www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Ang Dakilang Mapagpanggap

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

Ang "Maningning na Tala sa Umaga"

Inihayag noong ika-22 ng Agosto 2005

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista: Si Jesus ay namatay sa sarili niyang “kasamaan” dahil sa pagpapanggap niyang siya’y “anak ng Dios!”

 

Ano ang kinahinatnan niya? Simulan nating basahin ang pahayag ni Maestro Evangelista tungkol dito:

 

Sa dalawang libong taon, ang mga relihiyon ang nagmulat sa atin upang mamuhi sa taong tinaguriang "Lucifer," na siya ang anti-Kristo at karumaldumal na tao sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ngunit ang mga relihiyon ay hindi matukoy ang tiyak na katauhan ng taong ito, sabi nila siya ay si Satanas, babasahin natin mamaya kung tunay ngang si Lucifer o ang “tala sa umaga” ay si Satanas ayon sa nakasulat sa Banal na Aklat.

 

Ano ang nakahayag tungkol sa “tala sa umaga” na nakasulat sa Banal na Aklat?

 

Ating basahin ngayon upang  ating malaman at maunawaan kung sino ang taong inihayag dito:

Ang Sheol mula sa ibaba ay nakikilos sa iyo upang salubungin ka sa iyong pagdating; nangapupukaw ang mga patay dahil sa iyo, sa makatuwid baga'y ang lahat na pinakapangulo sa lupa; nagsitindig mula sa kanilang mga luklukan ang lahat ng hari ng mga bansa. 

Isaias 14:9 (TAB)

At ano ang sasabihin nila kapag nakita at nakilala nila ang taong inihayag dito?

Silang lahat ay magsisisagot at mangagsasabi sa iyo, Pati ba ikaw ay naging mahinang gaya namin? ikaw ba'y naging gaya namin?

Isaias 14:10 (TAB)

"ikaw ba'y naging gaya namin?" - Na ang inihayag na ito ay tao lamang gaya natin, hindi banal at hindi nagtagumpay sa kanyang tungkulin.

 

Ang taong ito na ipinangaral sa mga tao na kamuhian, nguni't mabibigla ang lahat kung makikilala ng tunay na katauhan niya sapamamagitan ng pag-amin niya kung sino talaga siya.

 

Ano ang "kasamaang" nagawa niya?

Ang iyong kahambugan ay nababa sa Sheol pati ng tunog ng iyong mga biola: ang uod ay nangangalat sa ilalim mo, at tinatakpan ka ng mga uod.

Isaias 14:11 (TAB)

Dahil sa kanyang "kahambugan," ano ang nangyari sa kanya?

…ang uod ay nangangalat sa ilalim mo, at tinatakpan ka ng mga uod.

Isaias 14:11 (TAB)

Ibig sabihin, namatay siya at hindi siya nabuhay muli. Ano ang tangan ng taong ito?

Ano't nahulog ka mula sa langit, Oh tala sa umaga, anak ng umaga! paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa!

Isaias 14:12 (TAB)

"tala sa umaga" - ito ang tanda ng taong iyon.

 

Basahin natin ang talatang ito ang salin sa ibang wika, kung papaano nila isinulat ito?

 

Sa New International Version (NIV):

How you have fallen from heaven,

O morning star, son of the dawn!

You have been cast down to the earth,

you who once laid low the nations!

Isaiah 14:12

"morning star" - sa bagong salin ng Banal na Aklat.

 

Sa King James Version (KJV):

How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!

Isaiah 14:12

"lucifer" - nag-iba na, dahil ang unang salin nito ay noon pang 1611.

 

At sa Contemporary English Version (CEV), inilimbag noon 1995:

You, the bright morning star, have fallen from the sky! You brought down other nations; now you are brought down.

Isaiah 14:12 (CEV)

"morning star" - kapareho sa NIV.

 

At sa Good News Bible (GNB), inilimbag noon 1966:

King of Babylon, bright morning star, you have fallen from heaven! In the past you conquered nations, but now you have been thrown to the ground.

Isaiah 14:12

"bright morning star" - mas lumawig pa ang pagkatukoy.

 

At ang panghuli, sa Latin Vulgate (Biblia Sacra Vulgata), inumpisahan noong pang 382:

quomodo cecidisti de caelo lucifer qui mane oriebaris corruisti in terram qui vulnerabas gentes

Isaiah 14:12 (Vulgate)

"lucifer" - malinaw na binago nila ang tunay na kahulugan ng tanda ng taong ito sa pahayag na ito, dahil ang tanda na ibinigay ang magtuturo sa tunay na katauhan niya.

 

Mula sa salin ng salitang Latino sa talata sa Isaias 14:12, malinaw na mula pa sa simula ang mga relihiyon ay tinangkang itago o ilihim ang tunay na pagkatao niya.

 

At nabasa rin natin kanina na sinalita ni Jesus sa Apokalipsis 22:16 na siya ay "anak ni David" at siya rin ang "maningning na tala sa umaga" - bakit sinalita niya ito? Ito ang kanyang pag-amin na siya ang "tala sa umaga" na binabanggit sa pahayag na ito!

 

Pinalitan ng mga relihiyon noon ang tanda na "tala sa umaga" na maging "lucifer," upang aalis ang maguugnay kay Jesus sa "tala sa umaga."

 

Ito ang dahilan kung bakit mabibigla ang lahat kapag nalaman nila na sa pag-amin ni Jesus, siya pala ang taong itinuro na kamuhian nila sa nakalipas na dalawang libong taon! At sino ang may kagagawan niyon? Ang mga relihiyon.

 

Bakit “nahulog ka mula sa langit” – Dahil akala ng bawa’t isa na si Jesus ay umakyat sa langit, nguni’t tayo ay nabigla ng nalaman natin na siya ay nasa "kailaliman" at nagiisa; ang lahat ay mabibigla sa kaalaman na siya ay hindi nakapamanhik sa langit!

 

Upang patunayan pa kung si Jesus nga ito. Ano ang sinabi niya nang nabubuhay pa siya?

Datapuwa't magmula ngayon ang Anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Dios.

At sinabi nilang lahat, Kung gayo'y ikaw baga ang Anak ng Dios? At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagsasabi na ako nga.

Lucas 22:69-70 (TAB) 

Kaya, ito rin ang nasusulat sa pahayag:

At sinabi mo sa iyong sarili, Ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Dios; at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan:

Isaias 14:13 (TAB)

Siya ay naging lubhang mapaghangad na kilalaning "anak ng Dios:"

Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap; ako'y magiging gaya ng Kataastaasan.

Isaias 14:14 (TAB)

At naging dios pa sa iba. At ano pa ang sinabi ni Jesus noon?

Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kay sa lahat; at hindi sila maaagaw ninoman sa kamay ng Ama.

Ako at ang Ama ay iisa.

Juan 10:29-30 (TAB)

Ginusto niyang maging Dios… nguni’t ano ang nangyari sa kanya?

Gayon ma'y mabababa ka sa Sheol, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay.

Isaias 14:15 (TAB)

Tayo ang mga nakaalam kung saan naroroon ngayon ang taong ito. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa Juan 16:5-6, na tayo ay malulungkot kung ating maaalaman kung saan siya paroroon.

 

Ano ang sasabihin tungkol kanyang kinahinatnan?

...Silang nangakakakita sa iyo ay magsisititig sa iyo, kanilang mamasdan ka, na mangagsasabi, Ito baga ang lalake na nagpayanig ng lupa, na nagpauga ng mga kaharian;

Isaias 14:16 (TAB)

“Ito baga ang lalake” - nangangahulugan na hindi si Satanas ang “maningning na tala sa umaga,” dahil ang binabanggit dito ay isang “lalake” - Si Jesus ang umamin!

 

Papaano niya niyanig ang lupa, basahin sa:

Ako'y naparito upang maglagay ng apoy sa lupa; at ano pa ang iibigin ko, kung magningas na?

Datapuwa't ako'y may isang bautismo upang ibautismo sa akin; at gaano ang aking kagipitan hanggang sa ito'y maganap?

Inaakala baga ninyo na ako'y naparito upang magbigay ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, Hindi, kundi bagkus pagkakabahabahagi:

Sapagka't mula ngayon ay magkakabahabahagi ang lima sa isang bahay, tatlo laban sa dalawa, at dalawa laban sa tatlo.

Sila'y mangagkakabahabahagi, ang ama'y laban sa anak na lalake, at ang anak na lalake ay laban sa ama; ang ina'y laban sa anak na babae, at ang anak na babae ay laban sa kaniyang ina; ang biyanang babae ay laban sa kaniyang manugang na babae, at ang manugang na babae ay laban sa kaniyang biyanang babae.

Lucas 12:49 -53 (TAB)

Hindi ba niya niyanig ang mundo sa kanyang aral ng pagkakabahabahagi at di-pagkakasundo, na naging dahilan ng pagkakasumpa ng mundo?

Na ginawang gaya ng ilang ang sanglibutan, at gumiba ng mga bayan nito; na hindi nagpakawala ng kaniyang mga bilanggo upang magsiuwi?

Isaias 14:17 (TAB)

"bilanggo” – ibig sabihin, tayo – ang mga sumailalim sa Kristiyanismo at iba pang mga relihiyon na sumusunod rin sa bulaang aral hinggil kay Jesus:

Lahat ng mga hari ng mga bansa, silang lahat, nangatutulog sa kaluwalhatian, bawa't isa'y sa kaniyang sariling bahay.

Nguni't ikaw ay natapon mula sa iyong libingan na gaya ng kasuklamsuklam na sanga, gaya ng bihisan ng mga patay, na tinaga ng tabak, na bumaba sa mga bato ng hukay: gaya ng bangkay na nayapakan ng paa.

Isaias 14:18-19 (TAB)

At ang kanyang katawan ay kinuha o ninakaw sa libingan at itinago, ano ang iba pa niyang tanda?

Ikaw ay hindi malalakip sa kanila sa libingan, sapagka't iyong sinira ang iyong lupain, iyong pinatay ang iyong bayan; ang angkan ng mga manggagawa ng kasamaan ay hindi lalagi magpakailan man.

Isaias 14:20 (TAB)

Si Jesus - ang taong pinatay nguni’t hindi nailibing magpahanggang ngayon. Siya ay nakapako pa sa krus sa mga simbahan.

 

At tungkol kay Satanas na sinasabi ng mga relihiyon ay ang "Lucifer" o ang "tala sa umaga" rin, tao rin ba si Satanas?

At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan; siya'y inihagis sa lupa, at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya.

Apocalipsis 12:9 (TAB)

Malinaw na ang dragon, ang ahas, ang Diablo at Satanas ay iisa lang at hindi tao na inakala ng mga relihiyon, basahin ang isa pang paliwanag:

At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na isang libong taon,

Apocalipsis 20:2 (TAB)

Kung gayon sino ang “maningning na tala sa umaga?”

Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga.

Apocalipsis 22:16 (TAB)

Ang “anghel” ang maghahayag kung sino talaga si Jesus; na siya ay ugat at "anak" ni David at siya rin ang “maningning na tala umaga” ito ang panghuling pahayag ni Jesus.

 

At sino ang nagbigay sa atin ng malinaw na paliwanag sa mga sinalita at mga ginawa ni Jesus? Si Maestro Evangelista – siya ang “anghel”na binabanggit ni Jesus.

 

At upang ating malaman na ang Banal na Aklat ay hindi nagbabago sa paghahayag na si Jesus ay umamin na siya ang “maningning na tala sa umaga,” basahin natin sa ibang salin ng Banal na Aklat ang talata:

 

New International Version (NIV)

Revelation 22:16 "I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the religions. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star."

Contemporary English Version (CEV)

Revelation 22:16 I am Jesus! And I am the one who sent my angel to tell all of you these things for the religions. I am David's Great Descendant, and I am also the bright morning star. 

Good News Bible (GNB)

Revelation 22:16 "I, Jesus, have sent my angel to announce these things to you in the religions. I am descended from the family of David; I am the bright morning star. 

Latin vulgate (Biblia Sacra Vulgata)

Apocalypsis 22:16 ego Iesus misi angelum meum testificari vobis haec in ecclesiis ego sum radix et genus David stella splendida et matutina

   Ano ang ginawa ng mga relihiyon upang itago o ilihim ang maguugnay sa dalawang talata sa Latin Vulgate?

 

Latin vulgate (Biblia Sacra Vulgata)

Isaias 14:12 quomodo cecidisti de caelo lucifer qui mane oriebaris corruisti in terram qui vulnerabas gentes

At mula din sa:

Apocalypsis 22:16 ego Iesus misi angelum meum testificari vobis haec in ecclesiis ego sum radix et genus David stella splendida et matutina

At ang mga tao sa buong mundo ay nilinlang ng mga relihiyon, na nagdadag at nag-alis ng mga salita sa aral ng Dios. Itinago nila si Jesus – “ang maningning na tala sa umaga” – at ipinalit ang pangalang mula sa salitang Latino na “Lucifer.”

 

Sinasabi ng mga relihiyon na naganap ni Jesus ang mga pahayag sa Banal na Aklat, nguni't ang mga sumpa nga lamang ang naisakatuparan niya; isa na dito ang tungkol sa pahayag at tanda ng “maningning na tala sa umaga” – ang sumpa sa taong dinaya o tinukso ni Satanas.

 

Ang mga relihiyon ay ipinangaral na si Jesus ay namatay na mabuting tao, at “anak ng Dios” na walang kakayahang mabigo sa kanyang tungkulin; Nguni’t ngayon, nabasa at naunawaan natin na siya ay namatay dahil sa kanyang "kasamaan," at nabigla kayo. Ito ang dahilan kung bakit sinalita o nasulat na ang lahat ay mabibigla kapag nalaman ang tunay niyang katauhan.

 

May darating na “anghel” na magpapatotoo kay Jesus sa ating lahat: 

1.  na siya (Jesus) ang “anak ni David”, at

 

2. si Jesus din ang “maningning na tala sa umaga.”

Ang mga relihiyon ay ipinalagay sa mga tao ang pagkamuhi sa pangalang "Lucifer," o ang “maningning na tala sa umaga”, na isa itong anti-Kristo. Nguni't mabibigla sila kapag malaman nila na si Jesus ang umamin na siya ang tinutukoy na “tala sa umaga” sa Isaias 14:12! Sino ngayon ang anti-Kristo?

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, nang nakagawa ng kamalian sina Adan at Eva, hindi kayo nabigla, gayundin kay Moses, kina David at Salomon; nguni’t ngayon, nalaman natin na si Jesus ay hindi rin sumunod sa Dios, nabigla kayong lahat. Dahil mali ang itinuro ng mga relihiyon tungkol kay Jesus.

 

Malinaw na ngayon, ang sumpa na nasa atin magpahanggang ngayon ay idinulot ng “taong” ito – ang "maningning na tala sa umaga” na inihayag sa Isaias 14:9-20. Siya ang dahilan ng paghihirap na ating dinaranas, sa pamamagitan ng mga relihiyon na nagpatuloy ng kanyang mga maling aral.

 

Sa patotoo ni Jesus, hindi niya nagampanan ang tungkuling ibinigay sa kanya ng Dios at hindi na siya ang may dala ng kaligtasan para sa bayan niya.

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, matagal ng umamin si Jesus na siya ay “anak” lamang ni David at siya rin ang taong may “tanda” ng “maningning na tala sa umaga.” At dahil sa kanyang kahambugan at pagpapanggap na “anak ng Dios,” noon pa niya napagbayaran ang  ginawa niyang “kasamaan.” Kung ang mga relihiyon ay tunay ngang sa Dios, dapat ay noon pa nila alam ang tungkol dito.

 

Nguni’t sa kanilang pagpapatuloy ng kanilang aral gamit ang mga kamalian ni Jesus, ang mga tao ay dumanas ng mga paghihirap hanggang sa kasalukuyan dahil sinamba ang isinumpa ng Dios – kaya’t sumpa rin ang tatanggapin sa mga nagsisisunod kay Jesus.

 

Sino na ngayon ang dahilan ng sumpa sa mundo? Hindi na si Jesus sapagka’t napagbayaran na nya ang mga nagawa nyang “kasamaan.” Kung hindi si Jesus, sino? Sino pa ba ang nagtuturo sa atin sa kasalukuyan na sambahin at sundin si Jesus bilang kristo at muling magbabalik para daw sa kaligtasan nating lahat? Ang mga relihiyon!

 

Ito ang kasagutan sa tanong na ibinigay kanina kung bakit hindi sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito sa kanyang mga tagasunod noon at ang dahilan kung bakit tayo malulumbay kapag ating malaman kung saan siya pumunta.

 

Ito ay hindi bunga ng pagsasaliksik, ito ang mga pahayag na tinanggap ni Maestro Evangelista mula sa Dios. Ito ang kaganapan ng Patotoo ni Jesus, nang kanyang sabihin na siya ay magpaparating ng isang “anghel” upang magpatotoo sa lahat.

 

Papaano niyanig ni Jesus ang mundo? Papaano niya ito nagawa? Saan siya kumuha ng gayong kapangyarihan?  Na ang tanging tungkulin na ibinigay sa kanya ng Dios ay ang akayin at iligtas lamang ang kanyang bayan.

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Ang Kapamahalaan at Kaluwalhatian ng Mundo

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Monday November 23, 2015

 

 


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph