www.thename.ph

www.suurinimi.com

The Revelation of the Great Name of God

and of the Testimony of Jesus, and the New City of God, the New Jerusalem and the Coming of the Foreigner of God


"Generations come and generations go, but the earth remains forever." - Ecclesiastes 1:4 (NIV)

The world will not end, it will have a new beginning. One people, one world and One God.

The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name. Zechariah 14:9 (NIV)

The Name of God Revealed (NIV) | The Name of God Revealed (Tanakh) | The Testimony of Jesus | The Coming of the Foreigner 

Language versions:

English

Filipino

FinnishHome - TheName.Ph
About
News
Sitemap
Email
Part 1: The Revelations
 Introduction
 
Introduction 2
 
The Condition of the World

 The Root Cause of Divisions

 The Greatest Deception

 The Name of God - Tanakh
Part 2: The Real Jesus
 The Testimony of Jesus
 
Are we cursed?
 
The Curse of God
 
Blessing & Curse
 
Who was Jesus?
 
A Short Story of Maestro
 
The Prophecy of God
 
The “Son” of David?
 
Will give one tribe
 
The Great Pretender
 
The Bright Morning Star
 
The Power of Jesus
 
The Deception of Jesus
 
Regarding Sins
 
The Deception of Satan
 
Did Jesus live again?
 
About The "Third Day"
 
The Reason Of It All
Part 3: The Name of God
 The Great Name of God
 
The Name of God - Tanakh

 Salvation in the Name of God 
 
The Promise of God
 
Authority of the Prophets
 
Visions of the Prophets
 
The Blessing and The Curse
 
The Commandments of God
 
The Counselor of Jesus
 
Jesus without Sin?
 
The Word became flesh
 
The Suffering Servant
 
Prophecy of Good against Evil
 
The Beast in the Holy Bible
 
The Great and Dreadful Day
 
End of Satan's Reign on Earth
Part 4: The Revelations
 The Coming of the Foreigner
 
The Sign of the "Day of the Lord"
 
The Curse on Babylon
 
Events that will happen soon
 
The Middle East Wars
 
What if the People will not heed?

 Part 5: Other Revelations
 Cherub in the Garden of Eden
 
Baptism by Water
 
Regarding the Origin of Baptism
 
Deceivers and Deceived

 Concerning tithes
 
Of Rites and Offerings
 
Of Prayers and vows
 
The Food that We should Eat
 
The Tree of Life
 
Be fruitful and increase


Unang Pahina - TheName.Ph

Tungkol sa Website
Mga Balita

Sitemap
Email
Unang Bahagi: Mga Pahayag
 Paunang Salita
 
Paunang Salita 2
 
Ang Kalagayan ng Mundo
Ikalawang Bahagi: Si Jesus
 Ang Patotoo ni Jesus
 
Tayo Ba Ay Nasumpa?
 
Ang Sumpa ng Dios
 
Pagpapala At Sumpa
 
Sino si Jesus?
 
Maikling Kasaysayan - Maestro
 
Ang Pahayag ng Dios
 
Ang Binhi ni David
 
Kundi ibibigay ko ang isang lipi

 Ang Dakilang Mapagpanggap
 
Maningning na Tala sa Umaga
 
Ang Kapangyarihan ni Jesus
 
Panlilinlang ni Jesus
 
Tungkol sa Kasalanan
 
Panglilinlang ni Satanas
 
Jesus, nabuhay muli?
 
Ang "Ikatlong Araw"
 
Ang Dahilan ng Lahat
Ikatlong Bahagi: Ang Pangalan
 Ang Dakilang Pangalan ng Dios
 
Pagliligtas sa Pangalan ng Dios  
 
Ang Pangako ng Dios
 
Ang Karapatan ng mga Propeta
 
Mga Pangitain ng mga Propeta
 
Ang Pagpapala at Ang Sumpa
 
Ang mga Kautusan ng Dios
 
Ang Mangaaliw ni Jesus
 
Si Jesus, walang pagkakasala?
 
Ang Verbo - Si Jesus?
 
Ang Abang Lingkod
 
Mabuti Laban sa Masama
 
Ang "Hayop" Sa Banal na Aklat
 
Ang "Kaarawan ng Panginoon"
 
Ang Wakas ni Satanas
Ikaapat na Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Taga Ibang Lupa
 
Ang Sumpa sa Babilonia
 
Ang mga Magaganap na madali
 
Digmaan sa Gitnang Silangan
 
Kung hindi pakikinggan?

Ikalimang Bahagi: Mga Pahayag
 Ang Kerubin ng Dios
 
Ang Pagbabautismo ng Tubig
 
Ginaya ng Pagbabaustismo

 Hinggil sa Manloloko at Naloko

 Tungkol sa Pag-abuloy
 
Pagdiriwang at Pagaalay
 
Pananalangin at Pagpapanata
 
Hinggil sa Pagkain

 Ang Punong Kahoy ng Buhay

 Kayo'y magpalaanakin...


Unang Pahina | Tungkol sa site | Balita | Sitemap | Email

 

Tungkol sa “Ikasangpung Bahagi" o “Tithes”

 

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

 

Hinggil sa Pagdiriwang at Paghahandog

Inihayag noong ika-22 ng Setyembre 2006

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, hindi kailangan ng Dios ang mga materyal na bagay; ang mga pagdiriwang at mga paghahandog ay hindi pamamaraan ng pagsamba sa Dios. Bagaman pinayagan ng Dios na tuparin ng Kanyang bayan ang mga pagdiriwang at mga paghahandog, nguni’t hindi para sa lahat sa buong mundo. At ang hindi napag-alaman ng mga relihiyon nang sinalita ng Dios sa Kanyang bayan na gumawa ng mga paghahandog, ginawa nila ang mga yaon bilang kabayaran sa nagawa nilang mga kasalanan noon.

 

Bilang isang halimbawa, ang isang magulang ay pagagalitan o parurusahan ang kanyang anak sa mga masamang ginawa nito, “Huwag kang umalis ng bahay at lumuhod ka sa isang dako ng silid , at manatili ka ng ilang oras!” Gaya rin ng mga pagdiriwang o ritwal at paghahandog na sinalita ng Dios na gawin ng bayan Niya noon.

 

Ang mga relihiyon ay ginaya ang kanilang pagdiriwang o ritwal sa kaparusahan na ibinigay ng Dios sa Kanyang bayan. Dahil sa mga aral ng mga relihiyon, ang mga tao ay ipinagdiriwang at dinaranas pa ang mga paghihirap ng mga kaparusahan na ibinigay ng Dios sa Kanyang bayan noon!

 

Hindi na tayo saklaw sa mga iyon. Basahin natin:

At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi,
Iyong salitain kay Aaron, at sa kaniyang mga anak, at sa lahat ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Ito ang iniutos ng Panginoon, na sinasabi,
Sinomang tao sa sangbahayan ni Israel, na pumatay ng baka, o kordero, o kambing sa loob ng kampamento, o pumatay sa labas ng kampamento,
At hindi dinala sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, upang ihandog na pinaka alay sa Panginoon, sa harap ng tabernakulo ng Panginoon: ay dugo ang ipararatang sa taong yaon; siya'y nagbubo ng dugo; at ang taong yaon: ay ihihiwalay sa kaniyang bayan:
Upang ang mga anak ni Israel ay magdala ng kanilang mga hain, na inihahain sa kalawakan ng parang, sa makatuwid baga'y upang kanilang dalhin sa Panginoon, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, sa saserdote, at ihain sa Panginoon na mga pinakahandog tungkol sa kapayapaan.

Leviticus 17:1-5 (TAB)

“kapayapaan” – Ay isang uri ng kaparusahan sa kasalanan. Kaya’t kung tayo ay mag-aalay o maghahandog sa mga simbahan at mga templo, hindi tayo nag-aalay ng papuri at pagsamba sa Dios.

At iwiwisik ng saserdote ang dugo sa ibabaw ng dambana ng Panginoon, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at susunugin ang taba na pinakamasarap na amoy sa Panginoon.
At huwag na nilang ihahain ang kanilang mga hain sa mga kambing na lalake na kanilang pinanaligan. Magiging palatuntunan nga magpakailan man sa kanila sa buong panahon ng kanilang lahi.
At sasabihin mo sa kanila, Sinomang tao sa sangbahayan ni Israel, o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na naghandog ng handog na susunugin o hain,
At hindi dinala sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, upang ihain sa Panginoon: ay ihihiwalay nga ang taong yaon sa kaniyang bayan.

Leviticus 17:6-9 (TAB)

Dahil ang bayan ni Moses ay matigas ang ulo, palagi silang gumagawa ng kasalanan sa Dios.

 

Ano ba talaga ang kahulugan ng paghahandog?

At kaniyang dadalhin sa Panginoon ang kaniyang handog dahil sa pagkakasala, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, sa makatuwid baga'y isang tupang lalake na pinakahandog dahil sa pagkakasala:

Leviticus 19:21 (TAB)

"handog dahil sa pagkakasala" - Ginagawa nila ang paghahandog dahil sa kanilang kasalanan sa Dios, hindi ito isang uri ng pagsamba.

 

Ito ang ipinagawa sa atin ng mga relihiyon, ang ganapin ang mga pagdiriwang o ritwal ng mga ibang tao na hindi nalalaman ang kahulugan o pinagmulan ng mga nito!

 

Ang lumahok pala sa mga pagdiriwang o ritwal sa mga templo at simbahan ay isang uri ng kaparusahan! Hindi pagpupuri sa Dios.

 

Ito ang mga kautusan na dapat nilang tuparin:

Huwag kayong kakain ng anomang may dugo: ni huwag kayong mag-eenkanto ni magpapamahiin.
Huwag ninyong gugupitin ng pabilog ang mga buhok sa palibot ng inyong ulo, ni huwag mong sisirain ang mga dulo ng iyong balbas.
Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay: ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anomang tanda; ako ang Panginoon.
Huwag mong hahamakin ang iyong anak na babae, na siya'y iyong pagmamasamaing babae: baka ang lupain ay malugmok sa pakikiapid, at mapuno ang lupain ng kasamaan.
Ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath, at igagalang ninyo ang aking santuario: ako ang Panginoon.

Leviticus 19:26-30 (TAB)

Ito ang mga kautusan na dapat na kanilang tuparin, o sila ay makakatanggap ng kaparusahan at ipagagawa sa kanila ang mga binanggit kanina.

Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam: huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila: ako ang Panginoon ninyong Dios.

Leviticus 19:31 (TAB)

May industriya pa nga tayo sa kasalukuyan para lang sa panghuhula sa ating makabagong panahon!

 

Mababasa natin na magpahanggang sa kapanahunan ni Salomon, sila ay pinapagawa pa ng mga pagdiriwang at paghahandog.

 

Ano ang sabi ni Salomon:

Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasasa bahay ng Dios; sapagka't ang paglapit upang makinig ay maigi kay sa magbigay ng hain ng mga mangmang: sapagka't hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan.
Huwag kang pakabigla ng iyong bibig, at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anomang bagay sa harap ng Dios; sapagka't ang Dios ay nasa langit, at ikaw ay nasa lupa: kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita.

Ecclesiastes 5:1-2 (TAB)

Ito ang tunay na mensahe na ibinibigay sa atin ng Dios, na kung tayo ay mag-aalay ng mga materyal na bagay sa Kaniya, tayo’y mga mangmang sa Kanyang mata. Dahil sa paggawa ng mga paghahandog tayo ay patuloy na gumagawa ng kasamaan.

 

Ang sabi ni Maestro Evangelista, basahin at inyong matatanto na sinasalita na ng Dios sa mga tao na huwag nang maghandog ng mga ganitong bagay kailan man:

Magsiparito kayo, at tayo'y manumbalik sa Panginoon; sapagka't siya'y lumapa, at pagagalingin niya tayo; siya'y nanakit, at kaniyang tatapalan tayo.

Hosea 6:1 (TAB)

Sinasabi ng Dios sa atin na magsipanumbalik sa Kaniya.

Pagkatapos ng dalawang araw ay muling bubuhayin niya tayo: sa ikatlong araw ay ibabangon niya tayo, at tayo'y mangabubuhay sa harap niya.

Hosea 6:2 (TAB)

Mahal tayo ng Dios, at makikilala na natin Siya.

At ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon: ang kaniyang paglabas ay tunay na parang umaga; at siya'y paririto sa atin na parang ulan, na parang huling ulan na dumidilig ng lupa.

Hosea 6:3 (TAB)

“ang kaniyang paglabas ay tunay na parang umaga” – Mangyayari ang mga ito.

 

“ulan” – Ang Dios ay paririto sa atin na parang ulan na nagbibigay ng buhay, hindi gaya ng isang bagyo na nakakasira.

Oh Ephraim, ano ang gagawin ko sa iyo? Oh Juda, ano ang gagawin ko sa iyo? sapagka't ang inyong kabutihan ay parang ulap sa umaga, at parang hamog na lumalabas na maaga.

Hosea 6:4 (TAB)

Ito ang pag-uugali ng dalawang dating bayan ng Dios noon.

Kaya't aking pinutol sila sa pamamagitan ng mga propeta; aking pinatay sila ng mga salita ng aking bibig; at ang iyong mga kahatulan ay parang liwanag na lumalabas.

Hosea 6:5 (TAB)

Dahil naniwala tayo sa mga relihiyon, nguni’t ngayon:

 

“mga salita ng aking bibig” – Ang Salita ng Dios na dala ng mga propeta.

 

Kailangan pa bang mag-alay at ganapin ang mga pagdiriwang?

Sapagka't ako'y nagnanasa ng kaawaan, at hindi hain; at ng pagkakilala sa Dios higit kay sa mga handog na susunugin.

Hosea 6:6 (TAB)

Kailan natin dapat kilalanin at magpasalamat sa Dios? Ang sabi ni Maestro Evangelista:

Dinggin mo ang tinig ng aking daing, Hari ko, at Dios ko; sapagka't sa iyo'y dumadalangin ako.
Oh Panginoon, sa kinaumagaha'y didinggin mo ang aking tinig; sa kinaumagahan ay aayusin ko ang aking dalangin sa iyo, at magbabantay ako.

Awit 5:2-3 (TAB)

“Hari” – Ang ating Dios ay ang ating hari rin.

 

Tayo ay dapat magpasalamat at purihin ang Dios bago tayo matulog sa gabi at pagkagising sa umaga.

 

At kung kailan wala na tayong makitang lunas sa ating suliranin, ito ang panahon na ating hingiin ang patnubay ng Dios kung papaano natin maalpasan ito.

 

Bumalik sa Itaas.

 

Magpatuloy sa: Hinggil sa Pananalangin at Pamamanata

 


Ang pahinang ito ay huling inayos noong: Wednesday May 28, 2014

 


Home | About | News | Sitemap | Email

Please go to www.facebook.com/Thenameph for more information.
Copyright © 2011 www.thename.ph


The Revelation of the Foreigner as mentioned by King Solomon in:

“As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and pray toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:41-43 (NIV)

 


 

Maestro Eraño M. Evangelista was only sent to deliver God's Message to all people; he is not starting a new religion, nor asking for any kind of donation. Please find time to read the messages completely.

 


 

View the visitors from around the world:

 Click on the Revolving Map to view it entirely.

Since May 13, 2011

If for some reason that you cannot see the map in the link page, simply download the latest Java plug-in for your browser. Click here to install the latest version of Java.


Geo Visitors Map


 

Read the prophecies in your own language by linking to the BibleGateway.com website:

(Right click on the image and select "Open link in new window.")


 


Home | About | News | Sitemap | Email

Copyright © 2022    www.thename.ph