www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Ang Tungkol sa Kasalanan

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

ANG PAMAMARAAN NG PANLILINLANG NI SATANAS

Inihayag noong ika-22 ng Agosto 2005

 

Alam na natin kung bakit ganito karami at bakit matagumpay ang mga relihiyon. Sa kapahayagan ito ni Maestro Evangelista, binunyag niya ang kapanangyarihan na nagtutulak sa mga relihiyon na lumaganap sa buong mundo!

 

Nalinlang tayo ng mahabang panahon, upang matigil na ang panlilinlang sa atin ay kailangang makilala ang “manlilinlang” at malaman ang pamamaraan na ginagamit nito.

 

At ito mismo ang ipakikita ni Maestro Evangelista, kung papaano natin makikilala ang "Manlilinlang."

At sinabi ng Panginoong Dios sa ahas, Sapagka't ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa bawa't ganid sa parang; ang iyong tiyan ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay:

At papagaalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi: ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong.

Genesis 3:14-15 (TAB)

Sa Halamanan ng Eden, naging matagumpay ang ahas sa paglinlang kina Adan at Eva at sila ay pinalayas.

 

“ang iyong tiyan ang ilalakad mo” – Ibig sabihin, ang ahas ay gagapang sa kanyang tiyan bilang parusa; ibig sabihin, ang ahas ay gagapang sa kanyang tiyan bilang parusa; nangangahulugan na ang ahas ay may mga paa noon at nakakalakad!

 

Tungkol sa hiwaga ng pagkakilanlan ng ahas, ni isa sa mga tagapagturo at mga pantas ng mga relihiyon ay hindi alam ang sagot kung sila’y ating tatanungin tungkol dito, at sasabihin nila na balot pa ito sa lihim. Ang sabi ni Maestro Evangelista, sa panahon natin ay hindi na dapat tanggapin ang mga hiwaga; nasa panahon na tayo ng teknolohiya, lahat ng bagay ay naipapaliwanag na.

 

Ihahayag ngayon ni Maestro Evangelista ang lihim ng pagkakilanlan ng ahas noon sa Halamanan ng Eden. Siya rin ang inutusan ng Dios upang maghayag at magbigay ng paliwanag sa mga hiwaga at mga lihim na nasa Banal na Aklat na nalingid sa atin at sa mga relihiyon; ang mga hiwaga ay mahahayag lang sa panahon natin sa pamamagitan ng aklat ng Apocalipsis.

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista: Ang pinakamahalagang mga aklat sa Biblia ay ang mga aklat ng Genesis at Apocalipsis. Kagaya ng isang bahay, ang aklat ng Genesis ang pundasyon at ang aklat ng Apocalipsis ang bubong ng bahay. Kung ang pundasyon ay mahina, hindi tatayo ng matagal ang bahay, at gayon din naman sa bubong, kung mahina rin ito, hindi magandang manirahan dito. Tulad din ng mga relihiyon, hindi nila binibigyang pansin ang aklat ng Genesis at bahagya lang nilang tinalakay sa atin ang aklat ng Apocalipsis. Dahil hindi sila pinahintulutan ng Dios na malaman ang mga ito!

 

Ano nga ba ang anyo ng ahas bago pa mangyari ang panunukso sa Halaman sa Eden?

Basahin sa:

At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan; siya'y inihagis sa lupa, at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya.

Apocalipsis 12:9 (TAB)

Ang ahas ay ang “malaking dragon!” At dahil sa ginawa nitong panunukso sa babae ay hindi pumayag ang Dios na hindi maparusuhan ang ahas o ang “manlilinlang”, kaya’t inalisan Niya ito ng paa at naging ahas bilang kaparusahan.

 

Muli, totoo ba na ang ahas ay ang dragon din? Isaisip ang pagkakasunod-sunod na mga pagkakakilanlan.

Basahin sa:

At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na isang libong taon,

Apocalipsis 20:2 (TAB)

Sa mga nagdaang panahon, ang “manlilinlang” ay naging matagumpay sa pagtukso dahil sa iba’t ibang anyong ginagamit nito na lingid sa kaalaman ng tao.

 

Nguni’t sa Pahayag ni Maestro Evangelista, makikita na natin ang mga anyo na ginamit ng “manlilinlang” sa mga nagdaang panahon at sa wakas ito ay makikilala na.

 

Sa panahon ni Adan, ang "manlilinlang" ay nag anyong ahas. At ng dumating ang panahon na ang "manlilinlang" ay manuksong muli, anong anyo o balatkayo ang ginamit nito?

At sinabi sa kaniya ng diablo, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay.

Lucas 4:3 (TAB)

Sa panahon ni Jesus, ang manlilinlang/ahas ay nagsa-anyong Diablo. Kung ang “manlilinlang” ay nagpakita kay Jesus sa anyong ahas, kakausapin pa ba ito ni Jesus? Hindi na!

At nang matapos ng diablo ang lahat ng pagtukso, ay hiniwalayan siya niya ng ilang panahon.

Lucas 4:13 (TAB)

Nakilala nga ang Diablo, muli ang manlilinlang ay sumubok na manukso muli, at anong anyo ang kanyang ginamit? 

At isinama siya ni Pedro, at nagpasimulang siya'y pinagwikaan, na nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa iyo: kailan man ay hindi mangyayari ito sa iyo.

Datapuwa't lumingon siya, at sinabi kay Pedro, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas: ikaw ay tisod sa akin: sapagka't hindi mo pinagiisip ang mga bagay ng Dios, kundi ang mga bagay ng tao.

Mateo 16:22-23 (TAB)

Nalaman ni Jesus na sa pagkakataong ito, ang “manlilinlang” ay nasa anyong Satanas. At nagtagumpay na linlalingin siya sa pamamagitan ni Pedro.

 

Tumigil ba ang panlilinlang sa panahon niya? Ang panglilinlang ay hindi natigil doon. At bago mamatay si Jesus, kanino niya nailipat ang "kapamahalaan at kaluwalhatian ng mundo" na kanyang tinanggap mula sa Diablo?

At tinipon niya ang labingdalawa, at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonio, at upang magpagaling ng mga sakit.

At sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Dios, at magpagaling ng mga may sakit.

Lucas 9:1-2 (TAB)

Ito ang pagpapatuloy ng paglilinlang na nag-simula sa Halamanan; sa pagkamatay ni Jesus, ang mga apostol ang nagpatuloy ng panlilinlang sa mga tao gamit ang kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonio, upang magpagaling ng mga sakit at ipangaral ang kaharian ng Dios.

 

Ang tanong ni Maestro Evangelista, sinong dios ang kanilang ipinangangaral? Pag ang isang simbahan ay nagpagaling sa inyo ng inyong sakit, sa pamamagitan ng “pray over” at iba’t-ibang mga ritwal, malalabanan mo pa ba ang kanilang aral? Ito ang pamamaraan ng pagpapatuloy ng mga apostol sa paglilinlang, ipapangako nila ang kaharian ng Dios, nang hindi ipinakikilala ang Kanyang Tunay na Pangalan.

 

Kung ang relihiyon ay hindi naipakilala ang Pangalan ng Dios, kaninong kaharian ang ipinangangako nila sa atin?

 

At sa ating panahon, kanino inilipat ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonio, at upang magpagaling ng mga sakit at ipangaral ang kaharian ng Dios? Sa mga relihiyon! Ang sabi ni Maestro Evangelista, wala kang makikitang relihiyon o simbahan na hindi nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling ng sakit at nangangaral ng kaharian ng Dios.

 

Ito ang huling panlilinlang sa mundo.

 

Ano ang mangyayari sa kanila sa bandang huli?

At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan; siya'y inihagis sa lupa, at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya.

Apocalipsis 12:9 (TAB)

“at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya” – Sino ang mga "anghel" ni Satanas? Ang mga relihiyon!

 

Ito ang pahayag na mangyayari sa di kalaunan. Mahahayag na ang mga relihiyon ay hindi kabilang sa Dios. Una, hindi nila kilala ang Pangalan ng Tunay na Dios, hindi nila sinunod ang mga kautusan ng Dios. Kaya tayo ay nasumpa nang nagsisunod tayo sa mga relihiyon at inilagak din natin ang ating paniniwala kay Jesus.

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Si Jesus ba'y nabuhay muli?

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Wednesday May 28, 2014

 

 


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph