinalalagyan ng bangkay ni Jesus.

At sinabi nila sa kaniya, Babae, bakit ka umiiyak? Sinabi niya sa kanila, Sapagka't kinuha nila ang aking Panginoon, at hindi ko maalaman kung saan nila inilagay siya.

Juan 20:11-13 (TAB)

Kahit si Maria Magdelena ay nagsabi na ang bangkay ni Jesus ay kinuha o ninakaw.

Pagkasabi niya ng gayon, siya'y lumingon, at nakitang nakatayo si Jesus, at hindi nalalaman na yaon ay si Jesus.

Juan 20:14 (TAB)

Papaano mangyayari iyon, na sa matagal na panahon na nakasama ni Maria Magdalena si Jesus ay nakapagtatakang sabihin na sa tatlong araw lamang ay hindi na siya nakilala o naaninag kahit na ang kanyang tikas (tindig)?

Sinabi sa kaniya ni Jesus, Babae, bakit ka umiiyak? sino ang iyong hinahanap? Siya, sa pagaakalang yao'y maghahalaman, ay nagsabi sa kaniya, Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kaniya, ay sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay, at akin siyang kukunin.

Juan 20:15 (TAB)

"sa pagaakalang yao'y maghahalaman" - Napagkamalan pa ni Maria Magdalena na isang maghahalaman ang kausap niya at hindi si Jesus; ibig sabihin, kumuha ang mga apostol ng taong magpapanggap bilang Jesus upang papaniwalain ang mga tao na si Jesus ay muling nabuhay!

Sinabi sa kaniya ni Jesus, Maria. Lumingon siya, at nagsabi sa kaniya sa wikang Hebreo, Raboni; na ang ibig sabihin ay, Guro.

Juan 20:16 (TAB)

Dahil sa pagtawg sa kanya ng "Maria," ay napasagot agad si Maria Magdalena... nguni’t nang tinangka ni Maria Magdalena na lumapit at humawak sa kanya, ano ang nangyari?

Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka't hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni't pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios.

Juan 20:17 (TAB)

Tumanggi ang nagpapanggap na siya'y mahawakan, nagbigay siya ng dahilan; nguni’t ang totoo, mahahayag ang pagpapanggap. Tandaan, si Maria Magdalena ay ang babaing nagmamasahe ng katawan ni Jesus at nagpapahid ng langis dito. Higit na malapit siya kaysa kahit sinong tagasunod ni Jesus.

 

Sino-sino ang mga nakasaksi sa pagkabuhay na muli ni Jesus?

At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Judio, at sa Jerusalem; na siya nama'y kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy.

Mga Gawa 10:39 (TAB)

Ang mga apostol ang nagbigay ng patotoo sa kanilang bayan tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus… nguni’t ang kataka-taka dito ay sinabi nila na si Jesus ay ibinitin sa isang punong kahoy!

 

Sino ang nagnakaw ng bangkay? Si Maestro Evangelista ang maghahayag sa atin kung sino-sino ang may kagagawan ng pagkawala at ang kadahilanan kung bakit ninakaw ang bangkay ni Jesus.

Siya'y muling binuhay ng Dios nang ikatlong araw, at siya'y itinalagang mahayag.

Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Dios nang una, sa makatuwid baga'y sa amin, na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya, pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay.

Mga Gawa 10:40-41 (TAB)

Ang kanyang mga apostol ang nagnakaw ng bangkay ni Jesus! Wala ng iba. Nagsinungaling sila sa bayan. At sa kanilang pagkakamali sa pagsabi na si Jesus ay ibinitin sa punong kahoy, babaguhin ba nila ang kanilang pagsisinungaling?

Ibinangon ng Dios ng ating mga magulang si Jesus, na siya ninyong pinatay, na ibinitin sa isang punong kahoy.

Siya'y pinadakila ng Dios ng kaniyang kanang kamay upang maging Principe at Tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel, at kapatawaran ng mga kasalanan.

Mga Gawa 5:30-31 (TAB)

Ipinagpatuloy na nila ang kanilang kasinungalingan, at kung sinabi nila na si Jesus ay ibinitin sa puno, saan nila dapat ibaba si Jesus?

At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa kaniya, ay kanilang ibinaba siya sa punong kahoy, at inilagay siya sa isang libingan.

Mga Gawa 13:29 (TAB)

“kanilang ibinaba siya sa punong kahoy” – Naging bihasa sila sa pagsisinungaling sa kanilang bayan.

 

Upang ating malaman ang katotohanan, kung siya nga ba ay ibinitin sa isang punong kahoy o ipinako sa krus, tanungin natin si Jesus mismo:

At sinabi niya sa kanila, Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, at sa mga propeta, at sa mga awit.

Lucas 24:44 (TAB)

Ngayon, ating basahin siya sa mga Awit:

Dios ko, Dios ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napaka layo sa pagtulong sa akin, at sa mga salita ng aking pagangal?

Oh Dios ko, ako'y humihiyaw sa araw, nguni't hindi ka sumasagot: at sa gabi, at hindi ako tahimik.

Awit 22:1-2 (TAB)

Ito ang mga salitang sinabi niya nang siya ay naghihirap at nasa bingit ng kamatayan; siya ba ay totoong ibinitin sa punong kahoy?

Ang aking kalakasan ay natuyo na parang bibinga; at ang aking dila ay dumidikit sa aking ngalangala; at dinala mo ako sa alabok ng kamatayan.

Sapagka't niligid ako ng mga aso: kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama; binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa.

Awit  22:15-16 (TAB)

"binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa" - Malinaw na si Jesus ay ipinako sa krus at hindi ibinitin sa isang punong kahoy ayon sa sinabi ng mga apostol. Nakita na kung sino ang nagsisinungaling.

 

Papaano siya naghirap?

Aking maisasaysay ang lahat ng aking mga buto; kanilang minamasdan, at pinapansin ako:

Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila, at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan.

Awit 22:17-18 (TAB)

Ang lahat ng mga propeta ng Dios na nagsisunod sa Kanyang Salita ay iniligtas lahat sa oras ng kanilang pangangailangan, ngunit tungkol kay Jesus:

Oh Panginoon, huwag mo akong sawayin sa iyong pag-iinit: ni parusahan mo man ako sa iyong mahigpit na sama ng loob.

Sapagka't ang iyong mga pana ay nagsitimo sa akin, at pinipisil akong mainam ng iyong kamay.

Walang kagalingan sa aking laman dahil sa iyong pagkagalit; ni may kaginhawahan man sa aking mga buto dahil sa aking kasalanan.

Sapagka't ang aking mga kasamaan ay nagsidaan sa ibabaw ng aking ulo: gaya ng isang pasang mabigat ay napakabigat sa akin.

Ang aking mga sugat ay mabaho, at putokputok, dahil sa aking kamangmangan.

Awit 38:1-5 (TAB)

Dahil sa kanyang kahambugan, siya ay pinabayaan at:

Ako'y nahirapan at ako'y nahukot; ako'y tumatangis buong araw.

Sapagka't ang aking mga balakang ay lipos ng hirap; at walang kagalingan sa aking laman.

Ako'y nanglalata, at bugbog na mainam: ako'y umangal dahil sa kaba ng aking loob.

Panginoon, lahat ng aking nais ay nasa harap mo; at ang aking hibik ay hindi lingid sa iyo.

Ang aking loob ay kakabakaba, ang aking kalakasan ay nanglalata: tungkol sa liwanag ng aking mga mata, ay napawi rin ito sa akin.

Awit 38:6-10 (TAB)

Nabulag pa siya sa mga parusa na kanyang tinanggap. At:

Ang mga mangliligaw at mga kaibigan ko ay nangatayong malayo sa aking paghihirap; at ang aking mga kamaganak ay nakalayo.

Awit 38:11 (TAB)

Nilayasan siya ng kanyang mga tagasunod nang siya ay pinaparusahan na.

Ako'y napipi ng pagtahimik, ako'y tumahimik pati sa mabuti; at ang aking kalungkutan ay lumubha.

Ang aking puso ay mainit sa loob ko; habang ako'y nagbubulaybulay ay nagalab ang apoy: nang magkagayo'y nagsalita ako ng aking dila:

Panginoon, ipakilala mo sa akin ang aking wakas, at ang sukat ng aking mga kaarawan, kung ano; ipakilala mo sa akin kung gaano kahina ako.

Awit 39:2-4 (TAB)

Gaano kahaba ang ikinabuhay niya?

Narito, gaya ng mga dangkal ginawa mo ang aking mga kaarawan; at ang aking gulang ay tila wala sa harap mo: tunay na bawa't tao sa kaniyang mainam na kalagayan ay pawang walang kabuluhan. (Selah)

Awit 39:5 (TAB)

Si Jesus ay humigit kumulang tatlumpung taong gulang nang siya ay mamatay, sa panahon ng kasariwaan ng kanyang buhay! Tunay na "mga dangkal" lamang ang kanyang ikinabuhay kung ihahambing sa mahahabang buhay na tinamasa ng mga propeta ng Dios.

Binigyan naman nila ako ng pagkaing mapait; at sa aking kauhawan ay binigyan nila ako ng suka na mainom.

Awit 69:21 (TAB)

Ito ang ibinigay at ipinainom sa kanya habang siya ay nakapako sa krus!

 

Sa pagbasa sa mga ito, napatunayan na ninakaw ng mga apostol ang kanyang bangkay at pinalabas na siya ay nagbangon muli pagkatapos ng "tatlong araw," gaya ng inihayag ni Jesus mismo. Kilala na natin kung sino-sino ang nanlilinlang.

 

Ano ang tunay na kahulugan ng “Ikatlong Araw?”

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Ang tunay na kahulugan ng "Ikatlong Araw"

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Wednesday May 28, 2014

 

 


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph